Onsdag 17. mars 2010 Meninger

Hjernevask

Dagens leder

* Harald Eias programserie «Hjernevask» på NRK har avslørt store svakheter ved poststrukturalistisk kjønnsteori, som langt på vei avviser at kjønn og seksualitet har et biologisk opphav. Eller som kjønnsteoretikeren Judith Butler har hevdet: Å ha mannlig eller kvinnelig kjønnsorgan har omtrent like stor betydning som om man er født blondine eller brunette. På direkte spørsmål bekreftet norske kjønnsforskere som Jørgen Lorentzen, Agnes Bolsø og Cathrine Egeland at de legger dette paradigmet til grunn for sin forskning.


* Når kjønnsforskerne ble utfordret på dette tankegodset i «Hjernevask», forsøkte de først å flåse bort alle forskningsresultater som peker på at kjønn og seksualitet også har et biologisk opphav. Når det etter hvert ble vanskelig, valgte de i stedet å si at det er «uinteressant», for så å antyde at det er moralsk eller politisk forkastelig, for til slutt å ende opp med reine personlige beretninger. Å avvise forskning man ikke har den ringeste peil på som utvitenskapelig eller «gammeldags», er forstemmende å være vitne til. Mange har derfor sagt at det var dumt av kjønnsforskerne å uttale seg om forskning de ikke har greie på. Det kan man si, men problemet er dessverre større enn det, ettersom deres teori nettopp går ut på at kjønn og seksualitet utelukkende er «sosialt konstruert» og ikke også er et resultat av en evolusjonsprosess. Deres teoretiske utgangspunkt forutsetter derfor langt på vei en underkjenning og fordømmelse av biologiske forklaringsmodeller.


* Etter hvert måtte kjønnsforskerne innrømme at påstanden om at kjønn og seksualitet utelukkende er et kulturprodukt, er politisk og moralsk begrunnet. De mener åpenbart dette standpunktet tjener kampen for homofiles rettigheter og kvinnefrigjøring. Vi for vår del mener dette er fullstendig forfeilet. De som kjemper for likestilling og frigjøring kan ikke basere sin kamp på ønsketenkning og «tilbakeholdelse av informasjon»; da vil det raskt utvikle seg til en ny form for herretenkning. Kunnskap om forskjeller, enten de er genetisk eller sosialt betinget, er helt avgjørende for en åpen og kunnskapsbasert strategi for frigjøring.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.33