Lørdag 26. november 2016 Innenriks

• Utvalget som skal studere Hæren og Heimevernet er klart • Ledes av brigader Aril Brandvik

Han avgjør Hærens framtid

NYTT OPPDRAG: Brigader Aril Brandvik har fått oppdraget med å lede landmaktstudien som skal se på Hærens og Heimevernets framtid. Foto: Anette Ask, forsvaret

STRIDENS KJERNE: Hæren og Heimevernet kan bli slått sammen, og fram­tidas hær kan bli uten stridsvogner. Det er to av de mest sentrale spørsmålene landmaktstudien nå skal avgjøre.

Forsvarets Framtid

Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringens langtidsplan for Forsvaret i sommer, la hun opp til at framtidas forsvar skal bygges rundt store investeringer i kampfly, ubåter og overvåkingsfly.

I planen lovet regjeringen en «historisk satsing» der forsvarsbudsjettene til sammen skulle styrkes med 165 milliarder kroner de neste 20 årene. Men den historiske planen manglet én ting: En plan for framtidige investeringer til Hæren og Heimevernet.

I stedet lovet Søreide at en egen landmaktsstudie skulle avgjøre dette i løpet av 2017. Nå er det klart at brigader Aril Brandvik har fått oppdraget med å lede studien, og torsdag ettermiddag mottok han mandatet for arbeidet.

Landmaktstudien:

• Utvalg som skal vurdere Hærens og Heimevernets framtidige struktur og investeringer.

• Skal ledes av brigader Aril Brandvik.

• Resten av utvalget består av Jan Frederik Geiner fra Hæren, Per Kristian Dahl fra Heimevernet, Bjørn Harald Mannsverk fra Luftforsvaret, Frode Henriksen fra Sjøforsvaret, Morten Ulimoen fra Cyberforsvaret, Øyvin Ravndal fra Forsvarets operative hovedkvarter, Nils Helle fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Rune Andersen fra Forsvars­departementet, og Espen Skjelland fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Vil ha en lettere hær

Brandviks studie kan ende med store omveltninger fra dagens forsvar. I mandatet fra forsvarsministeren heter det at studien skal vurdere «effekten av en eventuell sammenslåing» av Hæren og Heimevernet.

Mandatet åpner også for å «vurdere ulike konseptuelle alternativer og kapasiteter» for landmakten. Her blir et sentralt spørsmål om Hæren skal beholde dagens mekaniserte brigade med stridsvogner.

– I dag har Hæren planlagt med en tung brigadestruktur. Det betyr en enhet bestående av drøyt 4000 mann med stridsvogner, tungt artilleri og tilhørende støttestruktur. Spørsmålet nå er om man skal bygge videre på dette eller satse på noe nytt, sier Paul Narum, tidligere direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han mener Hæren må bort fra dagens struktur og begrunner dette med at dagens hær er for tungt oppsatt og for lite mobil.

– Jeg mener det ikke er en farbar vei å gå videre med dagens planer og at det ville være lurt å satse på noe som har større mobilitet med avstandsleverte våpen. Men akkurat hvordan dette skal organiseres i detalj, vil bli et tema for studien.

Splittet utvalg

Narums løsning vil ikke bli godt mottatt i hærledelsen. Der kjemper man en innbitt kamp for å beholde den mekaniserte brigaden, og Hæren er også representert med en egen mann i Brandviks utvalg (se faktaboks for hele utvalget).

Heller ikke en sammenslåing av Hæren vil kunne skje uten kamp. Heimevernet vil trolig kjempe mot dette og sitter i likhet med Hæren med en egen representant i landmaktstudien.

På den andre sida finnes tilhengere av endringer, som Espen Skjelland fra FFI. Klassekampen har tidligere omtalt den såkalte terskelstudien, som er et pågående arbeid ved avdelingen Skjelland leder ved FFI. I et hemmeligstemplet notat fra august i fjor anbefaler forskerne bak terskelstudien en ny og «radikal» forsvarsstruktur, der framtidas forsvar er offensivt, langt mer tilpasset Natos behov, og uten en tradisjonell Hær.

Aril Brandvik sier har jobbet for å sette sammen et bredt utvalg.

– Vi har laget en gruppe med en bred kompetanse om Forsvaret og ikke bare med kompetanse på landmakten. Meningen er å lage en landmakt som står seg sammen med de andre forsvarsgreinene, sier han.

Brigaderen presiserer at det er for tidlig å si noe om Forsvaret bør gå for et nytt konsept og viser til at studien må bli ferdig før neste års statsbudsjett.

– Resultatet vil bli lagt fram som en del av statsbudsjettet, sier han.

siment@klassekampen.no