Fredag 17. juni 2016 Kultur og medier

Kulturdepartementet forbereder forslag til ny pensjonsordning for sangere og dansere ved Operaen:

Sjokkforslag om pensjon

PENSJON: Solist i Nasjonalballetten Camilla Spidsøe (38) får hjelp av påkleder Cathrine Ozga før generalprøven på en ballettgalla. Om et par sesonger blir hun automatisk pensjonert.

Kulturdepartementet går trolig inn for å erstatte dagens tidligpensjon ved Operaen med tre års etterlønn. Ballettdansere og operasangere kan miste millioner av kroner i pensjon.

Pensjon

– Hvis dette går gjennom i Stortinget, vil det fullstendig rasere vår fremste kulturinstitusjon.

Kraftsalven kommer fra nestleder Christine Thomassen i Musikernes Fellesorganisasjon.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har varslet at departementet vil legge fram et nytt forslag til operapensjonslov. Den regulerer pensjonen til operasangere og ballettdansere, som har spesielt lave pensjonsaldre.

Etter gjentatte forsøk på å bli tatt med på råd, fikk Musikernes Fellesorganisasjon omsider til et møte med departementets ledelse den 24. mai. Ifølge Christine Thomassen ga Kulturdepartementet klare signaler om hvilken vei det bar:

Retten til pensjonsytelser fram til fylte 67 år fjernes. I stedet skal de ansatte få tilbud om tre års etterlønn for omstilling til nye jobber.

• De ansatte kan ikke velge om de vil stå i jobben lenger, men skal fortsatt bli tvunget til å gå av ved særaldersgrensene.

Ny opera-pensjon:

• Pensjonsutgiftene ved Den Norske Opera & Ballett har økt fra 21 millioner kroner i 2006 til 177 millioner kroner i fjor.

• Kulturdepartementet vil legge fram forslag til endring av operapensjonsloven til høsten.

• Departementet har signalisert at det ønsker å erstatte dagens tidligpensjon med tre års etterlønn, inspirert av liknende ordninger i Sverige og Finland.

Store kostnader

Bakgrunnen er de store økonomiske problemene som dagens pensjonsordning har påført Den Norske Opera & Ballett i Oslo. I dag har sangere og ballettdansere som går av ved aldersgrensen rett til tilnærmet full pensjon fram til fylte 67 år, før folketrygden og ytelsene fra tjenestepensjonen overtar.

Pensjonsalderen er i dag 41 år for dansere, 52 år for sangsolister og 56 år for korister.

Men ordningen har vist seg å ikke være bærekraftig over tid og «spiser» nå nærmere 30 prosent av all statsstøtte som Operaen mottar. Ved utgangen av fjoråret var den reelle egenkapitalen minus 400 millioner kroner som følge av pensjonsbomben.

Etter det Klassekampen erfarer, hadde Kulturdepartementet planer om å sende ut lovforslaget på høring før Stortinget tar sommerferie, men dette er nå utsatt til høsten.

– Vi er nærmest i sjokktilstand. Departementet ønsker tydeligvis å sparke folk ut ved aldersgrensa, men uten å påta seg noe ansvar for å sikre en lønn som de ansatte kan leve av fram til normal pensjonsalder, forteller Thomassen.

Pensjon er lønn

I et nytt brev til Kulturdepartementet (KUD) ber Musikernes Fellesorganisasjon om et møte med den politiske ledelsen. Vedlagt er også en konsekvensutredning som MFO har bestilt fra konsulentselskapet Actecan. Denne viser blant annet at danserne og sangerne kan gå glipp av millionbeløp som følge av omleggingen som KUD vurderer.

Konsekvensen er størst for ballettdanserne, som går av ved fylte 41 år. Deres samlede tap kan utgjøre så mye som 8,4 millioner kroner fra de går av med tidligpensjon og over i etterlønn.

MFO mener det er helt urealistisk å forvente at sangere og dansere skal klare å få seg en ny jobb etter at de har gått av. Mange av danserne er fysisk utslitte etter en lang karriere med dans på høyt kunstnerisk nivå. For sangerne er det som regel for seint å omskolere seg for en ny karrierevei.

– Pensjon og lønn er to sider av samme sak. For særlig danserne vil forslaget medføre at de blir stående uten noen som helst økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet i en svært sårbar fase i livet. Mange av dem har kanskje etablert seg med barn og boliglån. 70 prosent av dem har kun ungdomsskole å falle tilbake på, sier Thomassen.

– De er livredde

Thomassen er selv ballettdanser i permisjon fra jobben ved operaen. Hun forteller om dansere og andre kunstneriske ansatte ved operaen som nå vurderer om de skal slutte tidligere og ta videreutdanning før det er for sent.

– De er livredde. De har valgt denne karriereveien med tidlig aldersgrense, vel vitende om at pensjonen var en del av hele pakken. Og så risikerer de nå å stå ribbet tilbake midtveis i karrieren.

Også rekrutteringen av nye kunstneriske talenter til Operaen vil bli sterkt skadelidende, frykter Thomassen, som oppfordrer politikerne på Stortinget til å komme på banen.

– Jeg synes det er trist at dette blir redusert til et bedriftsøkonomisk spørsmål, når det egentlig burde handle om Norge som kulturnasjon. At de ansatte må ta nesten hele regningen er totalt urimelig.

jonas.braekke@klassekampen.no

LO: Trolig ulovlig

I et brev som ble sendt til Kulturdepartementet sist tirsdag, skriver LO-advokat Alexander Cascio at de foreslåtte endringene i pensjonsordninger ved Operaen trolig er ulovlige.

– Etter vår vurdering er flere sider av de mulige endringene betenkelige ut fra et juridisk ståsted, skriver LO-advokaten.

Han viser til flere kjennelser i norske domstoler og i EU-domstolen i liknende saker, hvor ansatte med tidlige aldersgrenser har blitt fratatt sin rett til tidligpensjon.

Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) kommenterer ikke det konkrete forslaget, men skriver i en e-post at alle berørte parter skal få komme med innspill når forslaget blir sendt ut på høring til høsten.

«Departementet har i budsjettproposisjonen for både 2015 og 2016 varslet behovet for å vurdere operapensjonsloven. Det er nødvendig å sikre Operaen en bærekraftig økonomi for framtiden. En del av arbeidet er selvsagt å undersøke at et kommende forslag er i tråd med lovverket».

Christine Thomassen