Torsdag 22. desember 2011 Meninger

Valgkvotering

Dagens leder

* Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil ha flere kvinner inn i lokalpolitikken. I dag er 38 prosent av de folkevalgte i landets kommunestyrer kvinner. I den forbindelse har debatten om kvotering på partienes valglister kommet opp, og et av forslagene (litt uklart om det kommer fra Navarsete) er å lovfeste at det skal stå annenhver mann og kvinne på stemmesedlene. SVs bystyrerepresentant i Oslo Ingvild Reymert hilser forslaget velkomment. I enkelte sammenhenger kan det være gode argumenter for kvotering for å sikre representativitet. Men å ha kvotering til stillinger, er noe helt annet enn å lovfeste kvotering for partienes lister ved valg.


* Demokratiet er basert på at folk går sammen, organiserer seg, utvikler politikk og programmer, stiller de valg og ber om velgernes tillit. I prinsippet finnes det ingen begrensninger på hva slags politikk man kan stille til valg på. Staten kan ikke og bør ikke gi bestemmelser om hva de politiske programmene skal inneholde, ettersom det er velgerne som bestemmer sammensetningen av de folkevalgte forsamlingene, som igjen gir grunnlag for hvem som til enhver tid besitter den utøvende makten. Når befolkningen gjennom frie valg endrer sammensetningen av folkevalgte forsamlinger, må også politikken som iverksettes endre seg. Linjen går nedenfra og opp.


* Ettersom dette er bærebjelken i demokratiet, må det også herske full frihet i hvordan folk organiserer seg, og hvem de utpeker til å representere seg på valglister eller i andre sammenhenger. I noen situasjoner vil også politiske motsetninger kunne gruppere seg etter kjønnsmotsetninger. I en slik situasjon kan man ikke legge hindringer i veien for at kvinnepartier skal kunne stille til valg for å representere kvinners interesser, akkurat som arbeidere eller bønder på samme måte, både historisk og i dag, har hatt behov for å organisere seg og fremme sine interesser på en kollektiv måte. Hvis man innfører kvotering på kommunale valglister, vil man også gjøre det ulovlig å stille med en rein kvinneliste - eller en tilsvarende for det motsatte kjønn. Det er ikke demokratisk.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44