Mandag 31. juli 2017 Innenriks

Togutbyggingen i Moss tilfredsstiller ikke Nasjonal transportplans krav om lyntogstandard:

Kan bremse hurtigtoget

Kritiske: Eirik Tveiten og Eirik Stridsklev Nilsen er begge i aksjonsgruppa som jobber mot Bane Nors foreslåtte trasé. Foto: Tom Henning Bratlie

STRID: Stortinget har vedtatt at jernbaneutbygginga skal legge til rette for oppgradering til høyhastighetstog. Men Bane Nors plan i Moss følger ikke opp.

Tog

For tida foregår det omfattende arbeid med å bygge ut og ruste opp tognettet i det såkalte Intercity-triangelet på østlandet. Nasjonal transportplan, det overordna dokumentet for samferdselspolitikken, har som premiss for togutbyggingen at den skal skje på en måte som legger til rette for at man på et senere tidspunkt kan oppgradere banenettet til høyhastighetstog.

Men i Bane Nors planer for utbygging i Moss legger de opp til en trasé som ikke legger til rette for oppgradering til høyhastighetsbane.

Lokale aktivister i Aksjonsgruppa bedre byutvikling i Moss har krevd at man i det minste bør utrede en alternativ trase, lenger øst, som vil kunne legge til rette for høyere hastighet for togene. En slik trase har ikke Bane Nor ønsket å utrede.

Togstrid i Moss:

• Intercity er et jernbanenett som knytter sammen det sentrale østlandsområdet. I perioden fram til 2024 skal store deler av jernbanen rustes opp for å få ned reisetida.

• I Moss skal det bygges nytt stasjonsområde i nærheten av der stasjonen ligger i dag. Utbyggingen medfører store inngrep i gammel trehusbebyggelse.

• Lokale aksjonister mener det finnes gode alternative traseer som ikke er utredet, som både vil være billigere og åpne for høyere hastighet. Utbyggingen starter i august. Så langt har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avslått å gripe inn og kreve ny utredning.

Følger lokal plan

Prosjektsjef i Bane Nor Jarle Rasmussen forklarer i en e-post at deres trasévalg følger av premissene som ble lagt til grunn for prosjektet, både at banen skal gå i tunnel under Moss sentrum, og at det skal være mulighet for å koble godsspor opp mot Moss Havn.

På spørsmål om en alternativ trase ville oppfylt NTPs krav om mulig oppgradering til lyntog, svarer han:

«Den nye traseen tilfredsstiller i hovedsak de krav som er satt til Intercity-utbyggingen. Vi i Bane Nor må forholde oss til den reguleringsplanen som er godkjent, og det er vanskelig å uttale seg om egenskaper ved en trasé som ikke er utredet».

– Vil den planlagte strekningen kunne inngå i et eventuelt framtidig høyhastighetsbanenett?

«Høyhastighet var ikke en del av premissene for dobbeltsporet gjennom Moss. Og det er vel tvilsomt om en stasjon lenger øst ville gjøre noen forskjell. Saken er at man uansett skal inn i fjellet ved Sandbukta og under byen. Flyttet man stasjonen lenger øst ville man nok kunne øke hastigheten noe, men det ville uansett ikke på noen måte kunne tilfredsstille de krav som stilles til en høyhastighets jernbane».

Feil premisser

Det er det private selskapet Norsk Bane AS som har utarbeidet skissen for den alternative traseen, som de mener vil kunne halvere kostnadene ved utbygging, siden den legges gjennom berggrunnen, og ikke svinger nedom kvikkleireområdet ved sjøen.

Daglig leder i Norsk Bane Jørg Westermann mener Bane Nors uttalelser bygger på feil premiss.

«Dersom reguleringsplanen ikkje er i samsvar med Stortingets vedtak, må tiltakshavaren utarbeide eit nytt framlegg til reguleringsplan, og be Mo ss kommune om godkjenning. Stortingsvedtaket om ‘minst 250 kilometer i timen’ er fleire år eldre enn reguleringsplanframlegget frå Jernbaneverket/Bane Nor», skriver han i en e-post.

Han påpeker at den krappe svingen i Bane Nors alternativ medfører betydelig fartstap, siden togene må bremse til 80 kilometer i timen, mens det skisserte alternativet gir «høve til å passere gjennom stasjonen i 120 km/t, og mest truleg ein del meir, men knapt meir enn 160 km/t. Det er likevel vesentleg meir enn 80 km/t eit godt stykkje utanfor stasjonen. Særleg for godstog med ein toppfart på 120–160 km/t vil dette ha mykje å seie, av di slike tog er ganske tunge og bruker lang tid på å akselerere.»

paalh@klassekampen.no

Skaper lokal uro

Det er tverrpolitisk enighet om at det er viktig å oppgradere jernbanenettet på østlandsområdet. Samtidig skaper de konkrete planene omfattende strid lokalt.

I tillegg til i Moss er det kraftig motstand mot Bane Nors planer også i Hamar og Tønsberg. I Hamar ønsker Bane Nor å legge stasjonsområdet for den nye intercitybanen omtrent der banen går i dag, mens kommunestyret med stort flertall har vedtatt at de ønsker en annen trasé, med stasjon ved Vikingskipet arena. Kritikerne av Bane Nors planer mener utbyggingen vil risikere å stenge av byens tilgang til Mjøsa. Til Aftenposten sier Hamar-ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) at «kontakten med vannet er viktigere for attraktivitet og utvikling enn å beholde nåværende stasjonsplassering. En tre kilometer lang jernbanefri strandsone vil gjøre Hamar til en enda mer attraktiv by».

I Tønsberg har ikke planleggingen kommet like langt, men både Ap, H og Frp er sterkt kritiske til planene om å legge stasjonen i sentrum. Ordfører Petter Berg (H) vil prioritere å sikre at Tønsberg fortsatt er en havneby.

– Tønsberg er Norges eldste by, men havnen kom før byen. At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere, sier han til Aftenposten.

PLANER: Den svarte linja er Bane Nors planlagte trasé for Intercity-banen gjennom Moss. Den lilla linja er Norsk Bane AS sitt forslag til alternativ trase, med stasjon nærmere sentrum av byen, og togbane i tunnel i fjellet. Kilde: Norsk Bane AS/ Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling i Moss