Onsdag 29. januar 2014 Innenriks

Skoleledere i landets største kommuner tar avstand fra målstyringen i Sandefjord:

Vil ikke ha målehysteri

STØTTE: Lærerne Joakim Bjerkely Volden (til venstre) og Marius Andersen har startet en protest mot de omfattende kravene til rapportering av elevene i Sandefjord. Nå får de støtte fra en rekke kommuner som mener evalueringene i Sandefjordskolen er en dårlig idé.FOTO: Christopher Olssøn

SIER NEI: I Sandefjord og Oslo evalueres skolebarna i omfattende avkrysningsskjemaer. Det er en ordning nesten alle landets største kommuner tar avstand fra.

SKOLE

– Vi ser ikke hensikten med å ha så omfattende tilbakemeldinger, sier Harald Victor Hove, byråd for barnehage og skole i høyrestyrte Bergen.

Skolene i Sandefjord og Oslo har skapt debatt med sine omfattende krav til papirarbeid og elevvurdering. I Sandefjord må lærerne krysse av for 70 punkter for måloppnåelse for hver eneste elev helt ned til 1. klasse, to ganger i året. I Oslo bruker man tilsvarende skjemaer, men i et noe mindre omfang.

Nå viser en gjennomgang Klassekampen har gjort blant landets største kommuner at målstyringen i skolen har liten støtte.

– Det som har skjedd i Sandefjord er en viktig erfaring for andre som vurderer å gjøre det samme. Selv om man har de beste hensikter med å innføre et nytt system, så må man sørge for å ha en solid forankring og forståelse for de tingene man velger å måle og rapportere, sier Hove.

Målstyring i skolen:

• Klassekampen har kartlagt 15 av landets 17 største kommuner. Av disse benytter kun fire seg av skriftlige halvårsvurderinger av elevene.

• I tillegg til Sandefjord og Oslo, benytter Bærum og Stavanger som av skriftlig halvårsevaluering.

• Klassekampen har hentet informasjon fra følgende kommuner: Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad, Bærum, Tønsberg, Skien, Skedsmo, Asker og Arendal.

Endret evalueringen

I tillegg til Sandefjord og Oslo, viser vår gjennomgang at også Stavanger og Bærum har liknende evalueringer.

I Bærum har man imidlertid valgt å slanke halvårsevalueringene fra og med dette skoleåret.

– Vi hadde veldig omstendelig evaluering på alle fag i barnetrinnet. Nå har vi valgt å forenkle denne jobben, sier skolesjef i Bærum kommune Øyvind M. Wee.

Evalueringen er mindre omfattende enn i Oslo og Sandefjord, forteller han.

– Evalueringene skal ikke være et selvstendig arbeid, men en oppsummering av de vurderingene som har blitt gjort underveis i semesteret. Vi vurderer noen kompetansekrav i læreplanen, men de er ikke brutt ned på samme måte som i Oslo, sier Wee.

Det lykkes ikke Klassekampen å få en kommentar fra skolesjef Eli Gundersen fra Stavanger.

Gjør det enklere

Landets kommuner står fritt til å vurdere omfanget av evalueringer innenfor rammene av opplæringsloven. Flertallet av kommunene Klassekampen har snakket med tar avstand fra ordningene i Sandefjord og Oslo.

– Sånn fungerer det ikke her. Vi gir selvsagt vurderinger av elevene og holder foreldresamtaler, men vi fyller ikke inn noe omfattende avkrysningsskjema med halvårsevalueringer, sier Stein Krogsrud, skolesjef i Fredrikstad.

Uønsket også i Tønsberg

Heller ikke i Sandefjords høyrestyrte nabokommune Tønsberg ønsker man omfattende målstyring i skolen.

– Jeg har bare lest i avisene om hvordan de gjør det i Sandefjord, men her i Tønsberg har vi ingen avkrysningsliste våre lærere må fylle ut. Nå jobber vi også med å få en enklere form for rapportering, sier kommunaldirektør Pål Thalmann.

– Pålegger dere lærerne å levere inn skriftlige halvårsevalueringer av samtlige elever?

– Nei, det er opp til den enkelte skole, og vi stiller ingen krav om det.

Det gjør de heller ikke i Drammen, ifølge Anne Sofie Portås i kommunens skoleavdeling.

– Vi har ikke noe skriftlig halvårsevaluering som i Sandefjord, og det er heller ikke en vei vi kommer til å gå, sier Portås.

I Kristiansand nøyer de seg med å samle informasjon fra nasjonale prøver og såkalte kartleggingsprøver.

– Man må ikke måle alle veier hele tida. Det blir man forvirret av. Det er om å gjøre å måle det som er viktigst, sier Nina Skjeseth i oppvekstseksjonen i Kristiansand.

innenriks@klassekampen.no

Sandefjord er i tenkeboksen

I Sandefjord utspiller det seg en konflikt mellom lærere og kommunen. Lærerne har blitt pålagt å krysse av 70 punkter for måloppnåelse for hver elev helt ned til 1. klasse, to ganger i året. To lærere står nå i fare for å miste jobben fordi de nekter å føye seg for kravene.

Skolesjef i kommunen, Simen Seeberg, tar misnøyen til etterretning.

– Vi har fått signaler på at mange ønsker endringer i halvårsrapporteringen. De signalene tar vi med i vurderingen, sier Seeberg.

Klassekampen har fått opplyst at Sandefjord kommune i løpet av de siste ukene har sendt brev til andre kommuner med spørsmål om hvordan evalueringen gjøres der.

Seeberg forteller at bystyret vil fatte et vedtak angående evaluering i skolen i løpet av dette halvåret.

– Vi vurderer fortløpende måter å gjøre dette på. Da denne evalueringsformen ble vedtatt sto det i saken at dette er et dynamisk dokument.

Seeberg holder imidlertid fast på at avkryssingsskjema er et gode.

– Hva skal kommunen med informasjonen fra skjemaene?

– Hvis man evaluerer gjennom tekst i stedet for avkryssing går det ikke an å tallfeste informasjonen. Da mister man totaloversikten.

– Hva bruker dere dette til?

– Til å iverksette tiltak på skolene. Antallet elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen er et interessant tall. Skoleeier burde ha et bilde av den overordnede situasjonen i kommunen.