Tirsdag 10. oktober 2017 Kultur og medier

Det statlige magasinet Bistandsaktuelt får refs av Norsk Journalistlag for frilanskontrakter:

Gir frilansere fastlønn

«Fastlansavtaler»: Redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt skulle gjerne sett at flere journalister fikk fast jobb i stedet for «fastlans­avtaler».

Bistandsaktuelt tilbyr frilansjournalister fast kontrakt på 1200 timer i året, med krav om å gå i turnusarbeid og delta på redaksjonsmøter. Norsk Journalistlag er kritisk til avtalen.

Medier

De siste årene har antallet journalister med fast ansettelse gått kraftig ned som følge av kostnadskutt i bransjen. I stedet går mange over i en usikker tilværelse som frilansere.

Nå får det statlige magasinet Bistandsaktuelt kritikk for å hyre inn frilansere under mange av de samme vilkårene som faste ansatte, men uten rett til goder som sykepenger, stillingsvern og pensjonsytelser.

I en utlysning som nylig ble lagt ut på det offentlige anbudstorget Doffin, søker Bistandsaktuelt etter en frilanser på fast kontrakt med tre års varighet. Vedkommende skal få betalt for 1200 timer i året, noe som tilsvarer 70 prosent av en normal heltidsstilling. Den som vinner anbudet, vil bli pålagt oppgaver som fast ansatte normalt utfører: «Det forutsettes deltakelse på ukentlige redaksjonsmøter, samt nettvakt- og deadline­arbeid i Oslo.»

Bistandsaktuelt:

• Fagblad innen bistands- og utviklingsspørsmål, utgitt av Norad.

• Opplaget for papirutgaven er rundt 19.600 eksemplarer, mens nettutgaven har om lag 60.000 sidevisninger per måned.

• Får kritikk av Norsk Journalistlag for å tilby frilansavtaler med plikter som normalt stilles til faste ansatte, men ingen rettigheter som feriepenger og sykelønn.

Forsvarer avtalen

Redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt er enig i at frilanskontrakten han har utlyst har mange likhetstrekk med en fast ansettelse.

– I utgangspunktet skulle vi gjerne hatt flere faste stillinger. Men i et magasin med en statlig utgiver er vi nødt til å følge statlige krav. Blant annet har det vært et press for å redusere antallet stillinger i statlig sektor, og dette presset er ikke blitt noe mindre med den sittende regjeringen, sier Zachrisen.

Redaktøren sier at kontrakten er blitt vurdert av juridisk ekspertise i Norad, som står som ansvarlig utgiver av bladet.

– Kontrakten er utformet etter samme modell som for konsulentkontrakter. Den har vært gjennom juridisk prøving og er godkjent som lovlig i Norge, sier Zachrisen.

Leder av Norsk Journalistlag (NJ) Hege Iren Frantzen er kritisk til vilkårene som skisseres i kontrakten. Hvorvidt den er lovlig eller ikke, kan hun ikke uttale seg om uten en mer presis stillingsbeskrivelse.

– For meg framstår denne annonseteksten som veldig uklar, og det kommer ikke tydelig fram hva slags type stilling det er snakk om, sier Frantzen.

Hun mener det framstår som om Bistandsaktuelt forsøker å kjøpe tjenester på billigsalg framfor å ta kostnaden ved å ansatte journalister i faste stillinger.

– I stedet burde Bistandsaktuelt dekke disse utgiftene og bidra til trygghet for sine arbeidstakere.

Sjekkliste for ansettelse

På sin hjemmeside har NJ lagt ut en liste som frilansere kan benytte for å sjekke om vilkårene de jobber under, i realiteten skulle tilsi at de har krav på fast jobb.

Ifølge NJ er kriteriene for en fast ansettelse blant annet at vedkommende:

• Stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet.

Går vakter og stiller opp i turnusarbeid.

Mottar vederlag i form av lønn.

Plikter å stille opp på morgenmøter og liknende.

Er underordnet arbeidsgivers styringsrett.

Zachrisen bekrefter at samtlige av vilkårene er dekkende for frilansavtalene han har utlyst, også at det forventes at frilanseren stiller på redaksjonsmøte én gang i uka.

– Vi ser gjerne at frilanseren er til stede. Det er naturlig ut fra dialogen vi skal ha om redaksjonell planlegging, sier Zachrisen.

Usikre utsikter

Bistandsaktuelt har tre faste ansatte i redaksjonen, inkludert redaktøren. Bladet har inngått kontrakt med til sammen fire frilansere under samme vilkår som sto i den siste annonsen.

For to år siden ble Bistandsaktuelt foreslått nedlagt av regjeringen, men forslaget ble nedstemt av opposisjonen på Stortinget. Usikre framtidsutsikter er noe av årsaken til at Bistandsaktuelt har inngått så mange frilanskontrakter med tre års varighet, eller «fastlanskontrakter», som redaktøren også kaller dem.

jonas.braekke@klassekampen.no

Sparer rundt 800.000

Ved å tilby frilanskontrakter framfor faste ansettelser, kan Bistandsaktuelt spare om lag 200.000 kroner i året per kontrakt, til sammen 800.000 kroner i året. En tommelfingerregel for å beregne sosiale goder som feriepenger, sykelønn og pensjonsytelser, er å legge til mellom 30 og 40 prosent til årsinntekten. Frilanskontrakten som Bistandsaktuelt tilbyr, gir 560.000 kroner i brutto årsinntekt for til sammen 1200 arbeidstimer.

NJ-leder Hege Iren Frantzen tilbakeviser imidlertid at dette er godt betalt.

– Med de beregningene vi legger til grunn for frilansere, tilsvarer kontrakten fra Bistandsaktuelt en brutto årslønn på 435.000 kroner. Det er ikke spesielt bra for en frilanser, sier Frantzen.

For beregningen legger hun blant annet til grunn at frilansere som regel bruker mer tid på forberedelser og administrative oppgaver enn det som kan føres i timelistene til oppdragsgiver. Med 1200 timer i året til én oppdragsgiver, blir det også vanskelig å jobbe for andre.

– Jeg synes det er leit hvis Bistandsaktuelt må inngå slike frilanskontrakter fordi bevilgningene fra staten ikke strekker til. Det står også i kontrast til det prinsippet et samlet storting har lagt til grunn, nemlig at arbeidstakere skal ha faste stillinger som gir forutsigbarhet.

Hege Iren Frantzen