Mandag 3. juni 2013 Innenriks

Utsatt for mobbing

TRØBBEL: Forsvaret har store utfordringer når de nå skal forberede kjønnsnøytral verneplikt. Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret, gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering.

14. juni kommer et overveldende flertall på Stortinget til å vedta kjønnsnøytral verneplikt. Dermed vil Norge ha verneplikt for kvinner allerede fra 2015. Men samtidig som det er et klart politisk mål om å øke andelen kvinner som tar førstegangstjeneste, peker flere forskningsrapporter på omfattende problemer:


* Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret, gjør dette på grunn av mobbing eller seksuell trakassering, ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).


* Forsvarets egne medarbeiderundersøkelser viser at tre ganger så mange kvinner i Forsvaret opplever uønsket seksuell oppmerksomhet enn i arbeidslivet ellers. Unge kvinner i førstegangstjenesten er mest utsatt, ifølge en rapport fra Sintef i 2012.


* Vernepliktsundersøkelsen fra 2010 viser at 20 prosent av alle kvinner i førstegangstjenesten har opplevd seksuell trakassering.


Negative erfaringer


Frank Brundtland Steder ved FFI leder kartleggingen og forskningen som følger årskullene fra sesjon og flere år frem i tid. Dette er et av 16 tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret. Han mener Forsvaret har mange utfordringer for å holde på kvinnene som rekrutteres, og er usikker på om de kjønnsrelaterte problemene vil endre seg som følge av kjønnsnøytral verneplikt.


- Dette er mer en velment politisk satsning enn et vedtak basert på konsekvensanalyse og forskning, sier han.


Hans egen rapport fra 2011 kommer med en hard dom over likestillingen i Forsvaret: «De fleste observasjoner og refleksjoner prosjektet har gjort rundt det å være kvinner i Forsvaret er dessverre negative, framtredende og gjentakende over tid», heter det i rapporten.


- Ulike undersøkelser varierer litt, men trenden viser at mellom 5 -10 prosent utsettes for mobbing og at jenter er mer utsatt enn menn. Mobbing i Forsvaret har økt de siste tre til fem årene, sier han.


- Hva går mobbingen ut på?


- Det finnes ikke én lik historie, men en fellesnevner er at mange kjenner at de blir «utstøtt fra fellesskapet» som følge av forhold relatert til deres kjønn.


Lavere motivasjon


- Hva tror du resultatet av kjønnsnøytral verneplikt blir?


- Den politiske tanken bak er at dette skal gi en like stor pott av gutter og jenter å velge mellom, og at dette blant annet skal hjelpe på problemene med mobbing. Jeg er mer usikker på sluttresultatet.


Steder mener at kjønnsnøytral verneplikt ikke er en «quick fix» for å øke kvinneandelen eller redusere mobbingen. Han frykter at resultatet kan bli mindre motiverte årskull, men mener dette kan gå begge veier.


- I dag velger man stort sett ut de mest motiverte til tjeneste i Forsvaret. Når målet er å få økt kvinneandel ved å innføre kjønnsnøytral verneplikt, kan dette føre til at man tar inn flere umotiverte jenter og gutter. I ytterste konsekvens vil dette svekke kvaliteten på soldatene fra årskullet, sier han.


- En kan spørre seg hvorfor kvinneandelen ikke allerede er blitt merkbart større med innføringen av sesjonsplikt for kvinner - som har vært det viktigste bidraget i vurderingen av kjønnsnøytral verneplikt, sier han.


Nulltoleranse for mobbing


I Forsvarsdepartementet mener man at kjønnsnøytral verneplikt er en stor prinsipiell likestillingsseier, og at Forsvaret fortsatt vil kunne velge ut den beste kompetansen og få flere kvinner.


Nå lover statssekretær Erik Øwre Thorshaug en forsterket innsats mot likestillingsproblemene.


- Vi har ingen toleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, uansett hva slags vernepliktsordning vi har, sier han.


Thorshaug viser til at problemet angripes fra flere fronter og at alle slike hendelser blir tatt alvorlig.


- Vi har også i Forsvaret sett noen utfordringer med både mobbing og seksuell trakassering, men dette jobbes med fra topp til bunn.


- Hva gjøres?


- Det gjøres en stor jobb innen holdninger, etikk og ledelse, og vi har satt i gang flere undersøkelser for å kartlegge problemene. Et eksempel på et tiltak er at Forsvaret har gitt ut en veileder om hvordan slike saker skal håndteres, og at det månedlig skal rapporteres om alle hendelser, sier Thorshaug.


- Er Forsvaret klare for kjønnsnøytral verneplikt?


- Forsvaret og de vernepliktige ønsker å gjøre verneplikten kjønnsnøytral, sier han og viser til markedsundersøkelser blant befolkningen, sier han.


- Vi skal ikke være naive og tro at dette ikke kan være utfordrende også i framtida. Men her er det eksempelets makt som gjelder, og når forsvarssjefen har gått foran så tydelig som på dette feltet, så er det et veldig sterkt signal. Vi kommer til å følge utviklingen framover nøye, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53