Lørdag 16. mars 2013 Meninger

Legeopprop

Dagens leder

* Ti leger har presentert et opprop for en ny styringsideologi i helsevesenet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Artikkelen er oppsiktsvekkende klar i sine anbefalinger. I stedet for å invadere profesjonenes praksisfelt, må politikerne gjenerobre politikkens egentlige oppgave, å definere tydelige rammebetingelser, skriver overlege Torgeir Bruun Wyller og hans kolleger. Statens oppgave er å legge til rette for profesjonenes samfunnsbyggende praksis, ikke å detaljstyre hva denne praksisen skal inneholde. En endring i tråd med dette vil gjøre mange av lagene med administrative kontrollfunksjoner og byråkratiske strukturer overflødige.


* Legeoppropet inneholder ti helt konkrete forslag til endringer. Sykehusstyrene, som i stor grad er et alibi for administrasjonens beslutninger, bidrar ikke positivt til sykehusdriften og bør derfor avvikles. Som følge av helseforetaksreformen er det innført «tverrgående» avdelinger som ikke er forankret i fagmiljøene og de konkrete sykehusene. Det har ført til en fremmedgjøring av avdelingslederne, som samtidig har mistet sin naturlige, faglige autoritet. Legene foreslår derfor at de tverrgående avdelinger avskaffes og alle sykehus må ha lokal stedlig ledelse.


* De regionale helseforetakene er ifølge legene et unødvendig sjikt mellom de politiske ansvarlige i Helsedepartementet og sykehusene og bør derfor nedlegges. Sykehusene bør i stedet styres av en egen sykehusavdeling i Helsedepartementet. Videre går legene inn for at det skal bli slutt på såkalt innsatsstyrt finansiering for fordeling internt i sykehusene, fordi det legger opp til kortsiktige strategiske overlegninger til skade for fellesskapet og enkeltmennesket. Fakturering innen den offentlige helsetjenesten bør forbys, fordi det fører til byråkrativekst og strategiske posisjoneringer for å få «pasienten ut av mitt budsjett». Til slutt går legene inn for en betydelig slanking både av det sentrale helsebyråkratiet og sykehusenes eget byråkrati. Legeoppropet er befriende lesning og forslagene bør være hovedretningen for den snuoperasjonen som må komme.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52