Onsdag 24. februar 2016 Kultur og medier

• 15.000 rettighetshavere slåss mot NRK om rettigheter • Vil bruke nytt forlik som brekkstang

Bruker flertall mot NRK

IMOT AVVIK: – Politikerne sier det vi har sagt hele tida: at opphavsretten må respekteres. Det er NRKs linje som avviker, sier advokat Bjørn Alexander Brem (nummer to fra høyre). Her sammen med (f.v.) Franzisca Aarflot i Norsk Sceneinstruktørforening, Lars Magnus Sæthre i Norsk Filmforbund, Carl Jørgen Kiønig i Norsk Sceneinstruktørforening og Peder Horgen i Norske Dansekunstnere. Foto: Tom Henning Bratlie

Et stort forlik i Stortinget krever at NRK sikrer betaling for opphavsrett. – Et tydeligere politisk signal kan man ikke få, mener organisasjonene som står midt i en rettighetskamp med NRK.

TV

Sist torsdag samlet alle partiene på Stortinget unntatt Frp seg bak en ny allmennkringkastermelding.

I meldingen krever flertallet at:

NRKs arkivmateriale gjøres tilgjengelig for viderebruk.

Opphavsrettigheter blir ivaretatt.

Allmennheten skal i størst mulig grad ha tilgang til det NRK produserer.

Forliket kom samme uke som 15 rettighetshaverorganisasjoner sendte et åpent brev til NRKs ledelse med krav om arkivavtale og betaling for opphavsrett.

Ny stortingsmelding:

• Stortingets familie- og kulturkomité la sist torsdag fram sin innstilling til Stortingsmeldingen om allmennkringkasting.

• Blant forslagene er ny NRK-lisens over skatteseddelen, organisering av NRK som en frittstående stiftelse og full kompensasjon for lønns- og prisvekst.

• Stortingsflertallet ber også NRK sikre tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet og ivaretakelsen av opphavsrettigheter.

Langvarig strid

Advokat og rådgiver for rettighetshaverorganisasjonene, Bjørn Alexander Brem, vil nå bruke forliket i nasjonalforsamlingen som en brekkstang i forhandlingene med NRK.

– Politikerne sier det vi har sagt hele tida: at opphavsretten må respekteres. Det er NRKs linje som avviker, ikke bare fra det vi og politikerne mener, men også fra hvordan arkivavtaler løses i våre naboland. Stortinget gjør det klart at NRK må oppfylle samfunnsoppdraget sitt på en måte som ivaretar opphavsretten, sier Brem.

Striden mellom forbundene og NRK dreier seg om at statskanalen ønsker å kjøpe rettighetene til tv-produksjoner for en engangssum, en såkalt «buyout».

Det vil gi kanalen rett til å vise tv-programmene så mange ganger den vil uten å betale rettighetshaverne for hver gang.

Dette går ikke rettighetshaverforbundene med på. De krever betaling på den tradisjonelle måten som gir rettighetshaverne betaling basert på hvor mange ganger et program vises, også på såkalte «on demand»-plattformer som nett-tv, Apple-tv og Chromecast.

NRK bør være forbilde

NRK har de siste årene sagt opp, eller latt være å fornye, avtalene som regulerte arbeidsvilkår og betingelser for viderebruk av tv-programmer.

I stedet har NRK forhandlet om vilkårene med hver enkelt rettighetshaver og tilbudt ulike avtaler for evige rettigheter.

Praksisen har vakt kraftige reaksjoner hos foreningene som til sammen organiserer over 15.000 rettighets­havere innen regi, drama, musikk, dans, scene, lyd og tekst.

– Hva kommersielle aktører gjør er én ting, men NRK er under statlig eierskap. Statskanalen har en samfunnsoppgave å oppfylle og skal være et forbilde for god kringkasterskikk, mener Brem.

Han oppfatter meldingen fra Stortinget som en klar instruks.

– Tydeligere politiske signaler enn dette får man ikke. Det er folket som er NRKs oppdragsgiver. Folket utgjør tv-seerne, men folket utgjør også rettighetshaverne. Og den nye allmennkringkasteravtalen sier at man skal ta hensyn til begge deler, altså både tilgjengelighet og opphavsrettigheter. NRK har en forpliktelse til å gjøre det Stortinget og dermed folket ønsker, hevder Brem.

NRK står på «buyout»

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har registrert Stortingets formulering og rettighetshaverorganisasjonenes krav. Han ser imidlertid ikke den samme koblingen som opphavsrettsorganisasjonene.

– Jeg tror Stortinget har lagt mer vekt på tilgjengelighet for publikum enn de som har krav på opphavsrett, sier Eriksen.

– Men de ber om nøyaktig det samme, arkivavtale og sikring av opphavsrett?

– Det er klart at opphavsretten er et viktig prinsipp, som NRK er den største garantisten i Norge for.

– Vil NRK stå på «buyout»-linja også framover?

– Ja, det er vårt standpunkt. «Buyout» er en annen måte å ivareta opphavsrett på. Det er ikke slik at de som har krav på det, ikke skal få betalt, men de vil få det på en annen måte, sier Eriksen.

Ap i spissen i Stortinget

Det var Arbeiderpartiets Arild Grande som sto i spissen for forliket på Stortinget.

– Avtalen er et uttrykk for at Stortinget mener det bør finnes ryddige avtaler som sikrer rettighetshaverne et rettferdig vederlag, sier Grande som understreker at han uttaler seg generelt og ikke om tvisten mellom NRK og de 15 rettighetshaverorganisasjonene.

Han mener NRK bør gå foran med et godt eksempel.

– Allmennkringkasterne bør være spesielt ryddige på dette området, sier Arild Grande.

– Hva syns du om «buyout»-linja til NRK?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det jeg kan si er at det trengs gode avtaler som kommer alle til gode, sier Grande.

morten.smedsrud@klassekampen.no

Uenig: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen mener NRK er Norges største garantist for opphavsretten. FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH