Fredag 21. mars 2014 Innenriks

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil slippe til flere privatskoler, men:

Nesten alle bryter loven

GÅR UT OVER BARNA: Bare en av ti privatskoler som myndighetene sjekket brøt ingen regler. Her spiser tredje trinn på den offentlige Ranheim skole i Trondheim lunsj. Barna er ikke tilknyttet saken.illustrasjonsfoto: Frida Holsten Gullestad

BRUDD: Samtidig som regjeringen vil hasteåpne for flere privatskoler, fant myndighetenes tilsyn lovbrudd på ni av ti av de private skolene som allerede finnes.

SKOLE

– Dette synes vi er alvorlig. I bunn og grunn går det utover elevene om ikke skolene følger regelverket, sier Ronny Gursli, seniorrådgiver i tilsynsavdelingen til Utdanningsdirektoratet.

En rapport som Klassekampen har fått innsyn i, viser at Utdanningsdirektoratet finner lovbrudd ved nitti prosent av privatskolene i de ordinære tilsynene.

Samtidig finner de lovbrudd i seksti prosent av tilfellene når de gjennomfører særlige tilsyn med årsregnskapene.

– Elevene får ikke oppfylt rettighetene som de skal ha etter privatskoleloven. Dette handler blant annet om omfanget av opplæringen og innholdet i den, sier Gursli.

Ny privatskolelov:

• Regjeringa planlegger å innføre en ny lov som åpner for flere typer privatskoler. Loven skal utarbeides i løpet av året.

• Allerede nå vil regjeringen innføre en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i dagens lov, slik at det kan gis godkjenning til flere typer privatskoler. I dag godkjennes kun privatskoler som er bygget på religion eller alternativ pedagogikk, samt internasjonale skoler og toppidrettsgymnas.

• Regjeringa ønsker å gi godkjenning til alle privatskoler som oppfyller bestemte kvalitetsmål, såframt en ny etablering ikke truer den offentlige skolen i området. Skoleeierne skal ikke få ta ut utbytte.

Bare fem fulgte loven

Det er bare skoler som drives på et alternativt pedagogisk eller religiøst grunnlag som får drive privatskoler etter dagens lov.

Det vil imidlertid ikke vare lenge før denne begrensningen forsvinner. Regjeringen jobber nemlig for å endre hele privatskoleloven, og samtidig har høringsfristen på et forslag fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om å gi dispensasjon for særkravet allerede nå nettopp gått ut.

Utdanningsdirektoratet gjennomførte i 2012 totalt tilsyn med litt over en tredjedel av privatskolene – både grunnskoler og videregående skoler – til sammen 104 stykker.

De ordinære tilsynene viste blant annet at elevene ikke fikk nok gym, at skolebyggene ikke var gode nok, og at kriteriene for å få skoleplass var usaklige.

– Loven er tydelig

72 prosent av tilsynene som ble gjennomført innen elevhelse og -sikkerhet viste lovbrudd, mens samtlige tilsyn som skulle sjekke om det psykososiale skolemiljøet var godt nok, konkluderte med det samme.

I rapporten kommer det imidlertid også fram at mange offentlige skoler, som fylkesmennene fører tilsyn med, ikke oppfyller alle de lovkravene som gjelder for dem.

– Er det privatskolene det er noe feil med, eller er loven rett og slett for vanskelig å etterleve?

– Vi mener at loven er klar og tydelig nok, sier Gursli.

Rapporten over tilsynene i 2013 kommer først seinere i år, men ifølge Utdanningsdirektoratet er det grunn til å tro at den vil tegne det samme bildet.

– I de årene vi har ført tilsyn, har andel lovbrudd ligget på noenlunde samme nivå, sier Gursli.

Vanskelig å hindre juks

Ifølge privatskoleloven skal all statsstøtte til skolene komme elevene til gode. De særlige ettersynene av årsregnskapene endte med at 27 av 46 skoler fikk varsel om pålegg eller varsel om tilbakebetaling av statstilskudd.

Samtidig melder Utdanningsdirektoratet at en fjerdedel av alle privatskoler leverte mangelfulle årsregnskap til direktoratet.

Dette beskrives i rapporten som «et betydelig problem som forhindrer Utdanningsdirektoratet i å føre en effektiv kontroll med at statstilskuddet kommer elevene til gode».

innenriks@klassekampen.no

Advarer mot skoleprofitører

Utdanningsdirektoratet advarer regjeringen mot skoleeiere som er ute etter å gjøre seg rike.

Regjeringen vil nå gi noen private skoler dispensasjon til å starte opp, selv om de ikke ville blitt godkjent av dagens lov. I en høringsrunde om den nye ordningen kommer Utdanningsdirektoratet med anmerkinger til forslaget.

Direktoratet skriver blant annet:

«Utdanningsdirektoratet vil bemerke at når det åpnes for å etablere flere privatskoler, vil det alltid være en risiko for at enkelte aktører ønsker å etablere nye skoler ut fra økonomiske insentiver. På denne bakgrunn må det vurderes om dagens lovregulering er god nok.»

Regjeringen ønsker å gi private skoler som har nyskapende undervisning skal få godkjenning. Utdanningsdirektoratet stiller seg i høringsuttalelsen undrende til hvordan de nye bestemmelsene skal tolkes. «Utdanningsdirektoratet ber Kunnskapsdepartementet tydeliggjøre hva et nyskapende tilbud innebærer, og hvor nyskapende et tilbud må være for at det faller innenfor dispensasjonshjemmelen». Og videre: «Utdanningsdirektoratet ber departementet ta stilling til om kravet om «nyskapende» kun vil gjelde på godkjenningstidspunktet, eller om dette også skal være et krav når skolene er i drift.»