Fredag 15. juni 2018 Kultur og medier

• La ut høyesterettsdommer fra Lovdata gratis på nett • Ble stengt umiddelbart av byfogden

Ble kneblet av Lovdata

KAMPKLAR: Håkon Wium Lie er villig til å gå til retten for å sikre folk tilgang til høyesterettsdommer på nett.

Skal Høyesteretts avgjørelser være gratis tilgjengelig på nett? Det er kjernen i en konflikt mellom Lovdata og ytringsfrihetsaktivister.

demokrati

– Lovdatas framferd oppleves som usedvanlig brutal. Vi er bare noen frivillige som ville bidra til at alle skal få tilgang til avgjørelser fra Høyesterett. Så blir vi saksøkt og sitter igjen med alle saksomkostninger. Det føles litt som å få en slegge i hodet.

Ytringsfrihetsaktivist Håkon Wium Lie hadde neppe forestilt seg at hans siste prosjekt for å gi nordmenn mer innsyn i norsk rett skulle ende nettopp i retten.

17. mai opprettet han og Fredrik Ljone en nettside med 40.000 høyesterettsdommer, som brukerne kunne søke i og laste ned gratis.

Rettsavgjørelsene hadde Lie hentet fra Lovdatas rikholdige samling av dommer, lastet ned via cd-er lånt fra Nasjonalbiblioteket.

Lovdata, som er den største tilbyderen av rettsavgjørelser på nett, reagerte kontant. Om kvelden 31. mai fikk de ansvarlige bak nettsiden varsel om søksmål, uten noe forvarsel. Krav om midlertidig forføyning var allerede oversendt Oslo byfogdembete.

Under ett døgn senere var rettspraksis.no stengt og folkene bak ilagt 100.000 kroner i saksomkostninger.

– For oss handler dette om et grunnleggende demokratisk prinsipp. Folk har krav på å kunne sette seg inn i domstolenes avgjørelser, uten å måtte betale for det. Men fram til nå er denne tilgangen blitt forvaltet av en privat stiftelse med tilnærmet monopol, og som tar rikelig betalt for sine tjenester, sier Wium Lie.

Rettspraksis.no:

• Nettsted med søkbart register for 40.000 høyesterettsavgjørelser, opprettet 17. mai.

• Saksøkt av Lovdata, en allmennyttig stiftelse, for brudd på Åndsverklovens vern om tilrettelagte databaser.

• Ble pålagt å legge ned 1. juni i en kjennelse fra Oslo byfogd­embete om midlertidig forføyning, etter krav fra Lovdata.

• Initiativtakerne til rettspraksis.no, Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie, vil sikre allmennheten gratis tilgang til samtlige høyesterettsdommer.

– Stor prinsipiell betydning

Lovdata har både en åpen versjon og en lukket abonnementstjeneste. Sistnevnte inneholder høyesterettsdommer og dommer fra lavere rettsinstanser helt tilbake til 1925, og er et mye brukt arbeidsverktøy for advokater og andre som jobber med juss. Gratisversjonen gir ikke tilgang til dommer som går lenger enn ett år tilbake i tid.

Lovdata Pro koster 12.500 kroner i året for én bruker. For inntil 70 brukere må man punge ut med hele 77.900 kroner.

– Lovdata er et utmerket verktøy, men gratisversjonen er en fattigmannstjeneste. Den andre versjonen er så dyr at det i realiteten bare er folk med god råd som kan abonnere, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Etter at saken ble omtalt i Advokatbladet, har Lie fått støtte fra flere hold, blant annet Redaktørforeningen. Arne Jensen mener saken er av stor prinsipiell betydning.

– Fri tilgang til rettsavgjørelser er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen. Publikum, mediene og alle andre skal ha enkel tilgang til norsk rettspraksis og gjennom dette tilegne seg kunnskap om rettssystemet, sier han.

Forsvarer reaksjonen

Lovdata ble etablert i 1981 av Justisdepartementet og Juridisk fakultet i Oslo som en allmennyttig stiftelse. I styret sitter representanter fra blant andre Justisdepartementet, Stortinget, Advokatforeningen og Dommerforeningen.

Lovdatas direktør Odd Storm-Paulsen mener det var helt nødvendig å gripe inn overfor rettspraksis.no.

– Vi har forståelse for at rettsavgjørelser bør være åpne og tilgjengelige fra offentlige myndigheter. Men rettsavgjørelsene som rettspraksis.no benyttet seg av, er dokumenter som vi har bearbeidet og systematisert i databaser, og som vi har gjort vesentlige investeringer i, sier Storm-Paulsen.

Blant annet har Lovdata laget sammendrag og anonymisert mange av dommene.

I den siste utgaven av åndsverkloven er det lagt inn en egen bestemmelse i paragraf 9 som slår fast at verken lover, forskrifter eller rettsavgjørelser er vernet etter loven.

Da søksmålet ble tatt ut 31. mai, uttalte Lovdatas advokat Jon Wessel-Aas til Advokatbladet at grunnlaget ikke er «krenkelse av opphavsrett til åndsverk, men krenkelse av databasevernet». Åndsverklovens paragraf 43 gir vern for databaser som sammenstiller en stor mengde opplysninger eller som det har kostet mye å utvikle.

35 millioner på bok

– Rettspraksis.no har benyttet dokumenter som vi har brukt store ressurser på å kvalitetssikre. Som stiftelse skal vi være selvfinansierende og må sikre inntekter til en forsvarlig drift og til videreutvikling av Lovdatas tjenester. Men det er ingen som tar utbytte fra stiftelsen, påpeker Odd Storm-Paulsen i Lovdata.

I årsrapporten for 2016 står Lovdata oppført med en egenkapital på 35 millioner kroner. Håkon Wium Lie reagerer på at stiftelsen bygger seg opp en stor egenkapital.

– Det blir helt feil når en stiftelse som er opprettet av det offentlige, skal tjene masse penger på å formidle rettsavgjørelser til folk. Å bygge opp store fond rimer også dårlig med formålet om å være selvfinansierende, sier Lie.

Lovdatas direktør svarer at 20 millioner kroner av egenkapitalen står i et sikringsfond.

– Dette fondet er nødvendig for å sikre driften i tilfelle noe går galt og til å videreutvikle våre tjenester, sier Storm-Paulsen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Ber om politisk inngripen

Fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mener striden mellom Lovdata og folkene bak rettspraksis.no bør løses av politikerne på Stortinget eller av regjeringen, heller enn å bli avgjort i retten.

– Jeg skulle ønske at dette var et spørsmål som våre politikere og statsmakter tok ansvar for. Befolkningen har krav på å kunne sette seg inn i sin rettsstilling. Det er en helt sentral bærebjelke i en rettsstat og et demokrati som vårt, sier Anine Kierulf, som understreker at hun kun uttaler seg på prinsipielt grunnlag.

Norges lover er for lengst digitalisert og gjort gratis tilgjengelig på Lovdatas nettsider. For å sette seg inn i gjeldende rett er det likevel langt fra tilstrekkelig å lese lovens ordlyd.

Ikke minst Høyesteretts avgjørelser har stor innvirkning på hvordan lovbestemmelsene skal tolkes og praktiseres av domstolene, gjennom såkalte prejudikater.

– For å forstå ens egen rettsstilling er det helt nødvendig å ha tilgang til høyesterettsdommer. Og de er ikke så vanskelig skrevet. Våre dommere legger stort arbeid i å skrive juridiske resonnementer selv slik at andre uten juridisk bakgrunn kan forstå det, sier Kierulf.