Onsdag 9. januar 2019 Kultur og medier

Kunsthøgskolen i Oslo har sagt opp enda en ansatt etter metoo-anklager om seksuell trakassering:

Teaterlærer fikk sparken

HÅPER DET ER OVER: – Jeg håper dette markerer avslutningen på de alvorlige sakene knyttet til seksuell trakassering, sier rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Like før jul måtte han si opp enda en ansatt. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

I fjor sommer ble en ansatt ved Teaterhøgskolen i Oslo «frikjent» for påstander om seksuell trakassering. 18. desember ble mannen likevel oppsagt på grunnlag av nye varsler.

metoo

Mandag sendte rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ut en intern melding til alle ansatte og studenter:

«Tilsettingsutvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo fattet den 18. desember 2018 vedtak om å avskjedige en ansatt i undervisning- og forskningsstilling ved institusjonen, avdeling Teaterhøgskolen.»

Oppsigelsen er den andre ved Kunsthøgskolen som har kommet i kjølvannet av metoo-kampanjen. I tillegg har en annen ansatt valgt å si opp sin stilling.

Dermed topper KHiO lista over kunstutdanninger med ansatte som har mistet jobben eller blitt sagt opp etter varsler om seksuell trakassering. I alt har sju ansatte ved kunstutdanninger i Norge måttet gå som følge av slike varsler siden 2017.

– For institusjonens del er det selvfølgelig uheldig og sterkt beklagelig at vi har hatt flere slike saker. Men det er veldig viktig at vi har fått undersøkt disse sakene til bunns, og at vi har evnet å reagere, sier rektor Jørn Mortensen.

– Har det vært en ukultur blant KHiOs ansatte?

– Jeg vil ikke si at det har vært en ukultur som sådan. Disse sakene omhandler tre personer av i alt 200–300 ansatte ved høyskolen, sier Mortensen.

– Min oppgave er ikke å bagatellisere det som er skjedd, men sørge for at vi jobber så godt vi kan for å forhindre denne typen uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Metoo i kunstskolene:

• Til sammen sju ansatte ved kunstutdanninger i Norge har sagt opp eller mistet jobben etter varsler om seksuell trakassering siden 2017.

• Ved Kunsthøgskolen i Oslo er to ansatte blitt oppsagt og én ansatt har valgt å si opp.

• Ved Universitetet i Stavanger er en musikkprofessor blitt sagt opp, mens en annen ansatt ble suspendert.

• I juni 2017 mistet to lærere ved skuespillerutdanningen ved Nord universitet jobben.

Gransket av utvalg

Rektor Mortensen ønsker ikke å oppgi ytterligere detaljer om den siste oppsigelsen, annet enn at saken er knyttet til et tidligere varsel om trakassering som ble sendt inn til Kunnskapsdepartementet i desember 2017.

Varslerne valgte den gangen å orientere departementet, som er høyskolens eier. Årsaken var at vedkommende opplevde at skolens ledelse ikke hadde tatt tidligere varsler på alvor. I brevet ble to navngitte ansatte varslet om, den ene var ansatt ved Teaterhøgskolen.

Kunsthøgskolen nedsatte et varslingsutvalg og engasjerte en advokat for å bistå med granskingen av påstandene som framkom i brevet til departementet. Underveis i dette arbeidet mottok utvalget et varsel mot en annen lærer ved Teaterhøgskolen – vedkommende som nå er blitt oppsagt.

Fikk nytt varsel

I juni i fjor konkluderte KHiOs varslingsutvalg med å gå til oppsigelse av en av de anklagede. Den andre valgte selv å si opp sin stilling.

I sin vurdering av anklagene mot den tredje mannen uttalte utvalget at det «ikke er tilstrekkelig underbygget og saken derfor må avsluttes».

Men noen dager etter at varslingsutvalget avsluttet sin undersøkelse, mottok skolens ledelse et nytt varsel mot denne tredje mannen. Varselet ble sendt inn av tidligere studenter ved KHiO, og inneholdt informasjon om flere konkrete tilfeller av seksuell trakassering som skal ha skjedd fem–seks år tilbake i tid. I og med at varslingsutvalget hadde avsluttet sitt arbeid, ble de nye varslene behandlet av skolens ledelse.

– Vi fulgte normal prosedyre for slike saker ved at saken er håndtert internt i institusjonen. Vedkommende fikk også anledning til å komme med sine innsigelser, sier Jørn Mortensen.

Han understreker at skolen ikke har flere liknende varslingssaker til behandling, og at han håper at det ikke kommer flere.

– Det siste året har vi revidert varslingsrutinene og vedtatt etablering av en varslingsnemnd. Vi har gjennomført kurs og seminarer både på institusjons- og avdelingsnivå. Tiltak mot seksuell trakassering er også høyt prioritert i vårt handlingsprogram for et trygt læringsmiljø, som ble vedtatt i fjor.

«Grov uforstand»

18. desember vedtok høyskolens tilsettingsutvalg å gå til oppsigelse. Vedtaket er forankret i paragraf 26 i lov om statsansatte, som åpner for oppsigelse dersom ansatte «har utvist grov uforstand i tjenesten». Mannens identitet og øvrige fakta om saken er unntatt offentlighet, med grunnlag i forvaltningsloven.

I går mottok læreren oppsigelsen i en rekommandert sending, og samtidig trådte oppsigelsen formelt i kraft.

Skolens ledelse har også vurdert å anmelde læreren til politiet, men kom fram til at hendelsene ikke var å anse som straffbare forhold.

– Jeg kan ikke gå inn på omfanget, men det er klart at når institusjonen går til oppsigelse av en ansatt, så er det alvorlig, sier Mortensen.

Mortensen bekrefter at skolen har mottatt varsler mot den samme læreren tidligere, men at det er usikkert om disse handlet om de samme hendelsene som varslingsutvalget gransket i fjor vinter.

– Fordi varslene har vært sterkt anonymisert, har det vært vanskelig å vurdere om mannen kan knyttes til konkrete tidligere varsler om seksuell trakassering, sier han.

Påklager oppsigelsen

Teaterhøgskolelæreren har ifølge høyskolen vært delvis sykmeldt siden i fjor sommer. I forbindelse med prosessen har han fått bistand fra Forskerforbundet, hvor han er organisert. Forbundets advokat Christoffer Hjelde varsler at oppsigelsen vil bli påklaget.

– Vi er uenige i den rettslige vurderingen som er tatt, og har et annet syn på sakens faktiske side enn det KHiO legger til grunn. Vi vil derfor påklage vedtaket innen fristen, som er innen tre uker fra i dag, sier Hjelde.

I første omgang vil klagen bli vurdert av tilsettingsutvalget som vedtok oppsigelsen. Dersom utvalget finner at det er tilstrekkelig grunnlag for det, kan klagen bli behandlet av styret ved KHiO.

Teaterhøgskolens studentutvalg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

jonasb@ klassekampen.no