Torsdag 28. juni 2018 Eksperten svarer

• ØKONOMEN SVARER

Ressurskamp

Hvordan henger tørke sammen med ulikhet?

Høye temperaturer og lite regn har gitt tørke og skogbrannfare i store deler av Norge den siste måneden. Avlingene har lidd skade og mange bønder søker erstatning fra landbruksdirektoratet for tapt inntekt.

I områder av verden der økonomien er sterkt avhengig av landbruk har tørke vidtrekkende konsekvenser. Dette gjelder særlig i områder med dårlig utviklet irrigasjon (systemer for kunstig vanning), som i deler av Asia og i Afrika sør for Sahara. Ekstrem tørke har direkte negative virkninger på bønders inntekter, matmangel og lands BNP. Men en rekke andre virkninger følger også: Flukt, krig og vold mot utsatte grupper.

Når det blir kamp om ressursene rammes sjelden alle likt. Mange studier viser at forskjellsbehandlingen mellom kjønn øker i krisetider i områder som allerede er fattige.

Økonomene Martin Flatø og Andreas Kotsadam har undersøkt kjønnsforskjeller i spedbarnsdødelighet i møte med ekstrem tørke i Afrika sør for Sahara. De finner at dødeligheten øker mer blant jentespedbarn som følge av tørke enn blant guttespedbarn. Forskjellsbehandlingen varierer med hvor utbredt det er å ønske seg sønner heller enn døtre.

Kjønnsskjevheten fins også blant voksne. En studie fra India viste at ekstrem tørke førte til økt partnervold og medgiftsdrap – hvor kvinner dør på grunn av svigerfamiliens forsøk på å presse familien hennes til å gi større medgift. En studie fra landsbygda i Tanzania fant at tørke førte til at flere familier tok livet av eldre, kvinnelige slektninger – såkalte «heksedrap».

Den mest studerte – og også mest omdiskuterte – indirekte effekten av tørke i fattige områder gjelder sannsynligheten for voldelig konflikt. En artikkel i Science i 2014 sammenfatter 60 studier på feltet og finner at tørke og hete systematisk øker risikoen for voldelig konflikt, både mellom enkeltindivider, som borgerkrig og som krig mellom stater.

Forklaringen ser ikke ut til kun å være at inntektstapet skjerper kampen om ressursene. Én foreslått tilleggsforklaring er at når tørken reduserer produktiviteten i økonomien, så senkes også kostnaden av å delta i konflikt relativt til vanlig arbeid.

En annen er at myndighetenes evne til å kontrollere kriminalitet og opprør svekkes i dårlige økonomiske tider – samtidig som at raseriet over situasjonen kan rettes mot politiske ledere. Andre framhever hvordan forflytting og raskt voksende byer fremmer konflikt om territorier.

Artikkelen er oppdatert: 25. september 2018 kl. 11.32