Torsdag 27. desember 2018

• KrF krever innstramming i LAR-behandlingen • Pasientorganisasjon advarer mot å heve terskelen

Krever kontroll på gatedopet

MINDRE MEDISINER: KrFs nestleder Olaug Bollestad mener staten har blitt for ivrige på å gi medikamenter til ruspasienter. Foto: Anniken C. Mohr

STOPP: Metadon fra statlig rusbehandling havner på det illegale markedet og tar liv. KrF krever gransking av legemiddelassistert rehabilitering.

Helse

– Det er svært urovekkende at man tydeligvis har store lekkasjer av medikamenter fra den statlige LAR-ordningen. Vi mener det trengs en grundig evaluering av LAR for å sikre at det fungerer etter intensjonen, sier Olaug Bollestad, nestleder i Kristelig Folkeparti.

Folkehelseinstituttets overdosetall for 2017 viste en historisk utvikling. For første gang tar metadon flere liv enn det heroin gjør blant landets rusbrukere.

I 2017 var heroin registrert som hoveddødsårsak i 20 prosent av narkotikautløste dødsfall, mens metadon var årsaken i 22 prosent av tilfellene. Metadon er heroinsubstituttet som brukes i behandlingen av rundt 40 prosent av de cirka 8000 ruspasientene i legemiddel­assistert rehabilitering (LAR).

Metadon og LAR:

• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tverrfaglig behandlingsprogram for pasienter som er avhengige av heroin eller andre opioider. Det er omtrent 8000 pasienter i LAR.

• En del av behandlingen er medikamentell. Pasientene får enten buprenorfin (subutex, subuxone) eller metadon som substitutt for narkotika.

• I 2017 var det 247 narkotikautløste dødsfall. Metadon var årsak i 53 dødsfall (22 prosent av totalen), mens heroin tok 48 liv (20 prosent).

Peker på LAR

Som Klassekampen har skrevet tidligere, mener både politi og flere ledende fagfolk at metadonet tilgjengelig på det illegale markedet i stor grad kommer fra pasienter i LAR som selger medisinene sine. Gatepris for en flaske metadon fra LAR er ifølge politiet mellom 300 og 500 kroner. Utviklingen skaper stor bekymring i KrF.

– Man må se på om kontrollen og sikkerheten rundt utdeling av medikamenter er tilstrekkelig. Så må vi forsikre oss om at det er nok fokus på å rehabilitere pasientene, sier Bollestad.

Siden innføringen av LAR tidlig på 2000-tallet har behandlingen vist seg å være effektiv medisin mot dødelig overdose. Svært få pasienter i LAR dør av overdose.

Tidligere forskning tyder på at 8 av 10 som dør av metadonoverdose ikke er i LAR-behandling, ifølge Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Over tid har terskelen for å komme inn i LAR blitt senket. Kontroll på medisinutdeling varierer. Noen må ta medisin under oppsyn, men andre får med seg medisin for tre dager eller en uke av gangen.

«LAR light»

Omtrent 2000 av pasientene i programmet, én av fire, er i såkalt lavterskel LAR. Det innebærer færre kontroll­rutiner.

Målet er å forhindre over­dosedødsfall og kriminalitet, heller enn rusfrihet.

– Kommer vi dit at lavterskel betyr at vi ikke har kontroll, har vi mislykkes. Det er farlige medisiner vi deler ut, og mangel på kontroll setter andre i fare, sier Bollestad.

Hun er tilhenger av å fjerne støtten til lavterskel LAR, noe KrF også gikk inn for i sitt alternative budsjett.

– Terskelen for å komme inn i LAR har blitt for lav og terskelen for å komme ut for høy. Nå ser jeg at regjeringen vil begynne med utdeling av heroin. Det kan ikke bli sånn staten gir folk medikamenter fordi det er det enkleste, sier Bollestad.

– Senter for rus og avhengighetsforskning anslår at vi hadde hatt 40 flere narkotikadødsfall hvert år uten lavterskel LAR. Hva er alternativet?

– Det må være et mang­foldig tilbud som tar utgangspunkt i individuelle behov. Det må legger mer vekt på å styrke ettervernet etter rusbehandling og på rehabilitering. Vi kan ikke gi opp folks mulighet til et rusfritt liv for tidlig, sier Bollestad.

Ønsker ikke innstramning

Pasientorganisasjonen Prolarnett, som har over 3000 LAR-pasienter som medlemmer, advarer mot å bruke tallene fra Folkehelseinstituttet til å gjøre det vanskeligere å komme i LAR-behandling.

– Ethvert dødsfall er en tragedie, men jeg tror ikke det vil hjelpe å stramme inn for dem som er i LAR, sier Ole Jørgen Lygre, styreleder i Prolarnett.

Han understreker at det er komplisert å slå fast døds­årsak. Selv om metadon blir påvist i blodet, er det vanskelig å vite hva som er årsakene til dødsfallet. Ofte vil det være flere rusmidler i bildet ved et overdosedødsfall.

Lygre tror ikke videresalg av metadon er omfattende, selv om det forekommer.

– Selvsagt skal man ta lekkasjer alvorlig. Men, det er mindre metadon som blir solgt videre enn subutex og den slags. De som bruker metadon trenger som regel medisinen sin selv, sier han.

jos@klassekampen.no