Onsdag 1. februar 2017 Innenriks

Viss Donald Trump fjernar sanksjonane mot Russland, kan norsk leverandørindustri jubla:

Vil tena på Trump-effekt

GÅR BRA: For Nordox, som produserer kobberoksid som blir brukt i skipsmaling, går det bra. Men administrerande direktør Lars Tomasgaard er likevel bekymret over Donald Trumps planer om proteksjonisme.

STOPP: Sanksjonane mot Russland har råka norsk leverandørindustri hardt. Dersom Donald Trump opphevar sanksjonane, vil det vera positivt for leverandørindustrien, ifølge Norsk Industri.

INDUSTRI

Norsk industri følger i spenning med på om USAs nye president Donald Trump gjer alvor av å normalisera forholdet til Russland.

Det er ikkje berre norsk fisk som blir råka av sanksjonar mot Russland. Også norsk leverandørindustri er hardt råka. Det kjem fram i bransjeorganisasjonen Norsk Industri sin konjunkturrapport for 2017.

Rapporten er blant anna basert på tilbakemeldingar frå medlemsbedrifter i Norsk Industri etter at sanksjonane blei innført i 2014.

«Særskilte forbud knyttet til oljefelt nord for polarsirkelen og på dypt vann rammer den norske leverandørklyngen hardt, da dette er innenfor kjernevirksomhet til flere av de norske leverandørmiljøene og selskapene», slår rapporten fast.

Det kjem blant anna fram at norske selskap opplever sterkare konkurranse frå andre land: «Selskapene ser en vridning i bransjen der leverandører fra land som ikke er rammet av sanksjoner, kan få et fortrinn, for eksempel Kina».

På sikt kan dermed stengde dører i Russland føra til ei svekking av norsk kompetanse. Det kan både råka norsk industri i Russland, og «vil også kunne redusere muligheten til å ha relevant kompetanse på litt lengre sikt for senere prosjekter i Canada, Norge».

Norsk eksport til Russland:

• Noreg eksporterte varer og tenester til Russland for 2,2 milliardar kroner i 2016. I 2013 var eksporten verd 8,6 milliardar kroner, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

• I går la Norsk Industri fram sin konjunkturrapport for 2017. Dei trur omsetnaden vil vere om lag uendra, mens industrisysselsetting vil falle svakt i 2017.

• I rapporten skriv NHO-foreininga at det dårlege handelsforholdet til Russland skadar fleire delar av norsk industri, ikkje berre fiskeeksport.

Vil vera positivt

Til Klassekampen understrekar Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, at foreininga ikkje vil gi råd til regjeringa i spørsmålet om sanksjonar mot Russland.

Sanksjonane mot Russland blei innført etter at Russland i 2014 annekterte Krim.

– Men dersom Donald Trump opphevar sanksjonane, så er det bra?

– Då er det bra for offshore leverandørindustri, men Norsk Industri har ikkje ei meining om norsk tryggleikspolitikk. Me vil ikkje blanda oss i norsk utanrikspolitikk og tryggleikspolitikk, seier Sunde.

Men Norsk Industri trur Norge kjem til å følga etter dersom USA normaliserer forholdet til Russland.

«Letter han (Donald Trump red.anm.) på dagens sanksjonsregime, som lovet, må sannsynligvis EU følge etter, og en naturlig konsekvens er at Norge da følger det EU velger å gjøre. For norske leverandører vil dette utvilsomt være positivt», står det i rapporten.

Sunde seier at fleire prosjekt var i gong då sanksjonane kom.

– Veldig mange industrielle prosjekt er lagt på is. Ei rekke prosjekt var i ferd med å bli realiserte. Våre bedrifter ligg i heile verdikjeda, seier han.

Måtte trekka seg ut

Solstad Offshore er blant selskapa som er råka av sanksjonane mot Russland. Administrerande direktør Lars Peder Solstad fortel at sanksjonane gjer ein vanskeleg situasjon endå verre.

– Det er svært låg aktivitet i oljeindustrien generelt, og det at me ikkje har tilgang på marknaden i Russland gjer situasjonen endå vanskelegare, seier Solstad.

– Me trekte oss ut. Det var ikkje meir arbeid då sanksjonane blei innført, seier han.

– Så det vil vera positivt for dykk om sanksjonane mot Russland blir oppheva?

– Alt som gir meir aktivitet er positivt, seier han.

Omgår regelverket

Det går også fram av rapporten at det er forskjellig praksis i korleis ulike land tolkar sanksjonsregelverket, og at det er mogleg å komma seg rundt sanksjonane gjennom omorganisering, for døme gjennom å etablera dotterselskap i Asia.

Også norsk fiskenæring er hardt råka av sanksjonane mot Russland. I 2013 blei det eksportert norsk fisk til Russland for ein verdi av 6,5 milliardar kroner, og norsk laks hadde ein marknadsandel på 67 prosent i Russland.

No er situasjonen heilsvart: «Fra 20 fullastede trailere med fersk norsk laks eksportert over grensa fra Norge til Russland i desember måned 2013, ble det ikke eksportert én eneste norsk laks direkte til Russland i hele 2016», heiter det i rapporten.

okonomi@klassekampen.no

Ikke redd for brexit

Framtida ser lysere ut for industribedrifter som Nordox, som ikke er avhengige av oljeindustrien og tjener godt på lav kronekurs.

Likevel fører en dreining mot proteksjonisme i USA til bekymring.

– Om Trump innfører høy toll på utenlandske varer, vil det ha svært uheldige konsekvenser for verdenshandelen og oss, sier administrerende direktør Lars Tomasgaard.

Han er imidlertid trygg på at Norge vil få til en god avtale med Storbritannia for norsk industriproduksjon etter britenes avgjørelse om å forlate EU.

– Der må vi få en avtale som likner det vi har i dag, og det er jeg mindre bekymret for.

Nordox eksporterer kobberoksid som brukes i skipsmaling og sprøytemiddel til landbruk.

– Om USA innfører så høy toll som Trump har foreslått, vil vi antakelig måtte stoppe alt salg dit. Da må vi håpe det får like negative konsekvenser for amerikanske varer, så vi får en større andel av markedet i Europa.

Foreløpig går det bra med Nordox, som har holdt på siden 1880 og er en av de få bedriftene som er igjen fra den historiske industrien rundt Akers­elva i Oslo.

– Vi klarer oss veldig bra. Vi har aldri trengt å permittere noen. Vi driver konkurransedyktig norsk industri med norske lønninger.

Lars-Peder Solstad