Fredag 4. januar 2008 Innenriks

Uføretrygd går i arv

Unge med foreldre som er uføretrygdede har tre ganger så stor risiko for å selv bli ung ufør. Å fullføre videregående skole markerer et skille.

Risikoen for at en person blir uføretrygdet før fylte 26 år er tre ganger så høy hvis barnet vokser opp med uføretrygdede foreldre, ifølge forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) Petter Kristensen.


Unge gutter med uføretrygdede foreldre har 3 prosent sjanse for å bli uføretrygdet, mot 0,9 prosent sjanse for gutter med foreldre som ikke er uføretrygdede. For jenter er tilsvarende tall 2,6 prosent og 0,9 prosent. Det vil si at foreldres uføretrygd øker uførerisikoen for barna. Det kom fram onsdag at mer enn 330.000 mennesker per i dag lever på uføretrygd i Norge, ifølge tall fra Nav.


- En tolkning på at uføretrygd går i arv, kan være at visse sjeldne sykdommer arves, men dette spiller nok en liten rolle, fordi halvparten av unge uføretrygdede er uføre på grunn av psykiske lidelser. Det dreier seg nok mer om roller man lærer, og barn av uføretrygdede foreldre lærer seg rollen. Slik kan man si at sosial arv følger slektene, sier Petter Kristensen til Klassekampen.


- Barn lærer ulike mestringsstrategier av sine foreldre, sier han videre.


Det betyr mest for unge gutter om far er uføretrygdet, mens det betyr mest for unge jenter om mor er det eller ikke.


- Gutter som vokser opp med en uføretrygdet far har tre ganger så stor sjanse for selv å bli uføretrygdet, sier forskeren.


Kristensen har i flere tidligere artikler tatt for seg uføretrygd og personer i 18-årsalderen født i Norge i perioden 1967 til 1976. Totalt ble rundt 626.000 personer undersøkt, hvorav 30.000 var barn med uføretrygdede foreldre.


Klassekampen skrev i går at seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning mener uføretrygd smitter, blant annet fordi man får kunnskaper om at slike ordninger finnes.


Ung og varig ufør


At familier der en eller begge foreldrene er uføretrygdede har større sosiale eller økonomiske problemer enn andre familier, er velkjent. Men selv om man justerer for dette og lar kun uføretrygd telle, har barn med en eller to uføretrygdede foreldre to ganger så stor risiko for å selv bli uføretrygdet.


- Unge uføretrygdede er sjeldne, og utgjør bare rundt 2-3 prosent, men forskjellene mellom barn med uføretrygdede og ikke uføretrygdede foreldre er klar, sier Kristensen.


Ferske tall fra Nav viser at blant antallet mottakere av uføretrygd i fjor var rundt 4300 under 25 år, og av disse fikk kun 850 tidsbegrenset ytelse. I 2006 var antallet varig unge uføre i alderen 18-25 år rundt 3300.


- Unge gutter hvor begge foreldrene er uføretrygdede har ofte dårligere resultater på Forsvarets evnetester ved sesjon, sier Kristensen.


Resultatene henger sammen med sosial status, som igjen har med foreldres utdanning å gjøre. Uføretrygdede foreldre har betydelig dårligere utdanning enn ikke uføretrygdede foreldre, er Kristentensens tolkning.


At uføretrygd går i arv gir ingen grunn til kortsiktig optimisme, mener forskeren. Dette sitter dypt, og kan ikke røskes opp i over natten slik politikerne ofte sier de skal gjøre når veksten i antall uføretrygdede er oppe til debatt, sier han.


- Men det ser ut til at unge med foreldre som er uføretrygdede som tar utdanning klarer seg bedre.


Videregående skole


Doktorgradstipendiat Hans Magne Gravseth, også ved Stami, arbeider med å se nærmere på ulike forklaringer på hvorfor noen unge med uføretrygdede foreldre også selv blir uføretrygdet mens andre ikke.


- Et visst minimum av utdanning ser ut til å motvirke uføretrygd når barn vokser opp med uføretrygdede foreldre, og det går et nokså skarpt skille mellom de som fullfører videregående skole og de som ikke gjør det, sier Gravseth til Klassekampen.


- Det vil si at de som fullfører videregående skole har en beskyttelse.


Hva det er med utdanning som kan motvirke utføre kan han bare synse om, men stipendiaten antar at det at man klarer å fullføre et visst minimum av utdanning sier noe om personlige egenskaper.


Onsdag kom det fram i en forskningsrapport om det norske utdanningssystemet, finansiert av NHO, at over 30 prosent av norske gutter født i 1983 dropper ut av videregående skole. Tendensen skal også være økende blant jenter, ifølge NTB.


Men sannsynligheten for å bli uføretrygdet blir påvirket av sosial arv også etter ungdomsårene.


Blant uføretrygdede i fødselskullene 1955-1959, målt i 40-, 44- og 48-årsalderen, viser at det blant 48-åringer er mer enn tre ganger så vanlig å være uføretrygdet blant dem med dårligst foreldreøkonomi enn blant dem fra økonomisk velbeslåtte hjem. Dette finner Marianne Nordli Hansen og Ulrikke de Vibe i en undersøkelse om uføretrygd er individuell ulykke eller sosial arv. De tok for seg data fra Forløpsdatabasen-Trygd for hele befolkningen fra 1992 til og med 2003.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 12.23