Torsdag 16. juni 2016 Kultur og medier

• Lokalradioer kjemper mot slukking av FM-nettet • Esa behandler tre klager om dab-utbygging

Klager på dab-støtte

Ukjent: – Det er urimelig at lokalradioer ikke skal få tilfredsstillende adgang til tunnelene på lik linje som de riksdekkende kanalene, sier Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund.

Utbyggingen av dab-radio i landets veitunneler er ulovlig statsstøtte, ifølge en klage til overvåkingsorganet Esa. Nå krever Esa svar fra norske myndigheter.

Radio

Fra januar neste år starter slukkingen av FM-nettet over hele landet. Når NRK, P4 og Radio Norge går over til den nye dab-standarden, blir norske lokalradioer aleine om å sende på det analoge FM-båndet i en overgangsperiode på fem år.

Men lokalradioene frykter at den nye teknologien vil føre til at de taper kampen om lytterne. Fra før har Norsk Lokalradioforbund og et anonymt kringkastingsselskap levert inn hver sin klage til Esa, som er EØS-avtalens vaktbikkje i Brussel.

Nå har enda en aktør meldt seg på banen for å få Esa til å åpne en formell sak mot den norske stat i håp om å utsette eller stanse FM-slukkingen.

Ifølge anklageskriftet på 13 sider har Statens vegvesen brukt inntil 1,1 milliarder kroner på ulovlig statsstøtte og kryssubsidiering for å gi de store radiokanalene dab-dekning i landets tunneler, samtidig som lokalradioene blir utestengt.

Også denne klageren har bedt Esa om å få være anonym, men oppgir at det er «en lokal radiostasjon i ei lita bygd i Norge».

– Norsk Lokalradioforbund har lenge forsøkt å kom?m?unisere med Statens vegvesen for å løse denne utfordringen. Vi har til nå ikke hatt tilstrekkelig gjennomslagskraft, konstaterer Svein Larsen, styreleder i Norsk Lokalradioforbund og til daglig sjef for Radio Metro i Oslo.

Dab erstatter FM:

• Dab er en forkortelse for Digital Audio Broadcasting.

• Stortinget har vedtatt at de riksdekkende kanalene (NRK, P1 og Radio Norge) skal over fra FM til DAB fra neste år.

• Lokalradioer utenfor storbyene har fått en overgangsperiode fram til 2022.

• Slukkingen av FM-nettet begynner med Nordland 11. januar 2017 og avsluttes med Finnmark 13. desember.

Krever likhet

Svein Larsen sier han ikke har kjennskap til hvem klageren er, men at han forstår frustrasjonen som mange lokalradioer opplever i overgangen til dab.

– For en kommersiell lokalradio er det et ekstremt stort handikapp hvis dekningen faller ut i tunneler.

– Når de store riksdekkende kanalene går over til dab bør de lokale radiostasjonene tilbys formidling i tunneler på like markedsmessige vilkår som de store, enten de sender i dab eller på FM, mener Larsen.

Norsk Lokalradioforbund har valgt en annen innfallsvinkel i sin klage til Esa, nemlig at myndighetene ikke kan vedta å slokke FM-nettet og dermed tvinge samtlige radiokanaler over på dab.

– Prinsipielt mener vi at norske myndigheter skal være veldig forsiktig med å vedta plattformer for teknologi og distribusjon. Verken storting eller regjering kan pålegge aktørene å stenge så lenge det finnes tilgjengelige frekvensressurser på FM-båndet, mener Larsen.

Må betale for tilgang

I et brev til næringsminister Monica Mæland (H) ber Esa regjeringen kommentere de nye anklagene. Basert på presseoppslag og annen tilgjengelig informasjon, hevder klageren at Statens vegvesen vil bruke anslagsvis 1,1 milliarder kroner på å bygge ut dab-nettet i 320 av landets tunneler.

Mens de riksdekkende radiokanalene får gratis tilgang til denne infrastrukturen, blir lokalradioene som sender på FM holdt utenfor eller avkrevd markedspris.

«Det framstår som om de (Statens vegvesen) har som politikk å skape et forvrengt kringkastingsmarked, ved å diskriminere mellom ulike teknologier og kringkastingsselskaper», heter det i klageskriftet.

Klageren viser også til at EU-kommisjonen ved flere tilfeller har slått fast at prinsippet om teknologinøytralitet skal overholdes i alle medlemsland. Også alle partier på Stortinget, med unntak av Høyre, har lagt til grunn at lokalradioene skal sikres samme tilgang til distribusjon i tunneler som de riksdekkende kanalene. For øvrig hevder klageren at Statens vegvesen har brukt nærmere 500 millioner kroner mer på dab-utbyggingen enn det som har vært øremerket i statsbudsjettet og ber Esa undersøke om disse pengene er tatt fra andre veiprosjekter.

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet tilbakeviser påstandene fra den anonyme lokalradioen.

– Det har ikke vært mulig å gi samtlige lokalradioer full FM-dekning i tunnelene. Det ville i så fall blitt så dyrt at det hadde vært billigere for staten å betale nærradioene for å hjelpe dem over på dab. Men vi har gitt beskjed om at vi vil være behjelpelige hvis de vil bygge ut for egen regning, sier sjefingeniør Dag Vidar Torget i Vegdirektoratet.

Han understreker at det ikke er Statens vegvesen eller det tilhørende Vegdirektoratet som har bestemt at FM-båndet skal slukkes fra neste år, men Stortinget.

At Statens vegvesen har investert nærmere 1,1 milliarder kroner på dab-utbygging, er heller ikke riktig, ifølge sjefingeniøren.

– Det er ikke Statens vegvesen som bygger ut kringkasting i Norge. Vår oppgave er å bygge ut radiodekningen som en del av sikkerhetsutrustningen i veitunneler, slik at vi kan bryte inn i sendinger og informere om alvorlige hendelser, sier han.

Vegdirektoratet lover at lokalradioene uansett vil få god tilgang til tunnelene så snart de tar i bruk dab-teknologien for sine sendinger.

– Statens vegvesen har ansvaret for å videreformidle alle kanaler som sender på dab videre i tunnelene, det gjelder også for lokalradioer.

jonas.braekke@klassekampen.no

Arbeiderpartiet ville øke dab-støtten

I forbindelse med statsbudsjettet i fjor foreslo Arbeiderpartiet å øke støtten til lokalradioer med tre millioner kroner for å hjelpe til med overgangen til dab. Forslaget fikk ikke flertall, forteller Aps mediepolitiske talsperson Arild Grande.

– Stortinget har bestemt at vi ikke skal fortsette med FM i framtida. Samtidig har vi gitt uttrykk for at vi er bekymret for situasjonen til lokalradioene og særlig de mindre som ligger utenfor storbyene. Det er også bakgrunnen for at de har fått en overgangsperiode på fem år før de må over på dab.

– Støtter du lokalradioenes krav om likebehandling i veitunneler?

– Vi har ikke annet valg enn å stole på vurderingene som vi får fra departementet og dets forsikringer om at dab-utbyggingen går som planlagt. Samtidig er vi bekymret for at vi vil stå igjen med en svekket beredskapssituasjon etter overgangen til dab. Jeg har derfor nylig skrevet et brev til statsråden med noen spørsmål omkring dette, sier Grande.

Samferdselsdepartementet har ikke svart på Klassekampens forespørsel om en kommentar til påstandene om ulovlig statsstøtte til dab-utbygging i veitunneler.