Mandag 29. juli 2013 Innenriks

Frykter for framtidas politi

DÅRLIGE: Statsadvokat Stein Vale har vært ekstern sensor for Politihøgskolen i ti år. Han er bekymret over politistudentenes kunnskapsnivå og tviler på om enkelte har bestått kravene i norsk.

Etter det første året av politistudentenes bachelorutdanning testes studentene i strafferett, straffprosess og ordensjuss.


Før sommeren rettet statsadvokat Stein Vale 21 eksamensbesvarelser, som har gjort ham bekymret for studentenes kunnskapsnivå.


«Med denne henvendelsen ønsker jeg å uttrykke en bekymring over en tydelig reduksjon i det faglige nivået i strafferett, straffeprosess og ordensjuss», skriver Vale i et bekymringsbrev til rektoren ved Politihøgskolen (PHS), som Klassekampen har fått tak i.


Statsadvokaten, som har vært ekstern sensor for fagene i over ti år, skriver videre at han vurderte å ta kontakt med skolen om det fallende kunnskapsnivået allerede i fjor. Etter årets eksamensrunde er han styrket i sin oppfatning.


«(...) jeg ønsker å tilføye at en del av mine medsensorer, herav også to statsadvokatkolleger, hadde et klart inntrykk i år av at det faglige nivået gjennomgående er blitt dårligere».


Viktig for rettssikkerheten


I straffeprosess lærer studentene om hvilke vilkår som må være oppfylt for å kunne fastslå at en gjerningsmann er skyldig i et straffbart forhold. I ordensjuss blir studentene drillet i hva som er politiets myndighetsutøvelse i operativ tjeneste.


I bekymringsbrevet understreker statsadvokaten viktighetene av fagene, blant annet for å ivareta borgernes rettssikkerhet, ved at polititjenestemenn har god kunnskap om tvangsmidler og inngrepshjemler.


«Fagene er også viktige for ivaretakelsen av politiets straffeforfølgingsfunksjon, som er en av politiets kjerneoppgaver», skriver Vale.


-sliter med norsken


Selv om Vale understreker at enkelte studenter fortsatt leverer «fremragende prestasjoner», er konklusjonen at for mange studenter ikke innfrir krav som stilles etter første år.


Et av dem er at studentene skal kunne utføre etterforskning som skaffer påtalemyndigheten tilstrekkelig grunnlag for avgjørelser i straffesaker.


I bekymringsbrevet skriver Vale også at enkelte av studentene sliter med norsken.


«I tillegg finner jeg grunn til å påpeke at enkelte av studentene har en så dårlig skriftlig framstillingsevne at det er vanskelig å forstå at de kan ha bestått PHS-kravene om minstekarakteren 3 i norsk på videregående skole».


Fra 2009 ble eksamenen i disse fagene flyttet fra det tredje året i utdanningen til det første. Statsadvokat Vale understreker at han er klar over denne endringen, men at nivået likevel ikke er godt nok.


Dersom statistikk for utviklingen i karakterene i faget underbygger bekymringen, skriver Vale at det bør settes inn kompenserende tiltak, som å styrke undervisningen i fagene.


Assisterende rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, forteller at de tar bekymringsmeldingen på alvor, og at skolen vil gå igjennom årets sensorrapporter for å undersøke om andre sensorer mener det samme.


Innførte nye norsktester


Skarpnes forteller at kravet om minst tre i norsk fra videregående «i enkelte tilfeller ikke er tilstrekkelig».


- I opptaket 2013 prøver vi derfor ut to norsktester for å sikre at studentene vi tar opp, har tilstrekkelige norskkunnskaper, skriver hun i en e-post.


Samtidig avviser hun at det er mulig å sammenlikne prestasjonene i faget over tid.


- Vale sammenlikner epler og pærer. Det er ikke mulig å sammenlikne studentenes prestasjoner etter ett års studier med prestasjonene til studentene som før hadde eksamen etter tre års studier.


Skarpenes viser også til at statistikk ikke viser en nedgang i prestasjonene.


- Snittet ligger på C. Det har det gjort de seinere år.


Statistikk Klassekampen har fått tilsendt viser samtidig at andelen studenter som ikke besto eksamen, økte ved tre av de fire skolene fra 2012 til 2013. Økningen er størst ved Bodø, som har økt med over 50 prosent, til en andel på 11,7 prosent av studentmassen.


- Sikrere i praksis


I løpet av det andre studieåret har politistudentene praksis. Derfor mener assisterende rektor Skarpenes at det en fordel med de juridiske fagene tidlig.


- Vi har mottatt gode tilbakemeldinger fra politidistriktene som har studentene i praksis. I fagutvalg uttrykker veiledere at studentene er mye sikrere i jurdiske emner nå enn før omleggingen.


Hun påpeker også at studentene får juridisk undervisning også etter førsteårseksamenen.


- I tredje studieår har studentene nå en tverrfaglig eksamen i juss og etterforskning. Da viser de i praktiske caser at de kan løse etterforskingsoppgaver med hjemmel i lov.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.31