Lørdag 30. januar 2016 Innenriks

Ingen av Norges nye vekstnæringer er i nærheten av oljens verdiskaping:

Håver inn på oljejobber

Lønnsomt: Osebergfeltet. Foto: Terje S. Knudsen, Norsk Hydro

UTFORDRING: Ingen av jobbene som skal erstatte nedbemanningene i oljen, vil være i nærheten av like lønnsomme for AS Norge. – Umulig å erstatte oljen, sier Schjøtt-Pedersen.

økonomi

Det grønne skiftet var fjor­årets nyord. Tallenes klare tale viser imidlertid at mens man kan finne nye jobber til oppsagte oljearbeidere, vil det være nærmest umulig å erstatte verdiskapningen de bidro med.

Hvert årsverk innen olje- og gassutvinning bidro i 2014 til nesten ti millioner av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP). Det er skyhøyt over alle andre næringer. Sjøl den nye oljen, havbruk og fiskeri, må se seg grundig slått. Næringens bidrag var 1,7 millioner per årsverk.

BNP er det rådende målet for et lands produksjon og verdiskapning, og i Norge beregnes den av Statistisk sentralbyrå. Tallene per årsverk framkommer ved å dele næringers bidrag til BNP på antall utførte årsverk innen næringen.

Verdiskaping:

• Bruttonasjonalprodukt (BNP) er det rådende målet for et lands produksjon og verdiskapning. I Norge beregnes tallene av Statistisk Sentralbyrå.

• Klassekampen har delt ulike næringers bidrag til BNP på antall årsverk i næringene.

• Olje- og gassutvinningens bidrag er omkring ti millioner per årsverk.

• Tilsvarende for andre næringer i millioner kroner er 1,7 for fiskeri, 1,3 for sjøfart, 1,1 for gruvedrift, 0,9 for industrien, 0,8 for bygg og anlegg, 0,5 for overnatting og servering og jord- og skogbruk.

– Umulig å erstatte

– Det er ikke mulig å erstatte olje- og gassnæringen. I debatten blir det hevdet at vi istedenfor skal satse på noe nytt og annet, men det er ingen næringsvirksomhet som heter «noe annet», sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i NHO-foreningen Norsk Olje og Gass.

Han mener det er viktig at norsk økonomi får flere bein å stå på ved siden av oljevirksomheten, men at debatten bærer preg av en manglende realisme.

– Dersom man enkelt kan satse på «noe annet», kan man spør seg hvorfor framtidsrettede økonomier som Sverige, Danmark eller Tyskland ikke allerede har gjort det. Før oljevirksomheten var BNP per innbygger i Norge 40 prosent lavere enn i Sverige. I dag er den 65 prosent høyere. Det skyldes oljen.

Oljeprisen har falt siden 2014, og mange investeringer har blitt utsatt eller avlyst. Dette har ført til store nedbemanninger i bransjen, men Statistisk sentralbyrås tall for tredje kvartal 2015 viser at verdien av olje- og gassproduksjonen fortsatt er avgjørende for norsk økonomi. I perioden eksporterte Norge olje og gass for over hundre milliarder kroner, omkring 40 prosent av den totale eksporten.

Fisk ingen redning

De som høster havets gull har opplevd en fantastisk økonomisk opptur de siste årene. I rekordåret 2015 eksporterte Norge fisk for 75 milliarder kroner. Næringen som mange mener skal bli den nye oljen, er likevel langt bak målt i bruttoprodukt per årsverk.

Styreleder i NHO-foreningen Norsk Sjømat og daglig leder i klippfiskprodusenten Brødrene Sperre, Inger-Marie Sperre, mener at næringen har muligheter til å bruke den siste tids oljenedtur til å vokse.

– Vi må bruke mulighetsrommet som nedgangstidene i olje gir til å få den riktige politiske oppmerksomheten for å bedre ramme- og handelsbetingelser, sier Sperre.

Sperre tror fiskeri- og havbruksnæringen kan dra nytte av folk fra oljen som nå står uten jobb.

– Næringen trenger gode hoder. Det trengs teknologisk utvikling for å takle veksten, og vi har nå mulighet til å tiltrekke oss høyt kvalifisert arbeidskraft, sier Sperre.

Samtidig advarer hun om at næringen skal gjøre de samme feilene som oljebransjen.

– Vi har hatt og må ha fokus på kostnadsnivået. Vi må passe oss for å ikke gå i samme fellen som oljen, der kostnadsnivået eskalerte. Klarer vi det, skal vi kunne vokse og skape mer sysselsetting og øke verdiskapingen langs kysten, sier Sperre.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, sier at fiskeri og havbruk ikke står klar til å ta over etter olje- og gass.

– Jeg er oppvokst i Finnmark og har en forkjærlighet for fiske. Sjøl om jeg er glad for veksten i fiskerinæringen, må vi være realistiske. Fiskeri og havbruk står for under 1 prosent av Norges BNP, mens olje og gass står for over 20 prosent. Om fiskerinæringen femdobles, vil den altså bare utgjøre en fjerdedel av olje- og gassnæringen, sier han.

Ifølge direktøren til bransjeforeningen er det hans næring som gjør Norge til et annerledesland i Europa.

– Det er lønnsomheten i oljebransjen som gjør norsk økonomi spesiell, og som gjør det mulig opprettholde vårt ekstraordinære velferdsnivå.

Handler om mer enn jobber

– Nå handler det ikke bare om å erstatte tusenvis av arbeidsplasser, men også om å opprettholde en høy velferd og velstand, sier Olje- og energiminister, Tord Lien.

Han er ikke like pessimistisk som Schjøtt-Pedersen i troen på at det er mulig å bygge næringer som på sikt kan erstatte olje og gass.

– Vi må utvikle andre næringer og nye arbeidsplasser med høy verdiskapning per sysselsatt som kan gi skatteinntekter. Alternativet er å bygge ned velferdsstaten, og det tror jeg ingen ønsker seg, sier Lien.

Ministeren trekker fram nettopp havbruk og fiskeri, men ny fornybar kraftproduksjon og foredling.

– Veldig mange har ikke forstått hvor stor betydning olje- og gassindustrien har hatt for Norge, men det viktigste nå er å se framover og skape nye lønnsomme arbeidsplasser og industri som kan eksistere ved siden av oljen.

– Verdiskaping per arbeidstaker blir påvirket av bruk av naturressurser. Det gjelder særlig innen olje og gass, der man selger en særlig verdifull ressurs. Når oljeprisen nå faller, går dermed verdiskapingen ned, uten at de som arbeider der, har blitt noe mindre dyktige av den grunn, sier økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

I tillegg til naturressurser, vil mengden kapital påvirke verdiskapingen. I kapitalintensive bransjer vil produksjonen per ansatt være høyere enn i andre bransjer, sier han.

Professoren mener at man kan gi opp jakten på den nye oljen først som sist.

– Det er lite sannsynlig at det vil finnes en ny næring som tilsvarer oljeindustrien. Den er stor og har vært ekstremt lønnsom. Det vil være enkeltbedrifter som gjør det svært bra i andre bransjer, men en ny bransje som er så stor og lønnsom er nok bare mulig dersom man har en begrenset og verdifull naturressurs, sier Holden.

Innen overnatting og servering er verdiskapingen kun litt over en halv million per årsverk. Holden sier at bransjer med lavt lønnsnivå vil gi lav verdiskaping både fordi høyere verdiskaping gir høyere lønninger, og fordi høye lønninger i seg selv bidrar til økt bruttoprodukt.

Holden gir Schjøtt-Pedersen rett i at Norge ikke lenger vil skille seg ut økonomisk uten olje- og gassnæringen.

– Jeg tror vi må regne med at det høye nivået på kjøpekraft og BNP per innbygger vil nærme seg slik det er i våre naboland.

okonomi@klassekampen.no