Tirsdag 5. mai 2015 Lederen

Ytringsfrihet

• «Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om (…) Vil du påvirke gjør du det gjennom stemmeseddelen». Slik heter det i retningslinjer for «Den profesjonelle lærer» ved Haugerud skole i Oslo, som Foreldreopprør mot Osloskolen har lagt ut på nettet. Å nekte lærere å drøfte styringsmodeller og rammevilkår i skolen offentlig er en alvorlig begrensning, ikke bare av deres ytringsfrihet, men av hele samfunnets muligheter til å få innsikt i hvordan skolens oppgaver ivaretas.

• Sivilombudsmannen har ved en rekke anledninger tatt opp lærernes ytringsmuligheter. Ansattes ytringsfrihet er omfattet av vernet i Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Selvfølgelig er det områder der verken offentlig eller privat ansatte kan ytre seg helt fritt. Det kan gjelde alt fra forretningshemmeligheter, via personalsaker til å uttale seg på vegne av andre. Ytringsfriheten er i noen tilfeller begrenset av lojalitetsplikten, som handler om arbeidsgivers styringsrett. Men denne retten gir ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer. Og spesielt i en faglig debatt om pedagogikk, styringsformer og undervisningsmål i skolen er det helt avgjørende og maktpåliggende at lærerne deltar, også om ytringene skulle være kritiske til arbeidsgiverens styringssystemer.

• I retningslinjer utformet av Justisdepartementet framgår det at begrensninger i ytringsfriheten bare kan gjelde ytringer som påviselig skader arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte. Som utgangspunkt gjelder ytringsfriheten også spørsmål som hører inn under eget arbeidsområde og som berører forholdet til arbeidsgiveren. Offentlig ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å kunne gi uttrykk for sin mening, også om forhold på eget arbeidsområde og endog på egen arbeidsplass. Ettersom lærere normalt ikke har helhetlig administrativt ansvar, er det heller ikke rimelig å legge bånd på adgangen til å ytre seg om saker som vedrører undervisningen. Det er bare hvis en lærers ytringer kan virke negativt inn på deres undervisningsplikter at lojalitetsplikten berøres.