Lørdag 8. desember 2018

Hårete mål?

LÆREPLAN I GRUNNSKOLEN

Læreplanen er et viktig statlig styringsdokument. De siste ukers debatt har dreid seg om hvorvidt konkrete historiske hendelser som andre verdenskrig og holocaust bør inn i læreplanen for samfunnsfag i grunnskolen. Dette har engasjert, og flere har tatt til orde for tydeligere og mer spesifikke kompetansemålene.

I nåværende læreplan i samfunnsfag for grunnskolen nevnes verken krigen eller holocaust spesielt. Planen har imidlertid en rekke kompetansemål om tema som historiske konflikter, diskriminering og imperialisme. Utkast til ny læreplan fremstår med færre og mer generelle kompetansemål. Dette er spesielt tydelig for historie og geografi.

Kompetansemål bør være relativt generelle og gi lærere handlingsrom. Problemet er at dette utkastet legger en rekke føringer, hovedsakelig om nåtidige perspektiver, og preges av en harmoniorientert samfunnsforståelse.

Forståelse av hvordan samene som urfolk og nasjonale minoriteter har blitt behandlet gjennom historien har heldigvis fått plass. «Å presentere dei norske nasjonale minoritetene og drøfte korleis norske myndigheiter har behandla desse fram til i dag» er imidlertid et eksempel på en målformulering som sikter mer mot ideologisk oppslutning, enn å legge til rette for kritisk tenkning og utforsking.

Elevene skal også: «samtale om kjønn og grensesetjing knytt til kropp og seksualitet». Her blir det konkrete målet et problem. Grensesetting nevnes ikke i noen annen sammenheng i læreplanen. Når seksualitet og grensesetting sammenstilles slik, kan ansvaret for uønsket seksuell oppmerksomhet koples til den som utsettes for dette istedenfor overgriper. Dette blir ytterligere problematisk når seksuell vold, trakassering og overgrep nevnes.

Det er mye som savnes i denne planen: krig, diskriminering, kolonialisering, undertrykkelse og rasisme. Elevene skal lære å bli aktive medborgere og fremme demokratiske rettigheter. De skal drøfte forbruksmønster og bærekraft. Dette bør være viktige mål for samfunnsfaget. Vi forstår ikke oss selv i et vakuum, vi er en del av en verden som stadig blir mer sammenvevd. Vi trenger derfor en læreplan som tydeliggjør historiske og nåtidige perspektiver på vold, konflikt, undertrykkelse og urettferdighet.

irene.trysnes@uia.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.26