Torsdag 17. mars 2016 Innenriks

Arbeidarpartiet ber Høgre bli med på å seie nei til KrFs omstridde abortframlegg:

Høgre ber om tenkjetid

Tenkjeboksen: Statsminister Erna Solberg (H) meiner framlegget frå KrF i praksis vil ha lite å seie for dei fleste kvinner.

STRID: Programkomiteen i KrF har sett sinna i kok ved å fremje krav om at kvinner skal ha to døgns «refleksjonstid». Statsminister Erna Solberg avviser ikkje framlegget.

ABORT

«KrF vil at alle abortsøkende skal få god veiledning og informasjon før en abort besluttes. Etter veiledning skal det være en obligatorisk refleksjonstid på 1–2 døgn før en abort kan gjennomføres.»

Desse to setningane, henta frå KrFs programutkast, har fått politikarar frå alle fløyer til å rase mot KrF.

Torgeir Michaelsen er helsepolitisk talsperson i Ap. Han meiner det politiske Noreg no må samle seg.

– Eg meiner det er heilt uaktuelt å gjere endringar som innskrenkar kvinners rett til sjølvbestemt abort. Kvinner sjølv reflekterer over den dramatiske avgjerda det er å avslutte eit svangerskap.

– Eg føreset at dette er noko alle seier nei til, med unnatak av KrF og kanskje nokre i Sp. Grunnen til det er at abortlova har stått seg godt sidan 1970-talet. Eg trur òg at Høgre har erfart kva det vil seie, også politisk, å gje seg ut på det som blir oppfatta som å rokke ved abortlovas intensjonar, seier Michaelsen med tilvising til reservasjonsrettdebatten.

– Eg er veldig tydeleg på vegner av Arbeidarpartiet, og eg føreset at Høgre vil vere like tydelege, og då er vel den saka i grunnen avklart, seier han.

Abortstriden:

• Som eit vedlegg til Nydalen-erklæringa mellom Frp, Høgre, Venstre og KrF, kom ein eigen avtale om å innføre reservasjonsrett for legar som ikkje ville vise kvinner til abort.

• Venstre var ikkje med på denne avtalen.

• Framlegget om reservasjonsrett førte til massive protestar, og dei tre partia enda med å trekkje framlegget.

• I går la KrFs programkomité fram fyrste utkast til program for stortingsperioden 2017–2021. Utkastet skal no ut på brei høyring i organisasjonen.

Vil reflektere

Høgres leiar – og landets statsminister – Erna Solberg meiner framlegget ikkje vil ha noko å seie for dei fleste:

– KrFs programkomité har gått inn for ei refleksjonstid for kvinner etter at dei har avgjort at dei vil ta abort. Kva tenkjer du om det?

– Det har eg ikkje teke stilling til. Slike spørsmål må i så fall vårt eige parti diskutere. For dei fleste er situasjonen slik at du blir vist frå ein fastlege til å ta abort, og då vil det i praksis ikkje ha noko å seie. For som oftast vil det vere meir enn éin til to dagar mellom dei to tinga. Så vil det vere nokre få som møter direkte opp på sjukehuset og ber om abort. Men eg veit ikkje kva dette vil bety i sin konsekvens, seier Solberg, som sjølv ikkje har lese framlegget.

– Ap ber dykk om å vere med på å seie nei til framlegget?

– Vi må ha ein prosess og få lov til å diskutere eit framlegg utan å seie nei til alt automatisk, seier Solberg og legg til:

– Og så må eg få lov til å seie at i praksis trur eg for dei aller, aller fleste, så går det meir enn to dagar frå du har fått tilvising frå fastlegen til du er på klinikk.

Kan bli joker i 2017

Det er ingen løyndom at både Ap og Høgre gjerne går til sengs med KrF etter neste stortingsval. I Ap er derimot tonen klar når det gjeld KrFs sjanse for gjennomslag på abortfeltet. Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier dette om framlegget:

– Vår vedtekne, innarbeidde og godt kjende abortlov tek vare på dei behova som er, så dette er eit framlegg vi ikkje vil gå inn for, seier han.

– Heller ikkje i forhandlingar med KrF om eit eventuelt samarbeid?

– Ap står veldig trygt på den lova vi har i dag. Vi er opptekne av å hegne om den, fordi den er ein tryggleik for kvinner. Den tryggleiken er vi opptekne av å ta vare på, og ikkje skape utryggleik rundt, seier Støre.

Han får følgje av Michaelsen:

– Vi kan bli samde med KrF om ei rekkje tiltak for å få ned talet på abortar, som informasjonstiltak og gode vilkår for livet med småbarn. Men abort­retten vil vi ikkje rokke ved. Der går det ei grense.

– Så den får dei ikkje?

– Om eg får bestemme, får dei ikkje den.

I SV og Sp er det heller ikkje mykje forståing å spore for KrF-framlegget:

«Det er forstemmende å høre at KrF ikke tror kvinner tenker selv og må bes om å tenke seg om hvis de ønsker selvbestemt abort. Dette klarer kvinner selv å bestemme», skriv SVs Karin Andersen.

Ho kallar framlegget «formynderi», og legg til:

«Det er nok omkamp på abortloven nå, KrF. Vi kommer aldri til å gi slipp på vår selvbestemmelse til noen religiøse overdommere igjen. Den tida er over.»

Også Sp-nestleiar Anne Beathe Tvinnereim meiner KrF er på ville vegar:

«Det KrF i realiteten gjør, er å påføre kvinner i en allerede ekstremt vanskelig prosess ytterligere skam. Dagrun og programkomiteen framstiller det som at kvinner som går til legen for å be om abort, egentlig ikke har tenkt seg om. Det er en undervurdering av disse kvinnene og en umyndiggjøring», skriv ho.

politikk@klassekampen.no

Torgeir Michaelsen (Ap)