Mandag 30. desember 2013 Innenriks

Regjeringen vil åpne for flere privatskoler, men et flertall av befolkningen sier nei til planene:

Blå skoleplan fenger ikke

LOVENDRING: Regjeringen vil at alle private som driver skole innenfor bestemte kvalitetsmål skal få lov til å etablere privatskole.ILLUSTRASJONSFOTO: AFP/SCanpix

MOTSTAND: Regjeringen håper å få på plass en ny lov for privatskoler i 2015. Det er en lovendring bare en tredel av velgerne ønsker seg.

SKOLE

Høyre og Frp har varslet at de vil endre friskoleloven som regulerer hvilke private aktører som får tillatelse til å starte skoler.

Med dagens lov stilles det spesielle krav til et religiøst eller pedagogisk alternativ for at private aktører skal få drive skole med offentlig støtte. Denne ordningen vil regjeringen fjerne, slik at alle private som driver skole innenfor bestemte kvalitetsmål får rett til drift.

Det er en politikk flertallet av befolkningen ikke støtter, ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag for Klassekampen:

Her oppgir 53 prosent at de er motstandere av å tillate flere private skoler, mens 36 prosent av de spurte oppgir at de er for en slik politikk. 11 prosent av respondentene svarte «vet ikke».

Privatskoler:

• Sentio research har gjennomført en spørreundersøkelse på oppdrag fra Klassekampen i perioden 17.–19. desember.

• I undersøkelsen har et utvalg på 1002 respondenter besvart spørsmålet: «Er du for eller mot å tillate flere private skoler som ikke representerer et religiøst eller pedagogisk alternativ?»

• 53 prosent svarer at de er mot å tillate flere private skoler, 36 prosent er for, mens 11 prosent svarte «vet ikke».

• Regjeringen varsler nå at de ønsker å få på plass en endring av loven som regulerer private skoler i løpet av 2015.

– Positive tall

På tross av at flertallet er motstandere av regjeringens politikk, mener statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet at tallene fra målingen er oppløftende.

– Jeg synes det er positivt at så mange ønsker seg et alternativ til dagens ordning. Det er viktig at vi lytter til de som har et større behov for å kunne velge alternativer til dagens skolesystem, sier hun.

– Du ser positivt på tallene selv om flertallet ønsker seg en motsatt politikk av det dere fører?

– Det er ikke et så klart flertall som er motstandere, men bare litt over halvparten av de spurte i en undersøkelse på 1000 respondenter, sier Jordahl.

Nye skoler i 2016

Statssekretæren begrunner lovendringen med at dagens friskolelov har skapt en kunstig innretning over hvilke skoler som er tillat.

– Med dagens ordning ramser man opp noen formål som må være oppfylt for å få drive friskole. Det er ikke hensiktsmessig med et slikt skille: Enten bør man ikke tillate noen friskoler, ellers må man gi tillatelser etter kvalitet og innhold i utdanningen, slik vi nå går inn for, sier hun.

Jordahl mener friskoleloven i sin nåværende form er diskriminerende.

– I dag kan man ha et toppidrettsgymnas, men man kan ikke starte et realfagsgymnas. Jeg tror skillet mellom hva som er lov og ikke lov, strider med folks oppfattelse av et rettferdig lovverk.

– Forventer dere at det vil dukke opp mange nye private skoler dersom loven endres?

– Det blir spennende å se hvilke aktører som vil komme på banen. Vi håper at dette vil gi en større bredde i tilbudet, og at det ikke bare vil være reiligiøse, toppidretts-, montessorri-, og steinerskoler som har et alternativt tilbud. Hvis vi skal utvikle norsk skole er det viktig å slippe til nye, gode ideer og løsninger.

– Når forventer dere å få på plass en ny friskolelov?

– Det kommer til å ta noe tid å komme i land med en ny lov, men vi har tro på at loven blir klar i 2015 og at det vil bli mulig å starte nye skoler fra høsten 2016, sier Jordahl.

Tror ikke på regnskapsjuks

I begynnelsen av desember ble sju privatskoler dømt til å betale tilbake statstilskudd for til sammen 12,7 millioner kroner. Dette kom som et resultat av at skolene på ulovlig vis hadde ført penger tilbake til eierne, som ikke har lov til å ta ut overskudd.

Kunnskapsdepartementet tror ikke det vil bli flere liknende saker som en konsekvens av at flere private aktører slipper til.

– Lovverket har vist seg å fungere på dette området, og jeg tror denne saken vil ha en klar preventiv effekt for andre aktører. Dermed vil muligheten for at flere prøver seg på liknende, avta betydelig. sier Jordahl.

siment@klassekampen.no

Privatskoler gir snille karakterer

Elever i private videregående skoler har høyere standpunktkarakterer målt opp mot eksamen enn elever i offentlige skoler. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Analysen er gjort ved å sammenligne karakterene til norske videregående elever fra skoleåret 2009/2010 til og med skoleåret 2012/2013, skriver VG.

Ifølge notatet fra Utdanningsdirektoratet har elever ved private skoler noe høyere sannsynlighet for å få lavere karakter til eksamen enn til standpunkt.

– Dette viser at det samme skjer i Norge som i Sverige. Og vårt naboland har et langt større omfang av privatskoler. Det er problematisk, fordi standpunktkarakterene betyr like mye som eksamenskarakterene ved opptak til høyere utdanning, sier professor Torberg Falch ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim.