Lørdag 8. august 2015 Debatt

Bussing av elever er et blindspor, Bhatti

Skole

Aisha Naz Bhatti fra Oslo Sp forsvarer i Klassekampen 5. august forslaget om bussing av elever som et virkemiddel for integrering. Hun påstår at SV baserer seg «ensidig på mer av dagens oppskrift» og i denne saken gjør felles sak med høyrebyrådet. Dette kjenner vi oss ikke igjen i.

Gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen finnes i dag kun på to skoler i Oslo, SV vil innføre det på alle skoler. Gratis halvdagsplass i barnehage finnes kun i noen bydeler, og kun for fire- og femåringer. Høyre vil behovsprøve ordningen slik at mange som trenger den faller utenfor. SV vil beholde en universell ordning, utvide den til større deler av byen og inkludere også treåringer.

Bhatti understreker at hun kun ønsker bussing til naboskoler. Hvis det er en forutsetning, vil forslaget være nokså irrelevant for store deler av Groruddalen. Andelen minoritetselever varierer selvsagt her også, men det er kun to skoler på Høybråten, samt noen helt sør i Bjerke bydel, som har klart under 50 prosent minoritetselever. Hvis et betydelig antall elever skal sendes på skoler hvor minoritetsandelen er lav, må bussene kjøre til Vestkanten et sted.

Der endringer i folketall eller nybygging av skoler aktualiserer justering av skolekretsgrenser, bør absolutt etnisk og sosial blanding på hver enkelt skole være et viktig hensyn. Det gir mulighet til å jevne ut tallene der man har skoler med svært høy og svært lav minoritetsandel like ved hverandre. Det er en bedre løsning enn bussing, fordi det sikrer tilhørighet til nærmiljøet.

Bhatti svarer ikke på vår bekymring for at frivillig bussing først og fremst vil bli brukt av de mest ressurssterke og ambisiøse familiene på de aktuelle skolene, og dermed bidra til at læringsmiljøet blant dem som blir igjen på nærskolen blir verre.

Det er den sosialt delte byen som er hovedforklaringen på hvorfor skolene er så delte. SV ønsker å føre en politikk for å bidra til en mindre delt by, blant annet gjennom en mer offensiv boligpolitikk som søker å øke tilbudet av rimeligere boligtyper på vestkanten og småhus på deler av østkanten. Det er den langsiktige løsningen på integreringsutfordringene i skolen. Det håper vi at SP er enige i.

På kort sikt har SV langt mer tro på god språkopplæring gjennom gratis kjernetid for alle i barnehager og på Aktivitetsskolen, og økte ressurser til de skolene hvor mange har dårlige norskferdigheter når de starter. Flere lærere vil gi bedre opplæring. Vi må gi alle barn i Oslo en god utdanning og gode norskferdigheter, uansett hvilken skole de går på. Derfor er bussing et blindspor.

alna@sv.no