Fredag 13. juli 2018 Innenriks

Ny undersøkelse viser at sosialhjelpen ikke er høy nok til å gi et forsvarlig livsopphold:

Har ikke penger til mat

USTABILT: Styremedlem Sverre Rusten ved Fattighuset Oslo mener de aller fleste som mottar stønad har opplevd at pengene ikke strekker til. Da benytter mange seg av tilbud som gratis mat fra frivillige organisasjoner.

SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.

ULIKHET

22 prosent av sosialhjelpsmottakerne har ikke råd til et måltid fisk eller kjøtt annenhver dag. Omtrent en like stor andel har ikke råd til å gå til tannlegen eller delta i regelmessige fritidsaktiviteter.

Det kommer fram i nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Folk som lever på offentlige stønader sliter med langt flere fattigdomsproblemer enn resten av befolkningen.

Verst stilt er mottakere av kommunal sosialhjelp. Stønaden skal sikre inntekter til et forsvarlig livsopphold, men undersøkelsen tyder på at de målet ikke blir oppnådd.

Fattigdomsproblemer:

• Statistisk sentralbyrå har laget en ny undersøkelse om fattigdomsproblemer. Den viser at få i Norge har fattigdomsproblemene som beskrives, men enkelte sliter. For eksempel bor kun seks prosent i en husholdning som ikke har råd til å bytte ut slitte møbler, mens blant sosialhjelpsmottakere har 49 prosent dette fattigdomsproblemet.

• Undersøkelsen viser også at enslige forsørgere opplever flere fattigdomsproblemer. 42 prosent i denne gruppen bor for eksempel i en husholdning som ikke klarer en uforutsett utgift på 10.000 kroner, mens tallet kun er seks prosent i befolkningen som helhet.

Har ikke mat

– Man får de pengene man får, så varer de så lenge de varer – plutselig har man ingenting, og må vente lenge på neste utbetaling. Det har de fleste opplevd, sier Sverre Rusten.

Han er styremedlem Fattighuset i Oslo, en ideell organisasjon som drives av brukerne selv. De deler ut mat flere ganger i uken. Oppmøtet er så stort at køene strekker seg over gata, og de må til med kølappsystem.

– Hadde det ikke vært for frivillige organisasjoner, hadde mange mennesker gått uten mat i lange perioder, sier Sverre Rusten.

Han forteller at problemet er spesielt stort for dem som har barn de forsørger alene.

– Det går an å leve på nudler for å spare penger i en periode, selv om det ikke er å anbefale. Hvis man har barn, går ikke det. Så tøff kan ingen være med barna sine, sier Rusten.

Han synes det er trist at mange er avhengige av frivillige organisasjoner for å få endene til å møtes, selv om de har rett til statlig støtte.

– Det er synd at organisasjoner som oss er nødvendige i så stor grad. Helst skulle vi sett at det ikke var behov for oss, sier Rusten.

Enslige utsatt

Det er første gang SSB publiserer tall over andelen personer med fattigdomsproblemer i Norge. De viser at det er de færreste av oss som har fattigdomsproblemer, men noen grupper er mer utsatte enn andre.

– Vi spør om tre kategorier av fattigdomsproblemer: mangel på materielle goder, sosiale goder og folks økonomiske romslighet, sier Lene Sandvik i SSB.

Det er ofte de samme gruppene som har de ulike fattigdomsproblemene, ifølge Sandvik.

– Enslige både med og uten barn har i større grad fattigdomsproblemer enn par, og personer på stønader som sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede er i størst grad utsatt, sier hun.

Omkring halvparten av sosialhjelpsmottakere har ikke råd til en ukes ferie i året, ifølge tallene fra SSB. 67 prosent bor i en husholdning som kan klare en uforutsett utgift på 10.000 kroner.

Viktige tilbud

I 2017 fikk 132.659 personer sosialhjelp, og den gjennomsnittlige månedlige støtten var 9252 kroner.

Også personer som har mer varige ytelser som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger har i mye større grad problemer med fattigdom enn snittet av befolkningen.

Henholdsvis 11 og 13 prosent av gruppene har ikke råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter, og 11 og 12 prosent har ikke råd til å dra til tannlegen.

Omkring 140.000 personer mottar arbeidsavklaringspenger og 330.000 personer mottar uføretrygd.

Av andre grupper har enslige jevnt over flere fattigdomsproblemer enn personer som lever i parforhold, og enslige forsørgere er spesielt utsatt.

– Det er igjen spesielt vanskelig for dem som har barn. Oppstår det en uforutsett utgift hvis det skjer noe med barnet ditt, kan du jo ikke la være å betale, sier Rusten.

Han opplever også at det er vanskelig for enslige forsørgere eller andre med barn som er avhengig av stønader å ikke kunne dra på ferie.

– Barn sammenlikner seg med andre – det kan være vanskelig å komme tilbake til skolen uten å ha gjort noe i ferien.

Han mener det er viktig at kommunene har lavterskeltilbud.

– Gratis sommerkoloni eller gratis camping finnes i Oslo, men noen av tilbudene er under press. Det er enormt viktig at man beholder dem, sier Rusten.

innenriks@klassekampen.no