Fredag 24. juni 2016 Debatt

Ullevål sykehus kommer til å trenges

Sykehusstrid

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) vil legge ned Ullevål og bygge nytt Aker sykehus samt ett samlet regionsykehus med noe lokalfunksjon på Gaustad og kreftbehandling på Radiumhospitalet. Mindretallet, tre ansatte representanter, var uenig. De viste til at kvalitetssikring av planene viste store svakheter og mente at Rikshospitalet skulle utvikles videre for planlagte region- og landsfunksjoner.

Uten utredning av samlet sykehusbehov, støtter styret i det regionale helseforetaket (HSØ) vedtaket i OUS-styret. De vil starte opp på Radiumhospitalet og Gaustad. For utbygging av Aker er planene diffuse, men det antydes at det kan stå ferdig om cirka 17 år. I denne tiden vil befolkningen i Oslo øke med rundt 200.000 personer, et antall som alene krever et lokalsykehus. Hvordan dette skal håndteres, er ubegripelig. Det er allerede nå problemer med kapasitet, og det antydes at Aker må overta ansvaret for Alna og Groruddalens befolkning fordi Ahus er sprengt.

Hva er det så de vil legge ned? Et sykehus som siden 1995 har ferdigstilt nye eller totalrenoverte bygninger tilsvarende vel to tredeler av Ahus. I tillegg er flere av de eldre bygningene rustet opp til fullt funksjonelle kontorbygg. Forholdene ligger vel til rette for å reise et nytt klinikkbygg for å erstatte de gamle og nedslitte. Kostnadene kan dekkes ved at det da ikke blir nødvendig å bygge et regionalt akuttsenter på Gaustad. Det finnes allerede på Ullevål!

At noe må gjøres med kapasitet for kreftbehandlingen, hersker det liten tvil om. Nåværende klinikkbygg på Radiumhospitalet er i så elendig forfatning at kostnadene med å rehabilitere er nær kostnadene med et nybygg. Men alternativet, å bygge ved siden av Kreftsenteret på Ullevål, er ikke utredet. Da fikk man et samlet kreftmiljø og full infrastruktur for kreftkirurgi og komplikasjoner til kreftbehandling. Det er det ikke planlagt for i nybygget på Radiumhospitalet, som heller ikke gir plass til flere pasienter enn i dag. Dermed gir den løsningen som er vedtatt, permanent delt løsning for kreftpasienter. I tillegg vil det bli behov for nybygging for å dekke opp for det raskt økende antall kreftpasienter som følger befolkningsøkning og -aldring.

Investeringsplanen HSØ legger til grunn, er urealistisk. Deler av beløpet skal fremskaffes ved fem prosent effektivisering av dagens drift. At det kan gå, etter så mange år med nedskjæringer og et presset personale, er lite sannsynlig.

De to styrevedtakene er gjort på sviktende grunnlag, basert på råd fra elitistiske lege-ledere, som overser advarsler om usikker økonomi og kapasitetsproblemer. De er opptatt av de spisse regionale funksjonene og deres plassering uten å ta hensyn til helheten og behovene til de mange med «alminnelige» sykdommer. De starter i feil ende!

Helseministeren må si nei til den vedtatte planen og i stedet be om en rask utredning av alternative løsninger som dekker alle sykehusbaserte tjenester de neste 20–30 år. Min oppfatning er at det krever at Ullevål beholdes og Aker bygges ut. Det må også legges frem en realistisk investeringsplan.

rolf.karesen@medisin.uio.no