Tirsdag 12. februar 2019 Kultur og medier

Aktivitetsnivået har økt, men tilskuddene til organisasjonene for amatørteater er ikke justert siden 2014:

Glade amatører i knipe

GJØR DET MULIG: Revygruppa på Stabekk videregående skole er en av 300 amatør-teatergrupper over hele landet som får tilbud om kurs i regi av Frilynt. 25. februar er det premiere på årets forestilling, «Er det mulig».

Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.

Teater

I en gymsal på Stabekk videregående skole øver revygruppa på forestillingen «Er det mulig», med premiere om bare to uker.

I likhet med andre amatørteatergrupper i landet får skole­revyen på Stabekk tilbud om hjelp til alt fra manusutvikling, scenografi, sminke og regi fra Frilynt, en av landets ni nasjonale amatørteaterorganisasjoner.

Men de siste årene er det blitt stadig vanskeligere for teaterentusiastene i Frilynt å imøtekomme amatørteaternes behov for oppfølging og kursing. Antallet medlemmer er mer enn fordoblet på sju år. Likevel har nivået på det offentlige bidraget stått på stedet hvil.

Med 20.500 medlemmer som skal sette opp 300 teater­forestillinger årlig, strekker ikke statsstøtten på 1,8 millioner kroner til.

– At bevilgningene ikke er blitt justert på flere år, er dramatisk. Vi må prioritere hardt, noe som går ut over våre lokallag, sier Frilynts generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr.

Støtte til amatørteater:

• De statlige tilskuddene til amatørteaterorganisasjonene har stått stille siden 2014, med unntak av årlig indeksregulering.

• De ni nasjonale organisasjonene for amatørteater får fortsatt tilskudd som er basert på deres aktivitetsnivå og medlemstall i 2012.

• Den største organisasjonen, Frilynt, får 1,8 millioner kroner i støtte, selv om antall medlemmer er fordoblet siden 2012, og antall forestillinger har økt fra 706 til 1160 i året.

Avdekket rot

Bakgrunnen for dette nød­ropet fra landets største teaterorganisasjon er at Kulturdepartementet ikke har fått på plass en ny ordning for fordeling av tilskudd, etter at den forrige ordningen fikk et skudd for baugen i 2014.

Fram til da ble den statlige støtten til amatørteater forvaltet av paraplyorganisasjonen Norsk Teaterråd.

En ekstern revisorgranskning avdekket omfattende rot med utbetalinger og brudd på regnskapsrutiner, noe som fikk daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) til å stanse alle utbetalinger og kreve seks millioner kroner tilbakebetalt.

Like etter ble Norsk Teaterråd nedlagt, og fordelingen av statlige tilskudd overført til en midlertidig ordning i regi av to andre teatersammenslutninger.

De siste fire årene er tildelingene blitt utbetalt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere, uten hensyn til utviklingen i foreningenes aktivitetsnivå eller medlemstall.

– Alt står på stedet hvil. Vi måles fortsatt etter aktivitetsnivået vi hadde for sju år siden. Tildelingene skjer nærmest automatisk. I prinsippet kunne vi i Frilynt sittet med beina i kors og likevel fått utbetalt like mye som i fjor, sier Rismyhr.

Viser til konflikter

Fra 2014 og fram til i år har utbetalingene til amatørteaterorganisasjonene kommet fra de to teatersammenslutningene Scenefolk og Teateralliansen, som en midlertidig løsning. Fra og med i år skal denne oppgaven ivaretas av Norsk kulturråd på permanent basis.

Men det vil fortsatt ta to år før Kulturrådet har fått en ny tilskuddsordning på plass. Fram til 2021 vil derfor nivået på støtten til de ulike mottakerne være den samme som før, justert for lønn- og prisvekst.

I statsbudsjettet for i år er det satt av til sammen 26,5 millioner kroner til amatørteater og frivillige teaterformål. De ni nasjonale teaterorganisasjonene, som Frilynt og Norsk Amatørteaterforbund, får om lag 5 millioner kroner på deling.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) svarer at hun gjerne skulle ha fått på plass en ny ordning for fordeling av tilskuddene tidligere, men at dette ikke har vært mulig.

– Hele dette feltet har vært preget av mange interne konflikter. I fjor samlet jeg alle aktørene rundt bordet for å se om de kunne komme til enighet om en felles løsning, noe de ikke klarte innen fristen, sier Grande.

– Derfor må jeg bare beklage at departementet inntil nå har måttet gjøre den jobben som vi ønsker at organisasjonene skulle gjøre selv.

Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt er ikke enig i kulturministerens framstilling. Han mener amatørteaterfeltet har opptrådt samlet overfor departementet, og at de ble enige om en felles løsning, som departementet avviste.

– Problemet er at søknadene våre ikke blir realitetsbehandlet, og at organisasjonene mottar det samme beløpet fra år til år. Dermed er det heller ingen åpning for at nye aktører kan søke, sier Rismyhr.

Uro på Stortinget

Problemene med tilskuddsordningen for amatørteaterfeltet er også blitt tema for Stortingets kulturpolitikere. Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen har bedt kulturministeren svare på om hun synes det er riktig at tilskuddene til amatørteaterfeltet er basert aktivitetsnivået i 2012. Hun er ikke fornøyd med det skriftlige svaret statsråden avleverte sist onsdag.

– Departementet og ministeren burde i mye større grad anerkjenne det grundige arbeidet aktørene selv har lagt ned for å utarbeide et forslag til regelverk, sier Sem-Jacobsen.

Også SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård har stilt spørsmål til kulturministeren om hvordan hun kan fortsette å utbetale tilskudd til amatørteaterfeltet, uten å vite noe om mottakernes aktivitetsnivå. I sitt svar skriver Grande at ansvaret for å lage nye retningslinjer er overført til Kulturrådet.

– Grande svarer ikke på spørsmålet mitt. Det er godt mulig at det er Kulturrådet som skal ha ansvaret for dette, men det er ikke holdbart at dette skal fortsette i to år til. At pengene går dit de skal, er helt grunnleggende for aktørene i kulturlivet og for tilliten til forvaltningen, sier Øvstegård.

Kulturminister Grande svarer at departementet må rette seg etter forvaltningslovens krav om objektive kriterier for tildeling av tilskudd.

– Vi har valgt å opprettholde støtten på samme nivå som tidligere, i påvente av en ny fordelingsmekanisme som tar utgangspunkt i det faktiske aktivitetsnivået til disse organisasjonene. Dersom Øvstegård mener at det hadde vært bedre om vi ikke betalte ut noe som helst til feltet før de nye kriteriene var på plass, så må han gjerne mene det, sier Trine Skei Grande.

For revygruppa på Stabekk videregående skole har den politiske dragkampen om amatørteaterfeltet konsekvenser. Dersom teaterfolkene fra Frilynt ikke lenger kan bidra med sin kompetanse, vil det bli tyngre å sette sammen en helstøpt skolerevy år etter år.

Skolerevyen har et budsjett på 200.000 kroner. Av dette får revygruppa 60.000 i tilskudd fra Frilynt.

– Vi får også tilbud om kurs i regi av Frilynt, og de sender folk til oss som arrangerer workshops for skuespillerne. Støtten og kompetansen vi får tilført virker utrolig forløsende og gir inspirasjon, sier miljø­arbeider Per Myrstad Kringen, som bistår elevene med revyen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Åslaug Sem-Jacobsen
Trine Skei Grande