Torsdag 20. juli 2017 Innenriks

Etter nedgang under oljekrisa øker nå antallet innleide arbeidere i Norge igjen:

Flere er innleide på jobb

Bekymret: Den utstrakte bruken av av innleid arbeidskraft, spesielt i byggebransjen, bekymrer nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad. Foto: Linda Bournane Engelberth

OPP: Omfanget av arbeidskraftinnleie øker. I Oslo-området er rundt hver sjette bygningsarbeider innleid. Fellesforbundet mener det trengs strengere regulering.

Arbeidsliv

Et ferskt notat fra forskningsstiftelsen Fafo går gjennom mengden av utleie av arbeidskraft i arbeidsmarkedet. Notatet er del av Arbeids- og sosialdepartementets kunnskapsinnhenting om tilknytningsformer i arbeidslivet. I notatet kommer det fram at:

Omfanget av utleie av arbeidskraft har vokst fra 2015 til 2016. Etter oljekrisa i 2014 sank omfanget noe.

Veksten i bemanningsbransjen har stort sett kommet innen bygg og anlegg.

Det blir stadig færre ansatte i bemanningsbransjen fra de nordiske nabolandene, og stadig flere fra Øst-Europa. Fra 2010 til 2016 ble innleide fra Øst-Europa doblet, mens innleide fra Norden ble halvert.

– Notatet sier det vi har hevdet i lengre tid. Dette viser at bemanningsbransjen, spesielt innenfor byggsida, har et omfang langt utenfor intensjonen i loven. Det er et direkte alternativ til å satse på egen kompetanseoppbygging og fast ansatte, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad til Klassekampen.

Arbeidsutleie:

• Forskningsstiftelsen Fafo har nylig gitt ut forskningsnotatet «Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende», produsert på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

• I notatet går Fafo gjennom tilgjengelig statistikk fra blant annet Statistisk sentralbyrå og NHO Service, i Næringslivets Hovedorganisasjon, om omfanget av arbeidskraftutleie.

• Det var en nedgang i utleie av arbeidskraft fra 2014 til 2015, men fra 2015 til 2016 økte omfanget igjen. Veksten har hovedsakelig kommet i bygg og anlegg.

Opp mot 15 prosent

Notatet viser at mens store deler av bemanningsbransjen ikke har hatt særlig vekst, har omfanget innen bygg og anlegg vokst. Andelen utleie i bygg og anlegg er høyere enn i andre bransjer. Det finnes ikke tall for hvor mange arbeidstakere som leies ut til bygg og anlegg, men Fafo har gjort anslag på basis av omsetning og fakturerte timer. Fafo anslår at mellom 5,8 og 8 prosent av alle lønnstakere i bygg og anlegg er innleide. Innenfor bygningsbransjen isolert er tallet noe høyere, mellom 6,3 og 8,6 prosent.

Men det er betydelige geografiske forskjeller: I Oslo og Akershus er andelen fire til sju prosentpoeng høyere. Med andre ord kan omfanget av innleid arbeidskraft i byggebransjen i Oslo-området være rundt 15 prosent. I de såkalte «arbeideryrkene» er andelen høyere enn blant ingeniører og lignende.

– Det er noen veldig store byggeprosjekter i Oslo-området for tida. Det bygges også mange leiligheter, i tillegg til forretningsbygg. Det har vært et hetere marked der enn i resten av landet, sier forsker Kristine Nergaard til Klassekampen.

Forskyving mot øst

Det har historisk vært en ganske omfattende utveksling av arbeidskraft i Norden, og særlig mellom Norge og Sverige. Østeuropeiske arbeidsinnvandrere begynte å komme i betydelige mengder etter EUs østutvidelse i 2004.

Det viser seg også i innleid arbeidskraft. I 2008 var det 10.366 innleide lønnstakere fra land i Norden, og 12.834 fra land i Øst-Europa. Etter finanskrisa falt omfanget.

I 2016 var det 3713 innleide arbeidere fra Norden, og 18.174 fra Øst-Europa.

– Antakelig har det med å gjøre at svensk økonomi nå går bra. Vi ser nok en effekt av at arbeidsmarkedet i Sverige har tatt seg opp samtidig som det har blitt dårligere her, sier Nergaard.

Det er en usikkerhet i tallene: Etter 2014 har Statistisk sentralbyrå endret sin innsamling av statistikk. Det gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom 2015–2016 og årene før. Men selv om de endelige tallene kan avvike, vil utviklingstrenden fortsatt kunne avleses.

Krever tiltak

Det er Fellesforbundet som i stor grad organiserer ansatte i byggebransjen. Steinar Krogstad mener Fafo-notatet viser at tida for prat er over, nå trengs det handling.

– Mye av virksomheten er direkte koblet til det useriøse arbeidslivet som det er bred politisk enighet om å jobbe mot, sier han.

– Hva bør gjøres?

– Vi har foreslått to grep, som det vil være flertall for om det blir ny rødgrønn regjering: Avtaleadgangen til innleie og til gjennomsnittsberegning av arbeidstid løftes opp til landsomfattende tariffavtaler.

I dag kan både innleie av arbeidskraft og gjennomsnittsberegning av arbeidstid, som åpner for lange arbeidsdager i perioder, avtales lokalt. Fellesforbundet mener at ved å løfte retten til dette opp til nasjonale tariffavtaler, vil tillitsvalgte lettere kunne sette foten ned mot utnyttende ordninger.

– Om ikke arbeidstakerne er organisert og har tariffavtale med et landsomfattende forbund, har ikke bedriftene da adgang til å leie inn. Samtidig sier vi at avtaleadgangen skal reguleres i overenskomsten. Det vil si at partene må ha inngått avtale om hvordan innleie skal skje, for eksempel kan man regulere og begrense omfanget, sier Krogstad.

– Regjeringen har sendt på høring et forslag om å begrense omfanget av innleie gjennom en kvote på mellom 10 og 15 prosent av antall ansatte. Vil det fungere?

– Nei. Reguleringsavtalen bør inn i tariffavtalene, så det blir tariffpartene som gjennomfører bransjereguleringen. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har skissert en kvote for bygg. Vårt svar er at det er landsomfattende tariffavtaler som skal regulere.

I tillegg ønsker Fellesforbundet at regjeringen rett og slett forbyr innleie av arbeidskraft i byggebransjen, inntil loven er endret.

– Loven i dag gir adgang der det er særskilte behov for å gå inn for forbud i konkrete bransjer. På bygg ønsker vi at man setter ned foten og legger ned forbud til loven er endret, sier Krogstad.

paalh@klassekampen.no

Kristine Nergaard