Fredag 19. februar 2016 Innenriks

Her er de 2770 skolemålene

FLERE MÅL: Målehysteriet i Oslo-skolen når uante høyder. Nå må lærerne forholde seg til ikke mindre enn 2770 mål for hver enkelt elev. Utdanningsetaten lager enda flere:

1. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne (som for eksempel «Simon says», «When you`re happy and you know it» og «Yes, Mister Crocodile» ).

Eleven skal kunne beskrive noen situasjoner der de vil kunne ha nytte av å forstå noen engelske ord.

Eleven skal kunne bruke fraser knyttet til engelskspråklige feiringer som jul og bursdag (f.eks. Merry Christmas og Happy Birthday).

Eleven skal kunne bruke tall i samtale om bilder.

Eleven skal kunne bruke vanlige høflighetsfraser som forteller hvordan han/hun har det.

Eleven skal kunne delta i engelske barneleker, som London Bridge is falling down.

Eleven skal kunne delta i enkle innøvde dialoger om ukedag og vær.

Eleven skal kunne delta i fremføring av en sang, rim eller regle som han/hun blir presentert for gjennom bruk av digitale medier.

Eleven skal kunne eksperimentere med å lese ord for tall og farger.

Eleven skal kunne finne og forklare likheter mellom engelske og norske ord gjennom å delta i engelsk barnekultur, for eksempel rim, regler og sanger.

Eleven skal kunne forstå og bruke engelske ord for tallene opp til tolv.

Eleven skal kunne forstå og bruke enkle væruttrykk på engelsk.

Eleven skal kunne forstå og bruke ord fra temaer som: familie, skole, mat, frukt og bær, dyr, klær og kroppsdeler.

Eleven skal kunne gi eksempler på ord de forstår og/eller kjenner igjen i rim og regler.

Eleven skal kunne gjennom sang og lekpregede aktiviteter kunne kjenne igjen og gjenta ord med noen av de engelske lydene som skiller seg mest fra norsk fonetikk.

Eleven skal kunne hilse og presentere seg.

Eleven skal kunne identifisere og lese noen ord som har th-lyden, for eksempel i en ordsky.

Eleven skal kunne lytte ut første og siste lyden i noen engelske ord de kjenner.

Eleven skal kunne oppleve engelsk barnekultur ved å høre på en fortelling fra en autentisk engelskspråklig billedbok og delta i samtale om boka.

Eleven skal kunne svare på hvor gammel hun/han er.

Eleven skal kunne svare på noen enkle spørsmål med ja og nei.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om hvilken dag det er.

Eleven skal kunne bruke noen setningsmønstre, som for eksempel «I like..», «I don`t like», «I can see» og «This is».

Eleven skal kunne bruke pc til å lytte, gjenkjenne og lære engelske ord.

Eleven skal kunne bruke tallene opp til tolv i svar på spørsmål om hvor mange det er av noe.

Eleven skal kunne delta i enkle innøvde dialoger om seg selv (navn, alder, favorittfarge, etc).

Eleven skal kunne delta i enkle regler og sangleker med fokus på fonetikk, (for eksempel Jolly Phonics Songs).

Eleven skal kunne delta i og utføre instruksjonene i engelskspråklige barneleker.

Eleven skal kunne eksperimentere med å skrive ord for tall og farger (f. eks. ved avskrift).

Eleven skal kunne forstå og bruke engelske ord for noen farger.

Eleven skal kunne forstå og bruke engelske ord for ukedager.

Eleven skal kunne gi eksempler på ord de forstår og/eller kjenner igjen i en sang.

Eleven skal kunne gjennom lytting kunne finne og forklare likheter mellom de engelske og de norske ordene innenfor temaer fra nære omgivelser, som for eksempel tall, farger, mat, dyr og skolehverdag.

Eleven skal kunne kjenne igjen og lese noen høyfrekvente ord, f. eks. I, am, like, thank you,.

Eleven skal kunne kjenne igjen stavemønsteret th i ord som «three, bath».

Eleven skal kunne kjenne igjen, forstå og bruke noen enkle verb gjennom å følge instruksjoner.

Eleven skal kunne pesentere seg og fortelle hvor gammel han/hun er.

Eleven skal kunne rekketelle til tolv.

Eleven skal kunne sette ord på hvilke sanger, rim og regler de liker godt.

Eleven skal kunne spørre andre hva de heter, og hvordan de har det.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om hva slags vær det er.

Eleven skal kunne synge noen engelske sanger (f.eks. julesanger), rim og regler (f.eks. Humpty Dumpty) utenat.

Eleven skal kunne ta del i engelsk barnekultur ved å synge autentiske engelske sanger.

1. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne beskrive mønsteret muntlig.

Eleven skal kunne bruke dobling i addisjon, f. eks. 6 + 6, 6 + 7.

Eleven skal kunne bruke dobling og nær dobling, f.eks. 6 + 6, 6 + 7.

Eleven skal kunne bruke ener- og toerdifferanse, f.eks. ved å se sammenhengen mellom 6-6=0, 6-5=1 og 6- 4=2.

Eleven skal kunne bruke likhetstegnet (=) som uttrykk for en likhet, prealgabra f.eks. 2 + ___ = 5 og 6 = 2 + ___.

Eleven skal kunne bruke penger i kjøp og salg, finne ut hvor mye varer vil koste til sammen og hvor mye som eventuelt skal gis tilbake.

Eleven skal kunne bruke tiervennene til å regne ut f. eks. 8 + 5 ved å tenke 8 + 2 + 3.

Eleven skal kunne finne mønstre i omgivelsene.

Eleven skal kunne forklare hvordan mangekanter får navn etter antall sidekanter eller hjørner, både regulære og irregulære.

Eleven skal kunne forklare og bruke begrepene dobling og halvering knyttet til praktiske situasjoner.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 addere og subtrahere tier og enere, f.eks. 10 + 4, 13 - 3 og 13 - 10.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 automatisere «tiervenner», både addisjon og subtraksjon; 7 + 3, 3 + 7, 10 - 7, 10 - 3.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 bruke tallinja til å finne ener- og toerdifferensen mellom to tall, f. eks 14- 13.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 lese og skrive tallene.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 telle forlengs og baklengs.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 telle videre oppover og nedover fra et hvilket som helst tall i tallområdet.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20 angi riktig antall i strukturerte mengder uten å telle én og én, f. eks. fem prikker på terningen.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20 anslå mengder.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20 vise antall ved å bruke konkreter, skrive tellestreker og etter hvert ta i bruk tallsymbolene.

Eleven skal kunne kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr.

Eleven skal kunne løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver ved å kombinere, fordele eller sammenligne mengder.

Eleven skal kunne sammenligne høyder ved hjelp av begrepene lavere enn, høyere enn, lavest og høyest.

Eleven skal kunne samtale om hvorfor måleresultatene kan bli forskjellige ved bruk av ikke-standardiserte måleenheter.

Eleven skal kunne skille mellom minuttviser og timeviser og fastslå klokkeslett med hele timer.

Eleven skal kunne sortere og kjenne igjen figurer etter kjennetegn som hjørner og sidekanter.

Eleven skal kunne strukturere tallene i grupper på 5 og 10, f.eks. ved hjelp av 20-perlesnor.

Eleven skal kunne telle opp antallet i hver kategori f.eks. ved hjelp av tellestreker og med tallsymboler.

Eleven skal kunne addere og subtrahere hel tier og enere, f.eks. 10 + 4, 15 - 10, 15- 5.

Eleven skal kunne automatisere noen regnestykker i addisjon og subtraksjon, f.eks. tiervenner og doblinger.

Eleven skal kunne beskrive todimensjonale figurer ved hjelp av begrepene sidekant og hjørne.

Eleven skal kunne bruke begreper som morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt.

Eleven skal kunne doble og halvere, f. eks. med konkreter, tall, pengebeløp, lengde, symmetri.

Eleven skal kunne forklare egne regnestrategier.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 dele opp ulike mengder (tallvennene) f.eks.: «niervenner» 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 plassere tall på tallinje, både på tallinje der enerne er markert og på tom tallinje.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 si automatisk hvilket tall som kommer før og etter et bestemt tall (nabotall).

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 20 telle opp mengder og knytte dem til tallsymbolene.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20 dele opp og sette sammen mengder på ulike måter og forklare hvorfor den totale mengden er konstant, f.eks. 6=5+1=2+4=2+2+2=3+2+1.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20 forklare og bruke begrepene like mange, større enn og mindre enn, flere og færre.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20 telle objekter i mengder, én-til-én-korrespondanse.

Eleven skal kunne i tallområdet opp til 20.

Eleven skal kunne kjenne igjen sirkelen og finne flater som har denne geometriske formen.

Eleven skal kunne lage sorteringskriterier og samle objekter etter farge, form og mønster.

Eleven skal kunne løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver ved å bruke konkreter, tegninger eller symboler.

Eleven skal kunne måle lengde ved hjelp av ikke-standardiserte måleenheter og beskrive hvordan målingen ble utført, f.eks. antall skritt, blyanter, bøker.

Eleven skal kunne sammenligne lengder ved hjelp av begrepene kortere enn og lengre enn, kortest og lengst.

Eleven skal kunne sammenligne mengder ved å bruke begrepene like mange, flest og færrest, flere enn og færre enn.

Eleven skal kunne sammenligne pengenes verdi og kunne veksle f.eks. en tier i to femmere eller ti kronestykker.

Eleven skal kunne si rekkefølgen på ukedagene og bruke begrepene «i går» , «i morgen», « i overmorgen» og «i forgårs», hverdag, helg og uke.

Eleven skal kunne telle forlengs til 100.

Eleven skal kunne telle med 10 om gangen, f.eks 10, 20, 30... til 100.

Eleven skal kunne telle videre fra største tall i addisjon, f. eks. 2+16.

Eleven skal kunne videreføre påbegynte mønstre.

1. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne beskrive hva det vil si å sortere.

Eleven skal kunne beskrive likheter og forskjeller mellom pattedyr i nærområdet.

Eleven skal kunne beskrive oppgavene til muskler og skjelett.

Eleven skal kunne fortelle om og undre seg over egne opplevelser i naturen.

Eleven skal kunne gjengi navnene på og plassere de viktigste ytre delene av kroppen (f.eks. armer, bein, nese, ører).

Eleven skal kunne gjenkjenne symbol for brannfare.

Eleven skal kunne illustrere og samtale om fenomener i naturen ut ifra egne opplevelser.

Eleven skal kunne lage en gjenstand som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og fortelle hvordan og hvorfor gjenstanden kan bevege seg.

Eleven skal kunne observere hva som skjer under demonstrasjonsforsøk.

Eleven skal kunne sammenligne ulike overflater og beskrive dem med egne ord.

Eleven skal kunne samtale om at vi kan oppfatte situasjoner ulikt.

Eleven skal kunne samtale om observasjoner fra naturen i nærområdet (f.eks. navngi områder skolen benytter i nærområdet).

Eleven skal kunne utforske og beskrive vann i ulike former ved å fryse, tine, fordampe og kondensere.

Eleven skal kunne gjengi navnene på de fem sansene og beskrive dem.

Eleven skal kunne illustrere og samtale om forsøkene.

Eleven skal kunne navngi aktuelle begreper som brukes i forsøk med vann og forklare hva begrepene betyr.

Eleven skal kunne observere og beskrive hvordan vann eller luft kan bevege gjenstander.

Eleven skal kunne observere og samtale om endringer i naturen i løpet av året.

Eleven skal kunne oppleve og fortelle om hvorfor sansene er viktige.

Eleven skal kunne samtale om hvorfor og hvordan sette grenser i lek.

Eleven skal kunne sortere ulike gjenstander etter gitte kjennetegn (f.eks. ting i klasserommet).

Eleven skal kunne stille spørsmål om hvordan kroppen fungerer.

Eleven skal kunne utforske hva som kan være inni armer og bein.

Eleven skal kunne utforske omgivelsene rundt skolen (f.eks. skolegården, lilleskogen, osv.).

Eleven skal kunne velge ut klær som passer etter vær og aktivitet.

1. trinn (norsk)

Eleven skal kunne bruke alle lydene til å trekke sammen lydrette ord.

Eleven skal kunne bruke informasjon fra ulike muntlige kilder som sanger og høytlesing av tekster til å tegne, eller fortelle.

Eleven skal kunne bruke ord som beskriver egne følelser.

Eleven skal kunne delta i samtale om hva kjente ordtak betyr.

Eleven skal kunne delta i samtaler i helklasse og mindre grupper.

Eleven skal kunne delta i samtaler om ulike tekstformer som regler, sanger og eventyr.

Eleven skal kunne eksperimentere ved å bruke ulike stemmer, for eksempel glad, trist, sint.

Eleven skal kunne fabulere om hva de tror teksten handler om og fortelle hva de vet om temaet fra før.

Eleven skal kunne finne bokstavene på tastaturet.

Eleven skal kunne finne ord som rimer, og rime på egen hånd.

Eleven skal kunne finne ut om en språklyd er først, midt i eller i slutten av et ord.

Eleven skal kunne forme bokstavene med riktig skriveretning.

Eleven skal kunne fortelle om noe så andre forstår.

Eleven skal kunne fortelle presist om konkrete opplevelser.

Eleven skal kunne holde blyanten riktig.

Eleven skal kunne koble sammen språklyd og bokstav.

Eleven skal kunne lese bilder, titler og overskrifter for å finne ut noe om hva teksten handler om.

Eleven skal kunne lese enkle setninger med store og små bokstaver.

Eleven skal kunne lytte til eller fremføre eldre og nyere regler og dikt sammen, og snakke om innholdet.

Eleven skal kunne lytte ut første, siste og midterste lyd i et ord.

Eleven skal kunne låne bøker hun eller han vil lese med hjelp av voksne.

Eleven skal kunne relatere den leste teksten til egne kunnskaper om tekstens innhold.

Eleven skal kunne samtale om bildene.

Eleven skal kunne sitte stille og lytte aktivt.

Eleven skal kunne skrive enkel tekst til tegningen, med bokstaver, lekeskrift eller med en voksen som sekretær.

Eleven skal kunne skrive tekst til tegninger.

Eleven skal kunne svare på enkle spørsmål om handling og personer i teksten.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om egne følelser i en bestemt situasjon.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om hva eventyret eller fortellingen handler om.

Eleven skal kunne synge eller lytte til eldre og nyere sanger, og snakke om innholdet.

Eleven skal kunne synge sanger som passer til tekstens tema.

Eleven skal kunne tegne, male eller lage andre formingsprodukter etter inspirasjon fra en tekst som har blitt lest høyt.

Eleven skal kunne bruke bildene aktivt for å forstå teksten.

Eleven skal kunne finne ord som begynner på gitte språklyder.

Eleven skal kunne finne ut hvor mange stavelser et ord har ved for eksempel å klappe stavelsene.

Eleven skal kunne fortelle om egne erfaringer knyttet til ulike tema.

Eleven skal kunne fortelle om hva de ser på bildene til teksten.

Eleven skal kunne følge med på lærerens instruksjon.

Eleven skal kunne gi eksempel på noen kjente uttrykk og ordtak.

Eleven skal kunne gjenkjenne alle store og små trykte bokstaver i alfabetet.

Eleven skal kunne komme med forslag til hvordan man kan arbeide kreativt med en tekst som har blitt lest høyt.

Eleven skal kunne leke og improvisere med utgangspunkt i tekstopplevelsen.

Eleven skal kunne lese billedbøker i fellesskap.

Eleven skal kunne lytte aktivt til forskjellig eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne plassere bokstavene riktig i bokstavhuset.

Eleven skal kunne rekke opp hånda og be om ordet.

Eleven skal kunne sitte stille og lytte når andre snakker.

Eleven skal kunne skrive av enkel tekst fra tavle eller prosjektor.

Eleven skal kunne skrive en setning på papir.

Eleven skal kunne skrive setninger i fellesskap med gruppa.

Eleven skal kunne spørre om det de ikke forstår.

Eleven skal kunne stille spørsmål om det eleven ikke forstår i teksten.

Eleven skal kunne svare muntlig på spørsmål om hva en tekst handler om.

Eleven skal kunne svare på enkle spørsmål om innholdet i en tekst.

Eleven skal kunne svare på enkle spørsmål om virkningen av stemmebruk og intonasjon.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om egen mening om et tema.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om egne opplevelser og erfaringer.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om personene i eventyret eller fortellingen.

Eleven skal kunne tegne eller male etter inspirasjon fra en tekst.

Eleven skal kunne tegne fra opplevelser eller fantasi og fortelle muntlig om tegningen sin.

Eleven skal kunne trekke bokstavlyder sammen til enkle lydrette ord.

2. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne bruke digitale ressurser til å skape en enkel tekst som et julekort eller bursdagskort på engelsk.

Eleven skal kunne bruke noen verb i kombinasjon med «I like to/ I like __ing».

Eleven skal kunne bruke og skrive ord som er felles på engelsk og norsk/eget morsmål.

Eleven skal kunne bruke tall i samtale om bilder.

Eleven skal kunne bruke tallene opp til tjue i svar på spørsmål om hvor mange det er av noe.

Eleven skal kunne eksperimentere med å lese og skrive klasseromsord, ord for klær, frukt og ukedager.

Eleven skal kunne engelske språklyder gjennom å lytte til og delta i rim og regler.

Eleven skal kunne finne og forklare likheter mellom engelske og norske måter å hilse på.

Eleven skal kunne forstå enkle instruksjoner med vanlige preposisjoner (f. eks in, under, on, over).

Eleven skal kunne forstå og bruke engelske ord for flere farger.

Eleven skal kunne forstå og bruke noen engelske uttrykk knyttet til tid og klokke.

Eleven skal kunne fortelle noe om seg selv, f.eks. om hjem, hobby og familie.

Eleven skal kunne fortelle om ulike situasjoner der det er nyttig å kunne forstå og snakke engelsk.

Eleven skal kunne fortelle spontant om noe han har opplevd, for eksempel i helgen eller i friminuttet.

Eleven skal kunne følge instruksjoner relatert til temaer fra nære omgivelser (f. eks tall, farger).

Eleven skal kunne gi eksempler på og forklare betydningen ord og uttrykk som gjentar seg i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne gjenkjenne en del ord og uttrykk i muntlige og skriftlige tekster.

Eleven skal kunne høre på et engelskspråklig eventyr og delta i samtale om eventyret.

Eleven skal kunne identifisere og si noen ord som har th-lyden, for eksempel i en ordsky.

Eleven skal kunne identifisere ord som rimer.

Eleven skal kunne kjenne igjen og lese høyfrekvente ord som we, and, of, some,.

Eleven skal kunne lese og forstå enkle setninger knyttet til kjente tema.

Eleven skal kunne lytte til og kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en enkel fortelling som blir presentert gjennom digitale medier.

Eleven skal kunne lytte ut og skrive første og siste lyden i noen kjente engelske ord.

Eleven skal kunne spørre om og svare på hvilken dag det er.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om antall og farge.

Eleven skal kunne uttale noen av de engelske lydene som skiller seg mest fra norsk fonetikk gjennom deltakelse i dramatiseringer av f. eks regler, fortellinger og eventyr med repeterende fraser.

Eleven skal kunne vise forståelse gjennom fysisk aktivitet, (for eksempel å klappe når man hører et fargeord, reise seg på ord for dyr, etc.).

Eleven skal kunne vise ord og uttrykk han/hun har forstått ved å komme med enkle svar på spørsmål.

Eleven skal kunne benytte forventede høflighetsfraser (f.eks. når man skal be om noe, takke og unnskylde seg), knyttet til kulturen i engelskspråklige land.

Eleven skal kunne beskrive noen situasjoner der de har nytte av å kunne noen engelske ord og uttrykk.

Eleven skal kunne bruke pedagogisk programvare for å øve inn nye engelske ord, uttrykk og setningsmønstre.

Eleven skal kunne delta i improviserte dialoger og rollespill om temaer knyttet til nære omgivelser og egne interesser, som f.eks. skolehverdagen, interesserer og familie.

Eleven skal kunne delta i og utføre instruksjonene i engelskspråklige spill, barneleker, skipping rhymes og sanger.

Eleven skal kunne eksperimentere med kjente setningsmønstre som «This is ..», « I like..», I can..».

Eleven skal kunne finne og demonstrere engelske språklyder gjennom å lytte til og delta i « Tongue Twisters» og «Jazz Chants».

Eleven skal kunne finne og forklare likheter mellom de engelske og de norske ordene i en skriftlig ordsamling.

Eleven skal kunne finne og forklare likheter mellom engelske og norske ord og uttrykk gjennom å lytte til tekster og engelsk barnelitteratur.

Eleven skal kunne forstå og bruke engelske ord for tallene opp til tjue.

Eleven skal kunne forstå og bruke flere engelske ord knyttet til julefeiring.

Eleven skal kunne forstå og bruke flere ord fra nære omgivelser (innenfor temaer som familie, skole, mat, frukt og bær, dyr, klær og kroppsdeler, fremkomstmidler.

Eleven skal kunne forstå og svare på spørsmål om seg selv, f.eks. hobby, familie og hva han/hun liker.

Eleven skal kunne følge enkle instruksjoner i autentiske situasjoner i klasserommet.

Eleven skal kunne gi eksempler på ord han/hun har lært gjennom å lytte til engelskspråklig litteratur, for eksempel enkle billedbøker med gjentagende setningsstruktur.

Eleven skal kunne gjenfortelle noe av innholdet i en enkel engelskspråklig dialog fra dagliglivet som de blir presentert for gjennom digitale medier.

Eleven skal kunne identifisere og lese noen ord som skrives med w.

Eleven skal kunne kjenne igjen og bruke uttrykket I can.

Eleven skal kunne kjenne igjen og lese det høyfrekvente ordet and.

Eleven skal kunne kjenne igjen stavemønsteret th i ord som « father, this».

Eleven skal kunne kopiere enkle engelsk ord og uttrykk skriftlig.

Eleven skal kunne lese og forstå noen vanlige engelske ord og fraser knyttet til kjente tema.

Eleven skal kunne sette ord på hvilke sanger, rim og regler de liker godt.

Eleven skal kunne spørre noen enkle spørsmål knyttet til nære omgivelser.

Eleven skal kunne spørre om og svare på hva slags vær det er.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål om hva klokka er i hele timer.

Eleven skal kunne utføre noen instruksjoner med enkle verb som count, read, write, draw og colour.

2. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne automatisere noen regnestykker hvor svarene blir under 20 i addisjon, f.eks. 3+4 og 8+7.

Eleven skal kunne automatisere tiervennene og bruke tiervennene til å regne ut 18 + 3 ved å tenke 18 + 2 + 1.

Eleven skal kunne avgjøre om et tall er partall eller oddetall ved å utforske mengder.

Eleven skal kunne beskrive kjennetegn for parallellogram og beskrive rektangel som en spesiell variant av parallellogram og kvadrat som en spesiell variant av rektangel.

Eleven skal kunne beskrive tredimensjonale figurer ved hjelp av begrepene sidekant, sideflate og hjørne.

Eleven skal kunne bruke begrepet døgn og vite hvor mange timer et døgn har.

Eleven skal kunne bruke dobling i addisjon, f.eks. 15 + 15, 15 +16.

Eleven skal kunne bruke ener- og toerdifferanse, f. eks. ved å se sammenhengen mellom 36 - 36 =0, 36 - 35=1 og 36-34= 2.

Eleven skal kunne bruke penger i kjøp og salg, finne ut hvor mye varer koster til sammen, vurdere hvilke mynter/sedler som er nødvendig og hvor mye som eventuelt skal gis tilbake.

Eleven skal kunne bruke strategien halvering for å regne ut 30 - 15, 30 - 16.

Eleven skal kunne doble og halvere og vite hvordan dette henger sammen med symmetri.

Eleven skal kunne finne tallet før og tallet etter et gitt tall (nabotall).

Eleven skal kunne forklare egne regnestrategier og vurdere om svaret kan være rimelig.

Eleven skal kunne gjenkjenne lengder som er omtrent en meter.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 addere og subtrahere tiere og enere, f.eks 20 + 30, 23 + 30, 20 + 5, 70 - 50, 45 - 20, 25 - 5.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 anslå mengder.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 konkretisere og visualisere tallene, både lineært og gruppert, f.eks. på tallinje eller med penger.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 lese og skrive tallene.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 si automatisk hvilket tall som kommer før og etter et bestemt tall (nabotall).

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 telle objekter i mengder, og strukturere dem i tiere og enere.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 telle opp store mengder ved å sortere i tiere.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 velge hensiktsmessige strategier for å addere og subtrahere, f.eks. ved hjelp av tom tallinje.

Eleven skal kunne illustrere data i et søylediagram og samtale om prosessen for innsamling av data.

Eleven skal kunne kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr, 20 kr og sedlene 50 kr og 100 kr.

Eleven skal kunne lage egne mønstre, både med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne lage figurer med speilingssymmetri ved f.eks. papirbretting og tegning.

Eleven skal kunne samtale om resultatene og hvorfor standardiserte måleenheter er nødvendig.

Eleven skal kunne si rekkefølgen på månedene gjennom året og gruppere i årstider.

Eleven skal kunne telle forlengs og baklengs med 2, 5 og 10 om gangen.

Eleven skal kunne automatisere noen regnestykker med tall under 20 i subtraksjon, f.eks. 8-5 og 15-6.

Eleven skal kunne avgjøre om et tall er partall eller oddetall, forklare hva som kjennetegner disse tallene og forklare sammenhengen mellom partall, oddetall, dobling og halvering.

Eleven skal kunne beskrive todimensjonale figurer som sirkler, trekanter, firkanter, herunder parallellogram, rektangel, kvadrat og andre mangekanter, og finne flater som har disse geometriske formene.

Eleven skal kunne bruke halvering i subtraksjon, f.eks. 50-25, 50-26.

Eleven skal kunne bruke navnet på årstidene.

Eleven skal kunne bruke strategien dobling og nær dobling for å regne ut 25 + 25, 25 + 26.

Eleven skal kunne bruke tiervennene og se sammenhengen mellom regneoppgaver som f.eks. 7+3, 27 + 3 og 27 + 4, og mellom 10 - 6 og 20 - 6.

Eleven skal kunne fastslå klokkeslett med hele, halve og kvarte timer.

Eleven skal kunne finne mønsteret og fortsette tallfølger som øker/minker med f.eks. 2, 5 og 10 om gangen.

Eleven skal kunne finne og beskrive mønstre i omgivelsene.

Eleven skal kunne finne og beskrive speilsymmetri i kunst, arkitektur og i naturen.

Eleven skal kunne finne og beskrive tallmønster i et 100-rutenett.

Eleven skal kunne forstå betydningen av likhetstegnet (=) for å kunne bestemme tallet som mangler i uttrykk som f.eks. 30 - ____ = 22 og 20 + 4 = ___ + 10.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 bruke tallinja til å lese av differenser.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 dele opp tosifrede tall i tiere og enere.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 forklare og bruke begrepene like mange, større enn og mindre enn, flere og færre.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 plassere tall på tallinje, både på tallinjer med ulike enheter og på tom tallinje.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 telle med ti om gangen til 100, både forlengs og baklengs.

Eleven skal kunne i tallområdet 0 til 100 telle videre oppover og nedover fra et hvilket som helst tall i tallområdet.

Eleven skal kunne kjenne igjen tredimensjonale figurer som sylindre, kuler, prismer, pyramider og kjegler.

Eleven skal kunne lese av søylediagram og samtale om hva illustrasjonene forteller om datamaterialet.

Eleven skal kunne lese og skrive datoer, f.eks. 6. januar.

Eleven skal kunne måle areal ved hjelp av ikke-standardiserte måleenheter og beskrive hvordan målingen ble utført, f.eks. ark og håndflater.

Eleven skal kunne måle lengde ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter(centimeter og meter) og beskrive hvordan målingen ble utført.

Eleven skal kunne sammenligne pengenes verdi og veksle f.eks. en 100-kroneseddel i to 50-kronesedler eller ti tiere.

Eleven skal kunne slage sorteringskriterier og sette disse opp i en tabell.

Eleven skal kunne telle fra 0 til 100 forlengs og baklengs.

Eleven skal kunne utføre addisjon og subtraksjon med tiere og enere 70 + 4, 60 + 16 og 82 - 12.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessige strategier ut i fra tallene i regneoppgavene og begrunne valgene, f.eks. bruke nær dobling for 6 + 7 og tiervenner for 13 + 7.

2. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne beskrive hvordan det blir natt og dag på jorda.

Eleven skal kunne beskrive likheter og forskjeller mellom bartrær og løvtrær og kunne gjenkjenne disse ute i naturen.

Eleven skal kunne beskrive, illustrere og samtale om forsøket.

Eleven skal kunne bruke en modell til å beskrive at månen går rundt jorda.

Eleven skal kunne bruke hørselssansen og beskrive ulike lyder.

Eleven skal kunne bruke luktesansen og beskrive og sammenligne ulike lukter.

Eleven skal kunne forklare hvilke måneder som tilhører de ulike årstidene.

Eleven skal kunne fortelle om hvilke funksjoner hjertet og lungene har i kroppen.

Eleven skal kunne gjengi navnene på og plassere de viktigste indre delene av kroppen (f.eks. hjerte, lunger, nyrer, magesekk, tarmer).

Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen småkryp ut fra bestemmelsesduk.

Eleven skal kunne gjenkjenne symbol for helsefare.

Eleven skal kunne gjenkjenne symbol for laser.

Eleven skal kunne lage en gjenstand som bruker refleksjon av lys.

Eleven skal kunne observere og beskrive lys fra ulike lyskilder.

Eleven skal kunne observere og beskrive skygger.

Eleven skal kunne samtale om hva det vil si å respektere egen og andres kropp.

Eleven skal kunne samtale om hvordan vi kan ta vare på naturen i nærområdet (f.eks. navngi områder skolen benytter i nærområdet).

Eleven skal kunne sortere ulike gjenstander etter egendefinerte kjennetegn og beskrive kjennetegnene (f.eks. materialer fra uteområde).

Eleven skal kunne stille spørsmål om noe de lurer på innenfor utvalgte temaer.

Eleven skal kunne utforske hvordan speil virker og beskrive observasjonene.

Eleven skal kunne utforske naturområder i nærheten av skolen (f.eks. friområder skolen bruker).

Eleven skal kunne beskrive hva som kjennetegner vinter, vår, sommer og høst.

Eleven skal kunne beskrive, illustrere og samtale om fenomener i naturen ut ifra egne opplevelser.

Eleven skal kunne bruke en modell til å beskrive at jorda går rundt sola i løpet av år.

Eleven skal kunne bruke smakssansen for å skille mellom ulike smaker.

Eleven skal kunne bruke synssansen for å observere at vi trenger lys for å kunne se.

Eleven skal kunne fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året.

Eleven skal kunne gjenkjenne de ulike månefasene.

Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen av de vanligste blomsterplantene i nærområdet.

Eleven skal kunne navngi aktuelle begreper som brukes i forsøk med lys og forklare hva begrepene betyr.

Eleven skal kunne observere hva som skjer i kroppen når man ligger i ro.

Eleven skal kunne observere og samtale om hvor på himmelen vi kan se sola i løpet av et døgn og til ulike årstider.

Eleven skal kunne samtale om hva som kan sende ut lys.

Eleven skal kunne samtale om hvor skyggen faller i forhold til lyskilden.

Eleven skal kunne samtale om hvor viktig naturen er for menneskene.

Eleven skal kunne samtale om hvorfor og hvordan sette grenser.

Eleven skal kunne stille undrende spørsmål hva som er inni kroppen og hvordan den fungerer.

Eleven skal kunne utforske gjenstanden og beskrive hvordan den virker.

Eleven skal kunne utforske naturen i nærområdet.

Eleven skal kunne utføre enkle forsøk ut ifra en enkel instruksjon.

2. trinn (norsk)

Eleven skal kunne holde seg til tema for samtalen når hun sier noe selv.

Eleven skal kunne bruke enkel form for tekstbehandling.

Eleven skal kunne bruke presise ord og uttrykk og fortelle om opplevelser slik at andre forstår hva det handler om.

Eleven skal kunne bruke tekst og bilder aktivt til å forstå meningen.

Eleven skal kunne delta muntlig i idemyldring om hva som skjer videre i en fortelling.

Eleven skal kunne diskutere leste tekster sammen med en læringspartner.

Eleven skal kunne fantasere om hva som kan skje videre i en tekst.

Eleven skal kunne finne fram til passende bøker på biblioteket.

Eleven skal kunne finne nye ord ved å ta bort eller legge til en eller flere lyder.

Eleven skal kunne finne og gi eksempler på at handlingen ofte gjentar seg i eventyr.

Eleven skal kunne forme og plassere alle de små bokstavene riktig på linjen.

Eleven skal kunne fortelle hvordan eventyr ofte begynner og slutter med faste ordlag.

Eleven skal kunne fortelle hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon for eksempel kan såre, glede, støtte eller avvise andre.

Eleven skal kunne fortelle med utgangspunkt i egne tekstopplevelser.

Eleven skal kunne fortelle om en opplevelse eller et tema og utrykke egne følelser og meninger omkring dette.

Eleven skal kunne gi eksempler på ordtak, fortelle hva de betyr, og hvor de kommer fra.

Eleven skal kunne gi eksempler på ulik stemmebruk og intonasjon.

Eleven skal kunne knytte egne tanker og erfaringer til teksten.

Eleven skal kunne lage rollespill med utgangspunkt i leste tekster, sanger, filmer eller andre estetiske uttrykk.

Eleven skal kunne lage sammensatte ord.

Eleven skal kunne lese og samtale om digitale tekster.

Eleven skal kunne logge seg på en pc og bruke tastaturet til å navigere.

Eleven skal kunne lydere og trekke sammen til ikke-lydrette ord.

Eleven skal kunne lytte aktivt til forskjellige eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne lytte når andre har ordet.

Eleven skal kunne lytte til eller fremføre eldre og nyere regler og dikt sammen, og fortelle hva de handler om.

Eleven skal kunne oppsummere en tekst etter lesing.

Eleven skal kunne skrive en sammenhengende tekst.

Eleven skal kunne skrive og tegne fortsettelse på en fortelling.

Eleven skal kunne snakke om enkle og tydelige karakteristiske kjennetegn i noen få utvalgte dialekter.

Eleven skal kunne snakke om hva en dialekt er.

Eleven skal kunne spørre om ukjente ord og begreper.

Eleven skal kunne svare på enkle spørsmål om karakteristiske trekk i forskjellige typer tekster.

Eleven skal kunne svare på oppklarende spørsmål om egne opplevelser og erfaringer.

Eleven skal kunne svare på spørsmål fra teksten.

Eleven skal kunne telle antall ord i en muntlig setning og antall lyder i et ord.

Eleven skal kunne vise at det man sier kan skrives ned.

Eleven skal kunne beskrive personer og gjenstander i enkle fortellinger.

Eleven skal kunne bruke en tekstopplevelse som utgangspunkt og inspirasjon for ulike formingsoppgaver.

Eleven skal kunne bruke informasjon fra ulike muntlige kilder til å tegne, skrive eller fortelle.

Eleven skal kunne bruke ord som beskriver egne følelser og meninger.

Eleven skal kunne delta i samtale om ulike former i tekst.

Eleven skal kunne finne eksempler på skumle, triste eller morsomme ord.

Eleven skal kunne forklare eller komme med forslag til hva faste uttrykk og vanlige begreper betyr.

Eleven skal kunne forklare hvordan man går frem for å låne bøker.

Eleven skal kunne fortelle hva slags bøker man liker å lese.

Eleven skal kunne fortelle hvilke ord et sammensatt ord består av.

Eleven skal kunne gi eksempler på og beskrive vanlige rollefigurer i eventyr.

Eleven skal kunne gi uttrykk for egne følelser og meninger i en samtale.

Eleven skal kunne gjenfortelle hovedinnholdet i teksten.

Eleven skal kunne gjette betydningen av nye ordtak.

Eleven skal kunne kunne nyttiggjøre seg idemyldringen og fantasere om hva som skjer videre i en fortelling.

Eleven skal kunne lage en setning muntlig.

Eleven skal kunne lese enkle tekster som inneholder både store og små bokstaver.

Eleven skal kunne lese ord med diftongene og språklydene -ng,-rt, -rn, -kj og -skj-lyd.

Eleven skal kunne lydere lengre og ukjente ord.

Eleven skal kunne lytte til tekster, lydklipp eller se filmer der det brukes forskjellige dialekter.

Eleven skal kunne lytte ut ord i ord.

Eleven skal kunne samtale om bildebruk i bildemedier.

Eleven skal kunne samtale om hvordan man kan fortelle til noen som ikke kjenner konteksten.

Eleven skal kunne sette ord på egne forkunnskaper for å forstå tema eller handling i en lest tekst.

Eleven skal kunne skrive enkle rim, jeg ser- setninger eller små eventyr og fortellinger etter eksempeltekster.

Eleven skal kunne skrive ord og setninger ved hjelp av tastatur.

Eleven skal kunne skrive setninger med punktum, stor bokstav og mellomrom mellom ordene.

Eleven skal kunne snakke sammen om formen på sangene, reglene og diktene.

Eleven skal kunne stille spørsmål til andre i samtaler.

Eleven skal kunne stoppe opp når de ikke forstår og spørre medelever, lærer eller på andre måter oppnå forståelse.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om en tekst.

Eleven skal kunne svare på spørsmål om handlingen.

Eleven skal kunne synge eller lytte til eldre og nyere sanger, og fortelle hva de handler om.

Eleven skal kunne ta ordet på passende steder i samtalen.

Eleven skal kunne vite at bokmål og nynorsk er to måter å skrive norsk på.

3. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne be andre å gjenta ord, fraser eller spørsmål.

Eleven skal kunne bruke bilder som støtte for leseforståelsen.

Eleven skal kunne bruke enkle setningsmønstre for svare på enkle engelske spørsmål, f. eks om personene i tekstene/filmene (Is he happy or angry?).

Eleven skal kunne bruke internett til å finne ut hva nye ord betyr (ved bruke av søkemotor eller enkel nettordbok).

Eleven skal kunne bruke noen av disse strategiene i eget arbeid (f.eks. i timen, lekser eller prøver).

Eleven skal kunne bruke uttrykk som «Can you repeat that please» og «I’m sorry, I don’t understand».

Eleven skal kunne delta i dialoger der varer kjøpes og selges (f.eks. butikklek).

Eleven skal kunne delta i en samtale rundt et måltid.

Eleven skal kunne delta i fremføring av et engelspråklige rim/regler.

Eleven skal kunne fortelle hva klokka er i hele, halve og kvarte klokkeslett.

Eleven skal kunne fortelle hvilke bokstaver som finnes i det norske alfabetet, men ikke i det engelske.

Eleven skal kunne fortelle hvordan han/hun opplevde en engelskspråklig tekst, sang eller film/tv-program.

Eleven skal kunne fortelle om festdager/høytider i engelskspråklige land, som Halloween, Valentine`s Day, Thanksgiving, Bon Fire Night, Pancake Day.

Eleven skal kunne gi eksempler på likheter mellom engelsk og morsmålet gjennom å sammenligne preposisjoner og andre småord.

Eleven skal kunne gjette betydningen av nye ord ut fra ord og sammenhenger de kjenner fra før.

Eleven skal kunne lage en ny regle eller et rim ved å bruke autentiske engelskspråklige regler og rim som modell.

Eleven skal kunne lage oversikter over hvor noen i gruppen har familie eller venner.

Eleven skal kunne lese og samtale om hovedinnholdet i enkle fortellende tekster (f.eks. beskrivelser og korte fortellinger) om kjente tema.

Eleven skal kunne lese og skrive noen enkle verb (som read, draw, write).

Eleven skal kunne lese og skrive noen høyfrekvente ord.

Eleven skal kunne lese, forstå og skrive noen ord som omhandler følelser (f.eks. I am happy) og egne behov (I would like a glass of milk).

Eleven skal kunne lytte ut kjente ord i muntlig setninger og korte dialoger, og bruke dem til å forstå hva som blir sagt (vise forståelsen ved f.eks. å krysse av ved riktig bilde).

Eleven skal kunne nyttiggjøre seg av billedstøtte for å forstå betydningen av ord og uttrykk i skriftlige setninger.

Eleven skal kunne sammenlikne og fortelle om størrelsen på ting.

Eleven skal kunne samtale om situasjoner der det kan være nyttig å snakke engelsk.

Eleven skal kunne si lydene for de engelske vokalene.

Eleven skal kunne skrive egne budskap på tastatur.

Eleven skal kunne skrive en huskeliste for å beskrive hva man må ha i et fødselsdagsselskap e.l.

Eleven skal kunne skrive hva de liker og ikke liker (f.eks. mat, skole, vær og årstid, dyr osv.).

Eleven skal kunne skrive kjente, lydrette ord riktig.

Eleven skal kunne skrive noen setninger om seg om seg selv (f.eks. navn, alder, familie, bosted,).

Eleven skal kunne skrive noen setninger om sine hobbyer og interesser.

Eleven skal kunne spørre andre hva de liker og ikke liker (f.eks. om mat, skole, vær, dyr).

Eleven skal kunne svare på spørsmål om innholdet i enkle rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne tolke stemmebruk og kroppsspråk for å forstå innholdet i dialoger og ved høytlesing dialog.

Eleven skal kunne beskrive noen trekk ved hverdagslivet i ett eller flere engelspråklige land (f.eks. bolig, mat, ferievaner, fritidsaktiviteter).

Eleven skal kunne bruke en enkel ordliste eller ordbank for å forstå nye ord.

Eleven skal kunne bruke enkle engelske nettsider for å finne relevant informasjon om et gitt tema, f.eks. vær, kjæledyr, berømte personer, steder m.m.

Eleven skal kunne bruke enkle fraser og setningsmønstre for å uttrykke egne meninger på engelsk (f.eks. I like, I don`t like, I think, It is).

Eleven skal kunne bruke førforståelsen (f.eks. overskrift, kjennskap til tema) til å forstå betydningen av ord og uttrykk i skriftlige setninger.

Eleven skal kunne bruke kjente ord og uttrykk for å forstå hovedinnholdet i setninger.

Eleven skal kunne bruke kunnskap fra eget morsmål for å finne ut hva ukjente ord betyr ved å se på stavemåten eller å høre ordet.

Eleven skal kunne bruke pedagogisk programvare for å øve inn nye engelske ord, uttrykk og setningsmønstre.

Eleven skal kunne bruke uttrykkene «good morning», «please» og «thank you».

Eleven skal kunne delta i dialoger der varer kjøpes og selges (f.eks. butikklek).

Eleven skal kunne delta i fremføring av en engelskspråklig sang.

Eleven skal kunne delta i samtale med andre om interesser.

Eleven skal kunne forstå hovedinnholdet i en enkel tegneseriestripe.

Eleven skal kunne forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre i enkle hverdagslige situasjoner (f.eks. spørre om å gå på do, drikke, hente blyant/viskelær).

Eleven skal kunne fortelle om lese- og lyttestrategier som er nyttige for å forstå muntlige eller skriftlige tekster (f.eks. å bruke bilder, sammenheng, sammenligne ordene med norske, bruke ordbok).

Eleven skal kunne lage en enkel billedbok, tegneserie eller fortelling ved å bruke en autentisk engelskspråklig billedbok som modell.

Eleven skal kunne lese og skrive hva klokka er i hele, halve og kvarte klokkeslett.

Eleven skal kunne lese og skrive noen enkle adjektiv (som red, happy).

Eleven skal kunne lese og skrive noen preposisjoner (in, on, under).

Eleven skal kunne lese, forstå og skrive noen ord og uttrykk knyttet til tema fra nære omgivelser (f.eks. hjem, familie, fritid, interesser).

Eleven skal kunne lytte ut lyder i korte, lydrette ord og skrive ordene.

Eleven skal kunne nyttiggjøre seg av billedstøtte for å forstå betydningen av ord og uttrykk i muntlige tekster.

Eleven skal kunne samle navn på engelskspråklige land.

Eleven skal kunne sammenligne julefeiring i Norge og engelskspråklige land.

Eleven skal kunne samtale om engelskspråklige tekster, sang eller film/tv-program.

Eleven skal kunne skrive egne, enkle budskap.

Eleven skal kunne skrive noen enkle spørsmål i presens, f.eks. på et kort til bestemor.

Eleven skal kunne skrive noen enkle, faste setningsmønstre.

Eleven skal kunne spørre om og fortelle hva noe koster.

Eleven skal kunne stave sitt eget og noen andre fornavn.

Eleven skal kunne svare på innlærte spørsmål og si noen innlærte fraser uten visuell støtte.

Eleven skal kunne utrykke hva de liker og ikke liker (f.eks. mat, skole, vær og årstid, dyr osv.).

Eleven skal kunne uttrykke følelser og sinnstilstander ved hjelp av adjektiver.

3. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne avgjøre verdien til et siffer ut fra plassering, f.eks. 245 og 436.

Eleven skal kunne beskrive sammenhenger og finne mønster og likheter i gangetabellen.

Eleven skal kunne beskrive todimensjonale figurer som trekanter, firkanter og andre mangekanter ved hjelp av begrepene sidekant og hjørne.

Eleven skal kunne bruke addisjon for å løse subtraksjonsoppgaver og motsatt, f.eks. 12 - 5 = 7 fordi 7 + 5 =12.

Eleven skal kunne bruke halvering som strategi i subtraksjon, f.eks. 30 - 15, 30 - 14.

Eleven skal kunne bruke kompensasjonsstrategien, f.eks. 27 + 19 = 27 + 20 - 1 eller 27 + 19 = 26 + 20.

Eleven skal kunne bruke multiplikasjon for å løse enkle divisjonsoppgaver og motsatt, f.eks. 12 : 3 = 4 fordi 3 x 4 =12.

Eleven skal kunne bruke multiplikasjon til å bestemme antall ruter i et rutenett, eller antall objekter som er ordnet i rader og kolonner, f. eks. egg i en eggekartong eller brusflasker i en kasse, ruter i en sjokoladeplate.

Eleven skal kunne bruke overslagsregning i addisjon og subtraksjon, og gjøre strategiske tilnærminger for å komme nærmest mulig et nøyaktig svar, slik at tallene blir enklere å regne med.

Eleven skal kunne bruke standardalgoritmene for addisjon og subtraksjon når det er hensiktsmessig.

Eleven skal kunne bruke standardiserte lengdemål, forstå hensikten med mer nøyaktige måleenheter enn meter og gjøre om mellom meter og centimeter.

Eleven skal kunne bygge tredimensjonale figurer ved hjelp av ulike konkretiseringsmateriell.

Eleven skal kunne finne relevant informasjon for å løse praktiske situasjoner og oppgaver med tekst.

Eleven skal kunne finne tallet før og tallet etter et gitt tall.

Eleven skal kunne forklare brøk som del av en hel og som del av mengde, f.eks. dele et helt objekt eller en mengde i to eller fire like deler.

Eleven skal kunne forklare og bruke likhetstegnet som uttrykk for en likhet.

Eleven skal kunne gjøre overslag for å sikre at en har nok penger til varene en ønsker å kjøpe.

Eleven skal kunne kjenne igjen og lese de mest vanlige stambrøkene 1/2,1/3 og 1/4 og i tillegg 3/4, knyttet til praktiske situasjoner og illustrasjoner.

Eleven skal kunne lage egne multiplikasjons- og divisjonsoppgaver med illustrasjon, tekst og regneuttrykk.

Eleven skal kunne lese av klokkeslett på analoge og digitale klokker og anslå varighet i tid f.eks anslå når det har gått omtrent 1 minutt.

Eleven skal kunne lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, f.eks. sjakkbrett, kart, kinosal, teater, tribune, sete i tog og fly ut fra et referansepunkt.

Eleven skal kunne lese og skrive tallene opp til 1000.

Eleven skal kunne løse oppgaver med delingsdivisjon, f.eks. dele 18 objekter i 6 like grupper og finne ut hvor mange objekter i hver gruppe.

Eleven skal kunne måle areal ved å telle ruter.

Eleven skal kunne presentere måleresultater og vurdere om resultatene er rimelige, f.eks. om det er sannsynlig at høyden på døra er 1 m.

Eleven skal kunne regne ut hva summen av to eller flere priser er og eventuelt hva som blir igjen etter betaling.

Eleven skal kunne regne via tiere, f.eks. 27 + 8 = 27 + 3 + 5.

Eleven skal kunne samle data, sortere dataene etter sorteringskriteriene og sette disse inn i tabell og søylediagram.

Eleven skal kunne skrive tresifrede tall som hundrere, tiere og enere.

Eleven skal kunne sortere tall i stigende og synkende rekkefølge.

Eleven skal kunne tegne figurer med speilingssymmetri.

Eleven skal kunne tegne og beskrive todimensjonale geometriske figurer.

Eleven skal kunne telle med 2, 3, 4, 5 og 10 om gangen (multiplikasjonstabellene).

Eleven skal kunne utforske geometriske mønstre, f.eks. ved å studere sjakkbrett, veggtapet, gulvtepper og klær.

Eleven skal kunne anslå og måle en meter og en centimeter.

Eleven skal kunne automatisere 1-, 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen.

Eleven skal kunne automatisere addisjon og subtraksjon opp til 20.

Eleven skal kunne beskrive egne geometriske mønstre.

Eleven skal kunne beskrive og sortere to- og tredimensjonale figurer og vise eksempler på de ulike formene i bruksgjenstander, kunst og arkitektur.

Eleven skal kunne beskrive tredimensjonale figurer som prismer, pyramider og kjegler ved hjelp av begreper som sidekant, sideflate og hjørne.

Eleven skal kunne bruke de norske myntene og sedlene i kjøp og salg og veksle mellom de ulike sedlene og myntene.

Eleven skal kunne bruke dobling som strategi i addisjon, f.eks. 25 + 25, 25 + 26.

Eleven skal kunne bruke enkle brøker i praktiske sammenhenger, f.eks. et halvt eple, en kvart liter melk, en tredel av elevene i klassen, en firedel av dropsene i en pose, et kvarter.

Eleven skal kunne bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare formålet med å standardisere måleenheter.

Eleven skal kunne bruke regnetegnene for de fire regneartene.

Eleven skal kunne bruke tabellkunnskapene i addisjon og subtraksjon til å løse oppgaver med tall som har høyere verdi, f.eks. siden 2+3= 5 så er 20+30 =50 og videre 200+300=500.

Eleven skal kunne finne og beskrive speilsymmetri i f.eks. kunst og mønster.

Eleven skal kunne finne og tegne alle symmetrilinjer i figurer som kvadrat, rektangel og parallellogram.

Eleven skal kunne finne, beskrive og fortsette ulike tallmønstre.

Eleven skal kunne forklare brøk som et tall på tallinja, f.eks. 1/2 er midt mellom 0 og 1.

Eleven skal kunne forklare hvordan samme brøk kan representere ulike størrelser når brøkgrunnlaget er forskjellig, f.eks. 1/3 av elevene i klassen og 1/3 av elevene på skolen.

Eleven skal kunne forklare og diskutere hvilke fremgangsmåter som blir brukt for å løse oppgaver, og avgjøre hvilken strategi som er mest hensiktsmessig.

Eleven skal kunne fortelle hvilke flater en tredimensjonal figur består av.

Eleven skal kunne gjennomføre målinger ved hjelp av hensiktsmessige måleredskaper og presentere resultatene f.eks. målebånd, litermål, klokke, vekt og termometer.

Eleven skal kunne hente informasjon fra tabell og søylediagram.

Eleven skal kunne lage og presentere egne oppgaver med illustrasjon, tekst og regneuttrykk.

Eleven skal kunne lage tabeller ut fra sorteringskriterier.

Eleven skal kunne løse multiplikasjon som gjentatt addisjon av like grupper f.eks. 4 + 4 + 4 = 3 x 4, med hjelp av f.eks. konkreter, tallinje og rutenett.

Eleven skal kunne løse oppgaver med målingsdivisjon, f.eks. hvor mange grupper med 3 objekter i hver gruppe kan 18 objekter deles i (gjentatt subtraksjon).

Eleven skal kunne regne ener- og toerdifferanse, f.eks. 87 - 86, 87 - 85 og 11 - 10, 11 - 9.

Eleven skal kunne regne ut hvor mye som mangler for å kjøpe en eller flere varer.

Eleven skal kunne sammenligne volum ved å anslå og telle antall like terninger eller andre like gjenstander det er plass til når det ikke er hulrom.

Eleven skal kunne telle med 10, 50 og 100 om gangen.

Eleven skal kunne telle og regne med tiere og hundrere.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessig regneart.

Eleven skal kunne vurdere tallenes verdi og plassere dem på tallinja.

3. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne beskrive hvordan fordøyelsessystemet er bygd opp.

Eleven skal kunne beskrive hvordan næringsinntak påvirker urin og avføring.

Eleven skal kunne beskrive i hovedtrekk hvordan ulike organer samarbeider i et organsystem.

Eleven skal kunne beskrive nordlys, og samtale om hvorfor det er knyttet myter og sagn til dette fenomenet.

Eleven skal kunne beskrive observasjoner fra forsøkene.

Eleven skal kunne beskrive ulike former for nedbør.

Eleven skal kunne bygge ulike konstruksjoner etter enkle kriterier (f.eks. noe som beveger seg med vann eller luft).

Eleven skal kunne diskutere hva dyrene trenger for å ha et godt liv.

Eleven skal kunne forklare hva som ligger i begrepene kjæledyr, husdyr og ville dyr og gi eksempler.

Eleven skal kunne gi eksempler på viljestyrte og ikke viljestyrte muskler.

Eleven skal kunne gi en enkel beskrivelse av hvordan kroppen er bygd opp av celler og vev.

Eleven skal kunne gjengi en myte (sagn) om nordlys.

Eleven skal kunne gjenkjenne og peke ut noen kjente stjernebilder.

Eleven skal kunne gjøre forsøk som viser at lyd beveger seg gjennom ulike stoffer.

Eleven skal kunne lage et enkelt instrument og samtale om hva som lager lyden.

Eleven skal kunne lese av en nedbørmåler.

Eleven skal kunne observere og beskrive noen av de vanligste skyformasjonene ved å bruke en enkel bestemmelsesnøkkel.

Eleven skal kunne Observere og beskrive ulike fenomener.

Eleven skal kunne peke på utvalgte knokler på en modell.

Eleven skal kunne presentere den innhentede informasjonen.

Eleven skal kunne samtale om hvilke kilder de/elevene kan bruke for å få informasjon om naturfaglige tema.

Eleven skal kunne samtale om mulige forklaringer på observasjonene ved å bruke naturfaglige begreper.

Eleven skal kunne samtale om og sammenligne livssyklusene til de to dyrene.

Eleven skal kunne systematisere og presentere de innhentede dataene.

Eleven skal kunne utforske hva som skal til for at luft kan få ting til å bevege seg (f.eks. luftrakett, papirfly, vindmølle, seilbåt).

Eleven skal kunne beskrive hva slags omsorg og stell dyr rundt oss trenger (f.eks. dyr i bur, husdyr i en storby eller dyr på en gård.

Eleven skal kunne beskrive hvordan skjelettet er bygd opp av knokler og ledd.

Eleven skal kunne beskrive i hovedtrekk hva som skjer i fordøyelsen.

Eleven skal kunne beskrive ulike lyder og utforske hva som gjør at det blir lyd.

Eleven skal kunne finne opplysninger om ulike stadier av livssyklusen til minst to utvalgte dyr.

Eleven skal kunne finne Polarstjerna på nattehimmelen.

Eleven skal kunne forklare hvorfor vi spiser.

Eleven skal kunne gjengi en myte (sagn) om et samisk stjernebilde.

Eleven skal kunne gjøre forsøk der vann endrer fase.

Eleven skal kunne gjøre rede for oppgavene til skjelettet og musklene og hvordan kroppen kan bevege seg.

Eleven skal kunne innhente data.

Eleven skal kunne innhente informasjon om naturfaglige tema fra tilrettelagte kilder og oppgi kildene.

Eleven skal kunne lese av et termometer.

Eleven skal kunne måle nedbør og illustrere resultatene grafisk.

Eleven skal kunne måle temperatur gjennom en periode, framstille resultatene grafisk og sammenlikne med opplysninger i medier (f.eks. aviser, yr.no).

Eleven skal kunne plassere indre og ytre organer på en modell av kroppen.

Eleven skal kunne registrere vindstyrke ved å bruke en enkel skala og sammenlikne med opplysninger hentet fra digitale kilder.

Eleven skal kunne samtale om hvordan vi kan ta vare på dyr, planter og trær rundt skolen og begrunne hvorfor dette er viktig.

Eleven skal kunne samtale om observasjonene.

Eleven skal kunne skrive en enkel forsøksrapport etter en mal/disposisjon.

Eleven skal kunne velge ut forsøk som viser at luft er noe og begrunne valgene.

Eleven skal kunne vise hvordan kuleledd og hengselsledd virker i egen kropp.

3. trinn (norsk)

Eleven skal kunne «utvide» setninger ved bruk av adjektiv.

Eleven skal kunne beskrive personer i en tekst.

Eleven skal kunne bruke gode lesestrategier for å forstå ukjente ord og begreper.

Eleven skal kunne bruke synonymer for å variere ordvalget i egen skriving.

Eleven skal kunne bruke tastatur for å skrive tekster.

Eleven skal kunne delta i diskusjoner og vise respekt for andre.

Eleven skal kunne delta i samtaler og sette ord på erfaringer etter felles opplevelser.

Eleven skal kunne finne fram til litteratur om bestemte tema.

Eleven skal kunne finne igjen eksempler på gjentakelser og kontraster i leste prosatekster.

Eleven skal kunne finne og bruke informasjon fra illustrasjoner og billedtekster i bøker og blader.

Eleven skal kunne forestille seg og gi uttrykk for hva tekster handler om ved å se på bilder.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på fellesnavn og egennavn.

Eleven skal kunne forklare hva verb er, og finne verb i en tekst.

Eleven skal kunne forklare hvordan valg av positive eller negative ord kan påvirke andre.

Eleven skal kunne formulere hele setninger med riktig tegnsetting og enkel rettskriving.

Eleven skal kunne fortelle om hovedpersoner i eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne fortelle om likheter og forskjeller mellom livet i en tekst fra tidligere tider og i Norge i dag.

Eleven skal kunne gjenfortelle innholdet i (leste tekster)* med egne ord.

Eleven skal kunne gjengi innholdet av og uttrykke meninger om tekster.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan bildene, symbolene og utforming av teksten i en tegneserie gjør den enkel å forstå.

Eleven skal kunne hente inn bilder fra internett eller eget billedarkiv som illustrasjon av egne tekster.

Eleven skal kunne kunne lage et tankekart som grunnlag for skriving av en enkel fagtekst.

Eleven skal kunne lage overskrifter til egne tekster.

Eleven skal kunne leke gamle og nye fellesleker, og forklare regler for leker og spill for andre.

Eleven skal kunne lese høyt og i et naturlig tempo.

Eleven skal kunne lytte aktivt og stille spørsmål i faglige samtaler.

Eleven skal kunne lytte til andre talemål, og sammenlikne med sitt eget.

Eleven skal kunne lytte til oppleste tekster og gjenfortelle hovedinnholdet.

Eleven skal kunne sammen med lærer og medelever bidra i utvikling av kriterier for fremføring av tekster.

Eleven skal kunne sammenlikne egne og andres tekster.

Eleven skal kunne sette ord på egne erfaringer om faglige emner.

Eleven skal kunne skrive tekster på tastatur og bruke sentrale funksjoner for tekstbehandling.

Eleven skal kunne spørre om betydningen av ord de ikke forstår.

Eleven skal kunne søke etter stoff på internett ved hjelp av kjente søkemotorer.

Eleven skal kunne variere ordforråd og setningsstruktur i egne tekster.

Eleven skal kunne vurdere egne tekster ut fra kjente kriterier.

Eleven skal kunne bruke de viktigste høyfrekvente ikke-lydrette ordene i egen skriving.

Eleven skal kunne bruke egen førforståelse, støtte i bilder og illustrasjoner og tenke framover hva som vil hende.

Eleven skal kunne bruke riktig tegnsetting og skrive hele og sammenhengende setninger.

Eleven skal kunne delta i gruppediskusjoner og uttrykke egne meninger om tema som gjelder egen hverdag.

Eleven skal kunne delta i samtale om hvordan språk påvirker oss.

Eleven skal kunne finne eksempler på bilder som utvider innholdet i teksten.

Eleven skal kunne finne eksempler på gjentagelse i sanger og dikt.

Eleven skal kunne finne fellestrekk ved sanger, regler og dikt.

Eleven skal kunne finne og bruke informasjon fra illustrasjoner, bilder og skriftlig tekst i skjermtekster.

Eleven skal kunne forklare enkle språkbilder i sanger og dikt.

Eleven skal kunne forklare hva adjektiv er, og finne adjektiv i en tekst.

Eleven skal kunne forklare hva substantiv er, og finne substantiv i en tekst.

Eleven skal kunne forklare hvordan illustrasjoner understreker og forsterker innhold i egne tekster.

Eleven skal kunne forklare reglene for hvordan biblioteket er organisert og hvordan låne bøker.

Eleven skal kunne fortelle hva det vil si å være en god lytter.

Eleven skal kunne fortelle om typiske eventyrtrekk.

Eleven skal kunne gi eksempler på at det samme ordet kan ha ulik uttale eller betydning i ulike talemål.

Eleven skal kunne lage tegneserier og tegne til egne fortellinger.

Eleven skal kunne lagre en tekst i en hensiktsmessig mappestruktur.

Eleven skal kunne lese andres tekster og si hva som er vellykket.

Eleven skal kunne lese en tekst og gi uttrykk for egne tanker om handling og personer.

Eleven skal kunne lese roller i enkle dramatiseringer med ulik stemmebruk og intonasjon.

Eleven skal kunne lese tekster med variert stemmebruk.

Eleven skal kunne lytte aktivt til det andre sier før en sier noe selv.

Eleven skal kunne samtale, tegne og skrive med utgangspunkt i en felles opplevelser fra film, teater eller TV.

Eleven skal kunne sette ord på hva som kjennetegner en sammensatt tekst.

Eleven skal kunne skrive alle bokstaver og ord med sammenhengende skrift.

Eleven skal kunne skrive en enkel disposisjon for en fortelling med innledning, midtdel og avslutning.

Eleven skal kunne skrive en innledning til en fortelling.

Eleven skal kunne skrive et handlingsreferat fra en tekst.

Eleven skal kunne skrive fortellende og beskrivende tekster etter faste mønstre.

Eleven skal kunne skrive korte tekster om opplevelser, gjenstander, personer m.m.

Eleven skal kunne ta imot, gjenta og utføre instruksjoner.

Eleven skal kunne tilegne seg nye ord ved å tegne tankekart og begrepsskjemaer.

Eleven skal kunne uttrykke kjente fortellinger og eventyr gjennom ulike former for dramatisering.

4. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne anvende nyttige setningsmønstre og uttrykk uten hjelp.

Eleven skal kunne be den som snakker om å gjenta.

Eleven skal kunne be om hjelp for å finne veien eller forklare hvor andre skal gå.

Eleven skal kunne beskrive de vanligste formene, og bruke ordene for sirkel, kvadrat, rektangel og trekant i samtale.

Eleven skal kunne beskrive hjemmet og/eller hjemstedet sitt.

Eleven skal kunne bruke en vanlig eller digital ordbok for å finne stavemåten for enkle ord og for å utforske stavemønstre.

Eleven skal kunne bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre for å fortelle og delta i samtaler om egne hobbyer og interesser.

Eleven skal kunne bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre for å fortelle og delta i samtaler om egne opplevelser (f.eks. høytider og feiringer).

Eleven skal kunne bruke informasjon fra nettet i egne tekster.

Eleven skal kunne bruke noen fraser (f.eks. Can you help me, please?) for å få hjelp.

Eleven skal kunne bruke ord i spørsmål til å formulere egne svar.

Eleven skal kunne delta i samtaler der hun/han forteller om egne opplevelser (f.eks. knyttet til høytider).

Eleven skal kunne finne betydningen av nye ord ut fra sammenheng, illustrasjoner og kroppsspråk.

Eleven skal kunne finne bilder/informasjon om engelskspråklige land/kjente personer på nettet.

Eleven skal kunne finne informasjon i en tekst ved hjelp av hensiktsmessige lesestrategier.

Eleven skal kunne finne relevant informasjon i korte faktatekster.

Eleven skal kunne finne ut hva som er tema i tekster fra aviser, blader og nettsider.

Eleven skal kunne fortelle om valg og bruk av lese- og lyttestrategier i arbeidet med engelsk.

Eleven skal kunne fremstille en situasjon der det er fint å kunne engelsk (f. eks. ved rollespill eller tegning).

Eleven skal kunne gi eksempler på likheter mellom engelsk og eget morsmål gjennom å sammenligne vanlige uttrykksmåter (f.eks. spørsmål, faste uttrykk, høflighetsfraser).

Eleven skal kunne gi uttrykk for hva han/ hun liker eller ikke liker i fortellinger eller tv-program/film, og fortelle hvorfor.

Eleven skal kunne gjenfortelle hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne kjenne til og bruke noen enkle stavemønstre som er typisk for engelsk (f.eks. th-, ch-, -ck).

Eleven skal kunne lage en billedbok, tegneserie eller fortelling ved å bruke en autentisk engelskspråklig billedbok som modell.

Eleven skal kunne lese fortellinger for andre.

Eleven skal kunne lese og skrive enkle stavemønstre som er typisk for engelsk (f.eks. th-, ch-, -ck).

Eleven skal kunne lese og skrive høyfrekvente ord.

Eleven skal kunne lese, forstå og skrive enkle spørsmål.

Eleven skal kunne lytte ut kjente ord og uttrykk i muntlige setninger og dialoger, og bruke dem til å forstå hva som blir sagt.

Eleven skal kunne lytte ut lydrette ord og skrive dem.

Eleven skal kunne nyttiggjøre seg av billedstøtte for å forstå betydningen av ord og uttrykk i skriftlige tekster.

Eleven skal kunne sammenligne idretter i Norge og engelskspråklige land (f.eks. fotballkulturen i Norge og England).

Eleven skal kunne sammenlikne priser, og samtale om hva som koster mest og minst.

Eleven skal kunne skrive en enkel dialog som beskriver en typisk hverdagssituasjon (i butikken, ved middagen).

Eleven skal kunne skrive et brev for å få tillatelse til noe en har lyst til.

Eleven skal kunne skrive korte, sammenhengende tekster.

Eleven skal kunne skrive noen faste setningsmønstre for å utrykke egne behov.

Eleven skal kunne stave eget navn og bostednavn på engelsk.

Eleven skal kunne øve inn og spille en rolle i et kort, engelskspråklig skuespill.

Eleven skal kunne be om regningen og fortelle hvor mye hun/ han skal betale.

Eleven skal kunne beskrive egen språklæring.

Eleven skal kunne bruke en enkel mal for å skrive en anmeldelse av en tekst (f.eks. en bildebok eller småbok) eller et tv-program (f.eks. Peppa Pig eller Muzzy).

Eleven skal kunne bruke en vanlig eller digital ordbok for å finne betydningen av ukjente ord.

Eleven skal kunne bruke engelske nettsider for å finne relevant informasjon om et gitt tema.(f. eks. vær, kjæledyr, berømte personer, steder, hobbyer og filmer).

Eleven skal kunne bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre for å formulere og svare på enkle spørsmål knyttet til dagligliv, fritid og interesser.

Eleven skal kunne bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre for å uttrykke egne behov, ønsker og følelser.

Eleven skal kunne bruke fraser som «Do you understand me? Do I make myself clear?».

Eleven skal kunne bruke førforståelsen til å forstå betydningen av ord og uttrykk i skriftlige tekster.

Eleven skal kunne bruke høflighetsutrykk (som pardon, excuse me, sorry) for å vise at de ikke forstår.

Eleven skal kunne bruke kjente ord og uttrykk til å forstå hovedinnholdet i tekster.

Eleven skal kunne bruke kroppsspråk for å underbygge det hun/han sier.

Eleven skal kunne bruke pedagogisk programvare for å utvikle sin lese- og lytteferdigheter.

Eleven skal kunne bruke tallene opp 100 i svar på spørsmål om hvor mange det er av en gitt ting (f.eks. baller, leker i et bilde).

Eleven skal kunne delta i enkle bokstavleker (f.eks. Hang man).

Eleven skal kunne forklare hvordan de har tenkt når de svarer på en lese- eller lytteoppgave.

Eleven skal kunne forstå betydningen av nye ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i (f.eks. ved svar på spørsmål, true or false).

Eleven skal kunne fortelle hvilke som er de største, engelskspråklige landene.

Eleven skal kunne fortelle om områder fra egne interesser (f.eks. fritidsaktiviteter) der det kan være nyttig å kunne engelsk.

Eleven skal kunne fremsi det engelske alfabetet.

Eleven skal kunne gi respons på eller stille spørsmål som ikke bare innebærer innlærte fraser.

Eleven skal kunne lage et enkelt tankekart om et kjent tema som hjelp til egen skriving.

Eleven skal kunne lese og forstå enkle e-poster og postkort.

Eleven skal kunne lese og gjengi hovedinnholdet i fortellende tekster om kjente tema.

Eleven skal kunne lese og skrive høyfrekvente preposisjoner.

Eleven skal kunne lese og skrive noen enkle setningsmønstre (som I like.., It is .., My favourite ... is .. ).

Eleven skal kunne lydere lydrette ord og uttale dem riktig.

Eleven skal kunne presentere en kjent person/personer fra et engelskspråklig land (f.eks. idrettspersoner, forfattere, skuespillere).

Eleven skal kunne sammenligne engelske og norske barneleker (på norsk).

Eleven skal kunne sammenligne sider ved levesettet (f.eks. bolig, mat, ferievaner, fritidsaktiviteter, trafikkregler) i Norge og engelspråklige land.

Eleven skal kunne se på kroppsspråk for å forstå.

Eleven skal kunne skrive egne spørsmål til en tekst.

Eleven skal kunne skrive en dagbokside om noe en er opptatt av.

Eleven skal kunne skrive en enkel e-post eller et brev og fortelle om noe hun/han er opptatt av, og spørre hva mottakeren mener.

Eleven skal kunne skrive en enkel tekst (f.eks. en fortelling) inspirert av autentisk engelskspråklig litteratur og barnekultur, f.eks. bildebøker, tv-program, filmer etc.).

Eleven skal kunne skrive kjente høyfrekvente ord riktig.

Eleven skal kunne skrive korte tekster ut ifra egne interesser i ulike sjangre (f.eks. faktatekst, dikt).

4. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne angi alle klokkeslett, både på analoge og digitale klokker.

Eleven skal kunne anslå masse og måle masse ved hjelp av analog og digital vekt, og avgjøre i hvilke praktiske situasjoner det er naturlig å ta i bruk kg eller g.

Eleven skal kunne anslå og måle areal, ved hjelp av standardiserte og ikke-standardiserte måleenheter for eksempel ved å lage en kvadratmeter eller å bruke et A4-ark.

Eleven skal kunne anslå volum og måle volum ved å telle antall enhetsterninger (1cm3)ved bruk av centikuber.

Eleven skal kunne avgjøre om store tall er partall eller oddetall ved å se på det siste sifferet i tallet.

Eleven skal kunne avgjøre om ulike vinkler er rette, spisse eller stumpe ved å lage en vinkel med tau, åpne en dør eller en bok.

Eleven skal kunne avgjøre verdien til et siffer ut fra plassering, f.eks. 3654 og 7869.

Eleven skal kunne beskrive bevegelse i koordinatsystemer, f.eks. sjakkbrett, kart, kinosal, teater, tribune, sete i tog og fly og også digitalt regneark.

Eleven skal kunne bruk dobling i multiplikasjon, f.eks. 3 x 4 = 12, 6 x 4 = dobbelt så mye, dvs. 24.

Eleven skal kunne bruke begreper som sidekant, sideflate, hjørne og spisse, stumpe og rette vinkler for å beskrive geometriske figurer.

Eleven skal kunne bruke desimaltall i praktiske sammenhenger, f.eks. i forbindelse med målinger med bruk av liter- og desilitermål.

Eleven skal kunne bruke desimaltall og brøk parallelt når det er behov for å uttrykke tall mellom de hele tallene, 1/2 = 0.5 = 5/10.

Eleven skal kunne bruke hensiktsmessige strategier for å løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver.

Eleven skal kunne bruke multiplikasjon for å løse divisjonsoppgaver, f.eks. 42 : 6 =7 fordi 6 x 7 = 42.

Eleven skal kunne bruke måleredskaper som linjal, meterstokk og målebånd og sammenlikne måltallet for lengden i meter, centimeter og millimeter.

Eleven skal kunne bruke tabellkunnskapene i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon til å løse oppgaver med tall som har større verdi, f.eks. 2 x 3 = 6 kan overføres til 2 x 30 eller 20 x 3 og 2 x 300 osv.

Eleven skal kunne finne og beskrive speilsymmetri og parallellforskyvning i f.eks. kunst og mønster.

Eleven skal kunne finne, beskrive og fortsette ulike tallmønstre, f.eks. kvadrattallene.

Eleven skal kunne forklare hva teller og nevner betyr.

Eleven skal kunne forklare hvorfor vi gir bygg og gjenstander bestemte former, f.eks. et sirkelformet kumlokk.

Eleven skal kunne forklare og bruke likhetstegnet som uttrykk for en likhet.

Eleven skal kunne forklare og diskutere hvilke fremgangsmåter som blir brukt for å løse oppgaver, og avgjøre hvilken strategi som er mest hensiktsmessig.

Eleven skal kunne forklare sammenhengen mellom brøk og desimaltall, f.eks. 2/10 = 0,2 med støtte i illustrasjoner.

Eleven skal kunne fortelle hvor stor brøkdel som mangler for å få en hel, med støtte i illustrasjoner og konkreter.

Eleven skal kunne fortelle om et tegn er fortegn eller operasjonstegn, f.eks. (-5) - 2 er negativ 5 minus 2.

Eleven skal kunne gjøre beregninger ved å addere/subtrahere målte størrelser, f.eks. 1,4 m + 30 cm.

Eleven skal kunne gjøre om mellom gram, hektogram og kilogram.

Eleven skal kunne gjøre om mellom meter, desimeter, centimeter og millimeter.

Eleven skal kunne lage egne undersøkelser og presentere resultater ved hjelp av tabeller og søylediagram, både med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne lese og skrive tall med høy verdi, f.eks. 5674, 23 714.

Eleven skal kunne løse divisjonsoppgaver med og uten rest, knyttet til praktiske situasjoner.

Eleven skal kunne løse flerstegsoppgaver knyttet til kjøp og salg.

Eleven skal kunne løse multiplikasjonstykker der et ensifret tall multipliseres med tiere og hundrere, f.eks. 4 x 2, 4 x 20 og 4 x 200.

Eleven skal kunne løse tekstoppgaver med målingsdivisjon og delingsdivisjon.

Eleven skal kunne plassere brøker etter verdi på tallinja.

Eleven skal kunne regne ut hvor mye som mangler for å kjøpe en eller flere varer, også med desimaltall.

Eleven skal kunne regne ut summen av to eller flere priser og finne ut hva en må betale og regne ut hva som eventuelt blir igjen etter betaling.

Eleven skal kunne runde av til nærmeste tier, hundrer og tusener.

Eleven skal kunne samtale om måling og måleresultater, f.eks. om når vi trenger nøyaktige resultater og når det holder med å vite omtrent.

Eleven skal kunne si hvor mange tideler og hundredeler det er i tall med én eller to desimaler, f.eks. 2,3 og 0,17.

Eleven skal kunne skille mellom negativt fortegn og minus som regnetegn.

Eleven skal kunne sortere tall i stigende og synkende rekkefølge.

Eleven skal kunne tegne og beskrive tredimensjonale geometriske figurer.

Eleven skal kunne telle med 6, 7, 8, og 9 om gangen (multiplikasjonstabellene).

Eleven skal kunne telle videre fra tall med høy verdi med tieroverganger, forlengs og baklengs, f.eks. 5698, 5699, 5700.

Eleven skal kunne utforske geometriske mønstre og beskrive dem, f.eks. studere gjentakende mønstre, og gjenkjenne hvilke elementer som gjentas - farge eller form.

Eleven skal kunne uttrykke tallstørrelser på varierte måter 1 = 7/7 = 9/9 = 14/14.

Eleven skal kunne uttrykke tallstørrelser på varierte måter, f.eks. 0,25 = ¼ og er det samme som «en kvart», 1,5 er det samme som «en og en halv».

Eleven skal kunne angi tallenes verdi og plassere tallene på tallinja.

Eleven skal kunne anslå og måle liter og desiliter, f.eks. melkekartongen og drikke i glass og avgjøre i hvilke praktiske situasjoner det er naturlig å ta i bruk L eller dL.

Eleven skal kunne anslå og måle omkrets av mangekanter.

Eleven skal kunne anslå vinkler og måle vinkler med gradskive.

Eleven skal kunne automatisere 1-10-gangen.

Eleven skal kunne beskrive mangekanter, sirkel, kule og sylinder ved hjelp av begrepene sidekant, hjørne, sentrum, radius, diameter og høyde.

Eleven skal kunne bruke begrepene døgn, time, minutt og sekund.

Eleven skal kunne bruke matematiske symboler og uttrykksmåter.

Eleven skal kunne bruke negative tall i praktiske sammenhenger, f.eks. i forbindelse med temperatur.

Eleven skal kunne bruke overslagsregning til å vurdere om et svar er rimelig.

Eleven skal kunne bruke speilsymmetri og parallellforskyvning til å lage egne mønstre.

Eleven skal kunne bruke symbolene for «større enn» og «mindre enn», «større enn eller er lik» og «mindre enn eller er lik».

Eleven skal kunne bygge og designe egne modeller ut fra geometriske figurer, f.eks. hus og tårn.

Eleven skal kunne dele og sette sammen tall i tusenere, hundrere, tiere og enere.

Eleven skal kunne finne informasjon i tabeller og søylediagram.

Eleven skal kunne finne plassering i rommet, f.eks. bil i parkeringshus, bok på bibliotek og vare på lager ut fra gitt eller valgt referansepunkt.

Eleven skal kunne finne relevant informasjon i praktiske situasjoner og i oppgaver med tekst, vurdere resultatet fra en utregning og presentere løsningen.

Eleven skal kunne forklare desimaltall som et tall skrevet i titallssystemet.

Eleven skal kunne forklare hvilke flater en tredimensjonal figur består av når den brettes ut.

Eleven skal kunne forklare hvordan brøkdelen av en hel eller av en mengde avhenger av brøkgrunnlaget, f.eks. at 1/3 av én sjokolade kan være større enn 1/2 av en mindre sjokolade.

Eleven skal kunne forklare og nyttiggjøre seg sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon.

Eleven skal kunne forklare og utvikle metoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall.

Eleven skal kunne forklare og vise brøk som del av hel eller del av mengde ved hjelp av konkreter.

Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive parallellogram og rettvinklet trekant.

Eleven skal kunne gjøre beregninger for å sammenlikne størrelser, f.eks. hva er lengst av 235 cm og 2,4 meter og vurdere hvilke måleenhet som er hensiktsmessige å bruke for å presentere resultatene.

Eleven skal kunne gjøre hensiktsmessige overslag for å komme nærmest mulig et nøyaktig svar, f.eks. avrunding av priser.

Eleven skal kunne gjøre om mellom liter og desiliter.

Eleven skal kunne gjøre overslag som sikrer at en har nok penger til det en kjøper og at det en får igjen er noenlunde riktig.

Eleven skal kunne lage egne tallmønstre.

Eleven skal kunne lage og presentere egne multiplikasjons- og divisjonsoppgaver med illustrasjon, tekst og regneuttrykk.

Eleven skal kunne lese og skrive enkle brøker med fokus på at brøk representerer et tall på tallinja.

Eleven skal kunne lese og skrive tall med desimaler og uttrykke f. eks. en halv meter som 0,5 meter, en og en halv liter som 1,5 liter.

Eleven skal kunne løse multiplikasjonsstykker ved å dele opp flersifrede tall, med og uten støtte i illustrasjoner som rutenett, f.eks. 5 x 17 = 5 x 10 + 5 x 7.

Eleven skal kunne plassere desimaltall på tallinja, telle forlengs og baklengs med tideler (f.eks. 0,1, 0,2, 0,3.....0,9, 1,0....).

Eleven skal kunne regne med tid, f.eks. hvor mye klokka er om en time.

Eleven skal kunne regne ut differansen mellom to priser, også med desimaltall.

Eleven skal kunne samtale om hvordan og når vi kan illustrere data i tabeller og diagrammer.

Eleven skal kunne skrive likeverdige brøker med støtte i illustrasjoner, f.eks. 1/2= 2/4.

Eleven skal kunne summere desimaltall der svaret blir en hel, f.eks.: 0,7 + 0,3 og 0,25 + 0,75.

Eleven skal kunne tell og regne med tiere, hundrere og tusenere.

Eleven skal kunne telle med 20, 30, 40, 50 og 100 om gangen.

Eleven skal kunne utforske og lage geometriske mønstre ved å sette sammen og repetere former og figurer.

Eleven skal kunne utføre egne målinger, f.eks. i kaldt og varmt vann, is og luft, og lese av analoge og digitale termometre, og bruke dette til å finne temperaturforskjeller.

Eleven skal kunne utvikle og bruke ulike strategier i multiplikasjon, f.eks bruke 10-gangen til å løse oppgaver med 9-gangen, dvs. 9 x 4 =10 x 4 - 4.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessig regneart og begrunne valget.

Eleven skal kunne vurdere om et måleresultat er rimelig, f.eks. om det er sannsynlig at et viskelær har masse 1 kg når du vet at en pakke sukker har masse 1 kg.

4. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne bearbeide og presentere den innhentede informasjonen.

Eleven skal kunne beregne materialbruk til konstruksjonen.

Eleven skal kunne beskrive endringene i et løvtre og et bartre gjennom to eller flere årstider.

Eleven skal kunne beskrive hvordan kroppen reagerer på fare.

Eleven skal kunne beskrive hvordan stoffer brukes om og om igjen i naturengi eksempler på stoffer som vanskelig lar seg bryte ned i naturen.

Eleven skal kunne beskrive ulike konstruksjoner i byggverk og ulike materialer som har blitt og blir brukt i konstruksjonene.

Eleven skal kunne bruke informasjon fra brosjyrer og digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom og hvordan den kan forebygges.

Eleven skal kunne bygge konstruksjonen etter arbeidstegningen.

Eleven skal kunne finne fram til informasjon om omsorgsfull framferd i naturen.

Eleven skal kunne finne informasjon om noen dinosaurer og beskrive hvordan de levde.

Eleven skal kunne forklare og argumentere for hvorfor vi kildesorterer.

Eleven skal kunne gi eksempler på hva et frø trenger for å spire og en plante trenger for å vokse.

Eleven skal kunne gi eksempler på hva som er omsorgsfull framferd i naturen.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan ulike planter sprer frøene sine.

Eleven skal kunne gjengi navn og rekkefølge på de åtte planetene i solsystemet.

Eleven skal kunne gjenkjenne ulike typer bærende konstruksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (f.eks. ulike broer).

Eleven skal kunne gjøre enkle forsøk med biologisk nedbrytning.

Eleven skal kunne gjøre forsøk der vanlige stoffer og stoffblandinger blir utsatt for ulike påvirkninger.

Eleven skal kunne innhente og vurdere data.

Eleven skal kunne lage enkle digitale sammensatte tekster.

Eleven skal kunne lese av en vekt.

Eleven skal kunne observere og beskrive kjennetegn på ulike følelser (f.eks. glede, tristhet, sinne, redsel, smerte).

Eleven skal kunne observere og beskrive ulike fenomener med naturfaglige begreper.

Eleven skal kunne observere og beskrive ulike konstruksjoner: hva er likt og hva er ulikt (f.eks. ulike bruer, ulike bygg, ulike heisekraner).

Eleven skal kunne presentere observasjonene for de andre elevene.

Eleven skal kunne revidere egne tekster etter tilbakemelding fra lærer og/eller elever.

Eleven skal kunne samle informasjon fra ulike kilder for å beskrive minst ett utdødd dyr som levde etter dinosaurene.

Eleven skal kunne samtale om at psykisk og fysisk helse henger sammen.

Eleven skal kunne samtale om hvor stoffer kommer fra, og hvor de blir av (f.eks hvor kommer stoffene fra som får en plante til å vokse).

Eleven skal kunne vurdere om resultatene er rimelige.

Eleven skal kunne begrunne hvorfor og for hvem det er viktig å ta vare på naturen.

Eleven skal kunne beskrive hva en nedbryter gjør og gi eksempler på nedbrytere.

Eleven skal kunne beskrive likheter og forskjeller for et løvtre og et bartre.

Eleven skal kunne beskrive og samtale om observasjoner fra forsøkene.

Eleven skal kunne diskutere hvilke geometriske former som gir god stabilitet og bæreevne, og lage trekant-, firkant- og buemodell og teste stabilitet og bæreevne.

Eleven skal kunne finne aktuell litteratur og lage en digital sammensatt tekst om minst to av planetene i vårt solsystem og oppgi kildene (f.eks. bøker, internett, osv.).

Eleven skal kunne foreslå mulige forklaringer ved å bruke naturfaglige begreper.

Eleven skal kunne forklare hva som skjer når vi blir fysisk syke.

Eleven skal kunne forklare hvorfor vi vaksinerer mot noen sykdommer og hva som skjer i kroppen.

Eleven skal kunne gi eksempler på hva som kan forårsake de ulike følelser.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan vi kan bruke avfall til noe nyttig.

Eleven skal kunne gi faglig begrunnet tilbakemelding til medelevers tekster.

Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive ulike geometriske former i noen byggverk i nærmiljøet.

Eleven skal kunne innhente informasjon om naturfaglige tema fra ulike selvvalgte kilder og oppgi kildene.

Eleven skal kunne lage en arbeidstegning av konstruksjonen med oppklarende tekst.

Eleven skal kunne lese av en linjal/målebånd.

Eleven skal kunne observere og registrere hva som skjer med et løvtre og et bartre gjennom et skoleår.

Eleven skal kunne plassere på en tidslinje når de ulike dyrene levde.

Eleven skal kunne samtale om at psykiske helse er knyttet til tanker og følelser.

Eleven skal kunne samtale om hva en selv kan gjøre for å ha en god fysisk og psykisk helse.

Eleven skal kunne samtale om livssyklusen til frøplanten.

Eleven skal kunne skrive forsøksrapport etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne sortere avfall etter selvlagde kategorier og sammenlikne med inndelingen som kommunen bruker.

Eleven skal kunne sortere dinosaurer etter ulike kriterier (f.eks. størrelse, hva de spiste, hvor de levde, hvilke fiender de hadde).

Eleven skal kunne systematisere og presentere de innhentede dataene med digitale hjelpemidler.

Eleven skal kunne så et frø, og observere frøspiring og plantens utvikling.

Eleven skal kunne vurdere byggeprosessen og det ferdige resultatet skriftlig med illustrasjoner.

4. trinn (norsk)

Eleven skal kunne argumentere for og mot i saker som angår skolehverdagen.

Eleven skal kunne begynne setninger på ulike måter.

Eleven skal kunne bli med i lek, forhandle om og forholde seg til regler, fortelle hvordan man ber andre med inn i leken.

Eleven skal kunne bruke biblioteket for å finne tekster til egen skriving.

Eleven skal kunne bruke BISON eller andre egnede lesestrategier for fagtekster.

Eleven skal kunne bruke gjentakelser, kontraster og enkle språklige bilder i egne tekster.

Eleven skal kunne bruke lesestrategier for å lese og forstå skjønnlitterære tekster på sidemålet.

Eleven skal kunne bruke sammenhengende og funksjonell håndskrift i eget skrivearbeid.

Eleven skal kunne bruke stemme og intonasjon som virkemiddel i dramatiseringer.

Eleven skal kunne bruke tastatur effektivt i egen skriving.

Eleven skal kunne bøye verb i presens, preteritum og presens preteritum.

Eleven skal kunne diskutere og svare på spørsmål om egne tekster.

Eleven skal kunne diskutere tekster som omhandler hvordan språkbruk kan krenke andre.

Eleven skal kunne eksperimentere med ulik setningsbygning.

Eleven skal kunne finne eksempler på ord og vendinger som er gått ut av bruk.

Eleven skal kunne finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon.

Eleven skal kunne finne stoff på Internett ved bruk av oppgitte lenker.

Eleven skal kunne foreta informasjonssøk på internett ved hjelp av kjente søkemotorer og bruke informasjonen i eller som utgangspunkt for egen skriving.

Eleven skal kunne forklare hva som kjennetegner Innledningen, hoveddelen og avslutningen i (ulike type tekster)*.

Eleven skal kunne forklare ord som er forskjellig fra bokmål, finne betydningen av vanskelige ord.

Eleven skal kunne formulere tilbakemeldinger positivt.

Eleven skal kunne fortelle hva som kjennetegner eget talemål.

Eleven skal kunne fortelle hvordan regler og dikt skiller seg fra prosa.

Eleven skal kunne fylle ut et V-Ø-L skjema med vekt på «jeg-vet» og «jeg ønsker å vite».

Eleven skal kunne gi uttrykk for egen mening om budskapet i eventyr og fortellinger.

Eleven skal kunne gjenfortelle og gi konstruktive tilbakemeldinger på noe andre forteller.

Eleven skal kunne gjengi hovedinnholdet i svenske og danske sanger eller filmer.

Eleven skal kunne lage begrepsskjema og tankekart over faglige emner.

Eleven skal kunne lage plakater med bilder og illustrasjoner for å presentere et tema.

Eleven skal kunne lese informasjon ut fra tabeller og diagrammer.

Eleven skal kunne lytte til oppleste tekster, sanger, radioprogram og andre muntlige tekster og gjenfortelle og reflektere over innholdet.

Eleven skal kunne sammen med medelever utvikle kriterier for fremføring av tekster.

Eleven skal kunne sammenlikne en ny og en gammel tekst, og fortelle om forskjeller.

Eleven skal kunne samtale om og stille spørsmål til andres tekster.

Eleven skal kunne skrive en disposisjon til en fagtekst ut fra kriterier for innhold.

Eleven skal kunne skrive et avisinnlegg og argumentere for en sak.

Eleven skal kunne skrive ned spørsmål under framføringer medelever har om et faglig tema.

Eleven skal kunne skrive og dele en anmeldelse av et dataspill.

Eleven skal kunne skrive og presentere bokanmeldelse.

Eleven skal kunne skrive ord med stumme konsonanter riktig.

Eleven skal kunne vise hvordan bilder og lyd understreker og forsterker innholdet i egne tekster.

Eleven skal kunne vise hvordan ord endrer mening i ulike bøyningsformer (en gutt - gutter).

Eleven skal kunne beskrive noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster.

Eleven skal kunne bruke illustrasjoner, bilder og billedtekster til å hente ut og gjengi informasjon i fagtekster på skjerm og papir.

Eleven skal kunne bruke læringskamerater til å øve seg på å lytte, kommentere og stille spørsmål.

Eleven skal kunne bruke musikk eller lydbilder som bakgrunn eller mellom innslagene ved fremføringer.

Eleven skal kunne bruke spørsmålene til samtale i hel gruppe.

Eleven skal kunne bøye substantiv i ubestemt og bestemt form entall og flertall.

Eleven skal kunne dele eventyr inn i ulike grupper, og beskrive typiske eventyrtrekk i eventyr fra forskjellige land.

Eleven skal kunne delta i læringssamtaler.

Eleven skal kunne diskutere hva som skiller ulike former for sammensatte tekster, f. eks reklame og læreboktekster, og hvorfor ulike former passer for ulikt innhold.

Eleven skal kunne finne personlige pronomen i en tekst, skille mellom entall og flertall og bestemme person.

Eleven skal kunne forklare hva et argument er, og hva som skiller gode argumenter fra dårlige.

Eleven skal kunne forklare og bruke kommaregel før ordet men og etter oppramsing i egne tekster.

Eleven skal kunne fremføre dikt med variert stemme og intonasjon.

Eleven skal kunne gi konstruktive tilbakemeldinger på andres tekster (f. eks «to stjerner og et ønske»).

Eleven skal kunne gjengi hovedinnholdet i sanger, regler og dikt.

Eleven skal kunne gradbøye adjektiv.

Eleven skal kunne lage disposisjon for å strukturere egne fortellinger med innledning, hoveddel og avslutning.

Eleven skal kunne lage spørsmål til egne tekster for å forbedre dem.

Eleven skal kunne lagre innhentet informasjon, og bruke den i egne tekster.

Eleven skal kunne legge inn beskrivelser i fortellende tekster.

Eleven skal kunne legge inn lyd og bilde i egne tekster (PowerPoint, Photo story m.m.).

Eleven skal kunne lytte til dikt, sanger og fortellinger på nynorsk og gjengi innholdet i disse.

Eleven skal kunne lytte til høytlesing fra svenske og danske barnebøker, samtale om innholdet og svare på spørsmål.

Eleven skal kunne lytte til sang og tale på dialekt, og finne eksempler på likheter og ulikheter.

Eleven skal kunne mestre enkel form for touch (høyre og venstre hånd på hver sin side av tastaturet).

Eleven skal kunne praktisere regler for en gruppesamtale ved å lytte, be om ordet, holde seg til tema og vise respekt for andre.

Eleven skal kunne sammenlikne eventyr fra ulike land, og beskrive likheter og ulikheter.

Eleven skal kunne sammenlikne og beskrive tekster fra to ulike kulturer.

Eleven skal kunne sammenlikne to sammensatte tekster om samme tema og beskrive hvilke valg som er gjort for å få frem innholdet.

Eleven skal kunne samtale om hendelser og opplevelser, og lytte til andre.

Eleven skal kunne samtale om og gjengi innholdet i (ulike typer tekster)* på bokmål og nynorsk.

Eleven skal kunne skrive (tekst)* etter mønster av eksempeltekster.

Eleven skal kunne skrive en fortelling etter disposisjon.

Eleven skal kunne skrive et brev for å si sin mening.

Eleven skal kunne stille spørsmål ved bruk av spørreordene hvem, hvor, hvorfor, hvordan.

Eleven skal kunne stoppe opp i lesingen av skjønnlitterære tekster, fortelle om innholdet og uttrykke tanker om hva som kan komme til å skje videre.

Eleven skal kunne ta ord ut av kontekst og diskutere om det er ordene i seg selv eller måten de blir brukt på som er sårende.

Eleven skal kunne velge egnete lesestrategier i møte med (ulike typer tekster)*.

Eleven skal kunne vise til noen sikre informasjonskilder på internett.

5. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne be den som snakker om å gjenta.

Eleven skal kunne bruke adjektivets grunnleggende mønstre for å beskrive og sammenlikne.

Eleven skal kunne bruke digitale ordbøker med lyd for å finne rett uttale av ord.

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy og medier i arbeid med presentasjoner.

Eleven skal kunne bruke enkle målebegreper i hverdagslige sammenhenger.

Eleven skal kunne bruke kommandoord på internett og i dataspill (f.eks. klikk, søk, gå til, start, glemt passord).

Eleven skal kunne bruke noen utvalgte pedagogiske programvarer og nettsider.

Eleven skal kunne bruke søkeord og oppgitte lenker til å finne informasjon.

Eleven skal kunne bruke tankekart for å skrive om kjente emner.

Eleven skal kunne bruke vanlige uttrykk for å avslutte en samtale (f.eks. uttrykke takknemlighet, ta farvel).

Eleven skal kunne bruke vanlige uttrykk for å innlede en samtale (f. eks. be om informasjon, presentere seg selv).

Eleven skal kunne formulere setninger knyttet til behov, følelser, dagligliv, fritid og interesser.

Eleven skal kunne fortelle fra innholdet i dagligdags muntlig kommunikasjon (f. eks. telefonsamtale, veibeskrivelser).

Eleven skal kunne fortelle om gode måter å lære engelsk, både på og utenfor skolen.

Eleven skal kunne fortelle om hvordan eleven selv liker å lære engelsk.

Eleven skal kunne fortelle om noen kjente personer fra engelskspråklige land.

Eleven skal kunne fortelle om opplevelser i fortid (tidsadverbialer, preteritum av sentrale verb).

Eleven skal kunne følge instruksjoner og korte forklaringer gitt på engelsk.

Eleven skal kunne gi eksempler på høflighetsuttrykk som brukes i hverdagslivet (f. eks. takke for maten, hilse, tiltale voksne med Mr./Ms.).

Eleven skal kunne gi noen eksempler på hvordan engelsk rettskriving er forskjellig fra norsk.

Eleven skal kunne gjengi noe av innholdet i tekster om selvvalgte emner.

Eleven skal kunne kommunisere ved hjelp av kroppsspråk når ordforrådet ikke strekker til.

Eleven skal kunne kopiere autentisk engelsk tale.

Eleven skal kunne lage sammensatte digitale tekster.

Eleven skal kunne lage tankekart og enkle disposisjoner som utgangspunkt for egen skriving.

Eleven skal kunne lese enkle selvvalgte tekster (fortellinger, spilleregler, bruksanvisninger osv.) og gjengi noe av innholdet.

Eleven skal kunne lese og bruke kroppsspråk og ansiktsuttrykk i kommunikasjonen.

Eleven skal kunne lytte etter og gjengi ord og uttrykk som likner morsmålet.

Eleven skal kunne sammenlikne substantivbøyning på engelsk og morsmålet.

Eleven skal kunne samtale om hvordan eleven planlegger eget arbeid.

Eleven skal kunne samtale om skolehverdag i noen engelskspråklige land.

Eleven skal kunne sette ord på egne meninger om engelskspråklige tekster, filmer, bilder og musikk.

Eleven skal kunne skrive korte tekster om opplevelser, personer og kjente tema.

Eleven skal kunne skrive riktige flertallsformer av regelrette og uregelrette substantiv.

Eleven skal kunne skrive setninger i nåtid.

Eleven skal kunne spørre på en høflig måte for å forstå det som ble sagt (f. eks. Excuse me? Could you repeat that, please? ).

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål med bruk av høflighetsuttrykk.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål om kjente emner.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål til tekster om personer, familie venner og interesser.

Eleven skal kunne trekke ut kjente ord i tekster for å forstå noe om tema.

Eleven skal kunne uttrykke egne meninger i forståelige setninger.

Eleven skal kunne uttrykke seg forståelig i presens (bruke enkel presens/-ingform).

Eleven skal kunne be samtalepartner om å gjenta eller snakke langsommere.

Eleven skal kunne binde sammen setninger til en sammenhengende tekst.

Eleven skal kunne bruke adjektivets ulike former for å beskrive og sammenlikne.

Eleven skal kunne bruke entall og flertall av substantiv.

Eleven skal kunne bruke gruppens mål for å vurdere egen mestring.

Eleven skal kunne bruke illustrasjoner, overskrifter og kjente ord for å gjengi hovedinnholdet i en tekst.

Eleven skal kunne bruke innlærte setningsmønstre i ulike sammenhenger.

Eleven skal kunne bruke noen læringsstrategier tilpasset egen språklæring (f.eks. lære utenat, lage tankekart og finne nøkkelord, lage egen ordbok) for å utvide sine ferdigheter i engelsk.

Eleven skal kunne bruke nye ord for å gjengi hovedinnholdet i enkle tekster.

Eleven skal kunne bruke ord og uttrykk fra spørsmål til å formulere svar.

Eleven skal kunne bruke rett setningsbygning i spørrende og nektende setninger.

Eleven skal kunne bruke retteprogram for å revidere tekster.

Eleven skal kunne bruke stavekontroll i Word i egen tekstproduksjon.

Eleven skal kunne bruke uttrykk for å fortelle at man ikke forstår (f. eks. What does that word mean?, I didn’t get that.).

Eleven skal kunne bygge ut egne tekster med detaljerte beskrivelser.

Eleven skal kunne delta i korte dialoger.

Eleven skal kunne finne betydningen av ord ved hjelp av ordbok.

Eleven skal kunne finne informasjon i oppslagsverk og faglitteratur for barn.

Eleven skal kunne finne sentrale engelskspråklige land på kartet og navngi dem.

Eleven skal kunne forstå og videreformidle enkel informasjon.

Eleven skal kunne fortelle kort om kjente tema fra eget hverdagsliv og nærmiljø.

Eleven skal kunne fortelle om hva eleven gjør når noe er vanskelig.

Eleven skal kunne gi eksempler på engelske ord som likner på ord i eget morsmål.

Eleven skal kunne gi eksempler på ulike høflighetsuttrykk man bruker i møte med mennesker i hverdagen.

Eleven skal kunne gjengi handlingen i en engelskspråklig litterær tekst i en annen sjanger (f. eks dramatisering, tegneserie, e-post).

Eleven skal kunne lese og bruke informasjon fra ulike kilder (f. eks. sosiale medier, utvalgte nettsteder, enkel litteratur og enkle fagtekster).

Eleven skal kunne lese tilpasset engelskspråklig barnelitteratur og fortelle om hovedpersoner og handling.

Eleven skal kunne lytte til og kopiere ulike intonasjonsmønstre.

Eleven skal kunne lytte til og svare på andres utsagn.

Eleven skal kunne lytte ut kjente ord i muntlige tekster og dialoger og gjengi tema og hovedinnhold.

Eleven skal kunne samtale om matvaner og måltidsskikker i engelskspråklige land.

Eleven skal kunne samtale om vanlige fritidsaktiviteter.

Eleven skal kunne si seg enig eller uenig på ulike måter.

Eleven skal kunne skrive egne tekster inspirert av eksempeltekster.

Eleven skal kunne skrive nøkkelord fra enkle tekster som de har hørt eller lest, for å gjenskape innholdet (f. eks. eventyr).

Eleven skal kunne skrive setninger i fortid (tidsadverb, preteritum av sentrale verb).

Eleven skal kunne stille enkle spørsmål, og svare bekreftende og benektende.

Eleven skal kunne stille spørsmål på ulike måter.

Eleven skal kunne ta til seg og bruke et enkelt ordforråd i arbeid med nye emner.

Eleven skal kunne uttrykke seg om enkle beregninger med addisjon og subtraksjon.

5. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne addere og subtrahere brøker med felles nevner.

Eleven skal kunne addere og subtrahere desimaltall.

Eleven skal kunne analysere egenskapene til mangekanter, både regulære og irregulære, og sirkler ved å beskrive vinkler, sider, eventuelle diagonaler og symmetri, sentrum, radius og diameter.

Eleven skal kunne beskrive mønster i figurtall, for eksempel trekanttall og kvadrattall.

Eleven skal kunne beskrive referansesystemet og skille mellom rad og kolonne i et regneark.

Eleven skal kunne beskrive strukturer i enkle geometriske mønstre, for eksempel speiling, rotasjon, parallellforskyvning og gjentakelse.

Eleven skal kunne bruke brøk og desimaltall parallelt når en har brøker med dekadiske enheter.

Eleven skal kunne bruke forhold i praktiske sammenhenger, for eksempel til legeringer og andre blandinger.

Eleven skal kunne bruke standardalgoritmene for addisjon og subtraksjon der det er hensiktsmessig.

Eleven skal kunne bygge enkle tredimensjonale modeller, som består av ulike mangekanter, f.eks. bygge en modell av et hus bestående av rektangler, kvadrater og trekanter.

Eleven skal kunne diskutere måleresultatene og vurdere hvor rimelige resultatene er.

Eleven skal kunne finne relevant informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger med tanke på å løse et problem.

Eleven skal kunne forklare den kommutative loven for addisjon, f.eks. 8 + 3 = 3 + 8.

Eleven skal kunne forklare oppbygningen av mål for lengde og for areal av regulære firkanter.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og beregne areal til rektangler og kvadrater.

Eleven skal kunne kjenne igjen sentrale vinkler som er 90°, 180°, 270° og 360°.

Eleven skal kunne kunne lese enkle tabeller og diagrammer.

Eleven skal kunne løse oppgaver som prealgebra med én ukjent, f.eks. 75 = 100 - __.

Eleven skal kunne plassere desimaltall på tallinja.

Eleven skal kunne redegjøre for verdien til sifrene og skrive tall som tusener, hundrere, tiere, enere, tideler og hundredeler, f.eks. 5236,47 = 5000 + 200 + 30 + 6 + 0,4 + 0,07.

Eleven skal kunne regne om mellom måleenhetene mm, cm, dm, m, km.

Eleven skal kunne samle inn datamateriale, f.eks. ved å fylle inn i tabell, bruke spørreskjema.

Eleven skal kunne stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter.

Eleven skal kunne utforske og beskrive mønster i tallrekker.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere strategier for hoderegning i addisjon og subtraksjon ved å ta utgangspunkt i automatiserte ferdigheter.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre praktiske målinger av lengde og volum i sammenheng med dagligliv, f.eks. bruke litermål i forbindelse med baking.

Eleven skal kunne anslå og måle størrelser av vinkler.

Eleven skal kunne beregne areal og omkrets for rektangler og kvadrater.

Eleven skal kunne beskrive og diskutere prosess og produkt.

Eleven skal kunne bruke brøk når det er behov for å uttrykke tall med verdi mellom de hele tallene.

Eleven skal kunne bruke klokkeslett til å finne tidsintervall, f.eks. døgn, skoletime, år.

Eleven skal kunne diskutere ulike strategier og argumentere for valg av løsningsmetode.

Eleven skal kunne eleven skal kunne skille mellom fortegn til et tall og tegn for regneoperasjon, f.eks. (-8) - 3 er negativ 8 minus 3.

Eleven skal kunne finne manglende figurer i et mønster.

Eleven skal kunne finne manglende tall i et mønster og fortsette mønsteret.

Eleven skal kunne forklare den kommutative loven for multiplikasjon, 8x3 =3x8.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og måle lengde og beregne omkrets til mangekanter.

Eleven skal kunne markere en celle ut i fra celleadresse, f.eks. C4.

Eleven skal kunne oversette informasjon i tekster til matematisk representasjon eller modell.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av hensiktsmessig redskap.

Eleven skal kunne plassere brøker på tallinja.

Eleven skal kunne plassere positive og negative heltall på tallinja.

Eleven skal kunne regne om mellom måleenhetene dL og L.

Eleven skal kunne skrive tideler og hundredeler som brøk og desimaltall.

Eleven skal kunne sortere og systematisere innsamlede data og presentere dem i tabeller og søylediagrammer med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne utforske og lage tallmønstre med konkreter og tegninger.

Eleven skal kunne utvide brøker ved hjelp av konkreter og illustrasjoner, f.eks. at 4/8 av en sjokolade er like mye som ½ av den samme sjokoladen.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere metoder for overslagsregning i addisjon og subtraksjon, og gjøre strategiske tilnærminger for å komme nærmest mulig et nøyaktig svar i overslagsregning, slik at tallene blir enklere å regne med.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere skriftlige metoder for multiplikasjon og divisjon med hele, flersifrede tall.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessige måleenheter ut fra kjennskap til hvor lang 1 m og 1cm er, og hvor stort volum 1L og 1dL utgjør.

5. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne beskrive blodomløpet og forklare med en modell hvordan det virker.

Eleven skal kunne beskrive den fysiske utviklingen av menneskekroppen fra barn til voksen.

Eleven skal kunne beskrive forskjellen på mineraler og bergarter og gi eksempler på noen vanlige mineraler og bergarter.

Eleven skal kunne beskrive hva som skjer når et egg befruktes.

Eleven skal kunne beskrive hvordan de tre hovedbergartene er dannet (f.eks. magmatiske, metamorfe og sedimentære).

Eleven skal kunne beskrive hvordan noen mineraler er dannet.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å publisere resultater fra forsøk og feltarbeid.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å utarbeide naturfagrapport (f.eks. med følgende underoverskrifter: problemstilling/hensikt, hypoteser, metode, utstyr, fremgangsmåte og observasjoner/resultat).

Eleven skal kunne bygge, teste og vurdere om lekene fungerer som planlagt.

Eleven skal kunne forklare hvordan hormoner påvirker kjønnsutviklingen.

Eleven skal kunne forklare hvordan lunger og blodsystem samarbeider.

Eleven skal kunne kjenne igjen og forklare faremerking på hverdagsproduker.

Eleven skal kunne lage en muntlig presentasjon med støtte i bilde og enkle tekster.

Eleven skal kunne oppgi hvor informasjon er hentet fra.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde og registrere og systematisere funn.

Eleven skal kunne samtale om hva begrepene hypotese, undersøkelse, observasjon, måling og resultat betyr.

Eleven skal kunne samtale om hva som ligger i begrepet forelskelse og hvordan kroppen kan reagere når man er forelsket.

Eleven skal kunne samtale om variasjon i seksuell orientering.

Eleven skal kunne skille mellom organ og organsystem.

Eleven skal kunne utforske hvordan vi kan overføre rotasjons- og rettlinjet bevegelse ved hjelp av ulike koplinger av mekaniske innretninger.

Eleven skal kunne utforske og beskrive egenskaper til magneter (f.eks. hva virker de på og hva virker de gjennom).

Eleven skal kunne beskrive den mentale utviklingen fra barn til voksen.

Eleven skal kunne beskrive hvordan et foster utvikler seg gjennom svangerskapet og hvordan barnet blir født.

Eleven skal kunne beskrive jordas magnetfelt og forklare likhetene mellom magneter og jordmagnetismen.

Eleven skal kunne beskrive lungene og forklare hvilken funksjon de har.

Eleven skal kunne beskrive næringskjeder og næringsnett i et naturområde.

Eleven skal kunne beskrive symboler for faremerking.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å skrive feltlogg (f.eks med følgende innhold: beskrivelse av undersøkelsen, utstyr som er brukt, observasjoner som er gjort og registreringer av funn).

Eleven skal kunne forklare begrepene heterofili og homofili.

Eleven skal kunne forklare begrepet naturområde og beskrive kjennetegn på noen naturområder.

Eleven skal kunne forklare hvilke kroppslige forandringer som skjer hos jenter og gutter i puberteten.

Eleven skal kunne forklare hvilken funksjon hjertet har.

Eleven skal kunne forklare hvordan bevegelsesenergi kan overføres fra en komponent til en annen i en mekanisk leke eller en annen mekanisk gjenstand.

Eleven skal kunne lage hypoteser til gitte problemstillinger, teste hypotesene og dokumentere resultatene.

Eleven skal kunne planlegge mekaniske leker ved å lage en enkel arbeidstegning.

Eleven skal kunne plassere hjertet og lungene på riktig sted i kroppen.

Eleven skal kunne samtale om kjønnsidentitet.

Eleven skal kunne samtale om spørsmål som kan undersøkes og spørsmål som ikke kan undersøkes.

Eleven skal kunne teste magneter på ulike materialer og beskrive og systematisere observasjonene.

Eleven skal kunne trekke ut naturfaglig informasjon fra tekster, systematisere det i underoverskrifter og gjengi fagstoffet med egne ord.

Eleven skal kunne undersøke mineraler og bergarter som finnes i nærområdet og beskrive hva som skiller dem fra hverandre.

5. trinn (norsk)

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å lage enkle sammensatte tekster med lydspor og animasjoner.

Eleven skal kunne bruke lesestrategier som nøkkelord, tankekart etc.*.

Eleven skal kunne bruke og forklare faguttrykk i presentasjoner.

Eleven skal kunne finne gode digitale informasjonskanaler.

Eleven skal kunne finne og bruke oppslagsord i ordbøker.

Eleven skal kunne forklare hva som gjør en innledning og en avslutning god.

Eleven skal kunne forklare hva subjekt og verbal er, og finne eksempler i setninger.

Eleven skal kunne forklare hvordan tilbakemeldinger kan brukes for å forbedre tekst.

Eleven skal kunne formidle fagstoff for fadderbarn/yngre elever.

Eleven skal kunne formidle innhold i tekster ved høytlesing.

Eleven skal kunne formulere forskjellen på begrepene meninger og fakta.

Eleven skal kunne fortelle hva opphavsrettighet er.

Eleven skal kunne fortelle hva som gjør en overskrift god.

Eleven skal kunne fortelle hvem den teksten man skriver er ment for, og hva man vil oppnå med å skrive den.

Eleven skal kunne fortelle om personer og handling i en tekst.

Eleven skal kunne gi eksempler på hva man kan gjøre for å vise respekt for andre.

Eleven skal kunne gi konstruktive tilbakemeldinger etter faglige kriterier.

Eleven skal kunne gi tilbakemeldinger som hjelper for å utvikle tekst videre.

Eleven skal kunne gjenfortelle det viktigste fra handlingen.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva setningsanalyse er.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva som er gode, konstruktive tilbakemeldinger i muntlige framføringer.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvilke ord og uttrykk som passer i hvilke tekstformer.

Eleven skal kunne ha komma foran men og ved oppramsing.

Eleven skal kunne hente ut informasjon fra alle de ulike delene i sammensatte tekster.

Eleven skal kunne illustrere presentasjoner og fremføringer med lyd og bilde.

Eleven skal kunne kjenne igjen og kunne navngi ulike sjangre tekstformer.

Eleven skal kunne kunne grunnleggende bøyning av verb, substantiv, adjektiv og pronomen med bruk av skjema.

Eleven skal kunne lage presentasjon basert på tekst, med bruk av lyd og bilder.

Eleven skal kunne lytte til hva andre sier og delta i samtale.

Eleven skal kunne mestre riktig bruk av dobbel konsonant.

Eleven skal kunne nevne ord som er ulike på bokmål og nynorsk.

Eleven skal kunne oppgi kilder.

Eleven skal kunne presentere fagstoff for medelever etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne samtale om hvordan tekstens språk passer til tekstens innhold.

Eleven skal kunne skrive argumenter for og imot et aktuelt tema.

Eleven skal kunne skrive enkle bokanmeldelser.

Eleven skal kunne skrive sammenhengende og godt lesbar håndskrift.

Eleven skal kunne skrive tekster med planlagt innledning, hoveddel og avslutning.

Eleven skal kunne tilpasse intonasjonen til innholdet og variere stemmebruk ved høytlesing.

Eleven skal kunne tilpasse språkbruken til ulike mottakere, og ulike situasjoner.

Eleven skal kunne bruke kriterier og tilbakemeldinger for å forbedre egen tekst.

Eleven skal kunne bruke lese- og læringsstrategier for å kunne gjenfortelle innholdet i en tekst.

Eleven skal kunne bruke touch-program for å utvikle hensiktsmessig bruk av tastatur.

Eleven skal kunne finne digitale ordbøker på nettet.

Eleven skal kunne finne faguttrykk i kilder, som brukes og forklares i presentasjon.

Eleven skal kunne finne frem i Dewey-systemet.

Eleven skal kunne finne igjen ord fra de store ordklassene i setninger.

Eleven skal kunne forklare hvordan en tekst bør deles inn i avsnitt, og hva som kjennetegner et godt avsnitt.

Eleven skal kunne forklare hvordan illustrasjoner, lyd og skrift gir ulike opplysninger om samme tema i en sammensatt tekst.

Eleven skal kunne forklare hvordan illustrasjoner, lyd og skrift har en forbindelse i en sammensatt tekst.

Eleven skal kunne formidle fagstoff med eller uten digitale verktøy tilpasset medelever eller yngre elever.

Eleven skal kunne gi eksempel på ord og ordtrykk som passer i formell og dagligdags kommunikasjon, både skriftlig og muntlig.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvilke ord og utrykk som kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker.

Eleven skal kunne Gi eksempler på hvordan man kan uttrykke seg vennlig og høflig.

Eleven skal kunne gi eksempler på positivt og negativt ladede ord i tekstutdrag og film, og beskrive virkningen.

Eleven skal kunne gi tilbakemelding innenfor gitte kriterier.

Eleven skal kunne gi uttrykk for egne meninger og fakta i en samtale eller diskusjon.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva som kjennetegner en god tekst.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan tekster er bygget opp forskjellig etter formelle krav.

Eleven skal kunne gjøre rede for setningsstartere innenfor forskjellige tekstformer, og bruke dem i egne tekster.

Eleven skal kunne gjøre rede for tema i en tekst.

Eleven skal kunne lage enkle kildehenvisninger.

Eleven skal kunne lage faglige kriterier for framføring tilpasset mottaker og formål.

Eleven skal kunne legge inn lenker, klippe inn bilder og lydkutt.

Eleven skal kunne legge inn sang i fremføring.

Eleven skal kunne mestre rettskriving av lydrette ord.

Eleven skal kunne mestre rettskriving av sj-, kj-, v- og o-lyden.

Eleven skal kunne opptre som ulike figurer i rollespill.

Eleven skal kunne peke på ord og forklare bøyningsform i lærte ordklasser.

Eleven skal kunne presentere egen hobby eller lignende for medelever etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne relatere innholdet i leste tekster til egne opplevelser.

Eleven skal kunne skrive leserinnlegg og brev om saker en er opptatt av.

Eleven skal kunne skrive sted- og personbeskrivelse i egne tekster.

Eleven skal kunne søke på informasjonskanaler.

Eleven skal kunne ta standpunkt og vise sin egen mening ved håndsopprekking og lignende.

Eleven skal kunne tilpasse språket til ulike situasjoner og bruke sentrale faguttrykk i presentasjoner og diskusjoner.

Eleven skal kunne uttrykke egne meninger om leste bøker skriftlig.

6. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne beskrive forskjeller og likheter mellom matkultur i et engelskspråklig land og i norsk/samisk kultur.

Eleven skal kunne bruke engelske språklyder i egen kommunikasjon.

Eleven skal kunne bruke gruppens mål for å vurdere egen mestring og velge hva som er viktigst å jobbe videre med.

Eleven skal kunne bruke innøvde høflighetsuttrykk og setninger når eleven hilser på andre.

Eleven skal kunne bruke innøvde høflighetsuttrykk og setninger når man bestiller eller ber om noe.

Eleven skal kunne bruke kroppsspråk for å gi samtalepartneren positiv respons (f. eks. blikkontakt, nikk og smil).

Eleven skal kunne bruke oversettelsesprogram på en hensiktsmessig måte i arbeid med tekst.

Eleven skal kunne bruke riktige former av sentrale uregelrette verb.

Eleven skal kunne bruke ulike lese- og skrivestrategier for å forstå og reflektere.

Eleven skal kunne bygge bekreftende og benektende setninger på ulike måter.

Eleven skal kunne finne enkle alternative ord når eleven mangler ordforråd.

Eleven skal kunne finne nøkkelord i tekster for å gjengi hovedinnholdet.

Eleven skal kunne finne og bruke nye ord og uttrykk i tekster om kjente emner.

Eleven skal kunne finne og navngi hovedsteder/viktige byer/steder i engelskspråklige land på kartet.

Eleven skal kunne følge enkle instruksjoner i spill og oppskrifter.

Eleven skal kunne gi eksempler på engelsk tonefall (f. eks. i spørsmål).

Eleven skal kunne gjengi hovedpunkter fra tekster om selvvalgte emner.

Eleven skal kunne gjengi innhold i tekster eleven har hørt (og notert fra).

Eleven skal kunne hente ut informasjon fra lyttetekster og samtale om innholdet.

Eleven skal kunne hente ut og gjengi innhold i uformelle samtaler (small talk, samtaler i butikken, på bussen etc.).

Eleven skal kunne holde forberedte innlegg.

Eleven skal kunne lage digitale sammensatte tekster i ulike sjangere (f.eks. avisoppslag, artikler og reklame).

Eleven skal kunne lese og gjengi innholdet i ulike skjønnlitterære tekster (dikt, fortellinger, eventyr).

Eleven skal kunne lese selvvalgte (skjønnlitterære og faglige) tekster og gjengi innholdet.

Eleven skal kunne lese tilpasset engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur, forberede spørsmål og delta i samtaler.

Eleven skal kunne lytte til og stille spørsmål til det samtalepartneren har sagt.

Eleven skal kunne notere nøkkelord fra muntlige tekster for å huske/gjengi hovedinnholdet.

Eleven skal kunne prøve å forstå ukjente ord utfra sammenhengen de inngår i.

Eleven skal kunne samtale om enkle grafiske fremstillinger og tabeller.

Eleven skal kunne samtale om hvordan det ser ut i typiske hjem i engelskspråklige områder og i Norge.

Eleven skal kunne skrive ofte brukte ord og uttrykk riktig.

Eleven skal kunne skrive og framføre rim eller dikt inspirert av ulike typer engelskspråklige litterære tekster (f. eks. eventyr, myter, romaner).

Eleven skal kunne spørre høflig om samtalepartneren har forstått.

Eleven skal kunne stille spørsmål på ulike måter (spørreord, omskriving med to do).

Eleven skal kunne søke og finne informasjon, og oppgi kilder.

Eleven skal kunne ta notater fra lyttetekster og autentiske muntlige tekster (f. eks. intervjuer, reportasjer, TV-klipp).

Eleven skal kunne ta til seg og bruke relevante faglige uttrykk i arbeid med nye emner.

Eleven skal kunne uttrykke meninger om kjente tema (f.eks. fra leste tekster, skole og dagligliv).

Eleven skal kunne uttrykke meninger om kjente tema.

Eleven skal kunne vise eksempler på likheter og ulikheter i setningsbygning (f. eks. i spørsmål og i nektende setninger).

Eleven skal kunne arbeide ut fra instruksjoner og forklaringer gitt på engelsk.

Eleven skal kunne avslutte en samtale både formelt og uformelt (f. eks. i butikken, i mobilen, på trening).

Eleven skal kunne be samtalepartner om å forklare eller snakke langsommere.

Eleven skal kunne beskrive egne opplevelser og uttrykke meninger i møte med engelskspråklige tekster, filmer, bilder og musikk.

Eleven skal kunne beskrive egne synspunkt i sammenhengende setninger.

Eleven skal kunne beskrive strategier for å nå egne mål.

Eleven skal kunne bruke egnede programvarer og nettsider.

Eleven skal kunne bruke et ordforråd knyttet til dagsaktuelle tema.

Eleven skal kunne bruke et utvalg digitale verktøy og medier i arbeid med presentasjoner.

Eleven skal kunne bruke formuleringer i stilte spørsmål for å lage svar.

Eleven skal kunne bruke grunnleggende engelske intonasjonsmønstre (setningsmelodi).

Eleven skal kunne bruke innøvde høflighetsuttrykk og setninger for å unnskylde eller beklage.

Eleven skal kunne bruke noen ulike intonasjonsmønstre.

Eleven skal kunne bruke ordbok effektivt.

Eleven skal kunne bruke riktige former av pronomen.

Eleven skal kunne bruke ulike læringsstrategier for å utvide sine ferdigheter i engelsk (f. eks. bruke BISON-oversikt, VØL-skjema, skrive stikkord, kolonnenotat og tankekart).

Eleven skal kunne delta i idémyldring og notere ideer som utgangspunkt for skriving av ulike tekster.

Eleven skal kunne delta i samtaler og enkle diskusjoner.

Eleven skal kunne finne eksempler på flerstavelsesord med ulikt trykk (f. eks. begin, captain, adore, ice cream).

Eleven skal kunne finne informasjon i utvalgte oppslagsverk og faglitteratur.

Eleven skal kunne finne og bruke vanlige synonymer og antonymer.

Eleven skal kunne formulere bekreftende og benektende setninger på ulike måter.

Eleven skal kunne fortelle om et engelskspråklig land og kjente personer fra landet.

Eleven skal kunne fortelle om og beskrive egne opplevelser.

Eleven skal kunne fremstille litterære figurer i rollespill eller dramatiseringer.

Eleven skal kunne gi noen eksempler på sentrale engelske homonymer (f. eks. right/write).

Eleven skal kunne gjengi og bruke korte steg for steg-instruksjoner (f. eks. ta ut kontanter, kjøpe drikke eller billetter fra automat).

Eleven skal kunne hente ut sentral informasjon fra fagtekster.

Eleven skal kunne innlede og avslutte en samtale på en høflig måte.

Eleven skal kunne lage sammensatte tekster (f. eks. plakater/brosjyrer/ presentasjoner) for å informere om selvvalgt emne.

Eleven skal kunne sammenligne fritidsaktiviteter i engelskspråklige land og Norge.

Eleven skal kunne samtale om sentrale feiringer i norsk/samisk kultur og engelskspråklige land (f. eks. nasjonaldag, fødselsdag, jul).

Eleven skal kunne sette i gang en samtale med jevnaldrende man møter.

Eleven skal kunne skrive enkle handlingsreferat fra ulike skriftlige tekster.

Eleven skal kunne skrive enkle tekster i nåtid, fortid og framtid.

Eleven skal kunne skrive sammenhengende tekster med tydelige avsnitt.

Eleven skal kunne ta til seg informasjon og uttrykke seg om enkle faglige emner*.

Eleven skal kunne uttrykke seg forståelig i preteritum, perfektum og futurum (skille sterke/svake verb).

Eleven skal kunne uttrykke seg presist om mengde, lengde og høyde.

6. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne anslå størrelsen til en vinkel og måle vinkelen med gradskive.

Eleven skal kunne beskrive prosessen ved speiling.

Eleven skal kunne bestemme median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett, med og uten digitale verktøy - også regneark.

Eleven skal kunne bruke begreper som linjestykke og kurve.

Eleven skal kunne bruke klokkeslett til å finne tidsdifferens og bruke den i enkle beregninger.

Eleven skal kunne bruke koordinater til å plassere punkter og beskrive plasseringer i et koordinatsystem (herunder kart, sjakkbrett, regneark, plassering av objekter på et lager, arkeologiske funn etc.).

Eleven skal kunne forklare formlene for areal til trekanter.

Eleven skal kunne forklare hvorfor en ikke kan addere og subtrahere brøker med forskjellige nevnere uten først å finne felles nevner.

Eleven skal kunne gi eksempler på sannsynlighet som er lik null, f.eks. sannsynligheten for å slå en sjuer på en terning, og eksempler på sannsynlighet som er lik én.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og beregne arealet til rektangler, parallellogram og trekanter og sette disse sammen til overflaten av figurer.

Eleven skal kunne gjøre strategiske tilnærminger for å komme nærmest mulig et nøyaktig svar i overslagsregning i multiplikasjon slik at tallene blir enklere å regne med.

Eleven skal kunne kjenne til notasjonen for målestokk.

Eleven skal kunne lage tredimensjonale modeller, gjenkjenne og beskrive geometriske figurer i disse modellene, og diskutere ulike flater som modellen er bygd opp av.

Eleven skal kunne løse enkle ligninger med én ukjent, f.eks. 75 = 100 - x, 53 + x = 90.

Eleven skal kunne multiplisere desimaltall med hele tall og desimaltall.

Eleven skal kunne regne om mellom måleenhetene mL, cL, dL, L.

Eleven skal kunne regne om mellom valutaer, gjelder også spesialtilfellene dollar, pund og euro.

Eleven skal kunne sette inn formler for å få utført de fire regneartene.

Eleven skal kunne sortere og systematisere innsamlede data og presenter dem i søylediagram, linjediagram eller sektordiagram, med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne utforske tallmønstre, finne de neste tallene og beskrive strukturen med figurer og ord.

Eleven skal kunne uttrykke desimaltall på ulike måter, f.eks. 5,7= 5+ 0,7 5,7 = 5 + 7/10 5,70 = 5 + 7/10 + 0/100 = 5,7 og plassere dem på tallinja.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere strategier for hoderegning i multiplikasjon og divisjon ved å bruke automatiserte ferdigheter knyttet til gangetabellen, f.eks. bruke den distributive lov 64: 4 = (40: 4) + (20: 4) + (4:4).

Eleven skal kunne vurdere rimeligheten av egne svar.

Eleven skal kunne analysere egenskapene til prismer, pyramider, polyedre, sylindere, kjegler og kuler ved å beskrive form, sideflater, høyde, radius og diameter.

Eleven skal kunne beregne omkrets og areal av todimensjonale figurer.

Eleven skal kunne beskrive egenskaper til den speilvendte figuren ut fra en ferdig konstruksjon.

Eleven skal kunne bruke den assosiative lov for å gjøre hensiktsmessige utregninger, f.eks. (17+9) + 3 = (17 + 3) + 9 = 20 + 9 = 29.

Eleven skal kunne bruke målestokk til å forstørre og forminske enkle geometriske figurer.

Eleven skal kunne bruke regneark til å utføre beregninger, f.eks. lage en handleliste og summere tall.

Eleven skal kunne diskutere måleresultatene og vurdere hvor rimelige resultatene er.

Eleven skal kunne finne fellesnevner og addere og subtrahere brøker med ulik nevner.

Eleven skal kunne finne vinkelsummen til trekanter og firkanter.

Eleven skal kunne gjennomføre speiling på papir av trekanter og firkanter der aksen ligger utenfor figuren.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og beregne volumet til prismer.

Eleven skal kunne regne med tid, f.eks. tiden mellom to årstall og tiden mellom to klokkeslett.

Eleven skal kunne regne om mellom måleenhetene g, hg, kg, tonn.

Eleven skal kunne sammenligne brøker med like tellere og brøker med like nevnere.

Eleven skal kunne utføre addisjon og subtraksjon der brøker og hele tall inngår, f.eks. 3 - 2/5.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere metoder og strategier for multiplikasjon med desimaltall.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre praktiske målinger av tid og masse i sammenheng med dagligliv og teknologi.

Eleven skal kunne vurdere hvilke framstillingsmåte som er mest egnet ut fra datamaterialet.

Eleven skal kunne vurdere sjanser og sannsynlighet i praktiske situasjoner, spill og eksperimentering, f.eks. sannsynlighet for å slå en femmer med én terning er 1/6.

Eleven skal kunne vurdere ulike strategier, argumentere for løsningsmetode og bruk av hjelpemidler som konkreter, måleverktøy og digitale verktøy (herunder lommeregner, regneark og dynamisk geometriprogram).

6. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne beskrive hva en sopp er, hva som skiller dem fra planter og kunne dele soppene inn i soppgrupper.

Eleven skal kunne beskrive hvilke typer energikilder som var i bruk før, og hvilke vi bruker i dag.

Eleven skal kunne beskrive hvordan bærsanking, jakt og fiske har vært utført gjennom tidene og diskutere hvilke konsekvenser dette kan ha for naturmiljøet.

Eleven skal kunne beskrive hvordan lyd fanges opp i hørselsorganene og tolkes i hørselssenteret i hjernen.

Eleven skal kunne beskrive noen grunner til naturlige og menneskeskapte klimaendringer.

Eleven skal kunne beskrive og diskutere mulige lokale og globale miljøkonsekvenser av energibruk.

Eleven skal kunne beskrive og registrere konsekvenser av ekstremvær.

Eleven skal kunne bruke begrepet modell, forklare hvorfor vi bruker modeller og diskutere begrensninger ved bruk av modeller.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å publisere resultater fra forsøk og feltarbeid.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å utarbeide naturfagrapport (f.eks. med følgende underoverskrifter: problemstilling/hensikt, hypoteser, metode, utstyr, fremgangsmåte og observasjoner/resultat).

Eleven skal kunne diskutere forskjellen på lyd og støy.

Eleven skal kunne diskutere om bruk av produktet påvirker miljøet i nåtid og fremtid.

Eleven skal kunne forklare hva begrepene problemstilling, hypotese, undersøkelse, observasjon, måling, resultat og konklusjon betyr.

Eleven skal kunne forklare hva en animasjon av månens bevegelse rundt jorda viser.

Eleven skal kunne forklare hvordan lyd kan skade sansecellene i det indre øret.

Eleven skal kunne forklare hvordan månens bevegelser skaper ulike månefaser, sett fra jorda.

Eleven skal kunne fortelle om hvordan sopp og lav kan brukes til å farge garn.

Eleven skal kunne gjengi navn på blomstens deler og forklare hvordan blomsterplanter pollineres.

Eleven skal kunne gjengi navn på frøets ulike deler.

Eleven skal kunne gjøre rede for begrepene energi og energikilde.

Eleven skal kunne lage en presentasjon som inneholder tekst og støttende bilder.

Eleven skal kunne lage lyder med ulike gjenstander, beskrive lydene og reflektere over hvordan lyden oppstår og brer seg.

Eleven skal kunne sortere virveldyr inn i gruppene: pattedyr, krypdyr, fugler, fisk, amfibier og gi eksempler på dyr i de ulike gruppene.

Eleven skal kunne undersøke hvordan lys, vann og temperatur påvirker spiring og vekst og diskutere observasjonene.

Eleven skal kunne undersøke og beskrive likheter og ulikheter hos noen blomsterplanter.

Eleven skal kunne velge ut et produkt, samle informasjon og systematisere informasjonen ut fra valgte kriterier.

Eleven skal kunne beskrive banene til planetene og jordas måne.

Eleven skal kunne beskrive forskjellen på en måne og en planet.

Eleven skal kunne beskrive fotosyntesen med tekst og illustrasjon.

Eleven skal kunne beskrive hoveddelene i oppbyggingen av øret og funksjonene til de ulike delene.

Eleven skal kunne beskrive hva som skjer når et frø spirer.

Eleven skal kunne beskrive hvordan lyd oppstår og brer seg i ulike stoffer.

Eleven skal kunne beskrive kjennetegn på noen plantearter og ordne dem i familier.

Eleven skal kunne beskrive kjennetegn på virvelløse dyr og virveldyr.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å skrive feltlogg (f.eks. med følgende innhold: beskrivelse av undersøkelsen, utstyr som er brukt, observasjoner som er gjort, registreringer av funn og konklusjon).

Eleven skal kunne diskutere hvordan vi kan skjerme oss mot støy eller uønsket lyd.

Eleven skal kunne forklare begrepene lyd og støy.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på fornybar og ikke-fornybar energi.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på vær og klima.

Eleven skal kunne forklare hvordan jordens helning og bevegelse gir ulike årstider.

Eleven skal kunne formidle informasjon om produktet fra produksjon til konsum, og videre til avfall.

Eleven skal kunne fortelle om hvilken betydning reindrift har i samisk tradisjon og diskutere hvordan driften påvirker naturen i nåtid og fremtid.

Eleven skal kunne gjengi navn på blomsterplantens deler og forklare funksjonen til de ulike delene med tekst og illustrasjon.

Eleven skal kunne lage hypoteser til gitte problemstillinger, teste hypotesene, dokumentere resultatene og lage en konklusjon.

Eleven skal kunne samle tallmateriale og annen informasjon om energibruk og miljøkonsekvenser og presentere resultatene.

Eleven skal kunne samle tallmateriale og annen informasjon om klimaendringer og konsekvenser av ekstremvær.

Eleven skal kunne samtale om hvorfor jakt og fiske blir regulert av myndighetene.

Eleven skal kunne skille mellom spørsmål som kan undersøkes og spørsmål som ikke kan undersøkes.

Eleven skal kunne skrive en kildeliste etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne trekke ut relevant naturfaglig informasjon fra ulike tekster, systematisere fagstoffet, forklare begreper og gjengi fagstoffet med et naturfaglig språk.

6. trinn (norsk)

Eleven skal kunne beskrive hovedpersoner, tid og sted i leste tekster.

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å lage sammensatte tekster med levende bilder.

Eleven skal kunne bruke egne erfaringer for å forklare tekstens handling og personer.

Eleven skal kunne bruke enkel setningsanalyse (subjekt, verbal, objekt).

Eleven skal kunne bruke god stemmebruk og blikkontakt med tilhørerne ved presentasjoner.

Eleven skal kunne bruke lese- og læringsstrategier for å gjenfortelle og diskutere innholdet i en tekst.

Eleven skal kunne bruke relevante faguttrykk i presentasjoner.

Eleven skal kunne bruke ulike lesestrategier*, og eksperimentere med hvilken lesestrategi som passer til formålet.

Eleven skal kunne diskutere hvordan måten vi snakker om noen på kan påvirke andre.

Eleven skal kunne finne fram til oppslagsord i oppslagsverk.

Eleven skal kunne finne noen forskjeller i formverket mellom bokmål og nynorsk.

Eleven skal kunne forklare hva objekt er, og finne eksempler i setninger.

Eleven skal kunne forklare hvem den teksten man skriver er ment for, og hva man vil oppnå med å skrive den.

Eleven skal kunne forklare hvordan man kan variere setninger i en tekst.

Eleven skal kunne forklare hvordan man skriver til forskjellig formål og til ulike mottaker, og hvorfor.

Eleven skal kunne forklare når ord skal samskrives.

Eleven skal kunne forme replikker som passer for rollefiguren.

Eleven skal kunne forstå og sette sammen informasjon fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst.

Eleven skal kunne fortelle hvordan man bygger opp en god hoveddel.

Eleven skal kunne fremstille litterære figurer i rollespill.

Eleven skal kunne gi eksempler på godt utformede setninger og godt språk i en tekst.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva opphavsrettigheter er.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva som kjennetegner en god tekst.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvilke kjennetegn forskjellige tekstformer har.

Eleven skal kunne gjøre rede for ordklasse og bøyningsformer for ord fra kjente ordklasser, og for bøyningsendelsenes betydning.

Eleven skal kunne hente ut ord og uttrykk fra leste tekster på sidemålet, og sette sammen egne setninger.

Eleven skal kunne kunne bruke et nøytralt eller positivt kroppsspråk.

Eleven skal kunne kunne gi konkrete tilbakemeldinger ut fra gitte kriterier.

Eleven skal kunne lage faglige kriterier til framføring tilpasset mottaker og formål.

Eleven skal kunne lage presentasjon som inneholder både lyd, sang og bilder.

Eleven skal kunne lese egenproduserte fagtekster for andre.

Eleven skal kunne lese og samtale om enkle tekster på svensk og dansk.

Eleven skal kunne lytte til andres meninger uten å avbryte.

Eleven skal kunne mestre rettskriving av og/å og da/når.

Eleven skal kunne nevne ord i eget talemål som skrives helt annerledes på egen skriftmål, og noen som skrives likt.

Eleven skal kunne presentere og formidle fagstoff for medelever med eller uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne skille mellom meninger og fakta i en samtale eller diskusjon.

Eleven skal kunne skrive reflekterende tekster om kjente tema fra egen virkelighet (f. eks beskrive hvordan en fremmeds hverdag er, sett utenifra).

Eleven skal kunne skrive sammenhengende og godt lesbart, med en funksjonell håndskrift.

Eleven skal kunne skrive tekster med tydelige avsnittskiller, og god innledning, hoveddel og avslutning.

Eleven skal kunne skrive vitser, gåter og små rim på sidemålet.

Eleven skal kunne stille relevante og presise spørsmål i diskusjoner og presentasjoner.

Eleven skal kunne strukturere en tekst i avsnitt.

Eleven skal kunne utforme egne tekster inspirert av eksempeltekster og andre kilder.

Eleven skal kunne uttale noen bokstaver, ord, uttrykk og stedsnavn på samisk.

Eleven skal kunne velge og finne gode digitale informasjonskanaler, og vise kildekritikk.

Eleven skal kunne beskrive særpreg i eget talemål.

Eleven skal kunne bruke egnede strategier for å sammenlikne ord på hovedmålet og sidemålet, for eksempel tokolonnenotat.

Eleven skal kunne bruke hyperkoblinger for å vise til digitale kilder.

Eleven skal kunne bruke komma foran men, ved oppramsing og før konjunksjoner.

Eleven skal kunne bruke kriterier og tilbakemeldinger for å forbedre egen tekst.

Eleven skal kunne bruke ordbøker på nettet.

Eleven skal kunne bruke stemmen og kroppen for å fremstille ulike rollefigurer.

Eleven skal kunne bruke touch-program effektivt.

Eleven skal kunne bruke åpne spørsmål i tekstskriving.

Eleven skal kunne diskutere og reflektere over handlingen i bøkene.

Eleven skal kunne eksperimentere med setningsoppbygging for å gjøre teksten god.

Eleven skal kunne finne eksempler fra kjente ordklasser i setninger.

Eleven skal kunne finne og velge lydkutt og bilder som er relevant for innhold i presentasjon.

Eleven skal kunne finne ord og uttrykk som er ulike på bokmål og nynorsk.

Eleven skal kunne forklare hvordan ordets bøyninger er oppført i en ordbok.

Eleven skal kunne forklare hvorfor illustrasjoner, lyd og tekst er satt sammen til sammensatt tekst.

Eleven skal kunne forklare hvorfor man liker en tekst ved å gi eksempler på gode innholdsmomenter.

Eleven skal kunne formulere enkle replikker på sidemålet.

Eleven skal kunne formulere nyttige tilbakemeldinger for videreutvikling av tekst.

Eleven skal kunne fremføre en presentasjon med relevante lydkilder og illustrasjoner.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva som er konstruktive og konkrete tilbakemeldinger i muntlige framføringer.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan man uttrykker seg muntlig til forskjellige formål og til ulike mottakere.

Eleven skal kunne kunne gi tilbakemelding som tar hensyn til kriteriene, med konkrete tips til forbedring.

Eleven skal kunne kunne grunnleggende bøyning og skriveform i adverb, interjeksjoner, konjunksjoner, preposisjoner.

Eleven skal kunne lage gode kildehenvisninger.

Eleven skal kunne lage gode, strukturerte kildehenvisninger.

Eleven skal kunne lese og beskrive (ulike sjangre)*.

Eleven skal kunne lese reflekterende tekster, og gjøre rede for hvordan tekst kan uttrykke tanker og hvilke ord og uttrykk som kan hjelpe i tekstskrivingen.

Eleven skal kunne lese tekster på sidemålet, og finne ord som er felles med hovedmålet.

Eleven skal kunne lytte til hva andre sier og delta i samtale innenfor et tema.

Eleven skal kunne mestre rettskriving av sentrale ikke-lydrette ord.

Eleven skal kunne mestre rettskriving av stum d og æ- og å-lyden.

Eleven skal kunne nevne noen bokstaver, ord, uttrykk og stedsnavn på samisk.

Eleven skal kunne peke på særtrekk i eget talemål og finne likheter og forskjeller med de skriftlige målformene.

Eleven skal kunne presentere nyheter etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne redegjøre for hvilke ord og uttrykksmåter som kan såre andre.

Eleven skal kunne referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst.

Eleven skal kunne reflektere over og fortelle andre om personer, handling og tema i bøker en har lest.

Eleven skal kunne reflektere over og gi konkrete eksempler på hvordan språket bør tilpasses mottaker.

Eleven skal kunne se ulikheter mellom og velge riktige synonymer ut fra sammenheng og situasjon.

Eleven skal kunne skrive enkle instrukser om hvordan enkelte hverdagslige oppgaver skal utføres.

Eleven skal kunne skrive saklige bokanmeldelser.

Eleven skal kunne stille oppklarende spørsmål.

Eleven skal kunne tilpasse tempo, styrke og intonasjon til innholdet ved høytlesing.

Eleven skal kunne variere setningsbygningen i egne tekster.

7. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne beskrive, velge og bruke ulike læringsstrategier for å utvide sine ferdigheter i engelsk.

Eleven skal kunne bruke et variert ordforråd for å beskrive, fortelle og informere.

Eleven skal kunne bruke gruppens mål for å vurdere egen mestring og sette seg egne mål for læringen.

Eleven skal kunne bruke intonasjon og trykk for å fremheve budskapet i en setning.

Eleven skal kunne bruke intonasjon og trykk for å nyansere budskapet i en setning.

Eleven skal kunne bruke matematiske begreper i samtale om valuta.

Eleven skal kunne bruke nøkkelord som støtte i muntlige presentasjoner.

Eleven skal kunne bruke titler og tiltaleformer slik de brukes i engelskspråklige land.

Eleven skal kunne bruke varierte uttrykk for å avslutte samtaler tilpasset situasjon og mottaker.

Eleven skal kunne finne relevant informasjon i egnede oppslagsverk og faglitteratur.

Eleven skal kunne finne ut hvor trykket i et ord ligger ved hjelp av ordbok (digital eller i papir).

Eleven skal kunne forklare og begrunne egne synspunkter.

Eleven skal kunne forklare på engelsk hva man mener for å finne det engelske ordet (f. eks The place children go to before they start school - kindergarten).

Eleven skal kunne forstå og bruke et egnet ordforråd i samtale om kjente emner.

Eleven skal kunne forstå og diskutere budskap i ulike muntlige tekster om kjente emner.

Eleven skal kunne fortelle hvordan det muntlige budskapet passer til bildene i musikkvideoer og trailere.

Eleven skal kunne fortelle om aktuelle begivenheter i engelskspråklige land.

Eleven skal kunne fortelle om ulike urbefolkningers levesett.

Eleven skal kunne gi eksempler på faste uttrykk som er ulike på engelsk og eget morsmål (f. eks. on the other hand).

Eleven skal kunne gjengi hovedinnholdet av tilrettelagte muntlige tekster.

Eleven skal kunne hente ut informasjon fra ulike innholdselementer i sammensatte tekster.

Eleven skal kunne lage digitale tekster og presentasjoner med lenket innhold (f.eks. lydfiler, filmklipp og lenke til annen relevant informasjon).

Eleven skal kunne lage/framføre dialoger mellom litterære personer eller mellom en litterær og en virkelig person.

Eleven skal kunne lese mottakerens kroppsspråk og gjenta og forklare på nytt når det trengs.

Eleven skal kunne lese selvvalgte (skjønnlitterære og faglige) tekster og gjengi hovedinnholdet.

Eleven skal kunne presentere en selvvalgt engelsk barne- eller ungdomsbok og svare på spørsmål.

Eleven skal kunne samtale om bakgrunnen for og feiringen av festdager fra engelskspråklige områder (f. eks. Halloween, Valentine’s Day, Guy Fawkes Day).

Eleven skal kunne skille mellom adjektiv og adverb.

Eleven skal kunne skrive og framføre rap, dikt eller sangtekster inspirert av ulike engelskspråklige litterære tekster.

Eleven skal kunne skrive planlagte, fortellende og beskrivende tekster (f.eks. brev, dagbok, blogg, fortellinger).

Eleven skal kunne skrive planlagte, sammenhengende tekster for å uttrykke egne meninger (f.eks. leserinnlegg, blogg).

Eleven skal kunne skrive sammenhengende tekster med tydelige avsnittskiller, innledning, hoveddel og avslutning.

Eleven skal kunne ta initiativ til samtaleemne.

Eleven skal kunne ta notater fra skriftlige kilder for å hente informasjon til egne tekster.

Eleven skal kunne velge og bruke lese- og skrivestrategier som passer til bestemte formål.

Eleven skal kunne velge ut og strukturere innhold for å formidle informasjon om selvvalgte emner.

Eleven skal kunne vise eksempler på likheter og ulikheter i noen grammatiske strukturer (f. eks. bøying av adjektiv og regelrette/uregelrette verb).

Eleven skal kunne beskrive egne opplevelser og begrunne egne meninger om engelskspråklige tekster, filmer, bilder og musikk.

Eleven skal kunne beskrive hvordan eleven lærer engelsk best.

Eleven skal kunne bruke et egnet ordforråd i presentasjoner om faglige emner*.

Eleven skal kunne bruke faste uttrykk som er spesielle for engelsk.

Eleven skal kunne bruke grunnleggende bøyningsmønstre for sentrale ordklasser.

Eleven skal kunne bruke grunnleggende grammatiske bøyingsmønstre (substantiv, verb, adjektiv, adverb og pronomen).

Eleven skal kunne bruke korrekte engelske språklyder i egen kommunikasjon.

Eleven skal kunne bruke ulike teknikker for å holde i gang en enkel dialog (f.eks. stille spørsmål tilbake, gjenta ord fra spørsmålet).

Eleven skal kunne bruke varierte setningsstartere, og binde sammen setninger på ulike måter.

Eleven skal kunne delta i spontane diskusjoner.

Eleven skal kunne disponere notater for å skrive en fagtekst ut fra kriterier for innhold.

Eleven skal kunne finne andre måter å uttrykke seg på når samtalepartneren ikke forstår.

Eleven skal kunne finne fram i og velge mellom egnede digitale ressurser.

Eleven skal kunne finne informasjon fra ulike kilder om selvvalgte emner.

Eleven skal kunne finne og bruke nye ord og uttrykk knyttet til kjente faglige emner.

Eleven skal kunne fortelle om historiske hendelser i et engelskspråklig land.

Eleven skal kunne fortelle om kjente personer og hva de har betydd for landet sitt.

Eleven skal kunne gjenfortelle hovedinnholdet i autentiske muntlige tekster som nyhetsinnslag og radioreklamer.

Eleven skal kunne hente ut relevant informasjon fra oppgitte lenker.

Eleven skal kunne i noen grad tilpasse språket til hvem man snakker med.

Eleven skal kunne kjenne igjen og lese lydskrift for spesifikke engelske språklyder.

Eleven skal kunne lage digitale sammensatte tekster (f.eks. leserinnlegg, biografi).

Eleven skal kunne lese og gjengi hovedinnholdet i tilrettelagte engelske romaner eller fagbøker.

Eleven skal kunne lese og samtale om personer og innhold i tilpasset engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur.

Eleven skal kunne presentere og uttrykke synspunkter på faglige tema.

Eleven skal kunne sammenlikne levesett og omgangsformer i Norge med et engelskspråklig land.

Eleven skal kunne samtale om hvordan ulike lese- og skrivestrategier kan brukes.

Eleven skal kunne sette ord på foretrukne læringsstrategier.

Eleven skal kunne skrive videre på litterære tekster fra forskjellige kilder.

Eleven skal kunne snakke videre om temaer den andre tar opp.

Eleven skal kunne spørre om hjelp på en høflig måte, i både formelle og hverdagslige situasjoner.

Eleven skal kunne ta til seg og bruke et variert ordforråd i arbeid med nye emner.

Eleven skal kunne uttrykke egne meninger i et godt forståelig språk.

Eleven skal kunne vurdere og oppgi kilder.

7. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne addere og subtrahere negative hele tall ved bruk av tallinje, f.eks. knyttet til gjeld, (-200 000)- (-100 000) og temperatur, 2-3.

Eleven skal kunne beregne overflate og volum av tredimensjonale figurer.

Eleven skal kunne beregne sannsynlighet i enkle dagligdagse situasjoner basert på statistikk, som at flyet er i rute, toget kommer presist, bli tatt i kontroll på t-banen uten å ha betalt, bli utsatt for en flyulykke kontra bilulykke med mer.

Eleven skal kunne bestemme det hele eller totalt antall når du vet delen eller mengden i tillegg til prosenten, f.eks. hvor mange elever som går i en klasse hvor jentene, som er 8 stykker, utgjør 40 % av elevene i klassen.

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy i beregninger der det er hensiktsmessig, både kalkulator og regneark.

Eleven skal kunne bruke koordinater for å plassere hjørner i plane figurer.

Eleven skal kunne bruke koordinater til å lese av avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem.

Eleven skal kunne bruke regneark til å og presentere resultatet av en beregning.

Eleven skal kunne bruke toppvinkler, nabovinkler og vinkelsummer i beregninger.

Eleven skal kunne definere sirkelen som en samling av alle punkter som ligger like langt fra et gitt punkt, sirkelens sentrum.

Eleven skal kunne eleven skal kunne bruke målestokk til å lage og samtale om kart og arbeidstegninger, både forminskning og forstørring.

Eleven skal kunne finne geometriske mønstre i koordinatsystem som forberedelse til funksjonslære.

Eleven skal kunne forklare at 1dm3 =1L.

Eleven skal kunne forklare prosent som hundredel av noe.

Eleven skal kunne forstørre og forminske geometriske figurer.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og beregne overflate og volum av enkle tredimensjonale figurer.

Eleven skal kunne konstruere og halvere enkle vinkler og finne midtlinje ved hjelp av konstruksjon.

Eleven skal kunne løse opp og regne med parenteser i addisjon og subtraksjon og multiplikasjon av tall, f.eks. 7x(10+6) = 7x10 + 7x6.

Eleven skal kunne multiplisere brøk med helt tall, f.eks. 2 x ½ eple multiplisere brøk med brøk, oppstilt eller i kontekst, f.eks.at 1/3 av ½ kg utløser regnestykket 1/3 x ½.

Eleven skal kunne oversette tallmønster til matematisk språk.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre ulike statistiske undersøkelser.

Eleven skal kunne regne om mellom målenhetene cm2, dm2 og m2.

Eleven skal kunne regne ut verdien av en gitt prosent ved å gå veien om 1 % = 1/100 når prosentgrunnlaget er kjent, f.eks. finne hvor mange jenter som går i en klasse med 24 elever der 25 % er jenter.

Eleven skal kunne sortere og systematisere innsamlede data og presenter dem i i grafiske fremstillinger med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne stille opp enkle ligninger knyttet til praktiske sammenhenger og løse disse.

Eleven skal kunne ta utgangspunkt i en praktisk problemstilling og lage et multiplikasjonsstykke med brøker og utføre multiplikasjonen.

Eleven skal kunne tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt på papir, eventuelt også ved hjelp av digitale verktøy og diskutere prosessene og produktene.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere metoder for overslagsregning.

Eleven skal kunne velge riktig regneart, stille opp og forklare framgangsmåter og beregninger og argumentere for ulike løsningsmetoder.

Eleven skal kunne vurdere i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig å bruke de ulike sentralmålene median, typetall og gjennomsnitt.

Eleven skal kunne vurdere måleresultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet med utgangspunkt i antall målinger, måleredskaper, valg av enhet og utførelse.

Eleven skal kunne vurdere og reflektere over rimeligheten av egne svar og diskutere ulike metoder og svar.

Eleven skal kunne beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning på papir, ved hjelp av konkreter og digitale verktøy.

Eleven skal kunne beskrive strukturer og sammenhenger i mønster ved å bruke formlene.

Eleven skal kunne bestemme hvor mange prosent en del er av helheten, f.eks. finne prosentandelen jenter i en klasse hvis 8 av 24 elever er jenter.

Eleven skal kunne bruke begrepene kongruens og formlikhet ved sammenligning av geometriske figurer.

Eleven skal kunne bruke begreper som radius, diameter, korde og sektor.

Eleven skal kunne bruke koordinater til parallellforskyvning og rotasjon på papiret og digitalt.

Eleven skal kunne bruke regneark til å utføre og redegjøre for disse ved å vise og forklare formler.

Eleven skal kunne bruke standardalgoritmene for multiplikasjon og divisjon der det er hensiktsmessig.

Eleven skal kunne bygge tredimensjonale modeller og tegne dem fra forskjellige posisjoner.

Eleven skal kunne diskutere måleresultatene og vurdere hvor rimelige resultatene er.

Eleven skal kunne dividere helt tall med desimaltall, desimaltall med helt tall, desimaltall med desimaltall.

Eleven skal kunne eleven skal kunne bruke målestokk til å beregne avstander på kart.

Eleven skal kunne forklare hvorfor rekkefølgen på regneoperasjonene er viktig, f.eks. 2 + (2 * 4 )= 2 + 8.

Eleven skal kunne forklare oppbygningen for volum av prismer og sylinder.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og måle masse, volum og tid.

Eleven skal kunne gjøre rede for sammenhengen mellom strekning, tid og fart og regne med disse størrelsene.

Eleven skal kunne knytte tallmønstre til algebra og utforske tallmønstre ved hjelp av regneark.

Eleven skal kunne lese og tolke tabeller og diagrammer og vurdere hvor nyttige de er, samt vurdere muligheten for at framstillingen kan være misvisende.

Eleven skal kunne løse enkle ligninger ved å tenke addisjon og/eller subtraksjon av like mye på begge sider av likhetstegnet.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter.

Eleven skal kunne regne om mellom målenhetene cm3, dm3 og m3.

Eleven skal kunne sammenligne verdien til desimaltall, brøk og prosent og plassere disse på tallinja, 4/10 = 40/100 = 0,40 = 40%.

Eleven skal kunne skrive desimaltall som tusener, hundrere, tiere, enere, tideler og hundredeler, f.eks. 5236,47 = 5 x 1000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 6 x 1 + 4 x 0,1 + 7 x 0,01.

Eleven skal kunne utforske og beskrive for geometriske mønster og tallmønster.

Eleven skal kunne uttrykke sannsynlighet som brøk, desimaltall og prosent.

Eleven skal kunne utvide og forkorte brøker og regne med brøk i addisjon og subtraksjon.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere metoder for hoderegning for heltall, desimaltall, brøk og prosent i de fire regneartene.

Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere metoder for skriftlig regning med heltall, desimaltall, brøk og prosent i de fire regneartene.

Eleven skal kunne velge hensiktsmessige måleredskaper og utføre praktiske målinger i sammenheng med dagligliv og teknologi, f.eks. måle tid sammensatt av timer, minutter og sekunder, måle og tolke fart avlest på et speedometer.

Eleven skal kunne vurdere ulike metoder for å løse et problem, velge hensiktsmessig løsningsmetode og argumentere for sitt valg av metode.

7. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne beskrive hva som kjennetegner partiklene i gasser, væsker og faste stoffer.

Eleven skal kunne beskrive kjennetegn på en kjemisk reaksjon.

Eleven skal kunne bruke begrepet atomer til å forklare hva et molekyl er, og gi eksempler på noen molekyler.

Eleven skal kunne bruke egnede digitale hjelpemidler til å dokumentere og publisere resultater fra forsøk og feltarbeid.

Eleven skal kunne bruke egnede digitale hjelpemidler til å utarbeide naturfagrapport (f.eks. med følgende underoverskrifter: problemstilling/hensikt, hypoteser, metode, utstyr, fremgangsmåte og observasjoner/resultat, feilkilder og konklusjon).

Eleven skal kunne bruke partikkelmodellen for å beskrive hvordan lukt sprer seg i et rom og hvordan ulike væsker blander seg i et kar.

Eleven skal kunne diskutere helsemessige konsekvenser ved bruk av tobakk, alkohol og narkotika.

Eleven skal kunne forklare hvordan vaksiner virker.

Eleven skal kunne forklare hvorfor hygiene er viktig og hvordan vi kan opprettholde en god hygiene.

Eleven skal kunne forklare hvorfor vi bruker modeller og gi noen eksempler.

Eleven skal kunne forklare hvorfor vi må kople til to ulike punkter på lyspæra og batteriet.

Eleven skal kunne formulere spørsmål som kan undersøkes.

Eleven skal kunne gi eksempler på statisk elektrisitet i hverdagen og hvordan den påvirker oss.

Eleven skal kunne gjøre rede for oppgavene til det ytre og indre immunforsvaret (hud, slimhinner, flimmerhår, lymfesystem, blodsirkulasjon, feber).

Eleven skal kunne lage en presentasjon som inneholder demonstrasjoner, modeller, diagrammer og/eller tabeller.

Eleven skal kunne lage hypoteser til egenformulerte problemstillinger, teste hypoteser, dokumentere resultatene, lage en konklusjon og oppgi feilkilder.

Eleven skal kunne planlegge og lage en arbeidstegning av minst ett enkelt produkt som gjør bruk av elektrisk energi.

Eleven skal kunne reklamere for ferdig fremstilt produkt (f. eks. brosjyre, plakat, web-side).

Eleven skal kunne samtale om forskjellen på en teori og en hypotese.

Eleven skal kunne samtale om hvorfor forskere sammenlikner både metoder, data og konklusjoner.

Eleven skal kunne velge egnede forsøk til å undersøke ulike sider ved elektrisitet.

Eleven skal kunne vise hvordan de kan få en ballong til å bli elektrisk og forklare hvorfor.

Eleven skal kunne beskrive hva som skjer på partikkelnivå når et stoff smelter, størkner eller fordamper.

Eleven skal kunne bruke egnede digitale hjelpemidler til å dokumentere og skrive feltlogg (f.eks. med følgende innhold: beskrivelse av undersøkelsen, utstyr som er brukt, observasjoner som er gjort, registreringer av funn, feilkilder og konklusjon).

Eleven skal kunne bygge og teste om produktet fungerer som planlagt.

Eleven skal kunne forklare at kretsen må være lukket (eller sluttet).

Eleven skal kunne forklare begrepet atom og gi eksempler på noen atomtyper.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse.

Eleven skal kunne forklare hva begrepene problemstilling, hypotese, undersøkelse, variabel, konstant, observasjon, måling, resultat, konklusjon og feilkilde betyr.

Eleven skal kunne forklare hvordan antibiotika virker.

Eleven skal kunne forklare og presentere observasjoner knyttet til elevforsøk med elektrisitet.

Eleven skal kunne gjengi navn på noen celler i immunforsvaret og hvilke oppgaver de har.

Eleven skal kunne gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner, observere og beskrive hva som kjennetegner reaksjonene.

Eleven skal kunne gjøre rede for at alle stoffer er bygd opp av noen mindre byggesteiner (partikler).

Eleven skal kunne gjøre rede for hva elektrisitet er.

Eleven skal kunne kople opp en elektrisk krets og få en lyspære til å lyse.

Eleven skal kunne lage en plan for å gjennomføre undersøkelser.

Eleven skal kunne samle tallmateriale og annen informasjon om tobakk, alkohol og narkotika fra ulike kilder og sammenlikne resultatene.

Eleven skal kunne samtale om hvordan naturvitenskapelige teorier styrkes eller forandres når hypoteser testes av forskere.

Eleven skal kunne samtale om hvorfor forskere må dokumentere hva slags utstyr, stoffer og metoder de bruker i undersøkelsene sine.

Eleven skal kunne skrive en kildeliste etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne trekke ut relevant naturfaglig informasjon fra selvvalgte tekster, systematisere innholdet, diskutere innholdet og fremstille fagstoffet med et naturfaglig språk.

7. trinn (norsk)

Eleven skal kunne argumentere for bestemte meninger som ikke nødvendigvis samsvarer med egne.

Eleven skal kunne beskrive likheter og ulikheter mellom eget talemål, nynorsk og bokmål.

Eleven skal kunne beskrive særpreg ved egen håndskrift.

Eleven skal kunne bruke digitale medier til å lage en selvvalgt presentasjon etter kriterier.

Eleven skal kunne bruke egne erfaringer og kunnskaper for å vurdere en tekst og argumentere for sine synspunkter.

Eleven skal kunne bruke lese- og læringsstrategier for å gjenfortelle hovedmomenter fra en tekst, og reflektere over og tolke innholdet.

Eleven skal kunne bruke relevante ord og faguttrykk i presentasjoner av fagstoff.

Eleven skal kunne bruke riktig kroppsspråk i ulike situasjoner.

Eleven skal kunne bruke synonymordbøker på nett og i papirform.

Eleven skal kunne bruke varierte setningsstartere.

Eleven skal kunne finne gode digitale informasjonskanaler, og vise kildekritikk.

Eleven skal kunne forklare hva adverbial er, og finne eksempler i setninger.

Eleven skal kunne forklare og følge sentrale regler for ortografi.

Eleven skal kunne formulere konstruktive tilbakemeldinger når kriterier ikke er oppfylt.

Eleven skal kunne fremføre rollespill og skuespill.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva det vil si å tolke en tekst.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan man argumenterer på en god måte.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan tilbakemeldinger må være for å hjelpe andre til å videreutvikle arbeidet sitt.

Eleven skal kunne grunnleggende bøyning og skriveform i subjunksjoner og bestemmerord (determinativer).

Eleven skal kunne kommentere andres standpunkt høflig og saklig.

Eleven skal kunne kunne formulere positive, oppklarende spørsmål.

Eleven skal kunne kunne identifisere innslag av muntlig språkbruk i skriftlig kommunikasjon (SMS, sosiale medier).

Eleven skal kunne lage en sammensatt tekst med hyperkoblinger som representerer en naturlig lesevei i teksten.

Eleven skal kunne lage faglige kriterier til framføring tilpasset mottaker og formål.

Eleven skal kunne lage korrekte kildehenvisninger.

Eleven skal kunne lage presentasjon basert på fortellende tekst som inneholder lyd, sang og bevegelige og ikke- bevegelige bilder.

Eleven skal kunne lese og lage små sammensatte tekster (reklamer, tegneserier og lignende)* på sidemålet.

Eleven skal kunne lese ulike typer tekster, finne og sette ord på ulike virkemidler og ta disse i bruk i egen skriving.

Eleven skal kunne mestre samskriving av ord.

Eleven skal kunne peke på hvilke virkemidler som er brukt for å gjøre en tekst god.

Eleven skal kunne redegjøre for ulikheter mellom språkbruk i nynorsk og bokmål ved å sammenligne tekster.

Eleven skal kunne referere, oppsummere og reflektere hovedmomenter i en tekst.

Eleven skal kunne respektere opphavsrettigheter.

Eleven skal kunne sammenfatte den sentrale handlingen, og gi karakteristikker av hovedpersonene i teksten.

Eleven skal kunne sammenlikne eget talemål med noen andre dialekter, og beskrive forskjeller.

Eleven skal kunne sitere fra kilder på en god måte.

Eleven skal kunne skrive (argumenterende og reflekterende tekster i ulike sjangre)*.

Eleven skal kunne skrive bokanmeldelser etter formkrav.

Eleven skal kunne skrive enkle tekster etter eksempeltekster på sidemålet.

Eleven skal kunne skrive varierte setninger og avsnitt.

Eleven skal kunne stille spørsmål for å reflektere over innholdet i en tekst.

Eleven skal kunne tolke og sette sammen informasjon fra flere uttrykksformer til en sammensatt tekst.

Eleven skal kunne uttrykke seg vennlig og høflig i muntlig kommunikasjon med andre.

Eleven skal kunne utvikle et tema og lage en disposisjon for teksten.

Eleven skal kunne analysere og forklare hvordan kriterier er oppfylt i en tekst.

Eleven skal kunne bearbeide og revidere egne tekster ut i fra tilbakemeldinger.

Eleven skal kunne begrunne egne og andres meninger med relevante fakta.

Eleven skal kunne beskrive de sjangre de møter i undervisningen.

Eleven skal kunne bruke et presist fagspråk i presentasjoner og diskusjoner.

Eleven skal kunne bruke ord og uttrykk fra sidemål i skriftlig kommunikasjon.

Eleven skal kunne bruke ord og uttrykk som fremhever egne meninger i samtaler, presentasjoner og diskusjoner.

Eleven skal kunne bruke ordbøker bevisst i tekstskriving.

Eleven skal kunne bruke touch-program raskt og effektivt.

Eleven skal kunne bruke utvidede substantivfraser.

Eleven skal kunne diskutere dialektenes tilknytning til bokmål og nynorsk.

Eleven skal kunne finne hovedmomenter i en tekst.

Eleven skal kunne finne ordforklaringer og skrivemåte på sidemålet.

Eleven skal kunne finne subjekt, verbal og objekt i setninger.

Eleven skal kunne forklare hvem en vil nå, og hva man vil oppnå med den teksten en skriver.

Eleven skal kunne forklare hvordan er tekst er bygget opp ved å se på kjennetegn i tekstform.

Eleven skal kunne forklare hvordan måten vi snakker og skriver om noen på kan påvirke andre.

Eleven skal kunne fremføre en tale med god publikumskontakt.

Eleven skal kunne gi eksempel på hvordan man bruker språket forskjellig i skriftlig og muntlig kommunikasjon til samme formål.

Eleven skal kunne gi konstruktive og konkrete tilbakemeldinger som viser til kriteriene, med konkrete tips til utvikling.

Eleven skal kunne gjenfortelle hovedmomentene og reflektere over innholdet, samt tolke hva det betyr.

Eleven skal kunne gjengi og kommentere innholdet i svenske og danske tekster.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva som er meninger og hva som er fakta i en samtale eller diskusjon.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvilken ordklasse et ord tilhører, hvilken bøyningsform som er brukt og hva dette vil si for ordet.

Eleven skal kunne gjøre rede for karakteristiske trekk i eget talemål.

Eleven skal kunne lage en systematisk og god kildehenvisning.

Eleven skal kunne lese mellom linjene, og tolke personer, handling og tema i teksten.

Eleven skal kunne lytte aktivt til andres innspill, reflektere og ta til seg informasjon.

Eleven skal kunne mestre sentrale kommaregler.

Eleven skal kunne peke på gode språklige særtrekk i en tekst.

Eleven skal kunne presentere egne meninger om personer, handling og tema i en tekst.

Eleven skal kunne presentere et norskfaglig tema som en forfatter, et verk, et språklig eller litterært emne etter kriterier ved hjelp av digitale medier.

Eleven skal kunne presentere nyheter etter gitte kriterier, som utgangspunkt for samtale rundt emnet.

Eleven skal kunne skrive fortellende tekster i forskjellige sjangere*.

Eleven skal kunne skrive fortellende tekster på sidemålet om til skuespill.

Eleven skal kunne skrive sammenhengende og godt lesbart, med funksjonell håndskrift.

Eleven skal kunne skrive tekster med god struktur, dvs. innledning, avslutning og bevisst oppbygning av hoveddel.

Eleven skal kunne skrive tekster som presenterer, beskriver og holder seg til et tema.

Eleven skal kunne uttrykke seg presist og opptre som forskjellige talspersoner i muntlige presentasjoner.

Eleven skal kunne velge lesestrategier etter formålet, og bruke dem for å lære på best mulig måte.

Eleven skal kunne velge og kombinere relevant innhold i presentasjon.

Eleven skal kunne vise til egnede informasjonskanaler.

8. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne avslutte en samtale slik det passer i situasjonen.

Eleven skal kunne begrunne egne synspunkter i diskusjoner.

Eleven skal kunne beskrive eget læringsarbeid.

Eleven skal kunne beskrive geografiske og historiske turistattraksjoner i Storbritannia og USA (f. eks: Tower of London, Stonehenge, Grand Canyon, monumenter i Washington).

Eleven skal kunne beskrive hvordan den nordamerikanske urbefolkningen lever i dag.

Eleven skal kunne beskrive kulturtrekk hos den nordamerikanske urbefolkningen.

Eleven skal kunne beskrive norske omgangsformer og levesett, og finne ulikheter i engelskspråklige land.

Eleven skal kunne beskrive og sammenlikne personer og steder i romanutdrag og fortellinger.

Eleven skal kunne beskrive sentrale ulikheter i setningsbygning i engelsk og eget morsmål.

Eleven skal kunne bruke forkunnskaper fra eget morsmål og andre språk for å forstå engelske ord og uttrykk.

Eleven skal kunne bruke grunnleggende mønstre for rettskriving og ordbøying i egne tekster.

Eleven skal kunne bruke intonasjon og trykk for å understreke budskapet i en setning.

Eleven skal kunne eksperimentere med skriving i ulike litterære sjangere etter inspirasjon fra eksempeltekster (f.eks.: eventyr og sagn).

Eleven skal kunne finne alternative ord og uttrykksmåter når eleven mangler ordforråd.

Eleven skal kunne finne bakgrunnsinformasjon i oppgitte kilder.

Eleven skal kunne finne eksempler på ord og uttrykk som er forskjellige i britisk og amerikansk engelsk.

Eleven skal kunne forstå og bruke sentrale ord og uttrykk i samtale om kjente emner.

Eleven skal kunne forstå og gjengi innhold i muntlige tekster om faglige emner fra skole og egne interesseområder.

Eleven skal kunne fortelle hvordan pedagogisk programvare brukes i egen språklæring.

Eleven skal kunne fortelle og svare på spørsmål om aktuelle og faglige emner.

Eleven skal kunne gi eksempler på situasjoner der man møter engelsk i hverdagen, og sette ord på hvordan dette kan brukes i språklæringen.

Eleven skal kunne hente ut innholdet fra tilpassede muntlige tekster, notere og videreformidle.

Eleven skal kunne innlede en samtale på ulike måter.

Eleven skal kunne lese av og videreformidle informasjon fra tabeller og statistikk.

Eleven skal kunne lese og gjengi innhold fra selvvalgte tekster om kjente emner.

Eleven skal kunne lese ulike type litterære tekster og beskrive egne leseopplevelser.

Eleven skal kunne lytte til og samtale om dialoger, opplesninger og muntlige presentasjoner fra de store engelskspråklige områdene.

Eleven skal kunne markere sitater og oppgi kilder.

Eleven skal kunne planlegge skriftlige produkter ved hjelp av disposisjoner, tankekart og skriftlige modeller.

Eleven skal kunne presentere faglige tema i tekster med innledning, hoveddel og avslutning.

Eleven skal kunne samtale og utveksle erfaringer om gode læringsstrategier.

Eleven skal kunne skrive sammendrag og referat fra ulike typer litterære tekster.

Eleven skal kunne skrive sammenhengende tekster med tydelige avsnittskiller, innledning, hoveddel og avslutning.

Eleven skal kunne skumlese, søkelese og nærlese tekster.

Eleven skal kunne uttrykke egne meninger godt forståelig i samtale med jevnaldrende.

Eleven skal kunne uttrykke seg med flyt og sammenheng i presentasjoner.

Eleven skal kunne vise interesse for det den andre sier og uttrykker egne tanker om det.

Eleven skal kunne bidra med egne tanker og synspunkter.

Eleven skal kunne bruke avsnitt og tekstbindere.

Eleven skal kunne bruke egne notater (f. eks: stikkord, tankekart, kolonnenotat) som utgangspunkt for en disposisjon.

Eleven skal kunne bruke forkunnskaper om sjanger og emne for å forstå teksten.

Eleven skal kunne bruke grunnleggende grammatiske bøyingsmønstre.

Eleven skal kunne bruke søkemotorer kritisk og oppgi kilder i samsvar med formkrav.

Eleven skal kunne bruke varierte setningsstartere, og binde sammen setninger på ulike måter.

Eleven skal kunne delta i samtaler om egne tekster og gjøre rede for valg og inspirasjonskilder.

Eleven skal kunne diskutere hvilke arbeidsmåter og læringsstrategier som er hensiktsmessige for å nå et aktuelt mål.

Eleven skal kunne diskutere og gi uttrykk for egne synspunkter om faglige spørsmål.

Eleven skal kunne dramatisere en engelskspråklig litterær tekst eller sang.

Eleven skal kunne finne fram i og velge mellom tilgjengelige digitale ressurser.

Eleven skal kunne forklare enkle utregninger ved hjelp av matematiske termer.

Eleven skal kunne forsterke med kroppsspråk det eleven ønsker å formidle.

Eleven skal kunne forstå og bruke sentrale ord og uttrykk i tekster om kjente emner.

Eleven skal kunne forstå og gjengi detaljert innhold fra dialoger om dagligdagse emner.

Eleven skal kunne fortelle om opplevelser knyttet til bruk av positivt og negativt ladede uttrykk.

Eleven skal kunne gi eksempler på lyder som bare finnes i engelsk eller morsmålet.

Eleven skal kunne gjøre rede for geografiske forhold i Storbritannia og USA (f. eks. stater/land, sentrale byer, fjellkjeder, innsjøer, elver, havområder).

Eleven skal kunne høre hvilket språkområde en morsmålsbruker kommer fra.

Eleven skal kunne kunne fortelle sammenhengende om egne opplevelser og erfaringer.

Eleven skal kunne lage digitale tekster og presentasjoner med lenket innhold (f.eks. lydfiler, filmklipp, andre kilder).

Eleven skal kunne lese og gjengi innhold i tekster om faglige emner fra skole og egne interesseområder.

Eleven skal kunne lytte ut nye ord og uttrykksmåter i muntlige tekster og gjette seg til betydningen.

Eleven skal kunne oppgi presis kildeinformasjon.

Eleven skal kunne presentere noen sentrale historiske hendelser i Storbritannia og USA.

Eleven skal kunne reagere på signaler i mottakerens kroppsspråk.

Eleven skal kunne reflektere over hvordan møtet med de europeiske kolonistene påvirket den nordamerikanske urbefolkningens levesett.

Eleven skal kunne sammenlikne eventyr og sagn fra ulike engelskspråklige land.

Eleven skal kunne sikre innholdsforståelse ved å notere nøkkelord og oppsummere innhold.

Eleven skal kunne skrive egne tekster med grunnleggende struktur tilpasset sjanger.

Eleven skal kunne snakke med korrekt engelsk uttale.

Eleven skal kunne uttrykke meninger om budskap i ulike tekster.

Eleven skal kunne vise eksempler på sentrale likheter og ulikheter i grammatiske strukturer.

Eleven skal kunne vurdere egen måloppnåelse opp mot mål og kriterier.

8. trinn (fremmedspråk)

Eleven skal kunne beskrive forskjeller og likheter ved feiring av høytider og fester i språkområdet og i Norge.

Eleven skal kunne bruke noen bindingsord som «og»/»eller».

Eleven skal kunne bruke noen høflighetsfraser i kjente situasjoner som f. eks. hilse, takke, stille spørsmål, bestille og be om noe.

Eleven skal kunne bruke riktig ordstilling i enkle korte setninger.

Eleven skal kunne bruke språkets lyder i enkel dialog.

Eleven skal kunne finne igjen kjente ord for å forstå hovedinnholdet i autentiske tekster som eventyr, tegneserier, tekster fra aviser og ukeblader, digitale oppslagsverk.

Eleven skal kunne Fortelle om egne arbeidsmåter og strategier for å lære nye ord og uttrykk.

Eleven skal kunne fortelle om inntrykk fra språkområdets kultur (filmer, litteratur, musikk, reiser, besøk).

Eleven skal kunne fortelle om noen kjente symboler/severdigheter i språkområdet.

Eleven skal kunne gjengi innøvde ord, uttrykk og enkle setninger.

Eleven skal kunne gjengi språkets alfabet med forståelig uttale.

Eleven skal kunne kjenne igjen enkle grammatiske strukturer som er like eller ulike morsmålets strukturer.

Eleven skal kunne kjenne til ords grunnform og forkortelser for ordklasser for å kunne bruke en ordbok på en hensiktsmessig måte.

Eleven skal kunne lese enkle setninger med forståelig uttale.

Eleven skal kunne lese og bruke kroppsspråk i kommunikasjon.

Eleven skal kunne oppgi sitt eget og gjengi andres telefonnummer.

Eleven skal kunne plassere noen kjente regioner, byer, elver og fjell på kartet.

Eleven skal kunne presentere seg selv, sin familie og hva de liker på en enkel måte på en digital plattform (Twin Space).

Eleven skal kunne sammenlikne noen sider av hverdagslivet i språkområdet og i Norge.

Eleven skal kunne samtale om egne erfaringer med å lære andrespråk som utgangspunkt for innlæring av det nye språket.

Eleven skal kunne samtale om innholdet i enkle muntlige og skriftlige tekster knyttet til hverdag og eget erfaringsområde.

Eleven skal kunne samtale om klima og geografiske særtrekk i målspråkområdet.

Eleven skal kunne skrive en kort tekst om seg selv, om andre, sin familie og interesser.

Eleven skal kunne skrive korte, enkle tekster om seg selv, om andre, sin familie og interesser.

Eleven skal kunne skrive språkets alfabet og tegn ved bruk av digitale verktøy.

Eleven skal kunne spørre og svare på spørsmål om alder og fødselsdato.

Eleven skal kunne stille og svare på enkle spørsmål.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål til muntlige og skriftlige tekster om personer, familie, venner, interesser.

Eleven skal kunne trekke ut kjente ord i muntlige tekster for å forstå noe av tema.

Eleven skal kunne uttrykke i enkle setninger hva hun/han liker og ikke liker.

Eleven skal kunne velge ulike læringsaktiviteter tilpasset egen språklæring (lære utenat, dramatisere, se film, lytte til musikk, lese tekster, samtale).

Eleven skal kunne bruke digitalt retteprogram på målspråket.

Eleven skal kunne bruke grunnleggende bøyningsmønstre for sentrale ordklasser.

Eleven skal kunne bruke illustrasjoner, overskrifter og kjente ord for å forstå og gjengi hovedinnholdet i en tekst.

Eleven skal kunne bruke noen strategier som er nyttige for egen språklæring.

Eleven skal kunne bruke tankekart for å fortelle om nære ting (seg selv, sin familie osv.).

Eleven skal kunne bruke ulike digitale ordbøker på en hensiktsmessig måte.

Eleven skal kunne delta i enkle forberedte rollespill (cafébesøk, i butikken, bli kjent med andre mm).

Eleven skal kunne formulere korte, enkle setninger i nåtid.

Eleven skal kunne formulere noen enkle spørsmål.

Eleven skal kunne fortelle hvor i verden målspråket snakkes og forklare hvorfor.

Eleven skal kunne fortelle om noen typiske trekk knyttet til språkområdets kultur: mat, bildekunst, sanger, arkitektur og sport.

Eleven skal kunne fortelle om seg selv, sin familie, fritidsinteresser og dagliglivet.

Eleven skal kunne fortelle på en enkel måte om seg selv, om andre, sin familie og interesser.

Eleven skal kunne følge enkle beskjeder i undervisningen.

Eleven skal kunne gi noen eksempler på varianter av ord og uttrykk i språkområdet.

Eleven skal kunne gjengi innøvde ord, uttrykk og korte setninger.

Eleven skal kunne kjenne igjen og bruke karakteristiske språklyder i fremmedspråket.

Eleven skal kunne kjenne igjen og bruke transparente ord i egen språklæring.

Eleven skal kunne kopiere språkets spesifikke lyder.

Eleven skal kunne plassere språkområdene på et kart.

Eleven skal kunne presentere et kjent tema som familie, venner og andre nære tema med utgangspunkt i en mal.

Eleven skal kunne skrive et postkort, en e-post eller et kort brev.

Eleven skal kunne skrive korte dialoger (hilse på noen, på café).

Eleven skal kunne skrive ord og enkle setninger med korrekt rettskriving og tegnsetting.

Eleven skal kunne spørre og svare på spørsmål om klokkeslett.

Eleven skal kunne stave ord og skrive ned ord andre staver, f. eks et navn eller en adresse.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål om innholdet i enkle muntlige og skriftlige tekster knyttet til hverdag og eget erfaringsområde.

Eleven skal kunne vurdere egen språkkompetanse ut fra enkle sjekkpunkter som «Jeg kan hilse, jeg kan lage enkle spørsmål*.

8. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne addere og subtrahere brøker med ulike nevnere, og forkorte svaret mest mulig.

Eleven skal kunne anslå tidsintervaller, og gjøre praktiske målinger av tid.

Eleven skal kunne anvende algebraiske uttrykk ved å bruke formler knyttet til praktiske situasjoner, også i regneark.

Eleven skal kunne avgjøre om et tall er delelig med henholdsvis 2, 3, 4 eller 5, f.eks. delelig med 3 dersom tverrsummen er delelig med 3.

Eleven skal kunne bestemme det hele eller totalt antall når du vet delen eller mengden i tillegg til prosenten, f.eks. hvor mange elever som går i en klasse hvor jentene, som er 8 elever, utgjør 40 % av elevene i klassen.

Eleven skal kunne bestemme kvadratroten av et tall ut fra at kvadrattallene til hundre er automatisert.

Eleven skal kunne bruke avstand i virkeligheten og avstand på kart eller tegning til å finne målestokken.

Eleven skal kunne bruke definisjonen av en potens til å foreta utregninger med subtraksjon og addisjon av potenser.

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å utforske og undersøke sammenhenger, f.eks. fortsette tallfølger ved bruk av regneark og undersøke egenskapene til og sammenligne geometriske figurer i dynamisk geometriprogram.

Eleven skal kunne bruke målestokk og avstand på kart eller tegning til å beregne avstand i virkeligheten.

Eleven skal kunne drøfte presisjon og måleusikkerhet i målinger, f.eks. sammenligne nøyaktigheten til 4 km, 4,0 km og 4,00 km.

Eleven skal kunne finne minste felles multiplum ved hjelp av primtallsfaktorisering.

Eleven skal kunne finne tallmønster og sette opp bokstavuttrykk som beskriver mønsteret, f.eks. det n-te figurtallet.

Eleven skal kunne finne verdien av en gitt prosent når prosentgrunnlaget er kjent, f.eks. finne hvor mange jenter som går i en klasse med 24 elever der 25 % er jenter.

Eleven skal kunne forklare hvorfor en potens med eksponent 0 er lik 1, t0=1.

Eleven skal kunne formlene for omkrets og areal til en sirkel utenat, og bruke disse i beregninger.

Eleven skal kunne forstørre eller forminske en tegning ved å endre målestokken.

Eleven skal kunne gjøre om mellom måleenhetene mm2,cm2, dm2 og m2, og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner.

Eleven skal kunne gjøre overslag over og beregne omkrets og areal til trapes (herunder kvadrat, rektangel, rombe og parallellogram) og rettvinklede og generelle trekanter.

Eleven skal kunne hente informasjon fra en graf som framstiller en matematisk modell, f.eks. prognose for antall passasjerer på Hurtigruten i kommende tiårsperiode.

Eleven skal kunne identifisere variable størrelser, gjøre beregninger med disse, f.eks. betaling for salg av søndagsaviser, og inntekt i forbindelse med jordbærplukking, og presentere løsningen grafisk.

Eleven skal kunne konstruere parallelle linjer, normaler og midtnormaler med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne konstruere vinkler på 90°, 60°, halveringer og sammensetninger av disse, f.eks. 30°, 45°, 120°, 150°.

Eleven skal kunne lage arbeidstegninger knyttet til konstruksjoner eller til geometriske oppgaver.

Eleven skal kunne lage og analysere tabeller og diagrammer og tolke hva disse viser, vurdere og være kritisk til statistiske framstillinger.

Eleven skal kunne lage og bruke formler i et regneark.

Eleven skal kunne nedfelle en normal til ei rett linje fra et punkt.

Eleven skal kunne oppgi svar med gjeldende siffer.

Eleven skal kunne regne med potenser der eksponenter og grunntall kan være både bokstaver og positive eller negative heltall, f.eks.

Eleven skal kunne regne med potenser med 10 som grunntall, og skrive tall på standardform.

Eleven skal kunne regne om mellom brøk, desimaltall og prosent.

Eleven skal kunne sammenligne brøker med ulike nevnere og regne med fellesnevner.

Eleven skal kunne skrive brøker med symboler, f.eks. v=s/t og =m/V forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner og regne med brøker, også brøker med bokstaver, f.eks. (1/2a) + (1/a).

Eleven skal kunne skrive et produkt av faktorer som produkt av potenser, f.eks. 27 x3 x8 x2 = 34 x 24.

Eleven skal kunne stille opp likninger av første grad på bakgrunn av et praktisk problem og formulere et praktisk problem på bakgrunn av en gitt likning.

Eleven skal kunne ta utgangspunkt i en praktisk problemstilling, lage et divisjonsstykke med brøker, og regne ut svaret, f.eks. regne ut antall hele og deler av halvlitersglass som 2¼ liter melk skal fordeles på.

Eleven skal kunne utforske sammenhenger ved hjelp av dynamisk geometriprogram og tabeller i regneark, f.eks. mellom areal og omkrets (finne størst mulig areal når omkrets er gitt), mellom antall hjørner og vinkelsum i mangekant, forhold mellom arealer.

Eleven skal kunne utføre beregninger knyttet til privat økonomi som inntekt, forbruk og sparing.

Eleven skal kunne utføre konstruksjoner i tråd med instruksjoner og arbeidstegninger.

Eleven skal kunne videreutvikle strategier for hoderegning og overslagsregning.

Eleven skal kunne vurdere hva svaret blir når en faktor blir multiplisert med en faktor som har mindre verdi enn 1, f.eks. om 3,14 x 0,99 har større eller mindre verdi enn 3,14.

Eleven skal kunne vurdere og være kritiske til kilder.

Eleven skal kunne analysere og tolke problemstillinger, vurdere løsningsstrategier og velge løsningsmetoder, direkte eller med nødvendige mellomregninger.

Eleven skal kunne anslå avstander, velge passe måleredskaper og gjøre praktiske målinger av lengde.

Eleven skal kunne avgjøre om brøker har lik verdi, likeverdige brøker.

Eleven skal kunne bestemme hvor mange prosent en del er av helheten, f.eks. finne prosentandelen jenter i en klasse hvis 8 av 24 elever er jenter.

Eleven skal kunne bruke målestokk og avstand i virkeligheten til å beregne avstand på kart eller tegning.

Eleven skal kunne bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling som gjelder lengde, areal og masse.

Eleven skal kunne bruke overslagsregning til å eliminere foreslåtte svar og vurdere eksakte svar i egne utregninger.

Eleven skal kunne dividere potenser med samme grunntall.

Eleven skal kunne eksperimentere, utforske og beskrive sammenhenger, f.eks. tall i Fibonacci-tallfølgen.

Eleven skal kunne erfare, måle og observere at figurer med samme omkrets kan ha forskjellig areal og omvendt.

Eleven skal kunne finne relevante opplysninger, søke etter databaser og statistisk materiale, analysere og presentere resultatene.

Eleven skal kunne finne største felles mål (største felles faktor), f.eks. 12 og 18 har 6 som største felles mål.

Eleven skal kunne forenkle multiplikasjon av brøker ved hjelp av forkorting, hvis det er mulig.

Eleven skal kunne forklare hva et primtall er.

Eleven skal kunne forklare hva variabler er og hvorfor og hvordan vi bruker disse.

Eleven skal kunne forklare hvordan tallet pi framkommer som forholdet mellom omkrets og diameter i en sirkel.

Eleven skal kunne gjøre om blanda tall til uekte brøk og omvendt.

Eleven skal kunne gjøre om mellom måleenhetene mg, g, hg, kg og tonn og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner.

Eleven skal kunne gjøre om mellom måleenhetene mm, cm, dm, m, km og mil og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner.

Eleven skal kunne gjøre rede for formlene for areal til trekanter og firkanter, også trapes.

Eleven skal kunne illustrere og si automatisk kvadrattallene opp til 100.

Eleven skal kunne konstruere høyder i en trekant.

Eleven skal kunne konstruere sirkler, trekanter, parallellogrammer, kvadrater og rektangler.

Eleven skal kunne løse likninger av første grad, vurdere og sette prøve på egne svar.

Eleven skal kunne multiplisere og dividere brøk med heltall og brøk med brøk.

Eleven skal kunne multiplisere potenser med samme grunntall, f.eks. 23 x 25 = 2(3+5).

Eleven skal kunne oppreise en normal i et punkt på ei rett linje.

Eleven skal kunne overføre empiriske data fra en tabell til punkter i et koordinatsystem og sette navn på aksene og velge skala.

Eleven skal kunne planlegge datainnsamling, lage spørreskjemaer, samle inn og sortere datamaterialet.

Eleven skal kunne plassere todimensjonale geometriske figurer i et koordinatsystem, og bruke koordinatene til å utforske figurenes egenskaper.

Eleven skal kunne regne med potenser og flere regnearter i samme regnestykke.

Eleven skal kunne sammenligne og plassere positive og negative hele tall, desimaltall, brøk og prosent på tallinja.

Eleven skal kunne sette opp budsjett og regnskap med regneark, og presentere disse ved hjelp av tabeller og diagrammer.

Eleven skal kunne skrive tall på potensform.

Eleven skal kunne ta i bruk utviding av brøk for å forenkle hoderegningen i en gitt problemstilling knyttet til prosent eller promille, f.eks. å regne ut hvor mange prosent 3/25 er ved å utvide brøken til 12/100.

Eleven skal kunne tolke arbeidstegninger for å konstruere geometriske figurer.

Eleven skal kunne trekke sammen bokstavuttrykk, løse opp parenteser, multiplisere tall med parentesuttrykk og regne med brøkuttrykk med ett ledd i nevnerne.

Eleven skal kunne undersøke og beskrive egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved hjelp av presise geometriske begreper, som parallelle linjer, normaler, høyder, rette vinkler og diagonaler.

Eleven skal kunne velge enten desimaltall, brøk eller prosent i svar, slik at valg av representasjon understøtter den praktiske situasjonen og krav til nøyaktighet.

Eleven skal kunne vurdere hva svaret blir divisor har mindre verdi enn 1, f.eks. 35 meter tau delt i lengder på 0,5 meter (målingsdivisjon).

8. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne anvende verne- og sikkerhetsutstyr på laboratoriet.

Eleven skal kunne beskrive noen objekter som er ute i verdensrommet og hva som er mellom dem.

Eleven skal kunne beskrive teorier for hvordan universet har oppstått og utviklet seg og beskrive noen avstander i verdensrommet.

Eleven skal kunne bruke begrepene gruppe, periode, skallmodell, atomnummer, proton, og elektron til å plassere grunnstoffene riktig i periodesystemet.

Eleven skal kunne bruke eksempler fra hverdagen til å forklare forskjellen på partikkelegenskaper og stoffegenskaper.

Eleven skal kunne bruke plasseringen av noen grunnstoffer i periodesystemet til å forklare hvilke typer kjemiske forbindelser som kan dannes.

Eleven skal kunne diskutere miljøaspekter i forhold til et produkt (livsløpsanalyse).

Eleven skal kunne finne eksempler på og forklare oppbyggingen av næringskjeder.

Eleven skal kunne forklare de ulike organellenes funksjon i cellen.

Eleven skal kunne forklare hva en syre/base-indikator er.

Eleven skal kunne forklare hva som skjer ved bunnfelling.

Eleven skal kunne forklare sammenheng mellom disse to prosessene.

Eleven skal kunne forklare teorien om platetektonikk og hvilke observasjoner som støtter denne teorien.

Eleven skal kunne forklare virkemåte og funksjonalitet og demonstrere forsvarlig bruk av enkelt verktøy.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan mennesker har påvirket miljøet globalt.

Eleven skal kunne gi eksempler på tiltak som fører til vern av naturen og foreslå argumenter for naturvern.

Eleven skal kunne gjenkjenne varselssymboler og forklare betydningen av disse.

Eleven skal kunne gjøre rede for jordklodens oppbygning fra den innerste kjernen til det ytre av atmosfæren.

Eleven skal kunne gjøre rede for viktigheten av å etterprøve andres resultater og påstander.

Eleven skal kunne lage egne produkter etter kravspesifikasjon.

Eleven skal kunne oppgi kilder på riktig måte.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre en analyse av et ukjent stoff.

Eleven skal kunne samtale om hva som kjennetegner vitenskapelig tenkemåte.

Eleven skal kunne separere stoffer på ulike måter, ved destillering, bunnfelling og mekanisk separasjon.

Eleven skal kunne skille mellom rene stoffer og stoffblandinger.

Eleven skal kunne skrive rapport etter mal.

Eleven skal kunne skrive sakpreget naturfaglig tekst.

Eleven skal kunne systematisere data.

Eleven skal kunne tolke og forklare grafiske framstillinger med naturfaglig innhold.

Eleven skal kunne undersøke og fortelle om hvilke interesser som har stått mot hverandre og hvorfor.

Eleven skal kunne undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i økosystem i nærområdet.

Eleven skal kunne velge et objekt ute i verdensrommet, søke informasjon på Internett og lage en plakat med viktig informasjon om objektet.

Eleven skal kunne argumentere for egne observasjoner og konklusjoner.

Eleven skal kunne argumentere for egne observasjoner/resultater.

Eleven skal kunne beskrive hvilke stoffer som inngår i fotosyntesen og celleåndingen.

Eleven skal kunne beskrive i hovedtrekk hvordan solsystemet og planetene ble dannet.

Eleven skal kunne beskrive og dokumentere hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde i kommunen.

Eleven skal kunne beskrive utfelling.

Eleven skal kunne bruke begrepene biotisk og abiotisk faktor.

Eleven skal kunne bruke begrepene pH, surhet, sur, nøytral, basisk, H+-ioner, OH--ioner og nøytralisering for å beskrive sure og basiske løsninger.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å framstille resultater.

Eleven skal kunne bruke presist fagspråk.

Eleven skal kunne bruke sikkerhetsdatablad.

Eleven skal kunne finne informasjon om minst en miljøorganisasjon og presentere deres miljøpolitikk for de andre elevene.

Eleven skal kunne finne ut hva forskere tror om liv på planeter utenfor vårt solsystem og samtale om funnene.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse.

Eleven skal kunne forklare hva som skjer ved destillasjon.

Eleven skal kunne forklare hvordan ulike naturkatastrofer bidrar til å endre jorda (ekstremvær, vulkaner, jordskjelv, klimakrise).

Eleven skal kunne formulere egne hypoteser og etterprøve disse gjennom ulike forsøk/undersøkelser.

Eleven skal kunne følge reglene som gjelder på laboratoriet.

Eleven skal kunne gjøre rede for begrepet biologisk mangfold og hvorfor dette begrepet er viktig i diskusjonen om vern av naturen.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvorfor fotosyntesen er viktig for livet på jorda.

Eleven skal kunne innhente og loggføre data.

Eleven skal kunne lage en bruksanvisning for et produkt og presentere det for andre.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre forsøk for å undersøke egenskaper i stoffer fra hverdagen.

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner.

Eleven skal kunne søke informasjon om romstasjoner og lage en oversikt over hva romstasjoner forsker på.

Eleven skal kunne tegne en bakterie, en plante- og en dyrecelle og gjøre rede for likheter og ulikheter.

Eleven skal kunne tegne og tolke næringskjeder og næringsnett.

Eleven skal kunne undersøke egenskaper til syrer og baser.

Eleven skal kunne utforske surheten til ulike stoffer som tas med fra husholdningen hjemmefra, ved å måle pH og bruke ulike indikatorer.

8. trinn (norsk)

Eleven skal kunne anvende grunnleggende fagterminologi knyttet til emnet som presenteres.

Eleven skal kunne anvende hensiktsmessige lesestrategier til ulike formål.

Eleven skal kunne be om ordet til innlegg og replikk i møter og formelle diskusjoner.

Eleven skal kunne beskrive form, innhold og formål i (ulike sjangre innen litteratur, film og teater)*.

Eleven skal kunne beskrive hvordan estetiske virkemidler i illustrerte tekster som tegneserier, reklame og bildebøker gjensidig utfyller hverandre.

Eleven skal kunne bruke kontraster, sammenlikninger og språklige bilder i kreative eller fortellende tekster.

Eleven skal kunne bruke korrekt tegnsetting ved sitater.

Eleven skal kunne bruke tekstmarkører for å skape sammenheng i en tekst.

Eleven skal kunne definere begrepene etos, logos og patos.

Eleven skal kunne disponere informasjon for å planlegge en tekst.

Eleven skal kunne dramatisere korte litterære tekster.

Eleven skal kunne finne relevant informasjon ved å bruke innholdsfortegnelse og stikkordsliste strategisk.

Eleven skal kunne forklare hvordan ord bygges opp ved hjelp av ordstammer, prefiks og suffiks.

Eleven skal kunne formidle litterære analyser i muntlige og skriftlige anmeldelser.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan ordbruk avhenger av medium og situasjon.

Eleven skal kunne gjenfortelle hovedinnholdet i historier og samtaler.

Eleven skal kunne gjenkjenne noen ord som har leksikalsk likhet, og forklare betydningen av dem.

Eleven skal kunne gjenkjenne ulike argumentasjonsteknikker som spiller på følelser.

Eleven skal kunne gjøre rede for flerspråklighet og kodeveksling.

Eleven skal kunne gjøre rede for strategier for å komme i gang med skrivingen.

Eleven skal kunne hente ut og sammenlikne informasjon om tema fra ulike tekster.

Eleven skal kunne i tekstsamtale peke på likheter og forskjeller i uttrykksmåter og innhold i noen oversatte tekster.

Eleven skal kunne komme med forslag til videre utvikling av egne og andres framføringer.

Eleven skal kunne kunne navngi og beskrive de ti ordklassene.

Eleven skal kunne kunne redigere tekst digitalt og bruke stave- og grammatikkontroll for å forbedre egen tekst.

Eleven skal kunne kunne skrive effektivt og tydelig for hånd.

Eleven skal kunne kunne stave høyfrekvente ord på sidemålet.

Eleven skal kunne lage skille mellom egen og andres tekst.

Eleven skal kunne lese samtidstekster på begge målformer.

Eleven skal kunne lytte til korte tilrettelagte muntlige tekster på svensk og dansk, og gjengi noe informasjon om tema.

Eleven skal kunne presentere og begrunne egne meninger i en sak.

Eleven skal kunne redegjøre for hva som kjennetegner talespråk vs. skriftspråk.

Eleven skal kunne referere til skrevne og uskrevne regler for publisering på nett.

Eleven skal kunne sette ord på tema i et utvalg samtidstekster.

Eleven skal kunne skrive et referat fra en tekst på et av nabospråkene.

Eleven skal kunne skrive informerende og kreative tekster* med utgangspunkt i eksempeltekster.

Eleven skal kunne skrive kreative og informative tekster* på nynorsk og bokmål med ulike formål*.

Eleven skal kunne skrive ulike typer tekster med utgangspunkt i kilder som egne notater og bilder.

Eleven skal kunne tenke analytisk om tekster i samarbeid med andre.

Eleven skal kunne utforme lysbilder med bevegelige bilder og lydkutt, og strukturert bruk av animasjoner.

Eleven skal kunne analysere tekster i litterær samtale.

Eleven skal kunne anvende temasetning og støttesetninger for å bygge opp avsnitt i informative og argumenterende tekster.

Eleven skal kunne argumentere for og imot en sak.

Eleven skal kunne beherske tegnsetting ved replikker og sitater.

Eleven skal kunne bruke fagterminologi i samtaler om form, innhold og formål med litterære tekster.

Eleven skal kunne bruke grammatiske begreper for å sammenligne bøyningsmønstre i nynorsk og bokmål.

Eleven skal kunne bruke informasjon fra andres tekster i egen skriving.

Eleven skal kunne bruke strategier for å lytte, oppfatte og forstå muntlige tekster av ulike slag (f.eks. ulike notatteknikker for å oppsummere hovedinnholdet i muntlige framføringer).

Eleven skal kunne delta konstruktivt i utforming av kriterier.

Eleven skal kunne finne subjekt, verbal, objekt og adverbial i setninger.

Eleven skal kunne finne, kombinere og vurdere informasjon i en tekst.

Eleven skal kunne forklare hvordan formål påvirker budskap i leserbrev.

Eleven skal kunne forklare personers rettigheter knyttet til bruk av bilder på sosiale medier.

Eleven skal kunne formulere en påstand om hva teksten handler om ved å kombinere informasjon fra flere steder i teksten.

Eleven skal kunne framføre forberedt opplesning av en litterær tekst.

Eleven skal kunne gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale.

Eleven skal kunne gjenkjenne kontraster, sammenlikninger og språklige bilder i kreative eller fortellende tekster.

Eleven skal kunne gjenkjenne sentrale ord i dansk og svensk.

Eleven skal kunne gjøre rede for og bruke førskrivingsstrategier.

Eleven skal kunne gjøre rede for regler for saklige diskusjoner.

Eleven skal kunne kunne bearbeide egne tekster etter tilbakemeldinger og sammenlikning med kriterier.

Eleven skal kunne kunne begrunne synspunkt og tilpasse teksten til formål og mottaker.

Eleven skal kunne kunne referere til kilder når kilden ikke er åpenbar.

Eleven skal kunne lage lysbilder som supplerer og understreker den muntlige presentasjonen.

Eleven skal kunne lese (tekster i ulike medier og sjangre)*, og peke på særtrekk.

Eleven skal kunne lese og delta i samtale om svenske og danske tekster i ulike sjangere.

Eleven skal kunne mestre hovedmønstret for bøying av substantiv, pronomen, verb og adjektiv på begge målformer.

Eleven skal kunne peke på positive sider ved egen og andres framføringer.

Eleven skal kunne presentere begrunnede forslag til tema i noen klassiske tekster.

Eleven skal kunne presentere sammenhengen mellom dansketiden og de to sidestilte norske målformene.

Eleven skal kunne redegjøre for hva som inngår i en litterær analyse.

Eleven skal kunne reflektere omkring egen språkbruk og hva som kan virke diskriminerende og trakasserende på andre.

Eleven skal kunne reflektere over hva som skal til for å få andre til å høre på det vi sier i en muntlig fremføring.

Eleven skal kunne sammenligne tekster ut fra kjennetegn i eksempeltekst.

Eleven skal kunne sette ord på hovedforskjeller mellom språkene.

Eleven skal kunne sette ord på hva den historiske utviklingen har betydd for skiftspråksituasjonen i Norge.

Eleven skal kunne sette ord på ulike holdninger til nynorsk og bokmål.

Eleven skal kunne undersøke oppbygning av ulike teksttyper for å finne tekstmønstre.

9. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne anmelde litterære tekster.

Eleven skal kunne argumentere for egne meninger.

Eleven skal kunne bruke oversettelsesprogram og vurdere muligheter og begrensninger.

Eleven skal kunne bruke oversettelsesprogram, og diskutere fordeler og ulemper.

Eleven skal kunne bruke sentrale mønstre for ordbøying.

Eleven skal kunne dikte videre på utdrag fra skjønnlitterære tekster eller filmer.

Eleven skal kunne diskutere aktuelle spørsmål og problemstillinger.

Eleven skal kunne diskutere likheter og forskjeller i ulike type tekster om samme tema.

Eleven skal kunne finne andre uttrykksmåter når samtalepartneren ikke forstår.

Eleven skal kunne finne og vurdere kilder, og hente ut informasjon til bruk i egen skriving.

Eleven skal kunne forklare begrepet idiom og gi eksempler på hvordan idiomer kan oversettes.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på positivt og negativt ladede uttrykk.

Eleven skal kunne forstå nye ord ut fra andre språk eleven kjenner.

Eleven skal kunne forstå og bruke et variert og korrekt ordforråd i tekster om utvalgte emner.

Eleven skal kunne forstå og diskutere budskapet i sangtekster de har lyttet til.

Eleven skal kunne gi uttrykk for forskjeller i egne og andres meninger.

Eleven skal kunne hente ut hovedinnholdet fra ulike muntlige tekster, notere og videreformidle.

Eleven skal kunne hente ut ordforråd, sjangertrekk og strukturer fra eksempeltekster til bruk i eget arbeid.

Eleven skal kunne herme etter og diskutere forskjeller mellom ulike dialekter.

Eleven skal kunne lese og gjengi innhold i nyhetsoppslag om aktuelle tema.

Eleven skal kunne lese og sammenlikne informasjon fra ulike kilder om et faglig emne.

Eleven skal kunne lese og videreformidle informasjon fra ulike grafiske fremstillinger.

Eleven skal kunne mestre rettskriving av nytt ordtilfang i egen skriving.

Eleven skal kunne presentere noen sentrale historiske emner fra Storbritannia og USA (f. eks. utvandringen til Amerika, den industrielle revolusjonen, det engelske imperiet, 2. verdenskrig ).

Eleven skal kunne redegjøre for valgte arbeidsmåter og læringsstrategier.

Eleven skal kunne sammenfatte hovedinnhold og gjengi interessante detaljer fra muntlige tekster om ulike faglige emner.

Eleven skal kunne sammenligne intonasjon i engelsk og morsmål, og bruke korrekte intonasjonsmønstre i egen tale.

Eleven skal kunne samtale om et aktuelt tema eller faglig emne og gi uttrykk for egne synspunkter.

Eleven skal kunne se likheter og ulikheter i omgangsformer og levesett i engelskspråklige land og Norge.

Eleven skal kunne skrive nyhetsoppslag om aktuelle tema (med overskrift, ingress, brødtekst og bilde).

Eleven skal kunne skrive og fremføre moderne utgaver av klassiske tekster og eventyr.

Eleven skal kunne stille spørsmål for å utforske hverandres synspunkter.

Eleven skal kunne tilpasse intonasjon og setningsbygning i kommunikasjonen.

Eleven skal kunne vurdere bruk av ulikt ladede synonymer i egne og andres språkbruk.

Eleven skal kunne vurdere bruk av ulikt ladede synonymer i egne og andres tekster.

Eleven skal kunne vurdere egen måloppnåelse opp mot mål og kriterier.

Eleven skal kunne vurdere og sammenlikne informasjon fra ulike digitale kilder.

Eleven skal kunne belyse et tema og argumentere med flyt og sammenheng.

Eleven skal kunne beskrive eget læringsarbeid.

Eleven skal kunne bruke autentiske kilder for å finne relevant vokabular og uttrykksmåter.

Eleven skal kunne bruke engelske begreper for måling av volum, lengde og temperatur.

Eleven skal kunne bruke notater fra diskusjoner, presentasjoner og forestillinger som utgangspunkt for skriftlige tekster (f. eks: referater, sammendrag, anmeldelser).

Eleven skal kunne bruke og forstå detaljert informasjon i retteprogram.

Eleven skal kunne bruke ulike setningsbindere og setningstyper for å skape variasjon i egne tekster.

Eleven skal kunne bruke ulike setningstyper for å skape variasjon.

Eleven skal kunne bygge opp egne tekster med tydelig struktur tilpasset sjanger.

Eleven skal kunne diskutere dagsaktuelle tema.

Eleven skal kunne diskutere hvilke læringsmuligheter ulike situasjoner utenfor klasserommet gir.

Eleven skal kunne diskutere hvordan ulike geografiske forhold former liv og levesett (geografi, klima, naturressurser, befolkning).

Eleven skal kunne diskutere og gi eksempler på ulikt ladede synonymer slik det brukes i dag (f.eks. hiphop-tekster, TV-programmer, diskusjonsinnlegg på nett).

Eleven skal kunne finne alternative arbeidsmåter og strategier når læringen stopper opp.

Eleven skal kunne finne eksempler på negativt ladede ord og uttrykk i ulike tekster (f.eks: hip-hop-tekster og sosiale media), og finne positive erstatninger.

Eleven skal kunne formidle egne tekster som blogginnlegg, reklame, raptekster og samtale om valgt sjanger.

Eleven skal kunne formulere seg høflig og flytende ved henvendelser (bestillinger, forespørsler, klager, osv.).

Eleven skal kunne forstå og bruke et variert og korrekt ordforråd i samtale om utvalgte emner.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan samme innhold uttrykkes i ulike ordtak på engelsk og morsmålet.

Eleven skal kunne gjengi informasjon og bilder i samsvar med regler for personvern og nettvett.

Eleven skal kunne gjennomføre samtaler om faglige emner og dagsaktuelle problemstillinger.

Eleven skal kunne lage egne tekster etter inspirasjon fra ulike eksempeltekster (f. eks: dikt, sangtekster, fabler, noveller).

Eleven skal kunne lese og uttrykke meninger om litterære tekster.

Eleven skal kunne lytte til og gjengi informasjon fra autentiske muntlige tekster (f. eks. nyhetsopplesninger, talk shows, realityserier).

Eleven skal kunne lytte til og gjengi innhold i nyhetssendinger om aktuelle tema.

Eleven skal kunne lytte ut ukjente ord og uttrykksmåter i muntlige tekster og fortolke dem ut i fra sammenhengen.

Eleven skal kunne planlegge egne tekster ut fra formål og mottaker.

Eleven skal kunne presentere en aktuell nyhetssak.

Eleven skal kunne sammenfatte hovedinnhold og gjengi interessante detaljer fra selvvalgte tekster.

Eleven skal kunne sammenfatte og presentere relevant informasjon om faglige emner.

Eleven skal kunne sammenlikne og beskrive situasjonen til aboriginene og maoriene.

Eleven skal kunne sammenlikne person- og miljøskildringer i litterære tekster om ulike tider og steder.

Eleven skal kunne stille oppklarende spørsmål når man ikke forstår.

Eleven skal kunne tilpasse layout til tekstens formål (sidetall, overskrifter, fonter og linjeavstand).

Eleven skal kunne tilpasse lesemåten til hensikten med lesingen.

Eleven skal kunne uttrykke uenighet på en hyggelig måte.

9. trinn (fremmedspråk)

Eleven skal kunne be samtalepartner om å gjenta, forklare og snakke langsommere.

Eleven skal kunne beskrive egne arbeidsmåter og strategier for å nå et mål.

Eleven skal kunne bruke egne erfaringer med å lære andre språk som utgangspunkt for innlæring av det nye språket.

Eleven skal kunne bruke en rekke ord, uttrykk og setningskonstruksjoner.

Eleven skal kunne bruke fastsatte mål og kriterier for å vurdere eget og andres arbeid.

Eleven skal kunne bruke noen spørsmålsformuleringer og ulike setningskonstruksjoner.

Eleven skal kunne bruke noen tidsuttrykk.

Eleven skal kunne bruke ordklassenes grunnleggende bøyningsmønstre.

Eleven skal kunne bruke sine forkunnskaper i nye situasjoner.

Eleven skal kunne bruke tankekart for å beskrive personer, steder eller objekter.

Eleven skal kunne finne enkle alternative ord når hun/han mangler ordforråd.

Eleven skal kunne forklare hvordan geografiske forhold påvirker levesett og næringsveier i språkområdet.

Eleven skal kunne formulere enkle spørsmål.

Eleven skal kunne formulere enkle tekster i nåtid.

Eleven skal kunne fortelle om andre offisielle språk i språkområdet.

Eleven skal kunne fortelle om daglige rutiner, ferie, innkjøp, skoledagen og fritidsinteresser.

Eleven skal kunne fortelle om sine daglige rutiner hjemme og på skolen.

Eleven skal kunne gi uttrykk for meninger og følelser.

Eleven skal kunne gjøre rede for fordeler og begrensninger ved oversettelsesprogram.

Eleven skal kunne hente ut relevant informasjon i standardiserte sjangere som væroversikter, bestillingslister, menyer, brosjyrer og horoskoper.

Eleven skal kunne kjenne igjen tonefall og trykk som er like eller ulike morsmålet.

Eleven skal kunne kommunisere enkelt ved hjelp av sosiale medier (Facebook, Twin Space, blogg).

Eleven skal kunne kommunisere med forståelig uttale i kjente situasjoner.

Eleven skal kunne sammenligne hverdagslivet i språkområdet og i Norge.

Eleven skal kunne samtale om språkområdets mattradisjoner.

Eleven skal kunne si seg enig eller uenig i noe.

Eleven skal kunne skrive et leserinnlegg etter mønstertekster.

Eleven skal kunne skrive korte, enkle tekster med korrekt rettskriving og tegnsetting.

Eleven skal kunne skrive tekster som forteller og beskriver (ferieopplevelser, skoledagen, fritid).

Eleven skal kunne spørre og svare på spørsmål om pris på varer og tjenester.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål til muntlige og skriftlige tekster om familie og ferie, skole, venner og fritid, byer, land.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål til muntlige og skriftlige tekster som omhandler daglige rutiner, ferie, innkjøp, skoledagen og fritidsinteresser.

Eleven skal kunne uttrykke hva hun/han liker og ikke liker med utgangspunkt i kjente temaer.

Eleven skal kunne velge ulike læringsaktiviteter tilpasset egen språklæring (lære utenat, dramatisere, se film, lytte til musikk, lese tekster, samtale).

Eleven skal kunne vise nettvett og følge regler for publisering av bilder, filmer, navn og tekster ved kommunikasjon på nett.

Eleven skal kunne beskrive personer og steder på en enkel måte.

Eleven skal kunne bruke digitale oversettelsesprogram.

Eleven skal kunne bruke en rekke bindingsord som f.eks. «og, men, eller, fordi».

Eleven skal kunne bruke formuleringer i stilte spørsmål for å lage svar.

Eleven skal kunne bruke høflighetsfraser og høflige tiltaleformer når det forventes.

Eleven skal kunne bruke riktig ordstilling i korte setninger.

Eleven skal kunne bruke vanlige ord og uttrykk for å formulere egne setninger.

Eleven skal kunne diskutere språkområdets kultur fra opplevelser på og utenfor skolen.

Eleven skal kunne etterlikne ulike intonasjonsmønstre.

Eleven skal kunne finne nøkkelord i muntlige og skriftlige tekster for å gjengi hovedinnholdet.

Eleven skal kunne formulere egne replikker i kjente situasjoner.

Eleven skal kunne formulere noen enkle setninger i fortid og fremtid.

Eleven skal kunne følge instruksjoner som matoppskrifter, veibeskrivelse og tidstabeller.

Eleven skal kunne føre en kort samtale i nåtid.

Eleven skal kunne gi noen eksempler på variasjoner av språket i språkområdene.

Eleven skal kunne gi uttrykk for følelser som for eksempel glede, sinne, sorg, forelskelse mm.

Eleven skal kunne kopiere språklyder, tonefall og trykk som er typiske for fremmedspråket.

Eleven skal kunne lese korte kjente tekster med forståelig uttale.

Eleven skal kunne referere til digitale kilder og følge regler for opphavsrett.

Eleven skal kunne sammenligne sider ved norsk og språkområdets matkultur.

Eleven skal kunne sammenligne vanlige fritidsaktiviteter i språkområdet og i Norge.

Eleven skal kunne sammenlikne noen grammatiske strukturer som er like eller ulike morsmålets strukturer.

Eleven skal kunne samtale om hovedinnholdet i sanger, dikt og andre autentiske tekster.

Eleven skal kunne samtale om sport og fritid, venner, skole og ferie.

Eleven skal kunne skrive beskjeder som f. eks. SMS, e-post, lapper.

Eleven skal kunne skrive en tekst om en by eller et land etter mønstertekster fra nett eller andre kilder.

Eleven skal kunne skrive enkle kommentarer på en eksisterende nettside om et kjent tema.

Eleven skal kunne skrive tall og tallkombinasjoner.

Eleven skal kunne skrive tekster om daglige rutiner, ferie, innkjøp, skoledagen og fritidsinteresser.

Eleven skal kunne spørre og svare på spørsmål om måleenheter som lengde, vekt og volum.

Eleven skal kunne uttrykke meninger om bildekunst og musikk fra språkområdet.

Eleven skal kunne velge og bruke strategier som er nyttige for egen språklæring.

Eleven skal kunne vurdere egen språkkompetanse ut fra sjekkpunkter, for å sette seg nye læringsmål*.

9. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne analysere og tolke problemstillinger, vurdere løsningsstrategier og velge løsningsmetoder, direkte eller med nødvendige mellomregninger.

Eleven skal kunne beskrive vinkler og bruke begreper som vinkelbein, toppunkt, toppvinkler, nabovinkler, samsvarende vinkler, utvendig vinkel, supplement- og komplementvinkler, sentralvinkel og periferivinkel.

Eleven skal kunne bruke «veien om 1 prosent» til å finne prosentgrunnlaget.

Eleven skal kunne bruke dynamisk geometriprogram til å flytte horisontlinjen opp eller ned og forsvinningspunktet mot høyre eller venstre og forklare hva som skjer.

Eleven skal kunne bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling.

Eleven skal kunne bruke overslagsregning og resonnement til å eliminere foreslåtte svar og vurdere eksakte svar i egne utregninger.

Eleven skal kunne bruke tall og variabler til å eksperimentere, utforske og utføre beregninger knyttet til praktiske og teoretiske problemer.

Eleven skal kunne definere primtall.

Eleven skal kunne drøfte og velge hvilket sentralmål som beskriver datamaterialet best.

Eleven skal kunne faktorisere uttrykk der en faktor får to ledd, f.eks. 4a + 12b = 4(a + 3b).

Eleven skal kunne forklare at en prosentvis økning og deretter en like stor prosentvis minking ikke fører tilbake til opprinnelig prosentgrunnlag, f.eks. prisoppgang og så prisnedgang.

Eleven skal kunne forklare hva som menes med formlike planfigurer, og bruke dette til å avgjøre om to figurer er formlike.

Eleven skal kunne forklare hvorfor å trekke kvadratroten og å kvadrere er motsatte regneoperasjoner, fordi.

Eleven skal kunne formlene for overflate og volum til sylinder, kjegle og kule, og bruke disse i beregninger.

Eleven skal kunne gjøre om fra knop til km/h og omvendt.

Eleven skal kunne gjøre om mellom måleenhetene mm3, cm3, dm3,m3, mL, cL, dL og L, og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner.

Eleven skal kunne gjøre overslag over volumet til ulike romfigurer i praktiske sammenhenger, f.eks. innholdet i et glass, en mugge eller et basseng.

Eleven skal kunne gjøre rede for formlene for overflate og volum til prisme og sylinder.

Eleven skal kunne gjøre rede for Pytagoras’ læresetning og betingelsen for å bruke den.

Eleven skal kunne gjøre strategiske valg av enheter og foreta omgjøringer med tanke på å forenkle videre utregninger, f.eks. gjøre om lengdeenheter i et prisme til dm dersom tetthet skal oppgis i kg/dm3.

Eleven skal kunne identifisere en funksjon ut fra et funksjons-uttrykk, en tabell, en graf eller en tekst, og kunne oversette mellom de ulike representa-sjonene for en funksjon der dette er mulig.

Eleven skal kunne lage arbeidstegning og konstruere regulære mangekanter.

Eleven skal kunne lage en lineær tilnærming til en funksjon ut fra en rekke punkter på grafen, både for hånd og med digitale verktøy.

Eleven skal kunne lage perspektivtegninger av enkle tredimensjonale modeller, der tegningene har to forsvinningspunkter.

Eleven skal kunne ordne, gruppere og presentere data med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne presentere resultater fra egne beregninger på en formålstjenlig måte, f.eks. ved hjelp av tabeller og diagrammer, produsert med digitale verktøy.

Eleven skal kunne redegjøre for forskjellen mellom prosent og prosentpoeng.

Eleven skal kunne sammenligne verdien av ulike brøker ved å vurdere forholdet mellom teller og nevner i hver av brøkene.

Eleven skal kunne sette inn tall i en formel og regne ut svaret.

Eleven skal kunne skrive og forstå hva som menes med tallparet (x, f(x)), og finne det igjen som et punkt på grafen til f.

Eleven skal kunne stille opp likninger og ulikheter av første grad ut i fra et virkelighetsnært praktisk problem, og løse likningene og ulikhetene.

Eleven skal kunne ta i bruk algebra til generaliseringer, f.eks. utlede formel for n-te oddetall, n-te trekanttall eller for vinkelsum i mangekant.

Eleven skal kunne tegne enkle romfigurer som f.eks. prisme og sylinder.

Eleven skal kunne tolke og analysere en empirisk funksjon, gjenkjenne ekstremalpunkter, og forklare forløpet til en graf.

Eleven skal kunne tolke tegninger av tredimensjonale figurer fra ulike synsvinkler, og bruke logisk resonnement til å beskrive hvordan den tredimensjonale figuren ser ut.

Eleven skal kunne trekke kvadratroten av et produkt.

Eleven skal kunne undersøke vinkelsummer i mangekanter og generalisere.

Eleven skal kunne utføre beregninger knyttet til bruk av kreditt, sammenligne priser for varer kjøpt på avbetaling og kontant.

Eleven skal kunne utføre divisjon av brøk med helt tall, brøk med brøk og brøk med blanda tall.

Eleven skal kunne anslå størrelsen til og måle ulike vinkler.

Eleven skal kunne begrunne konstruksjon av sirkel, midtnormal og halveringslinje til vinkel ved hjelp av geometriske steder.

Eleven skal kunne beregne gebyrer og renteutgifter i forbindelse med bruk av kredittkort og vurdere hvor mye dette fordyrer et kjøp.

Eleven skal kunne beregne og konstruere vinkler som er f.eks. 22,5°, 37,5°, 67,5°, 75°.

Eleven skal kunne beregne overflate og volum til prisme, pyramide, sylinder, kule og kjegle.

Eleven skal kunne beskrive egenskapene til sekanter, korder og tangenter.

Eleven skal kunne bruke formlene til å finne f.eks. radius i grunnflaten til en sylinder når volum og høyde er gitt.

Eleven skal kunne bruke formlikhet til å foreta beregninger av vinkler og sider i geometriske planfigurer.

Eleven skal kunne bruke Pytagoras setning til å beregne en ukjent sidelengde i en rettvinklet trekant.

Eleven skal kunne definere og bruke variasjonsbredde, og beregne denne med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne drøfte presisjon og måleusikkerhet i målinger.

Eleven skal kunne finne stigningstall og konstantledd for en lineær funksjon ut fra to gitte punkter på grafen, både grafisk og ved regning, og skrive den på formen y = ax + b.

Eleven skal kunne forklare at «prosent større enn» og «prosent mindre enn» blir forskjellig i en sammenligning, fordi differensen regnes i prosent av ulikt grunnlag.

Eleven skal kunne forklare at en økning på 100 % er en dobling og at en økning på 200 % er en tredobling.

Eleven skal kunne forklare hva som menes med median, typetall og gjennomsnitt, og beregne disse for enkle datasett, med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner og regne med brøker, også brøker med bokstaver og parentese.

Eleven skal kunne forstå en funksjon som en forskrift som tilordner en verdi til et gitt tall x, og bruke notasjonen f(x).

Eleven skal kunne forstå hva om menes med begrepene variabel, konstant og funksjonsverdi.

Eleven skal kunne gjøre om fra km/h til m/s og omvendt.

Eleven skal kunne gjøre rede for sammenhengen mellom prosent og brøk og ta dette i bruk for å forenkle hoderegningen i en gitt problemstilling, f.eks. enklere å finne ¼ av 240 kr enn 25 % av 240 kr.

Eleven skal kunne konstruere sekant, korde og tangent, herunder tangenten som går gjennom et gitt punkt utenfor sirkelen.

Eleven skal kunne løse oppstilte likninger og ulikheter av første grad.

Eleven skal kunne med utgangspunkt i en sammensatt problemstilling, identifisere faste og variable størrelse og løse oppgaven, f.eks. ved å stille opp en likning, lage en tabell eller prøve og feile og bruke logisk resonnement.

Eleven skal kunne med utgangspunkt i praktiske problemstillinger, regne med kvadratrøtter, f.eks. bestemme sidelengden i et kvadrat med gitt areal.

Eleven skal kunne omforme en basisformel etter behov før innsetting av tall og utregning.

Eleven skal kunne oppgi svar med gjeldende siffer.

Eleven skal kunne primtallsfaktorisere sammensatte tall.

Eleven skal kunne regne med bokstavuttrykk, trekke sammen uttrykk, faktorisere, løse opp parenteser, multiplisere tall med parentesuttrykk og parentesuttrykk med parentesuttrykk, og regne med brøkuttrykk med ett ledd i nevnerne.

Eleven skal kunne skrive både hel tall og desimaltall på standardform.

Eleven skal kunne ta i bruk hoderegningsstrategier i sammensatte og komplekse situasjoner.

Eleven skal kunne tolke og sammenligne bilder laget med og uten perspektiv.

Eleven skal kunne trekke kvadratroten av en brøk.

Eleven skal kunne undersøke vinkelsummer i trekanter og generalisere.

Eleven skal kunne utforske egenskaper hos todimensjonale geometriske former ved å bruke dynamisk geometriprogram.

Eleven skal kunne utforske geometri innenfor teknologi, f.eks. bjelker, brukonstruksjoner og profilen til flyvinger.

Eleven skal kunne vurdere og sette prøve på egne svar i likninger og ulikheter.

9. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne argumentere for hvorfor elektriske apparater er parallellkoblet og ikke seriekoblet i hjemmet.

Eleven skal kunne beskrive virkemåten til ulike elektroniske kommunikasjonssystemer (fra avsender til mottaker).

Eleven skal kunne bruke en modell til å forklare hvorfor strømmen er den samme overalt i en sluttet krets.

Eleven skal kunne bruke plasseringen av grunnstoffene i periodesystemet til å forklare hvilke typer kjemiske forbindelser som kan dannes.

Eleven skal kunne bruke presist fagspråk.

Eleven skal kunne bruke sikkerhetsdatablad.

Eleven skal kunne demonstrere hvordan vi kan få fram et fargespekter og forklare hvorfor.

Eleven skal kunne drøfte holdninger til grensesetting og respekt for andres kropp og holdninger.

Eleven skal kunne drøfte konsekvenser for individ og samfunn ved bruk av slik teknologi.

Eleven skal kunne drøfte problemstillinger knyttet til ulike typer seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Eleven skal kunne drøfte ulike syn på abort.

Eleven skal kunne etterprøve andres påstander og konklusjoner.

Eleven skal kunne forklare egenskaper til metaller og ikke-metaller ut ifra bindingstypen.

Eleven skal kunne forklare hormonenes rolle i menstruasjonssyklusen.

Eleven skal kunne forklare hva resistans er.

Eleven skal kunne forklare hvordan celler kommuniserer i nervesystemet.

Eleven skal kunne forklare hvorfor regnbuer oppstår.

Eleven skal kunne forklare hypofysens rolle i hormonsystemet.

Eleven skal kunne forklare sentrale begreper i forbindelse med en fødsel.

Eleven skal kunne forklare stoffers løselighet i vann ut i fra polaritet.

Eleven skal kunne følge reglene som gjelder på laboratoriet.

Eleven skal kunne gi eksempler på noen hovedgrupper og plassere disse i periodesystemet.

Eleven skal kunne gi eksempler på sykdommer som er knyttet opp til hormonsystemet og nervesystemet.

Eleven skal kunne gjøre greie for det perifere nervesystemet og sentralnervesystemet.

Eleven skal kunne gjøre greie for hvilken funksjon en sikring har i en strømkrets.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvilke kjertler som produserer de ulike hormonene.

Eleven skal kunne gjøre rede for viktigheten av å etterprøve andres resultater og påstander.

Eleven skal kunne presentere resultater fra forsøk der stoffer sorteres etter løselighet i vann.

Eleven skal kunne sette navn på de ulike delene av øyet og beskrive hvordan øyet er oppbygd og fungerer.

Eleven skal kunne skrive forklarende og argumenterende tekster fra praktisk arbeid og/eller et valgt tema.

Eleven skal kunne skrive rapport etter mal.

Eleven skal kunne systematisere data.

Eleven skal kunne undersøke hvordan speil reflekterer lys og vise at refleksjonsloven gjelder.

Eleven skal kunne undersøke og forklare hvordan øyet oppfatter farger (fargeblindhet, etterbilde osv.).

Eleven skal kunne undersøke sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans og gjøre enkle beregninger.

Eleven skal kunne anvende verne- og sikkerhetsutstyr på laboratoriet.

Eleven skal kunne argumentere for egne observasjoner og konklusjoner.

Eleven skal kunne beregne effekten når spenning og strøm er oppgitt.

Eleven skal kunne beskrive hva som kjennetegner lett- og tungt løselige stoffer.

Eleven skal kunne beskrive utviklingen av fosteret i de tre trimestrene.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å dokumentere, registrere og framstille data.

Eleven skal kunne drøfte likheter og forskjeller mellom hormonsystemet og nervesystemet.

Eleven skal kunne finne eksempler på naturfaglige argumenter og fakta i tekster i ulike medier og vurdere innholdet kritisk.

Eleven skal kunne forklare de ulike kjemiske bindingstypene ved bruk av modeller.

Eleven skal kunne forklare hva lys er (både partikler og bølger).

Eleven skal kunne forklare hva som menes med hovedgrupper.

Eleven skal kunne forklare hva som skjer ved kjønnslemlestelse og omskjæring.

Eleven skal kunne forklare hva strøm og spenning er ved hjelp av enkle modeller.

Eleven skal kunne forklare hvordan celler kommuniserer i hormonsystemet.

Eleven skal kunne forklare hvordan hormoner styrer puberteten.

Eleven skal kunne forklare hvordan vannmolekylet er bygget opp.

Eleven skal kunne formulere egne hypoteser og etterprøve disse gjennom ulike forsøk/undersøkelser.

Eleven skal kunne gi eksempler på prosesser i kroppen som påvirkes av hormoner.

Eleven skal kunne gi kommentarer til andres tekster etter gitte kriterier.

Eleven skal kunne gjenkjenne varselssymboler og forklare betydningen av disse.

Eleven skal kunne gjennomføre målinger og bruke riktig enhet for resistans, strøm og spenning.

Eleven skal kunne gjøre forsøk med dybdesyn, breddesyn og optiske illusjoner og forklare fenomenene.

Eleven skal kunne gjøre forsøk med og forklare forskjellen på ulike typer linser og tegne strålegangen gjennom linser.

Eleven skal kunne gjøre greie for forskjellige former for prevensjon og drøfte problemstillinger knyttet til bruk.

Eleven skal kunne gjøre rede for forskjellige seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og drøfte hvordan sykdommene kan unngås.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvorfor det er mulig å spore datakommunikasjon.

Eleven skal kunne innhente og loggføre data.

Eleven skal kunne koble opp strømkretser etter gitt koblingsskjema, forutsi mulige resultater og foreta målinger av strøm og spenning.

Eleven skal kunne samtale om hva et elektronisk kommunikasjonssystem er (mobiltelefon, Internett med de ulike kommunikasjonskanalene, dataregistrering osv.).

Eleven skal kunne tegne og forklare oppbyggingen av nervecellen.

Eleven skal kunne undersøke og forklare hvordan lys endrer retning ved lysbrytning og gi eksempler på hvor vi kan observere dette.

Eleven skal kunne undersøke serie- og parallellkoblinger av lyspærer og motstander og trekke noen konklusjoner om sammenhenger mellom strøm og spenning.

9. trinn (norsk)

Eleven skal kunne anvende setningsanalyse for å lage gode, meningsbærende setninger.

Eleven skal kunne beskrive hvordan lyd, språk og bilder påvirker og utfyller hverandre i film.

Eleven skal kunne bruke egnede tekstmarkører for å skape sammenheng i ulike typer tekster.

Eleven skal kunne bruke presis fagterminologi om form, innhold og formål i samtale om litterære tekster og film.

Eleven skal kunne bruke språklige virkemidler i kreative og argumenterende tekster.

Eleven skal kunne bruke ulike kilder som grunnlag for egen skriving.

Eleven skal kunne diskutere forskjellen på og holdningen til ulike talemål i Oslo.

Eleven skal kunne forklare hovedtrekk i utviklingen av nynorsk og bokmål.

Eleven skal kunne forklare prinsipper knyttet til kopiering og kildehenvisninger i arbeid med egne tekster.

Eleven skal kunne formulere en problemstilling knyttet til selvvalgt tema og holde en muntlig presentasjon.

Eleven skal kunne gi eksempler på saklig argumentasjon.

Eleven skal kunne gi respons ut fra formål, innhold og mottaker.

Eleven skal kunne gjenkjenne argumentasjonsteknikker som spiller på fornuft, følelser og tillit.

Eleven skal kunne gjenkjenne etos, logos og patos i taler og andre muntlige tekster.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter kommer til syne i noen tekster fra ulike perioder med felles tema, ved en muntlig eller skriftlig presentasjon.

Eleven skal kunne Gjøre rede for skrivestrategier som kan brukes til å skrive reflekterende og argumenterende tekster.

Eleven skal kunne integrere informasjon fra nettbaserte kilder i presentasjoner der det er naturlig.

Eleven skal kunne kombinere og sammenholde informasjon fra flere kilder.

Eleven skal kunne kunne bruke ulike funksjoner i tekstbehandlingsprogrammet på en hensiktsmessig måte.

Eleven skal kunne kunne integrere kilder i egen tekst.

Eleven skal kunne lage oversikt over utbredelsen av de ulike samiske språkene.

Eleven skal kunne lese skjønnlitterære samtidstekster på begge målformer og beskrive språklige virkemidler.

Eleven skal kunne oppsummere hovedinnholdet i en muntlig presentasjon.

Eleven skal kunne peke på kjennetegn på hovedgruppene av talemål.

Eleven skal kunne peke på noen språklige likheter og ulikheter mellom de skandinaviske språkene i skriftlige tekster.

Eleven skal kunne redegjøre for hva det innebærer å tolke.

Eleven skal kunne skille ut og omformulere diskriminerende og trakasserende språkbruk i skriftlige og muntlige tekster.

Eleven skal kunne skrive ulike teksttyper* med utgangspunkt i kilder som bilder eller film.

Eleven skal kunne undersøke oppbygning av ulike teksttyper for å finne tekstmønstre.

Eleven skal kunne utdype og underbygge et synspunkt.

Eleven skal kunne utforme kriterier sammen med medelever og lærer.

Eleven skal kunne velge og anvende treffsikre søkeord og kombinasjoner av søkeord.

Eleven skal kunne analysere tekster og beskrive litterære virkemidler.

Eleven skal kunne anvende fagspråk knyttet til emnet som presenteres.

Eleven skal kunne avgrense valg av tema og tekster i arbeidet med selvvalgt emne.

Eleven skal kunne beherske grammatiske begreper for å sammenligne fraser og setningsoppbygging i nynorsk og bokmål.

Eleven skal kunne bruke korrekt oppsett for kildehenvisninger.

Eleven skal kunne bruke ulike søkeportaler.

Eleven skal kunne bruke ulike tekstmarkører for å skape variasjon i en tekst.

Eleven skal kunne diskutere hvorfor og gi eksempler på hvordan språk utvikler seg forskjellig avhengig av alder, yrke og sosial gruppe.

Eleven skal kunne diskutere trakasserende språkbruk i skriftlige og muntlige samtidstekster.

Eleven skal kunne forklare gjeldende lovgivning knyttet til opphavsrett til musikk, film, tekst og bilder i arbeid med tekster.

Eleven skal kunne forklare hvordan formål påvirker budskap i taler.

Eleven skal kunne framføre nyansert opplesning av en litterær tekst.

Eleven skal kunne gi en innføring i samisk språkhistorie og rettigheter før og nå.

Eleven skal kunne gi konstruktive tilbakemeldinger og vurdere sider ved eget og andres arbeid ut fra kriterier.

Eleven skal kunne gjengi og oppsummere innhold og budskap i svenske og danske tekster.

Eleven skal kunne gjenkjenne humor i ulike typer tekster.

Eleven skal kunne gjenkjenne kroppsspråk som brukes bevisst for å forsterke budskap.

Eleven skal kunne gjøre rede for utbredelsen av noen sentrale målmerker.

Eleven skal kunne i en muntlig eller skriftlig presentasjon gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter kommer til syne i noen oversatte tekster.

Eleven skal kunne legge gode eksempeltekster til grunn for egen skriving av argumenterende, reflekterende og kreative tekster.

Eleven skal kunne lese saktekster på begge målformer og beskrive oppbygning av teksten.

Eleven skal kunne mestre bøying av høyfrekvente sterke verb på begge målformer.

Eleven skal kunne nyttiggjøre seg respons, og forbedre egen tekst.

Eleven skal kunne oppsummere hovedinnhold i en klassediskusjon.

Eleven skal kunne redegjøre for hva en begrunnet påstand er.

Eleven skal kunne se en sak fra flere sider, og gjengi motstridende argumenter.

Eleven skal kunne skrive reflekterende og argumenterende tekster* på nynorsk og bokmål med ulike formål og mottakere*.

Eleven skal kunne skrive sammen og referere til annen tekst i egen tekst.

Eleven skal kunne tolke og vurdere andres utsagn.

Eleven skal kunne vise hvordan plasseringen av setningsleddene kan skape ulik betydning.

Eleven skal kunne vurdere egne og hverandres tekster underveis i skriveprosessen.

10. trinn (engelsk)

Eleven skal kunne begrunne valg av hjelpemidler ut fra behov og egne preferanser.

Eleven skal kunne beskrive eget læringsarbeid.?Eleven skal kunne beskrive og uttrykke synspunkter om andre mennesker på en respektfull måte.

Eleven skal kunne beskrive personers særtrekk ut fra måten de uttrykker seg på (f. eks replikker i filmer).

Eleven skal kunne bruke innøvde fraser i dialog for å forfølge tema andre tar opp og bringe samtalen videre.

Eleven skal kunne delta i en diskusjon om dagsaktuelle tema.

Eleven skal kunne diskutere hvordan negativt ladede ord brukes om forskjellige grupper i befolkningen og virkningen det har på dem det gjelder.

Eleven skal kunne diskutere og reflektere rundt ulike levesett og omgangsformer i engelskspråklige land og Norge.

Eleven skal kunne formidle egne kulturopplevelser i skriftlige og muntlige anmeldelser.

Eleven skal kunne forstå og bruke et nyansert og presist ordforråd i tekster om forskjellige emner.

Eleven skal kunne forstå og diskutere budskapet i taler de har lyttet til.

Eleven skal kunne fortelle om effekten av ulike læringsstrategier i eget arbeid.

Eleven skal kunne følge sentrale mønstre for rettskriving og grammatikk i egne tekster.

Eleven skal kunne følge strukturmønstre for ulike fagtekster (artikler, essays, leserbrev).

Eleven skal kunne gjøre rede for historiske og geografiske trekk knyttet til innholdet i aktuelle tekster.

Eleven skal kunne hente ut hovedinnholdet fra autentiske muntlige tekster, notere og videreformidle.

Eleven skal kunne henvende seg til fremmede og innhente informasjon via e-post.

Eleven skal kunne kunne uttrykke beskrivelser, fortolkninger og sammenligninger med flyt og sammenheng.

Eleven skal kunne lage egne tekster etter inspirasjon fra romaner og noveller og gi en muntlig introduksjon til teksten.

Eleven skal kunne lese og gjengi relevant og nyansert informasjon fra selvvalgte faglige tekster.

Eleven skal kunne lese utdrag fra klassisk litteratur, beskrive særpreg og drøfte relevans til egen tid.

Eleven skal kunne redegjøre for sentrale strukturer i engelsk grammatikk og setningsbygning og bruke dette i eget arbeid.

Eleven skal kunne reflektere over tekster fra ulike kilder og bruke notater som utgangspunkt for egen skriving.

Eleven skal kunne reflektere over årsaker til ulikheter i levekår mellom urbefolkninger og landets øvrige befolkning.

Eleven skal kunne samtale om forskjeller mellom spontane og litterære muntlige tekster (f. eks. dagligtale og teaterspråk).

Eleven skal kunne snakke med tydelig uttale og korrekt intonasjon.

Eleven skal kunne uttrykke og begrunne meninger om litterære tekster og faglige spørsmål.

Eleven skal kunne uttrykke respekt for andres synspunkter.

Eleven skal kunne vurdere og bruke hensiktsmessige lese- og skrivestrategier tilpasset formålet.

Eleven skal kunne vurdere og diskutere litterære tekster av varierende omfang.

Eleven skal kunne argumentere og overbevise med flyt og sammenheng.

Eleven skal kunne bruke fra engelsk-engelske ordbøker for å finne ordforklaringer og synonymer.

Eleven skal kunne bruke uenighet konstruktivt for å finne nye svar.

Eleven skal kunne diskutere handling, problemstilling og budskap i skuespill.

Eleven skal kunne diskutere hvordan betydningen av positivt og negativt ladede ord og uttrykk endrer seg over tid.

Eleven skal kunne finne frem til og diskutere tematiske likheter i ulike type tekster.

Eleven skal kunne forstå og bruke et nyansert og presist ordforråd i samtale om forskjellige emner.

Eleven skal kunne forstå og diskutere nyanser i ulike typer muntlige tekster.

Eleven skal kunne gjengi handling og beskrive personer og miljø i selvvalgte litterære tekster.

Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive ulike dialekter og sosiolekter.

Eleven skal kunne gjennomføre samtaler om etiske problemstillinger.

Eleven skal kunne lage og delta i en dramatisering/film inspirert av litteratur, film eller andre kulturelle uttrykksformer.

Eleven skal kunne lese samtalepartnerens kroppsspråk og ta hensyn til det i samtalen.

Eleven skal kunne presentere en aktuell problemstilling og belyse denne fra ulike perspektiver.

Eleven skal kunne redegjøre for særtrekk i engelsk lydsystem og intonasjon, og bruke dette i egen tale.

Eleven skal kunne relatere innholdet i litterære tekster til geografiske og historiske kunnskaper.

Eleven skal kunne sammenlikne og tolke informasjon fra ulike kilder til bruk i egen skriving.

Eleven skal kunne skrive litterære tekster med struktur fra ulike sjangre.

Eleven skal kunne skrive sammenhengende tekster for å informere eller argumentere.

Eleven skal kunne tilpasse setningsmønstre og tekstbygging til innhold og hensikt.

Eleven skal kunne tilpasse setningsmønstre til innhold og hensikt.

Eleven skal kunne utforme ulike digitale tekster tilpasset formål og mottaker.

Eleven skal kunne uttrykke synspunkter på etiske problemstillinger.

Eleven skal kunne velge egnede arbeidsmåter og strategier tilpasset mål og egne preferanser.

Eleven skal kunne vurdere bruk av sterkt ladede ord og uttrykk i egne og andres tekster.

Eleven skal kunne vurdere egen måloppnåelse opp mot mål og kriterier.

Eleven skal kunne vurdere og hente ut informasjon fra ulike kilder for å redegjøre for et faglig emne.

10. trinn (fremmedspråk)

Eleven skal kunne undersøke grammatiske strukturer som er like eller ulike morsmålet.

Eleven skal kunne beskrive og begrunne eget valg av arbeidsmåter og strategier for å nå et mål.

Eleven skal kunne beskrive sine daglige rutiner og sammenlikne med hverdagsliv i språkområdet.

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy som støtte i presentasjoner (videokamera, redigeringsprogram for lyd og bilde, ulike presentasjonsprogram).

Eleven skal kunne bruke nøkkelord som støtte i muntlige presentasjoner.

Eleven skal kunne bruke ordklassenes grunnleggende bøyningsmønstre.

Eleven skal kunne bruke teknikker for å holde en enkel dialog i gang (stille spørsmål tilbake, gjenta ord fra spørsmålet, bruke «fyllord»).

Eleven skal kunne delta i vurdering av eget og andres arbeid.

Eleven skal kunne diskutere hvilke strategier som er hensiktsmessige å bruke for å løse ulike oppgaver.

Eleven skal kunne formulere setninger med noe variasjon i ord, uttrykk og setningskonstruksjoner.

Eleven skal kunne fortelle om forskjellige varianter av språket i språkområdet og gi eksempler på ord eller uttrykk.

Eleven skal kunne fortelle om vennskap, hverdag, nærmiljøet.

Eleven skal kunne gi uttrykk for likheter og forskjeller, for eksempel i Norge og språkområdet.

Eleven skal kunne gi uttrykk for likheter og ulikheter.

Eleven skal kunne gi uttrykk for opplevelser knyttet til musikk og film fra språkområdet.

Eleven skal kunne gi uttrykk for personlige opplevelser knyttet til språkområdets kultur, i og utenfor skolen.

Eleven skal kunne gjenfortelle hovedinnholdet i muntlige tekster med støttebilder som f. eks «trailer» av en film, nyhetssak, musikkvideo.

Eleven skal kunne gjengi hovedinnholdet i tilrettelagte skjønnlitterære tekster og autentiske tekstutdrag.

Eleven skal kunne gjøre rede for likheter og forskjeller når det gjelder høytider, tradisjoner, hverdagsliv, skole og utdanning i språkområdet og i Norge.

Eleven skal kunne kommunisere skriftlig ved hjelp av sosiale medier (blogg, Facebook, Twitter, Twin Space).

Eleven skal kunne lese og bruke informasjon fra grafer, tabeller og statistikk.

Eleven skal kunne samtale om kjente personer og nyhetssaker.

Eleven skal kunne skrive et intervju med en reel eller fiktiv person.

Eleven skal kunne skrive informative tekster som f. eks. reisebrosjyre, aktuelle nyheter.

Eleven skal kunne skrive tekster med korrekt rettskriving og tegnsetting.

Eleven skal kunne stille og svare på spørsmål til muntlige og skriftlige tekster om vennskap, hverdag, nærmiljøet.

Eleven skal kunne uttrykke hva hun/han liker og ikke liker og begrunne dette.

Eleven skal kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse på en enkel måte.

Eleven skal kunne utvide helsetninger med leddsetninger.

Eleven skal kunne beskrive og uttrykke meninger om ferier og andre opplevelser.

Eleven skal kunne beskrive opplevelser, meninger holdninger og følelser (blogg, reisebrev, dagbok, e-post, leserinnlegg).

Eleven skal kunne bruke egen sjangerkunnskap for å forstå ulike tekster.

Eleven skal kunne bruke riktig ordstilling i setninger.

Eleven skal kunne bruke sentrale bindingsord som f. eks. « for, etter, mens, hvis, at, når, da».

Eleven skal kunne bruke språklyder, tonefall og trykk som er typiske for fremmedspråket.

Eleven skal kunne delta i korte dialoger om kjente tema.

Eleven skal kunne finne relevante opplysninger om kjente emner i f. eks. avisartikler, ukeblader og reisebrosjyrer som utgangspunkt for samtale og videre arbeid.

Eleven skal kunne forklare hovedinnholdet i muntlige og skriftlige tekster om nærmiljø, fremtidsplaner, land og steder, dagsaktuelle hendelser.

Eleven skal kunne forstå og bruke tall på fire sifre eller mer (årstall, innbyggertall, statistikk).

Eleven skal kunne gi uttrykk for egne meninger om kjente tema i ulike situasjoner.

Eleven skal kunne gi uttrykk for følelser.

Eleven skal kunne gi uttrykk for opplevelser knyttet til litteratur fra språkområdet.

Eleven skal kunne gjøre rede for og bruke egne erfaringer med å lære andre språk som utgangspunkt for innlæring av det nye språket.

Eleven skal kunne gjøre rede for og bruke ulike læringsaktiviteter tilpasset egen språklæring (lære utenat, dramatisere, se film, lytte til musikk, lese tekster, samtale).

Eleven skal kunne hente ut informasjon og planlegge eget arbeid ved å bruke læringsverktøy som kolonnenotat, tankekart, VENN-diagram.

Eleven skal kunne kommunisere enkelt muntlig ved hjelp av sosiale medier (Skype, videochat).

Eleven skal kunne kommunisere med forståelig uttale og intonasjon i kjente situasjoner.

Eleven skal kunne lage digitale sammensatte tekster med lenket innhold.

Eleven skal kunne lese kjente tekster med forståelig uttale.

Eleven skal kunne presentere et geografisk område med fokus på språk og kulturgeografiske forhold.

Eleven skal kunne presentere norske attraksjoner, tradisjoner og kultur med utgangspunkt i kunnskap om språkområdets kultur og tradisjoner.

Eleven skal kunne samtale om noen historiske hendelser i språkområdet som har gitt grunnlag for tradisjoner.

Eleven skal kunne skrive korte tekster etter en modell.

Eleven skal kunne skrive tekster om vennskap, hverdag, nærmiljøet.

Eleven skal kunne tilpasse språkbruken i noen grad til samtalepartner og situasjon.

Eleven skal kunne uttrykke noen meninger og holdninger om kjente tema.

Eleven skal kunne vurdere egen språkkompetanse for å sette seg nye læringsmål*.

10. trinn (matematikk)

Eleven skal kunne avgjøre i hvilke situasjoner det er formålstjenlig å bruke promille i stedet for prosent, f.eks. alkoholmengde i blodet, ozonmengde i atmosfæren, gull- og sølvlegeringer, virkestoff i medisiner.

Eleven skal kunne beregne sannsynlighet i enkle praktiske situasjoner, både med og uten tilbakelegging.

Eleven skal kunne beskrive egenskapene til proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser, og avgjøre om to størrelser er proporsjonale eller omvendt proporsjonale ved regning eller ved hjelp av grafen.

Eleven skal kunne bruke «veien om 1 prosent, 10 prosent eller 50 prosent» i beregninger, f.eks. finne 25 % av 240 kr ved enten å gå veien om 10 % eller 50 %, og videreføre strategien til også å gjelde 26 % osv.

Eleven skal kunne bruke addisjonsregelen til å regne ut sannsynlighet, f.eks. femmer eller sekser i et terningkast.

Eleven skal kunne bruke regneark til å utarbeide oversikt over avdrag og renteutgifter knyttet til lån, og gjøre greie for beregningene.

Eleven skal kunne bruke resultatene fra et kombinatorisk problem til å beregne sannsynligheter.

Eleven skal kunne bruke ulike metoder for hoderegning og skriftlig regning fleksibelt og variert, og på en hensiktsmessig måte med tanke på å øke effektiviteten i utregninger.

Eleven skal kunne eksperimentere, utforske, beskrive og eventuelt generalisere sammenhenger, f.eks. oppdage sammenhengen mellom lengden til kateter og hypotenus, finne pytagoreiske tripler.

Eleven skal kunne finne eksempler innen kunst og arkitektur og gjøre greie for geometriske kjennetegn ved disse, f.eks. former, mønster og plasseringer.

Eleven skal kunne finne frekvens og relativ frekvens og lage sektordiagrammer, med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne finne sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning.

Eleven skal kunne foreta omgjøringer av ikke-dagligdagse eller sammensatte enheter, f.eks. fra nautiske mil til km og omvendt, fra kg/dm3 eller g/cm3 til andre enheter for massetetthet.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på uniform og ikke-uniform sannsynlighet, f.eks. kast med vanlig terning og kast med tegnestift.

Eleven skal kunne forklare hva som menes med formlike romfigurer, og bruke dette til å avgjøre om to figurer er formlike.

Eleven skal kunne forklare hvordan tallet pi framkommer som forholdet mellom areal og kvadratet til radius.

Eleven skal kunne forklare sammenhengen mellom lengdeforhold, arealforhold og volumforhold, f.eks. at dobling av sidelengden fører til firedobling av areal og åttedobling av volum.

Eleven skal kunne gi eksempler på praktiske situasjoner der kvadratiske funksjoner kan anvendes som en god matematisk modell, f.eks. arealet til et kvadrat eller en sirkel.

Eleven skal kunne gjøre målinger av strekning og tid og beregne gjennomsnittsfart.

Eleven skal kunne illustrere kvadratsetningene og konjugatsetningen geometrisk.

Eleven skal kunne konstruere innskrevet sirkel i trekanter og kvadrater og omskrive sirkel til disse.

Eleven skal kunne lage perspektivtegninger av enkle tredimensjonale modeller, der tegningene har flere forsvinningspunkter.

Eleven skal kunne løse oppstilte lineære likningssett med to ukjente, både algebraisk (med innsettings- og addisjonsmetode) og grafisk.

Eleven skal kunne med utgangspunkt i en sammensatt problemstilling, identifisere faste og variable størrelser og gjennomføre beregninger, f.eks. ved å stille opp likningssett med to ukjente.

Eleven skal kunne oppgi svar med gjeldende siffer.

Eleven skal kunne regne med bokstavuttrykk, trekke sammen uttrykk, faktorisere, løse opp parenteser, og regne med brøkuttrykk med ett og to ledd i nevnerne.

Eleven skal kunne regne med brudne brøker, f.eks. regne med benevninger i forbindelse med volum, masse og tetthet, kg/(kg/dm3).

Eleven skal kunne regne med potenser der grunntallet også er en potens, f.eks. (23)3 = 29.

Eleven skal kunne regne om mellom de ulike uttrykksformene brøk, desimaltall, prosent, promille.

Eleven skal kunne ta i bruk varierte hoderegningsstrategier i kombinasjon med skriftlige utregninger i sammensatte og komplekse situasjoner.

Eleven skal kunne utforske egenskaper hos tredimensjonale geometriske former ved å bruke digitalt verktøy, f.eks. finne størst mulig volum til en sylinder når overflaten er gitt, eller sammenligne volum til prisme og terning med samme overflate.

Eleven skal kunne utføre beregninger som viser hvordan renteutgifter endres når rentefot øker eller minker.

Eleven skal kunne utføre og begrunne konstruksjoner av sammensatte geometriske figurerer.

Eleven skal kunne uttrykke sannsynlighet som brøk og prosent.

Eleven skal kunne vite hva som menes med en kvadratisk funksjon.

Eleven skal kunne vurdere når det er formålstjenlig å skrive tall på standardform.

Eleven skal kunne vurdere og sette prøve på egne svar i likninger og likningssett.

Eleven skal kunne analysere og tolke problemstillinger, vurdere løsningsstrategier og velge løsningsmetoder.

Eleven skal kunne anvende standardalgoritmene og andre skriftlige metoder for de fire regneartene i sammensatte oppstilte og uoppstilte problemstillinger, og utføre beregninger i samsvar med korrekt prioritert rekkefølge av regneoperasjonene.

Eleven skal kunne behandle algebraiske uttrykk med tanke på å utlede og forenkle formler, f.eks. overflaten til en kjegle, gitt ved radius og høyde.

Eleven skal kunne beskrive og konstruere speiling, rotasjon og parallellforskyving.

Eleven skal kunne beskrive utfallsrom, f.eks. kast med en terning har 1,2,3,4,5 eller 6 i sitt utfallsrom.

Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å utarbeide diagrammer som viser sparing og lån over tid.

Eleven skal kunne bruke formlikhet til å foreta beregninger av volum i geometriske romfigurer.

Eleven skal kunne bruke multiplikasjonsregelen til å regne ut sannsynlighet, f.eks. to seksere på rad når du kaster terning.

Eleven skal kunne bruke overslagsregning kombinert med skriftlig regning til å vurdere måltall og benevninger i egne svar, og ekskludere egen framgangsmåte dersom benevning i svaret blir feil.

Eleven skal kunne bruke Pytagoras setning til å finne katetene når en kjenner hypotenusen og forholdet mellom katetene, f.eks. den ene kateten er dobbelt så lang som den andre og hypotenusen er 10 cm, x2 + (2x)2 = 10.

Eleven skal kunne bruke tall og variabler i prosjekter med teknologi og design, f.eks. gjøre beregninger knyttet til utforming av produkt og emballasje, og beregning av produksjonskostnader og transportutgifter.

Eleven skal kunne dele observasjoner inn i klasser og lage histogrammer, med og uten digitale verktøy.

Eleven skal kunne drøfte og løse enkle kombinatoriske problemer.

Eleven skal kunne drøfte presisjon og måleusikkerhet i målinger.

Eleven skal kunne drøfte ulike dataframstillinger og vurdere når det er hensiktsmessig å bruke de ulike diagrammene, f.eks. linjediagram til å beskrive kontinuerlig utvikling over tid.

Eleven skal kunne finne eksempler innen kunst og arkitektur og beskrive geometriske kjennetegn ved disse, f.eks. gylne snitt og gylne rektangler.

Eleven skal kunne foreta omgjøringer av andre lands måleenheter, f.eks. fot, yard, tommer, inch og dollar/gallon.

Eleven skal kunne forklare sannsynlighet som forholdet mellom antall gunstige og mulige utfall, og bruke dette til å regne ut sannsynligheter i dagligdagse sammenhenger og spill, f.eks. lottokupong, tippekupong.

Eleven skal kunne forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner og regne med brøker, også brøker med to ledd i nevneren, f.eks. 3/(x+1)-2/(x-1).

Eleven skal kunne gjenkjenne en parabel som en kvadratisk funksjon, og kunne tegne en parabel ut fra et gitt funksjonsuttrykk.

Eleven skal kunne gjenkjenne praktiske situasjoner der to størrelser er proporsjonale, omvendt proporsjonale eller beskriver en lineær sammenheng, og selv kunne finne slike eksempler.

Eleven skal kunne gjøre eksperimenter og få erfaring med tilfeldighet og store talls lov, enten fysisk eller ved simulering i regneark.

Eleven skal kunne gjøre målinger av masse og volum og beregne massetetthet.

Eleven skal kunne lage arbeidstegning og konstruere vilkårlige mangekanter ut fra gitte opplysninger, og forklare framgangsmåten.

Eleven skal kunne presentere resultater fra egne beregninger på en formålstjenlig måte, herunder egnede diagrammer med utgangspunkt i ulike problemstillinger, f.eks. kurvediagram for utvikling over tid.

Eleven skal kunne regne med potenser der grunntallet er en brøk, f.eks.

Eleven skal kunne regne ut renteinntekter ved sparing over tid, både for hånd og ved hjelp av regneark, gjøre greie for beregningene og presentere resultatene.

Eleven skal kunne sammenligne og plassere positive og negative hele tall, desimaltall, brøk, prosent og promille på tallinja.

Eleven skal kunne skrive tall med stor og liten verdi på standardform og utføre regneoperasjoner med slike tall.

Eleven skal kunne stille opp et likningssett med to ukjente ut i fra et virkelighetsnært praktisk problem, og løse likningssettet.

Eleven skal kunne utforske tredimensjonale figurer og tegne figurene fra ulike synsvinkler.

Eleven skal kunne utføre regneoperasjoner der prosent og promille inngår.

Eleven skal kunne utlede kvadratsetningene og konjugatsetningen og bruke disse til å forenkle algebraiske uttrykk der utvidelse og forkorting av brøker også inngår.

Eleven skal kunne uttrykke tall på varierte måter-.

10. trinn (naturfag)

Eleven skal kunne begrunne hvorfor vi finner så mye olje og gass til havs.

Eleven skal kunne beherske kritisk kildebruk.

Eleven skal kunne benytte tilbakemeldinger fra andre elever for å forbedre egne og andres tekst.

Eleven skal kunne beskrive forskjellen på organiske og uorganiske stoffer.

Eleven skal kunne beskrive hva som menes med kjemisk energi.

Eleven skal kunne beskrive ulike former for formering og den betydning dette har for genetisk variasjon.

Eleven skal kunne bruke begrepet funksjonell gruppe i sammenheng med stoffgruppene hydrokarboner, alkoholer og organiske syrer.

Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å dokumentere, registrere og framstille data.

Eleven skal kunne bruke et presist fagspråk.

Eleven skal kunne bruke evolusjonsteorien til å forklare utviklingen til av en art.

Eleven skal kunne bruke kjemisk formel og navn til å skille noen organiske og uorganiske syrer og baser fra hverandre.

Eleven skal kunne bruke sikkerhetsdatablad.

Eleven skal kunne definere akselerasjon, gjøre forsøk med, måle og beregne akselerasjon.

Eleven skal kunne definere begrepene masseprosent og volumprosent.

Eleven skal kunne definere og gi eksempler på stillings- og bevegelsesenergi.

Eleven skal kunne demonstrere hvordan en spole og en magnet kan lage elektrisk strøm ved induksjon.

Eleven skal kunne diskutere miljømessige fordeler og ulemper ved de ulike måtene å produsere elektrisk energi på.

Eleven skal kunne diskutere årsaker til slanking og spiseforstyrrelser og hvordan det kan påvirke helsen.

Eleven skal kunne etterprøve andres påstander og konklusjoner.

Eleven skal kunne finne fram til artikler om koplingen mellom livsstil og sykdommer i ulike massemedier og sammenlikne informasjonen.

Eleven skal kunne forklare betingelsene for at induksjon finner sted.

Eleven skal kunne forklare hva en fettsyre er og hvordan den er bygget opp.

Eleven skal kunne forklare hva krakking er og når denne metoden er nyttig.

Eleven skal kunne forklare hva som kjennetegner en art.

Eleven skal kunne forklare hva som skiller denne teorien fra andre teorier som har forsøkt å forklare utviklingen av livet på jorda.

Eleven skal kunne forklare hvordan olje og gass har blitt til.

Eleven skal kunne følge reglene som gjelder på laboratoriet.

Eleven skal kunne gi eksempler på bruk av folkemedisin i ulike folkegrupper, blant annet den samiske.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvilke materialer fra naturen som brukes i samenes dagligliv.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan fornybare og ikke-fornybare energikilder kan få en turbin til å drive en generator til å produsere elektrisk energi.

Eleven skal kunne gjøre enkle beregninger for energien som overføres ved kollisjoner.

Eleven skal kunne gjøre enkle modellforsøk for å teste ut materialers tåleevne og egenskaper.

Eleven skal kunne gjøre forsøk og enkle beregninger av effekt og arbeid i noen situasjoner i dagliglivet.

Eleven skal kunne gjøre forsøk og gi eksempler som viser sammenhengen mellom kraft, masse og akselerasjon (Newtons 2. lov).

Eleven skal kunne gjøre rede for betydningen av Gregor Mendels arbeid.

Eleven skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene ved seismiske undersøkelser og leteboring.

Eleven skal kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet livsstilssykdommer og gi eksempler.

Eleven skal kunne gjøre rede for viktigheten av publisering og å etterprøve andres resultater og påstander.

Eleven skal kunne innhente og loggføre data.

Eleven skal kunne lage enkle løsninger basert på masseprosent og volumprosent.

Eleven skal kunne navnsette enkle hydrokarboner, alkoholer og organiske syrer.

Eleven skal kunne påvise karbohydrater.

Eleven skal kunne skrive rapport etter mal.

Eleven skal kunne skrive sakpreget tekst.

Eleven skal kunne vurdere og drøfte innholdet i naturfaglige tekster i ulike medier.

Eleven skal kunne anvende verne- og sikkerhetsutstyr på laboratoriet.

Eleven skal kunne argumentere for egne observasjoner og konklusjoner.

Eleven skal kunne begrunne hvorfor argumentering og uenighet er viktig i naturvitenskapen.

Eleven skal kunne begrunne resultater fra praktisk arbeid med teori.

Eleven skal kunne beherske kritisk kildebruk.

Eleven skal kunne beskrive forskjellen på alkaner, alkener og alkyner.

Eleven skal kunne beskrive kjennetegn på karbohydrater og.

Eleven skal kunne bruke begrepene pH, surhet, sur, nøytral, basisk, H+-ioner, OH--ioner og nøytralisering for å beskrive sure og basiske løsninger.

Eleven skal kunne definere, måle og beregne fart.

Eleven skal kunne diskutere forskjellen mellom alternativ medisin og skolemedisin.

Eleven skal kunne diskutere hvordan manglende mosjon og feilernæring kan føre til dårlig helse og sykdommer.

Eleven skal kunne diskutere materialbruk ut fra hensynet til miljøet.

Eleven skal kunne diskutere observasjoner og resultater.

Eleven skal kunne forklare forskjellen på når det dannes olje og når det dannes gass.

Eleven skal kunne forklare hva effekt er og forklare sammenhengen mellom energi og effekt.

Eleven skal kunne forklare hva en generator består av og bruke begrepet induksjon i forklaringen.

Eleven skal kunne forklare hva vi mener med begrepet arbeid i fysikken ved å vise til eksempler.

Eleven skal kunne forklare hvordan faktorene arv og miljø kan påvirke individet.

Eleven skal kunne forklare hvordan informasjon lagres i arvestoffet og arvestoffets oppbygging.

Eleven skal kunne forklare mekanismene innen de forskjellige teoriene.

Eleven skal kunne forklare sammenhengen mellom energi og effekt og foreta enkle beregninger.

Eleven skal kunne formulere egne hypoteser og etterprøve disse gjennom ulike forsøk/undersøkelser.

Eleven skal kunne gi eksempler på «Kjerringråd» og diskutere hvorfor det er alternativ medisin eller skolemedisin.

Eleven skal kunne gi eksempler på bruksområder for ulike typer plast, forklare hvordan plast fremstilles og diskutere nytten av gjenvinning.

Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan materialer fra naturen brukes i samenes dagligliv.

Eleven skal kunne gi eksempler på noen vanlige alkoholer og hva de blir brukt til.

Eleven skal kunne gi en forklaring på hvordan mennesker i Norge har endret livsstil over tid og hva dette har ført til.

Eleven skal kunne gjenkjenne varselssymboler og forklare betydningen av disse.

Eleven skal kunne gjør enkle beregninger med masseprosent og volumprosent.

Eleven skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr som sikkerhetsbelte, kollisjonsputer og hjelm minsker skader ved uhell og ulykker.

Eleven skal kunne gjøre greie for hvorfor destillasjon er viktig i oljeindustrien.

Eleven skal kunne gjøre rede for begrepene meiose og mitose og forskjeller mellom disse.

Eleven skal kunne gjøre rede for den rådende evolusjonsteorien og hva som støtter den.

Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan en solcelle fungerer og hvor de brukes i dagens samfunn.

Eleven skal kunne konstruere og fremstille gjenstander og produkter med varierte materialer og teknologiske løsninger.

Eleven skal kunne skille mellom naturfaglige argumenter og personlige meninger i tekster i ulike medier.

Eleven skal kunne skille mellom ulike organiske stoffgrupper og gi noen eksempler.

Eleven skal kunne Skrive forklarende og argumenterende tekster fra praktisk arbeid og/eller valgt tema.

Eleven skal kunne skrive reaksjonslikning for forbrenning av et hydrokarbon.

Eleven skal kunne systematisere data.

Eleven skal kunne tidfeste når i geologisk historie olje og gass har blitt dannet.

Eleven skal kunne undersøke hvordan farten endrer seg for ting som faller fritt og gjøre rede for hva vi mener med tyngdens akselerasjon.

Eleven skal kunne utforske hva som skiller konsentrerte syrer, sterke syrer og svake syrer.

Eleven skal kunne vurdere kvaliteten på egne og andres tekster ut fra gitte kriterier.

10. trinn (norsk)

Eleven skal kunne anvende grunnleggende prinsipper knyttet til personvern og opphavsrett i arbeidet med tekster.

Eleven skal kunne avgrense og begrunne valg av emne og tekster i arbeidet med selvvalgt emne.

Eleven skal kunne bruke formverkets metaspråk for å beskrive en ytring.

Eleven skal kunne bruke korrekt grammatisk terminologi for å sammenligne bøyningsmønstre, ordtilfang og syntaks i bokmål og nynorsk.

Eleven skal kunne bruke virkemidler som humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder i reflekterende tekster.

Eleven skal kunne bygge videre på andres resonnement.

Eleven skal kunne dramatisere utdrag fra klassiske tekster og samtidslitteratur.

Eleven skal kunne forklare hvordan formål påvirker budskap i argumenterende tekster.

Eleven skal kunne forklare og anvende strategier for å tolke.

Eleven skal kunne forstå og gjengi informasjon fra danske og svenske muntlige tekster.

Eleven skal kunne gi begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger på andres fremføringer.

Eleven skal kunne gjøre rede for form, innhold og formål i litteratur og film.

Eleven skal kunne gjøre rede for forskjellen på dialekter og sosiolekter.

Eleven skal kunne gjøre rede for minoritetsspråkenes situasjon og betydning i Norge.

Eleven skal kunne integrere og kombinere relevant kunnskap i en skriftlig eller muntlig presentasjon, og vise hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter kommer til uttrykk i oversatte tekster.

Eleven skal kunne kunne bruke tekstbehandlingsprogrammet for å revidere egen tekst.

Eleven skal kunne lese, analysere og tolke tekster selvstendig i ulike sjangre* og medier på nynorsk og bokmål.

Eleven skal kunne mestre samsvarbøying.

Eleven skal kunne mestre variert og presist ordforråd.

Eleven skal kunne oppsummere og gjengi hovedmomenter i debatter, diskusjoner og foredrag.

Eleven skal kunne presentere innhold og tema i tekster skrevet på svensk og dansk.

Eleven skal kunne reflektere over anvendte kilders troverdighet.

Eleven skal kunne samtale om ulike tolkninger.

Eleven skal kunne skrive en tekst som drøfter diskriminerende og trakasserende språkbruk.

Eleven skal kunne skrive kreative, informative, argumenterende og reflekterende* tekster på nynorsk og bokmål med ulike formål*.

Eleven skal kunne skrive ulike tekster som reflekterende, argumenterende, informerende og kreative tekster med utgangspunkt i gode eksempeltekster og kilder som notater, bilder eller film.

Eleven skal kunne utforme kriterier sammen med medelever og lærer.

Eleven skal kunne velge og bruke digitale verktøy og medier kreativt og selvstendig, tilpasset tema og hensikt.

Eleven skal kunne vurdere om informasjonen er pålitelig og relevant.

Eleven skal kunne anvende hensiktsmessige lesestrategier for å orientere seg i store tekstmengder med ulike formål.

Eleven skal kunne beherske relevant fagterminologi i presentasjonen.

Eleven skal kunne beskrive hvordan estetiske virkemidler gjensidig påvirker og utfyller hverandre i digitale tekster og reflektere over hvordan lyd, bilde og språk påvirker mottaker.

Eleven skal kunne bruke fagtermer om språk og innhold, og tekstoppbygning.

Eleven skal kunne bruke relevant begrepsapparat for å vurdere egne og andres tekster.

Eleven skal kunne bygge opp lysbilder med interne og eksterne lenker.

Eleven skal kunne diskutere forekomster av negativ språkbruk i dagens mediebilde.

Eleven skal kunne finne subjekt, verbal, direkte objekt, indirekte objekt, adverbial, predikativ, subjunksjonal og konjunksjonal i setninger.

Eleven skal kunne forklare ulike holdninger til talemål ut fra historiske, sosiale og kulturelle forskjeller.

Eleven skal kunne forstå og gjengi informasjon fra danske og svenske filmer og tv-produksjoner.

Eleven skal kunne framføre tolkende opplesning.

Eleven skal kunne gjengi hovedpoeng og skrive sammendrag av tekster skrevet på dansk og svensk.

Eleven skal kunne gjenkjenne ironi i ulike typer tekster.

Eleven skal kunne gjenkjenne noen hersketeknikker.

Eleven skal kunne gjenkjenne på etos, logos og patos i muntlige og skriftlige tekster.

Eleven skal kunne gjøre rede for likheter og forskjeller i språk og uttrykksmåter i noen norske tekster fra ulike perioder med felles tema, ved en muntlig eller skriftlig presentasjon.

Eleven skal kunne kunne bruke funksjoner i tekstbehandlings-programmet i produksjon av større dokumenter.

Eleven skal kunne mestre skriveregler knyttet til bruk av talluttrykk, bindestrek, tankestrek, apostrof og aksenttegn.

Eleven skal kunne oppsummere og gjengi hovedmomenter i dramatiske produksjoner.

Eleven skal kunne orientere seg i tekst med mye konkurrerende informasjon.

Eleven skal kunne presentere muntlig og skriftlig resultatet av fordypning i et selvvalgt emne tilpasset mottaker og formål.

Eleven skal kunne presentere årsaker til og behov for to sidestilte norske målformer.

Eleven skal kunne skrive kreative, informative, argumenterende og reflekterende tekster og tilpasse språket til mottaker.

Eleven skal kunne undersøke oppbygning av ulike teksttyper for å finne tekstmønstre.

Eleven skal kunne utlede resonnementer som understøtter egne synspunkter.

Eleven skal kunne vurdere eget og andres arbeid ut fra kunnskap om fremføring, språk og tekst.