Onsdag 9. oktober 2013 Innenriks

Skaper mer byråkrati

NY KURS: Høyre og Frp har som mål å forenkle Norge. Men i den nye regjeringserklæringen foreslås en rekke punkter som vil føre til nytt byråkrati.

- Jeg tror Høyre og Frp kommer til å ta feil med sitt løfte om mindre byråkrati, sier Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Hedmark.


Han sitter med den nye regjeringserklæringen foran seg og går gjennom punktene som skal gi et enklere Norge. Men samtidig som Erna Solbergs nye regjering lover mindre byråkrati, mener Jensen at innholdet i erklæringen legger opp til det motsatte på en rekke områder.


- Veldig mange av disse planene tilsier at det vil bli mer byråkrati. Jeg er spesielt bekymret for konsekvensene av en ny kommunereform, og den omfattende privatiseringen det legges opp til. Dette er felter jeg er sikker på at vil skape mer byråkrati, sier Jensen.


Nye krav og rettigheter


Frps motto «en enklere hverdag for folk flest» har fått plass som ett av de åtte viktigste målene den nye regjeringen skal jobbe for.


Og på felter som næringsliv, landbruk og offentlige anskaffelser lover de blå både mindre papirarbeid og forenklinger i regelverket.


Likevel medfører flere av forslagene i erklæringen en rekke nye byråkratiske oppgaver innen store politiske felt:


* Innen helse lover Høyre og Frp nye kompetansekrav, en ny bemanningsnorm, nye kvalitetsindikatorer og målinger, samt årlig rapportering på kvalitet. Samtidig vil den nye regjeringen etablere en egen undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser, og innføre ventelister for sykehjemsplass.


* På innvandringsfeltet skal den nye regjeringen kartlegge barns språkferdigheter, innføre en ny samfunnsfagtest for å få statsborgerskap, pålegge skoler å ha rutiner for å følge opp barn som uteblir fra skolen uten lovlig grunn, samt etablere flere servicekontor for politiet, Utlendingsdirektoratet, NAV og Skatteetaten.


* En blå samferdselspolitikk vil stille nye krav til dokumentasjon, måling og rapportering for norske veier. Riks- og fylkesveier vil få konkrete mål for minstestandarder, og kollektivtransporten i de største byene skal belønnes etter dokumenterbare resultater.


* Også innen kunnskapsfeltet kommer en rekke nye krav til målinger. Her skal barnehager måles etter nye nasjonale indikatorer for kvalitet, læringsresultater skal kartlegges gjennom hele skoleløpet, og et nytt uavhengig tilsyn skal innføres for barnehagene. Den nye regjeringen ønsker også å «innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne», uten at det presiseres hva som menes med dette.


Innfører regelråd for regler


I regjeringserklæringen er det viet et eget avsnitt til forvaltning, byråkrati og gjennomføringskraft.


Her lister den nye regjeringen opp ambisiøse mål om å effektivisere offentlig sektor, og de lover en gjennomgang av strukturen i departementer og direktorater med sikte på forenklinger og avbyråkratisering.


I tillegg legger erklæringen opp til å etablere «en uavhengig effektivitetsenhet for offentlig sektor med stående fullmakt til å revidere blant annet nytte-kostandsanalyser for å sikre god kvalitet og konsistent praksis».


Regjeringen lover også å levere årlige rapporter om framdriften i forenklingsarbeidet, og å innføre et såkalt regelråd etter modell fra Sverige. Dette er et råd som etterprøver konsekvensene av nye regler.


Vil legge ned helseforetak


Høyre og Frp vil gi private aktører langt friere spillerom, ifølge den nye erklæringen. Dette er en politikk Bjarne Jensen mener kan gi en rekke utilsiktede konsekvenser.


- Argumentet for dette er at man skal spare penger, men nyere forskning viser at ulike former for konkurranseutsetting ikke alltid er så smart, og at totalvirkningen er kostnadsøkninger. Her får man transaksjonskostnader med arbeidskrevende oppgaver i form av kontroll, anbud og oppfølging, sier professoren.


Han er imidlertid svært positiv til ett konkret løfte den nye regjeringen kommer med: Høyre og Frp vil legge ned de regionale helseforetakene etter å ha utformet en nasjonal helse- og sykehusplan.


- Dersom man styrker administrasjon lokalt på de enkelte sykehusene, framfor å ha et felles byråkrati som styrer en stor region, vil man kunne redusere helsebyråkratiet. Jo mer lokalt man styrer, jo mindre byråkrati får man, sier Jensen.


siment@klassekampen.no


anneh@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.33