Fredag 4. mai 2018 Innenriks

Tidspress i byggeprosessen og miljøhensyn fører til trøbbel i planleggingen av luftbasen på Evenes:

Planlegger å la F-35 ruste

I LUFTA: Luftforsvaret har mottatt de første F-35-flyene. Her er to av dem over Rondane i desember i fjor. FOTO: MORTEN HANCKE, FORSVARET

RUSTSKADER: Både det nye kampflyet F-35 og overvåkingsflyet Poseidon vil få rustskader for 1,4 milliarder kroner. Grunnen er tidspress i byggingen av den militære flyplassen på Evenes.

FORSVARET

Kjøpet av de amerikanske kampflyene F-35 er en av norgeshistoriens dyreste, og anskaffelsen har tatt langt tid. Valget om å kjøpe de amerikanske flyene ble tatt for ti år siden, i 2008. Fire år senere, i 2012, ble det klart at Evenes skulle være kampflybase i Nord-Norge.

Likevel skylder Forsvarsbygg nå på tidsnød når byggeprosjektet på Evenes har møtt på et alvorlig problem:

Rullebanen på flyplassen må avises om vinteren, men Forsvaret får ikke lov til å bruke det best egnede kjemikaliet – urea – på grunn av hensyn til økosystemene rundt flyplassen. Miljøhensynet gjør at Forsvaret i stedet må avise rullebanen med Aviform – et stoff som vil føre til rustskader på flyene.

Rustskadene vil føre til ekstrakostnader på til sammen 1,4 milliarder norske kroner. Det kommer fram i den eksterne kvalitetssikringen av Evnes-prosjektet.

Det «er stor usikkerhet knyttet til kostnadsberegninger for korrosjon», heter det i rapporten.

Rustproblemer på Evenes:

• Forsvaret får ikke lov til å bruke stoffet urea til å avise rullebanen på Evenes. Stoffet vil føre til forsuring av vannet og ødeleggelser i økosystemet rundt flyplassen.

• I stedet skal stoffet Aviform brukes. Det vil føre til rustskader både på de nye kampflyene F-35 og på overvåkingsflyene P-8 Poseidon.

• Forsvarsbygg har utredet alternativer, men sier nå at det ikke lar seg gjøre på grunn av «tidspress». Det ble besluttet å gjøre Evenes til luftbase i nord allerede i 2012.

Kan spare en halv milliard

Luftforsvaret ønsker i utgangspunktet å bruke urea, men stoffet vil føre til store skader på de vernede våtmarksområdene rundt Evenes, og flyplassen får derfor ikke utslippstillatelse.

Problemet med rustskader fra det alternativet stoffet Aviform har vært kjent i lang tid, og Forsvarsbygg har forsøkt å finne andre løsninger.

De uavhengige konsulentene i Oslo Economics har kvalitetssikret planen for utbygging på Evenes. I sin rapport skriver konsulentene at det billigste alternativet er å varme opp rullebanen – en løsning som over 30 år vil spare Forsvaret for over en halv milliard kroner:

«Basert på levetidskostnadene kommer alternativet med oppvarming best ut, og har om lag 550 millioner kroner lavere levetidskostnader enn ved bruk av dagens avisingskjemikalie, Aviform», skriver konsulentene.

Likevel vil ikke Forsvarsbygg gå inn for å lage en oppvarmet rullebane – fordi basen snart må stå ferdig. Det samme argumentet brukes mot alternative kjemikalier til avising.

Skylder på tidspress

I rapporten fra Oslo Economics viser konsulentene til argumentene som Forsvarsbygg bruker for å planlegge løsningen der flyene ruster:

«Dette skyldes at bruk av alternative kjemikalier krever forhåndsgodkjenning, og er en prosess som kan ta lang tid», heter det i rapporten.

Oppvarming av rullebanene er på sin side en løsning som «verken er praktisert under slike klimatiske forhold eller i et så stort omfang. Ettersom prosessen med å gjøre basen klar til flyene ankommer er under tidspress, dannes det begrensninger knyttet til valg av avisingsmetode», heter det videre.

Evenes, som ligger på grensa mellom Nordland og Troms, skal senest stå klar om fire år, i 2022. Da skal luftbasen både huse det nye kampflyet F-35 og samtidig være hovedbase for det nye overvåkingsflyet P8 Poseidon.

Problemer med pengene

I rapporten fra Oslo Economics kommer det i tillegg fram en annen årsak til at Forsvarsbygg går inn for å la flyene ruste.

Ifølge konsulentene har Forsvarsbygg i forklart at det er «utfordringer knyttet til finansieringen av en ny løsning».

Problemet skal ifølge rapporten bestå i at flyplassen på Evenes både er militær og sivil, og at Avinor kommer til å betale for et behov som bare gjelder Forsvaret, og ikke den sivile luftfarten.

«Dette skyldes at kommersielle flyselskaper normalt skifter ut flyene sine oftere enn Forsvaret skifter ut sine kampfly, noe som reduserer korrosjonsproblematikken», heter det i rapporten.

magnusl@klassekampen.no

På saken

Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til Klassekampen at «Flyene som leveres av Lockheed Martin skal ha korrosjonsbeskyttelse god nok til å operere over hele verden iht. en rekke krav».

Departementet skriver videre at det ikke er «stilt særlige krav til hvilke avisingsmidler som kan brukes med F-35. Kravene er i utgangspunktet de samme som for dagens F-16».

Bruken av Aviform fører til høyere vedlikeholdskostnader, men ifølge Forsvarsdepartementet er kostnadene «hensyntatt i levetidskostnadsberegningene. Framover vil vi jobbe med å finne de beste løsningene for optimal drift ut fra gjeldende forutsetninger».

De omtalte rustproblemene er ikke enestående.

I begynnelsen av april kom det fram at det amerikanske forsvarsdepartementet har satt en stopper for mottaket av nye F-35-fly.

Det er på grunn av at det amerikanske forsvaret har oppdaget rust på flyet, og at amerikanske myndigheter og Lockheed Martin er uenige om hvem som skal betale for produksjonsfeilen. Feilen skal gjelde minst 200 fly.

I Norge har derimot Forsvarsdepartementet sagt at det er Lockheed Martin som skal betale for feilen.

– Vi har fått forsikringer fra Lockheed Martin om at kostnader ved denne feilen ikke skal dekkes av Norge, sa kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til NTB 12. april i år.

Norge har til nå mottatt tre fly, de første i november i fjor, og skal motta seks nye F-35 i løpet av året.