Lørdag 29. mars 2014 Innenriks

Færre medlemmer, gudstjenester, barnedåper, konfirmasjoner, bryllup og begravelser i kirka:

Norge blir mindre kristent

VIL FORNYE: Birte Nordahl Sandun, prest i Oslo Domkirke, ønsker en kirke som er i takt med sin egen samtid. – Vi må ikke bli en reaksjonær bastion, sier hun.

FRITT FALL: Ferske tall viser at Den norske kirke mister grepet på en rekke fronter. Bare på ett punkt går tallene opp: Kirkas gjenværende medlemmer gir mer penger enn noen gang.

KIRKE

– Det er bra at de som ikke kjenner seg velkommen i kirka markerer det ved å ikke komme. Da får vi et signal om at vi ikke bare kan være en moralsk og reaksjonær bastion, og en mulighet til å reflektere over egen praksis, sier Birte Nordahl Sandum, prest i Oslo Domkirke.

Hun viser til ferske tall om Den norske kirkes oppslutning fra Statistisk sentralbyrå. Her kommer det fram at:

• Andelen nordmenn som er medlem i Den norske kirke har sunket fra 86,3 prosent i 2001 til 74,9 prosent i fjor. Samtidig har antallet medlemmer sunket jevnt de siste årene.

• Færre går i gudstjeneste, og det avholdes færre gudstjenester.

• Færre velger kristen dåp, konfirmasjon, bryllup, vielse og begravelse.

• På tross av færre medlemmer, samler kirka inn mer penger fra medlemmer enn noen gang. I 2013 samlet kirka inn 306,8 millioner kroner, mot 258,6 millioner i 2008.

Kirka mister grepet:

• Hvert år rapporterer Den norske kirke inn en rekke tall til Statistisk sentralbyrå (SSB), som blant annet viser antall medlemmer, samt hvilke aktiviteter kirker over hele landet har hatt det siste året.

• Tallene for 2013 ble publisert i mars i år, og viser en nedadgående trend for kirkas medlemmer, samt oppslutningen til ulike kirkelige aktiviteter.

• Selv om SSB i flere statistikker operer med «andel av befolkningen», viser også bakgrunnsmaterialet at de reelle tallene, som antall medlemmer, har sunket de siste åra.

Ønsker en moderne kirke

– Forestillingen om tomme kirkebenker stemmer nok noen steder, men slettes ikke alle. Det er for eksempel veldig mange som oppsøker domkirka, sier Birte Nordahl Sandum.

– Er du bekymret over tallene som også viser at den nedadgående trenden har vart i flere år?

– Jeg forventer at tallene skal fortsette å gå ned en stund til, uten at det bekymrer meg veldig mye. Vi er i en overgang fra et tilnærmet monopol på religiøsitet til å bli et multireligiøst samfunn. Da er det også helt naturlig at vi gir avkall på makt og posisjon.

Sandum mener kirka må jobbe for å være mer troverdig i møte med samtiden.

– Tro er ferskvare, kirke er ferskvare, kjærlighet er ferskvare. For at dette skal være levende, så er vi like ansvarlige for å tolke tida som å tolke skriftene og tradisjonen.

– På hvilken måte?

– Et konkret eksempel kan være hvilket språk vi bruker i forbindelse med dåp. Mange vil oppleve det som både rart og problematisk med ord som menneskeslektens synd og død når vi skal feire et nytt menneskeliv og en helt uskyldig liten baby.

Har ryddet i medlemmene

I Kirkerådet ser man på tallene med bekymring, ifølge Paul Erik Wirgenes, direktør for menighetsutvikling.

– Jevnt over er kirkas posisjon veldig sterk i Norge, men disse tallene gir grunn til bekymring. Vi er opptatt av å ha så mange medlemmer som mulig og at det vi står for i samfunnet skal ha stor betydning. Derfor er vi også offensive i disse spørsmålene.

Han mener likevel det kan være mange forklaringer på hvorfor kirka er på vikende front.

– Når Ali og Muhammed er blant de hyppigste guttenavnene i Oslo, så er det naturlig at andelen av dem som blir døpt i Den norske kirke går ned.

– Men det er ikke bare andelen medlemmer som går ned. De reelle tallene har også sunket med nesten 50.000 medlemmer de siden 2008?

– Mange vil si at det er overraskende stabile tall, og mye av nedgangen skyldes opprydning i medlemsregisteret vårt, sier Wirgenes.

Vil reklamere for dåp

– Du sier dere vil være offensive. Hva mener du med det?

– Vi ønsker å tilby gode tiltak til alle av kirkas døpte medlemmer. Dette kan vi ikke få til bare ved hjelp av fancy markedsføring, men ved å holde en høy kvalitet på det kirka gjør hele tida, som dåp, vigsel, gravferder, gudstjenester, omsorgsarbeid og barne- og ungdomsarbeid.

I likhet med Sandum, mener også Wirgernes at kirka må bli flinkere til å være en del av sin samtid.

– Et annet mål er at kirka i økende grad skal være seg bevisst sitt samfunnsansvar i etiske spørsmål, som for eksempel klimaspørsmålet. Kirka må ikke bare snakke sitt eget interne språk, men heller ut fra sitt verdigrunnlag være med å besvare de store spørsmålene i samfunnet.

– Vil dere også ta i bruk markedstiltak?

– I det kommende året vil vi nok markedsføre dåp. Her ønsker vi å bidra med gode argumenter til de som skal ha den viktige samtalen om hvorvidt barnet deres skal døpes.

– Tallene er ikke bare negative. Har du en god forklaring på hvorfor dere samler inn mer penger med færre medlemmer?

– Det er uttrykk for en type tro på det kirka står for, og et engasjement som ikke er synkende. Jeg tror det uttrykker hva folk synes er viktig, sier Wirgenes.

siment@klassekampen.no