Mandag 10. desember 2018 Debatt

La oss eie krafta selv

FRAMTIDA: Selv om vindkraft ikke er en perfekt løsning, er den likevel bedre enn fossil energi. Her vindmølleparken på Smøla. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM

FORNYBAR ENERGI

I Klassekampen 30. november foreslår Kari Elisabeth Kaski og jeg å stille krav til offentlig eierskap i vindkraften i Norge, tilsvarende som man har for vannkraft. Geir Henning Wiik reagerer på oppslaget i samme avis 6. desember, og stiller en rekke kritiske spørsmål til SVs energipolitikk.

I klimaendringenes tid er det avgjørende å sikre at all fossil energibruk fases ut. Verden må klare seg uten olje, kull og gass. Det er en formidabel jobb – olje, kull og gass er fremdeles i bruk i stor skala. Geir Henning Wiik nevner selv kullkraftverket på Svalbard. Vi kan legge til: Gasskraftverket på Melkøya. Brenning av fossil olje for å produsere varme i industrien. Bruken av fossilt kull som reduksjonsmiddel i industriprosesser. Bruken av fossilt drivstoff i transportsektoren.

For hver dag bruken av olje, kull og gass fortsetter, bidrar det til farlig klimaødeleggelse. En storstilt omlegging bort fra den fossile tidsalderen gjør at vi trenger en god politikk for fornybar energi og energieffektivisering. Det er også bra for lommeboka til norske husholdninger. Norge bør dessuten se på nye måter å prise energibruk, for eksempel ulike takster på ulike tider av døgnet slik at man gjennom smart energibruk kan redusere strømregningen. Vi vet godt at fornybar energi også har miljøkonsekvenser. Miljøbevegelsen i Norge er formet av kampene mot vassdragsutbygging i Mardøla og Alta. Vassdragsutbyggingen i Norge har gitt oss en fornybar kraftsektor, men også harde inngrep i vassdragsnaturen. Tapet av naturmangfold i verden er dramatisk, og arealinngrep er hovedårsaken.

Miljøpolitikken skal derfor ivareta flere hensyn, og bidra til næringsutvikling og verdiskaping. Den skal komme fellesskapet til gode. Derfor foreslår vi at kun én tredel av et kraftverk kan eies av private. Offentlig eierskap i kraftsektoren gjør at norske naturressurser finansierer velferdsstaten heller enn utenlandske eiere. Norske kommuner har dessuten svært mye de skulle ha sagt om utfallet av konsesjonssaker på vindkraft. I de kommunene som har valgt å bygge ut vindkraft, er innbyggerne ganske positive.

Når det nå bygges ut vindkraft i Norge mener SV det skal stilles strenge krav. Det er planlagt mange flere prosjekter enn det er forsvarlig å bygge ut. For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser viktigst når vi skal velge vindkraftprosjekter. Vi ønsker også å skjerpe kravene til utredninger i utbyggingssaker. Men vi sier ikke nei til vindkraft generelt, slik Geir Henning Wiik nok mener vi burde.