Fredag 30. mai 2014 Kultur og medier

• Siv Jensen vil hemmeligholde aksjonærregister • Går trolig på et nytt nederlag i Stortinget

Stoppes av Stortinget

HEMMELIGHOLD: Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for to uker siden. Med seg i veska hadde hun et forslag om å lukke Skattedirektoratets aksjonærregister for innsyn. FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Regjeringen vil hemmeligholde hva aksjonærer betaler i skatt. Derfor vil finansministeren endre offentlighetsloven, men hun møter motbør.

Offentlighet

– Det ligger an til at dette ikke vil få flertall i Stortinget, i hvert fall ikke slik forslaget er utformet nå, sier Hans Olav Syversen (KrF), leder av finanskomiteen på Stortinget.

Forslaget om å stenge aksjonærregisteret for offentlig innsyn er nå til behandling i finanskomiteen og vil bli avgjort når Stortinget behandler revidert statsbudsjett 20. juni.

Også Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik varsler at partiet vil stemme imot, og dermed sikre flertall mot forslaget sammen med de rødgrønne.

– Vi kan ikke gå med på regjeringens forslag om å endre offentlighetsloven for å stenge aksjonærregisteret for offentlig innsyn, sier Breivik.

Skattedirektoratet sier det vil være for arbeidskrevende å gi ut informasjon fra registeret, blant annet fordi det først må siles for taushetsbelagt informasjon før det kan offentliggjøres. Dette er en innvending som verken KrF eller Venstre aksepterer.

– Praktiske og arbeidsmessige sider ved dette kan ikke trumfe prinsippet om offentlighet. Så enkelt er det, sier Breivik.

– Direktoratet frykter også at tilliten mellom skatteyter og myndigheter blir skadelidende når informasjon som opprinnelig er ment for beregning av korrekt skatt blir brukt til andre formål. Hva tenker du om det?

– Vi ser at registeret er laget for et annet formål. Men etter alle solemerker er det praktisk overkommelig å gjøre som Redaktørforeningen foreslår, nemlig å kjøre et eller to uttrekk fra registeret årlig og som kan leveres ut på forespørsel.

Aksjonærregisteret:

• Inneholder opplysninger om hvem som eier aksjer i ulike selskap, og hvor mye de skattlegges.

• Administreres av Skattedirektoratet.

• Finansdepartementet vil innføre en unntaksbestemmelse for registeret i offentlighetsloven.

• En rekke organisasjoner som jobber for mer åpenhet om eierskap i næringslivet protesterer.

• Regjeringen foreslår samtidig å opprette et nytt offentlig eierskapsregister over aksjonærer i Brønnøysundregistrene, men uten informasjon om skatt og verdi på aksjene.

Kan avsløre korrupsjon

Regjeringen foreslo først å innføre taushetsplikt for Skattedirektoratets aksjonærregister. Forslaget kom som en reaksjon på gjentatte krav om innsyn fra en journalist i Kommunal Rapport.

Men høringsrunden som ble gjennomført tidligere i år, avdekket massiv motstand. Av 33 høringsinstanser var kun seks positive til en stengning av registeret, deriblant Advokatforeningen, Datatilsynet og NHO.

Norsk Redaktørforening frykter derimot at journalister vil miste et unikt arbeidsverktøy for å kunne avdekke skatteunndragelser og korrupsjon.

Anti-korrupsjonsgrupper som Transparency International, Changemaker og Publish What You Pay kritiserer den norske regjeringen for å være i utakt med utviklingen internasjonalt. Den siste tida har en rekke land, deriblant Storbritannia, varslet strengere regler for å motvirke problemet med skjult eierskap. Norske myndigheter har også gitt sin tilslutning til flere internasjonale avtaler om økt åpenhet for aksjonærer.

Ap krever mer innsyn

Å stenge aksjonærregisteret vil ta Norge i helt feil retning, mener Hans Olav Syversen.

– Å synliggjøre hvem som egentlig har eierinteresse i selskaper bør også være av stor interesse for myndighetene. Vi er skeptiske til ethvert forsøk på å svekke allmennhetens mulighet for innsyn, mener han.

I stedet for å gå videre med det opprinnelige forslaget om taushetsplikt, valgte regjeringen å komme kritikerne delvis i møte da de la fram revidert statsbudsjett for to uker siden. Forslaget går ut på å utrede et nytt aksjonærregister som skal være åpent for alle. Dette registeret vil inneholde opplysninger om hvem som eier hva av aksjer i norske aksjeselskaper, men ikke hvor mye aksjene er verdt eller hvor mye eierne har betalt i skatt.

Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen mener et offentlig tilgjengelig register også må inneholde informasjon om aksjeverdier og skattlegging.

– Det er prisverdig at regjeringen kommer med et forslag om et nytt register, men det er samtidig viktig at offentligheten ikke mister muligheten for å ettergå eiernes skattedisposisjoner. Dette er helt vesentlig for å avsløre økonomisk kriminalitet, skatteunndragelse og såkalt aggressiv skatteplanlegging, påpeker hun.

jonas.braekke@klassekampen.no

– Kan svekke rettssikkerhet

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener mye av kritikken mot regjeringens lovforslag er basert på misforståelser.

– Frps utgangspunkt er at vi er for størst mulig åpenhet. Derfor tar vi også til orde for å opprette et nytt register i Brønnøysund som vil gi oversikt over aksjonærer, sier Limi.

Han ser forslaget om å innføre en ny unntaksregel i offentlighetsloven for Skattedirektoratets aksjonærregister som en nødvendig opprydning.

– Det vi gjør er å presisere at skattemyndighetene kan nekte innsyn i registeret. Bakgrunnen er at det inneholder en rekke opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig andre steder, og som likningsmyndighetene har samlet inn fra skatteytere og selskaper for å fastsette korrekt likning.

I utgangspunktet har ikke regjeringen forslått å innlemme informasjon om skattlegging og aksjeverdi i det nye registeret.

Det til tross for at den samme informasjonen er offentlig tilgjengelig fra andre kilder, som aksjonærbøker og likningsutskrifter.

Limi mener likevel at det kan gå ut over tillitsforholdet mellom skatteyter og likningsmyndigheter hvis disse opplysningene blir samlet i et offentlig, søkbart register.