Fredag 22. desember 2017 Innenriks

• Fekk nei til opprop • Seier det ikkje er «giftig partikultur»

Snakkar ut om Ap-bråket

KREVJANDE SITUASJON: Anniken Huitfeldt er leiar av kvinneutvalet i Arbeidarpartiet gjennom ei årrekkje. Ho føler seg feilaktig framstilt gjennom sakene om hennar handtering av arbeidet mot seksuell trakassering.

HARDT: Anniken Huitfeldt fekk ikkje skrive under oppropet fra Oslo Ap om at det skal vere lett å seie frå om trakassering i partiet.

#METOO

Anniken Huitfeldt svarer i dette intervjuet på handteringa av varslingssaker i Arbeidarpartiet, oppropet mot ein «giftig partikultur» frå sju Oslo Ap-toppar og på si oppleving av bråket i Ap dei siste vekene.

Huitfeldt er kvinnepolitisk leiar i Ap gjennom ei årrekkje og har dei siste vekene fått hard kritikk, dels retta frå anonyme kjelder, for si handtering av arbeidet med seksuell trakassering i Ap.

– Korleis opplever du det dei sju Oslo Ap-toppane sa i VG onsdag?

– Eg sa eg ville slutte meg til det. Gjennom anonyme kjelder er det skapt ei uvisse. Eg har sagt at eg gjerne ville slutte meg til det, og det sa eg på tysdag, seier Huitfeldt.

– Men du fekk ikkje vere med på oppropet?

– Det får du spørje dei om. Men eg sa at eg støtta det. Eg underteiknar gjerne.

– Har du sjølv tankar om kor vidt det er ein «giftig partikultur» i Arbeidarpartiet?

– Nei, eg opplever det ikkje slik, men eg meiner at det som kom frå det gruppemøtet totalt forvrengte på kva som var mitt utkast. Dei som var der, høyrde kva eg sa: Vi må senke terskelen for å seie frå. Det skal vere trygt for offera. Vi skal melde frå om fleire saker. Og så var det nokon som spreidde noko til media.

– Angrar du på det du sa om at «det må vere lov å gå på ein smell»?

Ap-striden:

• Dagens Næringsliv (DN) skreiv i førre veke at Anniken Huitfeldt har åtvara mot å bruke rykte om trakassering i intern maktkamp.

• Torsdag skreiv avisa at Ap-leiinga har fått tre varsel om nestleiar Trond Giskes oppførsel. Onsdag skreiv DN at det har kome fire varsel om Giske frå kvinner i Ap.

• Tillitsvalde i Oslo Ap har skrive eit opprop i VG om det dei kallar ein «giftig partikultur» i debatten om seksuell trakassering.

– Ikkje i den settinga. Det handla om at eg ville at ein også skulle seie frå om mindre alvorlege saker. Eg trur at dersom det blir lågare terskel for å seie frå, bidrar vi til ein betre partikultur.

– Men når nokon i den stortingsgruppa du er ein del av, frå eit lukka møte, plukkar ut enkeltsetningar og går til media med det: Er ikkje det i seg sjølv uttrykk for ein giftig partikultur?

– Det kan du kanskje seie, men eg har ikkje behov for å svare tilbake. Eg har eit ansvar for å roe situasjonen, så eg ønskjer ikkje å bruke karakteristikkar på det eg opplever som feilaktige, anonyme kjelder.

Ikkje uroa for rykte

Huitfeldt sjølv meiner det viktige no er å få merksemd om sjølve innhaldet i saka: At det skal vere trygt å varsle.

– Eg er ikkje uroa for rykte. Det eg er uroa for, er at saker ikkje skal bli meldt inn. Føremålet med det debattopplegget vi hadde, var å halde fram det arbeidet eg har gjort sidan eg blei kvinnepolitisk leiar i Arbeidarpartiet: Det skal trygt å seie frå. Bakgrunnen for det vi skreiv, var at det ofte kan oppstå rykte når det gjeld seksuell trakassering i ein maktkamp. Det kom ikkje tydeleg nok fram i dei spørsmåla, seier Huitfeldt no.

Huitfeldt vil understreke at det er legitimt å varsle uansett.

– Det som har vore det viktige heile vegen, og som står i debattheftet, er at i ein kvar situasjon er det offeret som skal beskyttast, og at det er heilt legitimt å melde frå uansett om det er ein maktkamp eller ikkje. Det er viktig å understreke for meg at same kva situasjonen er, så skal ein melde frå.

Ho er ikkje glad for situasjonen slik den no har blitt.

– Eg synst det er leitt at det er skapt tvil om engasjementet, men eg har arbeidd med desse sakene i veldig mange år for partiet. Eg opplever at det er lettare å seie frå og at det har blitt ein opnare kultur, men vi kan gjere endå meir for å få til det. Så synst eg det var dumt at debattheftet kom opp når vi var einige om å endre dei formuleringane, for det var det semje om i det møtet eg hadde, men det kom ut. Då er det viktig for meg å prøve å roe ned situasjonen og fokusere på kva som var det viktigaste for alle i kvinnenettverket.

– Er det ein maktkamp i Arbeidarpartiet no?

– Nei, det er ikkje nokon maktkamp, men eg synst situasjonen kan vere krevjande no.

Kjelder utan tillit

Onsdag skreiv Dagens Næringsliv ei sak om fire nye saker meldt inn om Trond Giske. Her hadde kjeldene lagt vekt på at sakene ikkje måtte hamne på bordet hos partisekretær Kjersti Stenseng eller hos Huitfeldt.

– Er det eit problem for Ap når kjeldene i DN seier at dei heilt spesifikt bed om at varsla ikkje går det som normalt sett ville vore tenesteveg fordi dei ikkje har tillit til at det då blir handtert riktig?

– Det er opp til kvart enkelt offer å melde til den dei har tillit til. Eg handterer ikkje desse sakene utanom dei som melder til meg, og eg gjev råd i saker på lokalt plan. Då er det både sånn at eg ikkje kjenner identiteten til dei det handlar om og gjev råd på generelt grunnlag, eller at eg sjølv melder saker der nokon har varsla til meg.

– Når desse varslarane krev, ifølgje DN, at desse sakene blir haldne skjult for deg, er det eit problem for Arbeidarpartiet?

– Nei. Eg meiner at alle saker skal bli handtert anonymt. Det er ikkje sånn at eg har noka rolle i handteringa av den enkelte saka.

– Men du har ei rolle i å skape ein partikultur der folk oppfattar at det å gå med saker til partisekretæren er det riktige å gjere. No er det ein situasjon der kjelder hos DN seier at det er heilt uaktuelt for dei å gjere. Det må vel vere eit problem for Arbeidarpartiet?

– Det må kvart enkelt offer definere sjølv. Nokon kjem til meg, andre kjem til andre, og sånn må det nesten vere. Det må vere offeret som avgjer det på eiga hand.

Føler seg feil framstilt

– Du har vore med i Arbeidarpartiet i 30 år. Korleis opplever du utviklinga i Arbeidarpartiet når det gjeld dette feltet?

– Eg er oppriktig lei meg for at det kjem anonyme kjelder som gjev ei feilaktig framstilling av kva som er realiteten.

– Kva er det som er realiteten?

– Realiteten er at kvinnenettverket har diskutert korleis vi skal skape ein partikultur med openheit der det er trygt å seie frå. Det er det eg ønskte å bidra til, og eg er sjølvsagt lei meg for at nokon mistenkjeleggjer den diskusjonen der målet heile tida har vore å skape meir openheit, der den som melder inn saker eig si eiga historie og har makt over kven som handterer den.

– Kva kan du gjere for at situasjonen ikkje eskalerer, men tvert imot fell til ro?

– Om eg føler meg urettferdig handsama, skal eg ikkje ta igjen med same mynt. Som leiar har eg eit ansvar for å ikkje eskalere situasjonen. Det er det viktigaste eg kan gjere no.

– Men du opplever at du er urettferdig handsama?

– Eg opplever at det kom ut ein feil versjon av det eg sa på gruppemøtet. Det synst eg sjølvsagt ikkje noko om. Men å bruke ordet «urettferdig» – det er ikkje eg som er offeret her. #Metoo handlar ikkje om det.

– Er det ting i denne prosessen du ville gjort annleis dei siste to vekene?

– Eg angrar på at eg skreiv den Facebook-posten om at eg følte meg urettferdig handsama. Det var litt sjølvrettferdig, og det burde eg ha unngått. Eg skal prøve alt eg kan å ikkje ta igjen, sjølv når eg føler at eg blir mistolka.

politikk@klassekampen.no