Mandag 24. mars 2014 Innenriks

Flere private skoler ba søkere oppgi helseopplysninger:

Frykter siling av elever

Dyrt: Det er dyrt å ta inn elever som trenger spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet frykter at private skoler prøver å sile ut elever, i strid med loven. Illustrasjonsfoto: Tom Henning Bratlie

ADVARER: Det er en risiko for at privatskoler velger vekk elever som trenger ekstra oppfølging, advarer Utdanningsdirektoratet.

skole

Alle elever som har rett til å gå på offentlig skole, skal også ha rett til å gå på private skoler.

Men elever som trenger spesialundervisning eller andre tilpasninger krever mye ressurser. Utdanningsdirektoratet frykter at privatskoler bruker informasjon de ikke har rett til å hente inn, til å sile elever som søker seg til skolen.

Utdanningsdirektoratet oppdaget gjennom sine tilsyn i 2012 flere skoler som ba søkere om gi opplysninger om helse og eventuelle ekstra behov.

En skole etterspurte for eksempel opplysninger om hvorvidt barnet tidligere har vært i kontakt med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og opplysninger om barnets helse og fastlege.

En annen skole opplyste helt spesifikt at skolen ønsker å begrense antall «spes.ped.elever» og ba søkere oppgi informasjon om eventuelle behov for spesiell tilrettelegging.

Slik er reglene:

• Vilkårene for inntak av elever til private skoler skal være like som for offentlige skoler, men de private skolene skal ha hele landet som inntaksområde.

• Dersom det er flere søkere enn plasser kan det gis prioritet til for eksempel søkere i geografisk nærhet, søkere med søsken ved skolen, eller som er medlem av den kirke eller det trossamfunn som har etablert skolen.

• I søknadsprosessen har skolen kun lov til å be om informasjon som er relevant for å vurdere om søker oppfyller inntaksvilkårene eller prioriteringskriteriene.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Klassekampen 21. mars

Nesten alle bryter loven

Klassekampen omtalte fredag en rapport som sammenfatter alle tilsynene med privatskoler som direktoratet gjorde i 2012. Der kommer det fram at 90 prosent av skolene bryter loven.

I de tilsynene som gjaldt inntaksreglement, brøt samtlige skoler loven. Noen lovbrudd handler om mindre alvorlige ting, mens andre handler om innhenting av informasjon som skolene ikke har lov til. I rapporten skriver direktoratet:

«Flest lovbrudd gjelder at skolen ved søknad om plass krever opplysninger fra søkere som skolen ikke har lov å kreve, noe som innebærer en risiko for at skolen lovstridig siler elever og at skolen dermed ikke reelt sett er et alternativ til den offentlige skolen.»

– Det er alvorlig, sier Ronny Gursli, seniorrådgiver i tilsynsavdelingen til Utdanningsdirektoratet.

– Man skal ikke kunne bruke et inntaksreglement til for eksempel å sile ut elever som har behov for særskilt tilrettelegging. Det kan dreie seg om spesialundervisning eller andre tilpasninger i opplæringssituasjonen, sier Gursli.

Vil ha flere privatskoler

Direktoratets tilsyn har effekt. Etter at det er påvist lovbrudd, får skolene to uker på å rette seg etter reglene. Halvparten av skolene som hadde ulovlig inntaksreglement endret dette innen de to ukene.

I dag godkjennes bare privatskoler som er religiøse eller tuftet på alternativ pedagogikk, i tillegg til internasjonale skoler og toppidrettsgymnas.

Regjeringen varsler at det i løpet av neste år vil komme en ny privatskolelov, som åpner opp for flere typer privatskoler. Men allerede fra i år, vil det gis dispensasjoner til noen skoler som ikke oppfyller dagens kriterier for å få godkjenning.

Nei takk til ADHD-barn

I Sverige, hvor myndighetene har åpnet opp for svært mange privatskoler de siste årene, har det vært flere saker der privatskoler har silt bort elever. I fjor høst ble en rekke svenske privatskoler tatt med buksene nede av TV-programmet «Uppdrag granskning» på SVT.

Hos noen skoler, blant annet Academedia-kjeden som ønsker å etablere seg i Norge, fikk journalister som ga seg ut for å være foreldre svært ulike svar på skolesøknaden, avhengig av barnas prestasjoner.

En annen privatskole sørget for å holde ADHD-elever unna skolen, mens en tredje skole avviste et forslag om å undervise i «rap og death metal» fordi det ville tiltrekke seg feil type elever.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 24. mars 2014 kl. 12.53

Regjeringen: Alle må ha like muligheter

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl (H), vil slå ned på skoler som siler bort elever med spesielle behov.

– Det er helt uhørt. I dagens lov er det bestemmelser om hvilke opplysninger skolene kan hente inn, men det virker som om det ikke har nådd fram til en del skoleeiere. Dette skal presiseres i en ny lov.

– Hvordan?

– Det vet vi ikke. Lovarbeidet er i gang nå.

Jordahl sier hun er glad for at denne typen lovbrudd avdekkes i tilsynene som føres med privatskolene.

– Det skal overhodet ikke være slik at man på særskilt grunnlag skal kunne definere hvilke elever som skal ha tilgang på skoleplassene. Alle må ha lik mulighet til å bli tatt opp.

– Skal tilsynsapparatet styrkes nå når dere åpner for flere privatskoler?

– Det må vi gjøre en løpende vurdering av. Hvis antallet skoler øker må vi også styrke tilsynet.

– 90 prosent av privatskolene som det ble ført tilsyn med i 2012, hadde brutt loven. Hvor alvorlig er det?

– Jeg synes det er alvorlig med alle typer lovbrudd, og det er flott at det blir avdekket. Men vi vet at også 75 prosent av de offentlige skolene har påvist brudd på lovverket.

– Når så mange bryter loven, kan det tenkes at det er for mange reguleringer?

– Jeg har ikke oversikten over det, men jeg kan forstå at det kan være vanskelig å vite hva man som skoleeier skal dokumentere og hvordan. Det kan være at noen av regelbruddene skyldes at man ikke har forstått regelverket.