Onsdag 7. oktober 2015

• Film & Kino fratas ansvaret for filmformidlingen • Widvey mener at bransjeorganisasjonen har sviktet

Tar over filmoppgaver

Ny kurs: Thorhild Widvey vil at staten skal overta ansvaret for cinemateker og filmfestivaler. FOTO: SIV DOLMEN

Ansvaret for filmfestivaler og cinemateker overføres til staten. Det er ett av grepene Thorhild Widvey tar i det nye kulturbudsjettet.

film

Cinemateker, filmfestivaler og filmklubber kan vente seg en mer ryddig og forutsigbar finansiering i framtida, skal vi tro kulturminister Thorhild Widvey (H).

I dag legger hun fram kulturbudsjettet for 2016, hvor hun foreslår at staten skal overta ansvaret for disse oppgavene fra bransjeorganisasjonen Film & Kino.

– Det er et statlig ansvar å sørge for en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk. Vi legger fram en kraftig styrking av filmformidlingen, sier Widvey til Klassekampen.

I dag betaler kinoer og dvd-forhandlere en avgift til Norsk kino- og filmfond. Pengene går til ulike formidlingstiltak, som festivaler og cinemateker, og de forvaltes av bransjeorganisasjonen Film & Kino. Nå skal oppgavene overtas av statlige Norsk filminstitutt.

– Det er mer hensiktsmessig, ryddig og forutsigbart at Norsk filminstitutt overtar ansvaret for fondet. Når Film & Kino har hatt ansvaret, har organisasjonen brukt deler av midlene til å drifte Film & Kino selv.

Gir filmformidling til Staten:

• Staten skal overta ansvaret for filmformidling. Det foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2016, som legges fram i dag.

• Filmformidlingen ivaretas blant annet av filmfestivaler, cinemateker og filmklubber.

• I dag er det Film & Kino som har ansvaret for å forvalte pengene til filmformidlingen.

• Film & Kino står nå i fare for å bli nedlagt, skrev Klassekampen mandag.

Kritiserer pengebruk

Widvey viser til Film & Kinos budsjett for 2014. I fjor fikk kino- og filmfondet inn totalt 48 millioner kroner i avgiftsmidler. I tillegg ga Kulturdepartementet en ekstrabevilgning til organisasjonen på 11 millioner kroner til sammen.

Film & Kinos regnskap for 2014 viser samtidig at bare 37,3 millioner kroner gikk til ordninger og tiltak for kino- og videobransjen.

– Film & Kino har hatt et sted mellom 20 og 30 millioner kroner til administrasjon. Nå kommer alle midlene til å gå til filmformidling. Det blir en mer forutsigbar, sikker og stabil finansiering framover, sier Widvey.

I Klassekampen mandag sa direktør Guttorm Petterson at Film & Kino kan bli nedlagt som følge av årets kulturbudsjett. Organisasjonen kommer ikke til å få egne midler over budsjettet.

– Hvorvidt Film & Kino klarer å opprettholde sin egen aktivitet som ren bransjeorganisasjon, er ikke grunnlaget for vår diskusjon, sier Thorhild Widvey.

Vil ikke gi kinostøtte

Guttorm Petterson er bekymret for at tiltak rettet mot kinobransjen vil forsvinne. Film & Kino bidrar blant annet med rådgivning, statistikk og støtteordninger til kinoene.

– Bør ikke staten støtte dette, Widvey?

– Vi overtar filmformidlingsansvaret med avgiften Staten trekker inn. Film & Kino har en medlemsavgift, og det kan være mulig at organisasjonen kan henvende seg til NFI og tilby sine tjenester. Det får tida vise, sier Widvey.

– Kino er viktigst

Film & Kino har vedtatt at den skal være en bransjeorganisasjon. I filmmeldingen som kulturministeren la fram før sommeren står det at organisasjonen selv må stå for finansiering av egen drift og virksomhet, på linje med organisasjoner som Virke Produsentforeningen. Kinoene har gått hardt ut mot filmmeldingen, ettersom den foreslår at pengene i filmfondet skal brukes plattformnøytralt.

De mener det er feil at digitale distributører skal nyte godt av avgiftsmidlene som betales inn av kinoer og dvd-forhandlere.

– De 20 til 30 millionene som tidligere er brukt til Film & Kinos administrasjon, vil nå komme i tillegg til pengene som staten får inn gjennom avgiften. Det er ikke veldig stor fare for at de nye plattformene kommer til å bruke mye av disse pengene. Den viktigste plattformen vil fortsatt være kinoene, sier Thorhild Widvey.

– Kinoene mener det er urimelig at de betaler en avgift til et fond som også digitale distributører får nyte godt av?

– Hvis du ser på hvordan Film & Kino har brukt pengene, har de ikke klart å leve opp til det de har blitt pålagt, blant annet når det gjelder å støtte festivaler og cinemateker. Dvd-avgiften har også gått til kino. Kino kommer til å være den viktigste plattformen til visning og formidling av film i framtida og den mest sentrale i tilskuddsordningen.

– Film & Kino foreslår en frivillig avgift som går til tiltak direkte rettet mot kinoene. Er ikke det mer rettferdig?

– Det er viktig at vi har en nasjonal, helhetlig filmformidlingspolitikk og at den ikke overlates til en bransjeorganisasjon. Staten tar ansvar, og hovedtyngden av formidlingen kommer til å skje på kinoene. Det er unaturlig at en bransjeorganisasjon skal ha anledning til å kreve inn avgiften, spesielt når den ikke klarer å ivareta det oppdraget den er pålagt å gjøre.

Insentivene kommer

Widvey bekrefter også at insentivordningen for film kommer inn på neste års statsbudsjett. Den skal sørge for at filmskapere kan få dekket en andel av utgiftene sine ved å spille inn film i Norge. Hun vil imidlertid ikke si om det er Kulturdepartementet som skal ta regningen eller om den vil gå inn under Nærings- eller Finansdepartementet.

– En insentivordning vil bidra til å styrke hele det norske filmmiljøet og være et incitament for å tiltrekke seg internasjonal filmproduksjon, sier hun.

mariv@klassekampen.no

Ikke overrasket

Direktør Guttorm Petterson i Film & Kino er ikke overrasket over at Thorhild Widvey legger ansvaret for filmformidlingen til Norsk filminstitutt (NFI). Men han reagerer på Widveys utsagn om at Film & Kino brukte 20 til 30 millioner kroner på administrasjon i fjor.

– Det er et altfor stort beløp. Våre totale lønnskostnader var i fjor på 21 millioner, men halvparten går til bygdekinoen. Og den ønsker departementet at vi skal drive videre.

– Er det ikke hensiktsmessig at fondsmidlene går til filmformidling og ikke administrasjon, slik Widvey ønsker?

– Jo, men NFI skal vel også administrere? Det blir ikke noen mindre kostnader der, sier han.

– Widvey mener at dere ikke har ivaretatt oppgavene deres? Dere har bedt om ekstra midler til cinemateker og festivaler de siste årene?

– Inntektene til filmfondet har gått ned. Vi kuttet først en del andre oppgaver, men når inntektene har kommet ned på nivået de er nå kan vi ikke forsvare å fortsette med oppgavene uten ekstra bevilgninger.