Lørdag 30. desember 2006 Kultur og medier

Juryens begrunnelse: Dag Seierstad

* Dag Seierstad har gjennom en mannsalder vært en sentral skikkelse på norsk venstreside, i Sosialistisk studentlag, som han meldte seg inn i 1958, i Sosialistisk Folkeparti fra starten i 1961, og senere i SV. Han har vært redaksjonsmedlem i Torolv Solheims tidsskrift Fossegrimen og fast bidragsyter i Orientering og Ny Tid gjennom mange år. I dag skriver han for Klassekampen.

* Dag Seierstad representerer noe av det beste i norsk venstresosialisme. Han er både jordnær og nøktern, både nasjonal og internasjonal. Eller som Knut Kjeldstadli har formulert det i festskriftet til Seierstads 70-årsdag: «Dag Seierstad er en nasjonal internasjonalist. Nasjonalstaten er viktig, ikke fordi den er nasjonal og norsk, men fordi den trass i begrensninger har et potensial for vanlige folk til å utøve makt i politikken og råderett over seg sjøl. Samtidig løper det fra hans artikler en varm og levende solidaritet med mennesker på denne jorda, en tro på en folkelig internasjonalisme nedenfra.» Slik sett står Dag Seierstad i tradisjonen fra Torolv Solheims Fossegrimen og fjorårets neshornprisvinner Ottar Brox.

* Dag Seierstad ble med i SFs sentralstyre i 1969, samme år som SUF gikk ut. Fra 1969 ble SF radikalisert, selv om radikaliseringen ifølge Seierstad selv måtte ha kommet mye før hvis den skulle ha hindret splittelsen. Seierstad har betydd svært mye for norsk venstresosialisme og for oppbyggingen av SF og SV som landsomfattende parti med røtter i norsk virkelighet. Likevel er kanskje hans største innsats kampen mot norsk medlemskap i EU, først i 1972, så i 1994. Hans rolle under arbeidet med Soria Moria-erklæringen forut for dannelsen av den rødgrønne regjeringen i 2005 var også betydelig.

* Dag Seierstad er ikke en politikertype som har søkt lederstillinger, rampelys og overskrifter. Hans evangelium har vært det langsiktige, konkrete og lokale politiske arbeidet. Seierstad har vært opptatt av at venstresida ikke vinner fram uten engasjement og aktivisme. Han har derfor søkt seg ut, også utenfor eget parti, for å bygge brede og slagkraftige allianser. Han har vist et spesielt stort engasjement for den radikale delen av fagbevegelsen, der han nyter bred tillit.

* Dag Seierstad må sies å være en folkeopplyser av den gamle skolen. Han er kjent for sine enorme kunnskaper, ikke minst om EU-spørsmål. Han inngir en trygg autoritet, som også gjør det mulig for andre å blomstre og utvikle seg i hans nærhet. Et spesielt karaktertrekk er hans rolle som brobygger. På slutten av 1990-tallet, da SV var herjet av uenighet om Nato-bombingen av Jugoslavia, som stortingsgruppa hadde gitt sin støtte til, sørget han nærmest alene for et landsmøtevedtak i 1999 som hindret splittelse.

* Dag Seierstad får Klassekampens Neshorn-pris for sitt langvarige og utrettelig virke for norsk venstreside.

Marte Eielsen, Håkon Kolmannskog, Bjørgulv Braanen

Klassekampens neshornjury

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38