Tirsdag 16. august 2016 Innenriks

• Krise i det grønne superinstituttet • Eks-direktør Hedstein synger ut mot styrelederen

Derfor gikk hun av på dagen

OPPRØRT: Alvhild Hedstein kalte det en superjobb da hun våren 2015 ble ansatt som direktør for Nibio. Ett år seinere gikk hun av i protest mot styrelederen og landbruksministeren.

OPPGJØR: Hun kalte det drømme­jobben, men sluttet på dagen i et heftig oppgjør med styret og regjeringen. Tidligere direktør Alvhild Hedstein ved Norsk institutt for bioøkonomi bryter tausheten om sin dramatiske avgang.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) skal være motoren i «det grønne skiftet», men den nye motoren fusker. Det er lederkrise og uro etter at toppsjefen, Alvhild Hedstein, kastet kortene etter å ha blitt overkjørt av styreleder Victor D. Norman og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) som eier.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio):

• Norsk institutt for bio­økonomi ble opprettet 1. juli 2015 ved fusjon mellom Bioforsk, Norsk institutt for landbruksforskning (Nilf) og Norsk institutt for skog og landskap.

• Nibio har over 700 ansatte. Det er eid av staten, har hovedkvarter på Ås og driver forskning over hele landet.

• Nibio forsker om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi, og skal være kunnskapsleverandør for «det grønne skiftet».

Alvhild Hedstein:

• Alvhild Hedstein ble våren 2015 ansatt som Nibios første administrerende direktør.

• Hun gikk av på dagen under et styremøte 1. juni i år.

• Hedstein (født 1966) er utdannet ved Norges landbrukshøgskole og har vært politisk rådgiver for landbruksminister Lars Sponheim (Venstre) og vararepresentant til Stortinget i to perioder.

• Hun har blant annet vært ekspedisjonssjef i to departementer og jobbet i Miljøverndepartementet og miljøbevegelsen.

Trist, men sant

Onsdag 1. juni var en varm sommerdag, og Nibios styre og ledelse møttes på forskningsstasjonen Landvik i Grimstad. Om kvelden skrev Alvhild Hedstein på Facebook:

Da er jeg uten jobb. Når styret pålegger meg å følge opp regjeringens vedtak om flytting fra NIBIO Kvithamar til Steinkjer uten at det finnes økonomisk inndekning for det, ble det umulig å fortsette som adm.dir. Trist, men sant.

Kvithamar er Nibios tradisjonsrike forskningsstasjon i Stjørdal, som regjeringen har besluttet å avvikle for i stedet å samle kreftene i Steinkjer. Dette ble kjent 5. juni i fjor, før Nibio var formelt etablert. Alvhild Hedstein har sammen med styrets leder, økonomiprofessor og tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman, forgjeves forsøkt å få landbruksministeren til å skifte mening.

Nå forteller hun for første gang hva som skjedde og hvorfor hun gikk av med umiddelbar virkning etter et styrevedtak.

Mindre forskning

Regjeringens mål med å samle den bioøkonomiske forskningen er at Nibio skal forske mer og administrere mindre, men Hedstein mener at vedtaket om nedlegging av Kvithamar og oppbygging i Steinkjer vil føre til det stikk motsatte.

– Landbruksdepartementet driver en uakseptabel detaljstyring av forskningsinstitusjonen. For meg var begeret fullt da styrelederen snudde og presset gjennom vedtak om avvikling av Kvithamar og oppbygging i Steinkjer uten noen forbehold, og uten den økonomiske inndekning han selv hadde bedt om, sier Hedstein til Klassekampen.

– Hva mener du med at Norman snudde?

– Den 13. mai sendte Norman og jeg et brev til departementet, der vi understreker hvor krevende det vil være å flytte fra Kvithamar til Steinkjer, både faglig og økonomisk. Vi søker her om 200 millioner kroner ekstra og understreker at vi trenger tilsagn om ekstrabevilgninger for å følge opp departementets vedtak.

Skulder ved skulder

Hun sier at Norman og hun sto skulder ved skulder og at Norman var irritert på detaljstyringen og innstilt på å ta en kamp.

– Under tre uker seinere fikk Norman styret med på et vedtak om avvikling og ny oppbygging uten noen form for økonomisk dekning og uten at styret ville diskutere faglige og økonomiske prioriteringer. Det kunne jeg ikke ta ansvar for.

– Hva hadde skjedd i mellomtida?

– Norman og jeg hadde avtalt et møte med statsråd Dale 20. mai. Men kvelden før fikk jeg beskjed om at Dale avlyste møtet. Vi brakte i erfaring at det skjedde fordi han mislikte brevet fra Norman og meg.

Holdt utenfor

I stedet ville Dale ha møte med styrelederen på tomannshånd. Dette skjedde to dager før styremøtet.

– Norman refererte at det var viktig for statsråden å få et styrevedtak om flytting før brevet ble kjent for pressen. Så hørte jeg ikke noe fra ham før styremøtet, sier Hedstein.

– Hva skjedde på styremøtet?

– Møtet åpnet som planlagt, men så ble administrasjonen sendt på gangen mens Norman og styret satt sammen i nesten en time. Deretter fikk vi vite at det kun ble én sak på dagsorden, og forslag til vedtak ble presentert. Det kom helt bardust på meg. Jeg sa jeg følte at styrelederen sviktet og ville drøfte de økonomiske sidene ved saken, men dette ønsket ikke styret. Et slikt vedtak, som ble fattet mot de ansattes to stemmer, kunne jeg ikke leve med. Da ble jeg bedt om å forlate styremøtet.

Uerstattelige felt

– Hvorfor har du og andre i Nibio engasjert dere så sterkt mot flytting fra Kvithamar til Steinkjer?

– Fordi dette dreier seg om noe langt mer enn flytting av noen stillinger. Det dreier seg om vårt ansvar for å forvalte nesten 100 år gamle forsøksfelt og tidsserier av vær-, jord- og planteobservasjoner. Dette er uerstattelige ressurser når vi skal sikre økt, bærekraftig planteproduksjon i Norge i en tid med klimaendringer. Vi kan skifte lokaler og flytte forskere, men vi kan ikke flytte jord og 100 år gammel historie.

– Men regjeringens beslutning om Kvithamar kom allerede 5. juni i fjor?

– Som leder for Nibio fulgte jeg aktivt opp eiers ønsker om endringer i den regionale strukturen for å få mer ut av ressursene. Men det var også en del av jobben å gå kritisk gjennom beslutninger som vil få uheldige konsekvenser. Landbruksdepartementet var lydhør i flere andre konkrete saker, blant annet knyttet til Holt i Tromsø.

Overser utredning

Hedstein sier hun var innstilt på å følge opp signalene om en styrket landbruksfaglig virksomhet i Steinkjer og hadde levert en mulighetsstudie om dette.

– En oppbygging i Steinkjer kan gjøres uavhengig av aktiviteten på Kvithamar, og Kvithamar er viktig også inntektsmessig for hele Nibios jord- og plantekulturforskning. Men vi kom ingen vei, selv om vi på bestilling fra departementet laget konsekvensutredning som viste at avvikling av Kvithamar ikke kunne anbefales, verken faglig eller økonomisk. Denne har statsråden unnlatt å kommentere da han i juni svarte på et spørsmål om saken til Stortinget, sier Hedstein.

Hun har fått brei støtte fra forskere og tillitsvalgte i Nibio, ikke bare blant dem som blir direkte berørt ved Kvithamar.

Vedtaket om avvikling av Kvithamar ble gjort av Sylvi Listhaug, som var Jon Georg Dales forgjenger som landbruksminister. Klassekampen har bedt Dale kommentere Kvithamar-saken og Hedsteins avgang, men han viser til styreleder Victor Norman.

alfs@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 16. august 2016 kl. 08.31

– Ble ikke instruert

Styreleder Victor D. Norman ved Nibio avviser at han ble instruert av landbruksminister Jon Georg Dale om å presse gjennom et styrevedtak om å avvikle virksomheten ved Kvithamar.

– Jeg kan bekrefte at jeg hadde et møte med statsråden rett før styremøtet 1. juni. Der gjorde han klart at departementet som eier av Nibio ville at styret skulle effektuere tidligere vedtak om nedlegging av Kvithamar. Dette måtte jeg som styreleder forholde meg til. Alternativet var at styret gikk av. Men siden styret kjente til vedtaket om å avvikle Kvithamar da vi tiltrådte sommeren 2015, var det ikke grunnlag for å trekke seg, sier han til Klassekampen.

– Den 13. mai skrev du sammen med Alvhild Hedstein brev til Dale at dere måtte kunne regne med 200 millioner ekstra for å gjennomføre avviklingen, et tilsagn dere ikke fikk. Du må ha handlet mot din overbevisning?

– Jeg handler aldri i strid med min overbevisning, iallfall ikke bevisst. Jeg har ikke endret syn på sakens realitet. Det er tragisk at tidsrekkedata gjennom 100 år ved Kvithamar vil bli avbrutt, men dette er en beslutning fattet av Nibios eier. Vi kunne ikke vente konkrete tilsagn om hundrevis av millioner til styremøtet, for dette må komme i statsbudsjettene. Det var viktig å gjøre klart at flyttingen vil bli kostbar, og dette ligger fast.

– Men Hedstein trakk en annen konklusjon og mener at du sviktet?

– Jeg beklager sterkt at hun trakk seg og gjorde mitt beste for å få henne til å fortsette. En forskjell mellom våre posisjoner er at hun ble ansatt som direktør før beslutningen om å legge ned Kvithamar kom fra regjeringen, og dette kom nok brått på henne. Hun brukte mye tid og krefter for å få vedtaket omgjort. Jeg støttet henne og jobbet mye med saken, men det førte ikke fram. Styret tiltrådte etter at regjeringens vedtak var kjent, og vi visste hva vi gikk til.

– Hvorfor fikk ikke Hedstein som direktør i Nibio være til stede da styret drøftet saken 1. juni?

– Hun var til stede under selve møtet på vanlig måte, men jeg hadde en uformell samtale med styrets medlemmer før møtet ble satt. Da hun gjorde klart at hun ikke ville fortsette i stillingen, var det naturlig at hun fratrådte resten av møtet.

«Det er tragisk at tidsrekkedata gjennom 100 år ved Kvithamar vil bli avbrutt»

Victor D. Norman

Beklager: Styreleder Victor D. Norman beklager Alvhild Hedsteins avgang, men mener styret er nødt til iverksette statens regjeringens vedtak om å avvikle Kvithamar. 8Foto: Tom Henning Bratlie