Onsdag 6. januar 2016 Innenriks

Tre av fire småkraftutbyggere rapporterer ikke om miljøskade, ifølge myndighetene:

Slår småkraftalarm

STOPP: Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken, her ved Akerselva i Oslo, krever full stans i nybygging av nye småkraftverk.

BRUDD: Småkraftutbyggere underrapporterer systematisk om miljøskader, men NVE nekter å endre sine godkjenningskrav. Naturvernforbundet mener systemet nærmer seg korrupsjon.

ENERGI

Hvert eneste år godkjenner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bygging av over hundre nye småkraftverk i Norge.

Det til tross for at NVE i en egen rapport har avslørt at småkraftutbyggere systematisk underrapporterer sårbar natur når de søker om tillatelse til å bygge ut.

Naturvernforbundet mener at godkjenningssystemet for bygging av småkraftverk «minner om korrupsjon».

– I dag er det småkraftutbyggerne som velger ut og betaler konsulenter for å kartlegge sårbar natur i utbyggingsområdet. Da fristes utbygger til å velge konsulenter som er dårlige på å finne sårbar natur, sier organisasjonens leder Lars Haltbrekken.

Småkraftverk:

• Betegner småskala-vannkraftverk med elektrisk effekt opptil ti megawatt. Det tilsvarer forbruket til rundt 2000 norske husstander.

• Siden årtusenskiftet har rundt 600 småkraftverk fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

• For å søke om småkraftkonsesjon må utbygger legge fram en rapport om konsekvenser for det biologiske mangfoldet.

• NVE gikk i fjor gjennom 20 slike rapporter for småkraftverk som allerede hadde fått konsesjon. I 14 av tilfellene ble det funnet at rapporten hadde grove mangler.

Finner ikke sårbare arter

I fjor gikk NVE gjennom de biologiske rapportene i 20 godkjente småkraftsøknader. Disse miljørapportene tillegges stor vekt når det skal bestemmes om småkraftverket skal få konsesjon.

I hele 14 av sakene ble det påvist alvorlige avvik i kraftselskapenes egne rapporter.

Ifølge kraftselskapenes egne rapporter ville totalt 13 rødlistede arter bli påvirket av utbygging. Ifølge NVEs rapport ville imidlertid hele 166 rødlistearter bli påvirket – 13 ganger så mange som selskapene selv rapporterte om.

– Vi fikk utarbeidet denne rapporten fordi vi så at det er rom for forbedring av kunnskapsgrunnlaget her, sier Rune Flatby, som er direktør for konsesjonsavdelingen i NVE.

Endrer ikke krav

Men til tross for at miljømyndighetene er fullt klar over hvor mangelfulle miljørapportene er, har NVE ingen planer om å endre kravene som stilles til rapportene.

– De biologiske rapportene er bare én del av prosessen når vi behandler en konsesjonssøknad. I tillegg er det bestandig en åpen høringsrunde, der både fylkesmann, miljøorganisasjoner og andre fritt kan komme med sine innspill, sier Flatby.

– Men fylkesmannen og organisasjonene baserer seg på miljørapporter som ikke holder mål. Det har jo NVE avdekket selv?

– Det finnes kunnskap om naturen basert på generell kartlegging. Blant annet har Miljødirektoratet kartlagt og prioritert viktige bekkekløfter i Norge der disse artene vokser. Vår praksis er at prosjekter i prioriterte områder avslås.

Det er spesielt rødlistede lav- og mosearter som underrapporteres i miljørapportene. NRK og VG har tidligere omtalt saken.

– Noe av utfordringen med disse sakene er at det generelt er for lav kunnskap om sårbare lav- og mosearter.

– Det er småkraftutbyggerne selv som velger ut og betaler konsulenter for å lage miljørapporter. Er ikke det en uheldig interessekonflikt her?

– Dette følger en helt ordinær ordning for konsekvensutredninger. Dessuten er det ikke slik at alle søknader blir godkjent. Tett opptil 50 prosent av alle søknader ender med avslag, ofte på grunn av virkninger for biologisk mangfold.

Krever full stans

Småkraftverk er vannkraftverk med en installert effekt på inntil ti megawatt. Det tilsvarer omtrent forbruket til 2000 husstander i Norge.

Siden årtusenskiftet har nærmere 600 småkraftverk fått konsesjon av NVE. Et tilsvarende antall konsesjonssøknader ligger for øyeblikket inne til behandling hos NVE.

Både den rødgrønne og den sittende regjeringen har arbeidet for å gjøre det lettere å bygge småkraftverk. Problemet er at det allerede er altfor lett, ifølge Naturvernforbundet.

– Vi mener at NVE bør stoppe alle nybygging inntil videre. I tillegg må alle søknadsbehandlinger legges på vent, til vi har forsvarlige søknadsprosedyrer, sier Lars Haltbrekken.

– Hva må til for at søkeprosessen skal være forsvarlig?

– Vi må bort fra ordningen der utbyggeren selv velger hvem som skal lage den biologiske rapporten. I stedet bør det gjøres av uavhengige eksperter som er godkjent av norske myndigheter.

– Småkraftverk bidrar til verdiskaping i distriktene og øker produksjonen av fornybar energi. Er det ikke bare bra at det er tempo i utbyggingen?

– Det kan man si, men det store omfanget vi ser i dag er til stor skade for sårbare arter og naturtyper. Dessuten er det ikke slik at det først og fremst er lokale bønder som eier småkraftverk. I økende grad er det store selskaper som sitter igjen med fortjenesten, sier Haltbrekken.

larsv@klassekampen.no