Lørdag 14. mai 2016 Lederen

Dekkoperasjon

• Norge er i ferd med å oppgi norsk suverenitet over Finanstilsynet, som har overordnet kontroll over norsk finanssektor. Nei til EU kaller det med rette en av største avgivelsene av suverenitet siden inngåelsen av EØS-avtalen. Regjeringen og finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere bedyret at Norge ikke vil oppgi kontrollen over Finanstilsynet, men har nå valgt å underlegge norsk finanssektor Brussel.

• Det regjeringen og Stortinget er i ferd med å gjøre, er å omgå paragraf 115 i Grunnloven som slår fast at man bare kan overføre myndighet (på et saklig begrenset område og med tre fjerdedels flertall) til en internasjonal sammenslutning Norge er tilsluttet eller slutter seg til. I et innlegg i Dagens Næringsliv denne uka viser Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, begge professorer ved Universitetet i Bergen, hvordan regjeringens løsning betyr å legge det norske finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer, men der realitetene tildekkes gjennom en konstruksjon der alle vedtak i norske saker formelt blir truffet av Eftas overvåkingsorgan (Esa). Fredriksen og Holmøyvik skriver at det er pinlig klart at dette er en «konstruksjon». Finansdepartementet skriver selv i proposisjonen: «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlede modellen at Eftas overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndig­heten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak».

• Stortingets finanskomité startet behandlingen av forslaget – et 648 siders dokument – tirsdag denne uka. Planen er å avgi innstilling allerede innen 13. juni, med pinse og 17. mai og mye annet imellom. ABC Nyheter påpekte i en sak torsdag at det er ekstrem kort tid for en beslutning som handler om den største suverenitetsoverføringen siden EØS-avtalen i 1994. Det er grunn til å føye til at hvis dette går gjennom i Stortinget, vil det også være snakk om en grunnlovsstridig beslutning, ettersom forslaget er en nøye utformet dekkoperasjon for å skjule det faktum at Norge blir underlagt finanstilsynet i EU, en sammenslutning Norge ikke er tilsluttet eller slutter seg til.