Tirsdag 18. februar 2014 Kultur og medier

Finansminister Siv Jensen vil hemmeligholde register som kan avsløre økonomisk kriminalitet:

Aksjeregister skal lukkes

Stengte dører: Journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport kjemper for å åpne Skattedirektoratets aksjonærregister for offentligheten.

Norge har ett register som viser hvilke aksjer enkeltpersoner eier. Nå vil Finansdepartementet lukke det for innsyn. Journalist Vegard Venli kjemper mot stengning.

Offentlighet

Siden i fjor vår har journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport forsøkt å få innsyn i Skattedirektoratets aksjonærregister. Registeret inneholder opplysninger om alle norske aksjeselskap og utenlandske selskap notert på Oslo Børs, og er det eneste som gir fullstendig oversikt over aksjonærene og verdien av deres aksjeposter.

– Det kan bidra til å avdekke kritikkverdige forhold av stor samfunnsmessig betydning. Eksempler kan være inhabilitet blant offentlig ansatte eller alvorlig økonomisk kriminalitet, forklarer Vegard Venli.

Aksjonærregisteret:

• Register som inneholder opplysninger om hvem som eier aksjer i ulike selskap.

• Administreres av Skattedirektoratet.

• Kan brukes til å kryssjekke eierskap med navngitte personer.

• Finansdepartementet vil stenge registeret for offentlig innsyn.

Jensen vil stenge

Venli kan ikke avsløre hva som var den konkrete foranledningen til at han ba om innsyn, annet enn at det var relatert til et konkret journalistisk graveprosjekt. Journalisten er også medlem av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg, som hele veien har støttet ham i kampen mot Skattedirektoratets hemmelighetskremmeri.

Etter at han fikk det første avslaget om innsyn, klaget han saken inn for Sivilombudsmannen. Men i stedet for å vente på Sivilombudsmannens avgjørelse, la Finansdepartementet fram et forslag om at hele registeret skal omfattes av taushetsplikt. Lovforslaget er nå ute på høring, med frist 1. april.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har engasjert seg personlig i saken, og mener det problematisk hvis pressen får tilgang til registeret fordi det vil gi en helt ny mulighet til å systematisere opplysningene.

«Det er problematisk hvis opplysninger innsamlet til skattemessige formål kan brukes på denne måten», uttalte Siv Jensen i en pressemelding tidligere i februar.

Vegard Venli synes det er paradoksalt at Frp slår til orde for å hemmeligholde et register som kan brukes til å avdekke økonomisk kriminalitet. Han mener også det er betenkelig hvis Siv Jensen vil hindre pressen fra å benytte et av sine viktigste arbeidsverktøy i undersøkende journalistikk, å samle sammen og systematisere opplysninger.

Må banke på dører

– Offentligheten er allerede sikret innsyn i hvilke roller personer innehar gjennom styreverv i selskaper. Vi har også krav på å få vite hvor mye folk tjener. Men det bør være vel så interessant å få vite hvilke eierinteresser folk har i aksjeselskap, sier Vegard Venli.

Finansdepartementet og Skattedirektoratet har anført at registeret ikke er ment for offentliggjøring, men for å bidra til korrekt likning av aksjeeiere. De samme opplysningene som Vegard Enli er ute etter er dessuten tilgjengelig fra selskapenes aksjeeierbok og aksjeeierregister, noe de plikter å utlevere på forespørsel. Direktoratet mener også det vil være alt for ressurskrevende å sile ut taushetsbelagte opplysninger fra registrene. Vegard Enli mener ingen av disse argumentene holder.

– Å banke på dørene til hvert enkelt selskap for å få tilgang til de komplette aksjonærlistene ville vært nærmest en umulig oppgave, sier Enli.

Finansminister Siv Jensen hadde ikke anledning til å kommentere saken før Klassekampen gikk i trykken i går ettermiddag.

jonas.braekke@klassekampen.no

– Andre land går i stikk motsatt retning

Den britiske statsministeren David Cameron har varslet at han vil ha større åpenhet om hvem som eier og kontrollerer britiske selskaper. Uttalelsen kom på et G8-møte i fjor høst. Nå går også USA og Tyskland i retning økt åpenhet.

– Spørsmålet vi bør stille statsminister Erna Solberg, er hvorfor hun nå vil gå motsatt vei av hva David Cameron gjør i Storbritannia, hvor all informasjon om aksjonærer skal legges inn i et åpent og søkbart dataregister, sier Mona Thowsen.

Hun er generalsekretær i den norske avdelingen av Publish What You Pay (PWYP), et internasjonalt nettverk av 650 organisasjoner som arbeider for større åpenhet innen olje- og annen utvinningsindustri.

Thowsen anklager finansminister Siv Jensen for å være i utakt med utviklingen internasjonalt. Selv fattige utviklingsland er villige til å bruke store ressurser på å tilrettelegge for innsyn i selskapers økonomi for å forebygge korrupsjon og styrke utviklingen av demokratiske rettigheter. Thowsen minner om at Norge har forpliktet seg på dette området, blant annet ved å gi sin tilslutning til en internasjonal avtale om økt åpenhet innen utvinningsindustrien (Extractive Industries Transparency Initiative).

Finansdepartementets begrunnelse for å hemmeligholde aksjonærregisteret mener hun ikke henger på greip.

– Taushetsplikten skal ivareta rettssikkerheten i samfunnet, det er ikke meningen at det skal brukes for å verne byråkrater mot ekstraarbeid, sier hun.

Også Transparency International Norge krever at regjeringen holder aksjonærregisteret åpent for allmennheten.

– Økt åpenhet om selskapers økonomiske interesser er noe som står høyt på vår agenda. Å stenge aksjonærregisteret vil være et skritt i helt feil retning, sier generalsekretær Guro Slettemark.

I desember i fjor publiserte Transparency International Norge en undersøkelse blant 50 børsnoterte selskaper som har virksomhet i utlandet. Undersøkelsen viste blant annet at mange av selskapene i sine årsregnskap oppga mangelfull informasjon om hvilke datterselskaper de eier.

– Det er et paradoks at privatpersoners likningsinntekt er tilgjengelig med noen få tastetrykk, mens eierinteresser i selskaper skal holdes hemmelig, påpeker Slettemark.