Tirsdag 12. mars 2019 Innenriks

• Lønnsoppgjeret mellom LO og NHO er i gang • LO krev auka kjøpekraft og løft for lågtlønte

Dei krev meir enn smular

KRAV: Kokken Sandra Spjelds beskjed til forhandlarane i årets lønnsoppgjer er å prioritera dei med lågast lønn. Sjølv tener ho 380.400 kroner i året. Ho ville ikkje vald same yrke på nytt, sjølv om ho trivst godt i kantina.

OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.

LØNNsoppgjeret

I kjellaren, under ein bank, bustadmeklar og forsikringsselskap, styrer Sandra Spjeld kantina. Ho er glad i jobben sin, men skulle ho vald opp att, ville ho ikkje stått her.

– Eg trivst veldig godt, men det er ikkje ei lønn å leva av, seier ho.

Etter tolv år i selskapet Eurest AS, som driftar kantina, har ho ei årslønn på kring 380.400 kroner.

Mens LO og NHO i går møttest for å utveksla krav i årets lønnsoppgjer, tok Klassekampen ein prat med ein helsefagarbeidar, ein ingeniør, ein lærar, ein barnevernspedagog, ein industrimekanikar, ein reinhaldar og kokken Spjeld, om lønn og forventningar til oppgjeret.

– Eg synst det er feil at éin som tener 350.000 og éin som tener éin million skal ha same lønnsvekst i prosent, seier Spjeld, som er tillitsvald og organisert i Fellesforbundet.

– Låglønnstillegga har ikkje vore gode nok, seier ho.

Lønnsoppgjeret:

• LO og NHO utveksla i går krav i årets lønnsoppgjer. LO krev auka kjøpekraft.

• Årets lønnsoppgjer er eit ­mellomoppgjer. Det blir i all hovudsak forhandla om lønn.

• Lønnsoppgjeret bygger på frontfagsmodellen. Industrien forhandlar fyrst. Resultatet gjev grunnlaget for forhandlingar i andre næringar og sektorar.

• Fristen for forhandlings­løysing er 14. mars.

• Det er sett av tid til mekling 30. og 31. mars.

Reinhaldaren

På marinebasen Håkonsvern i Bergen gjorde Bjørn-Tore Olsen reint i går.

Han er rein­haldar i ISS med ei årslønn på 320.000 kroner. Det er for lite, meiner Olsen.

– Sjølv om me har hatt ein lønnsvekst dei siste åra som ikkje er så verst, ligg me særs lågt, seier han.

Olsen, som også er tillitsvald, forventar reallønsvekst i oppgjeret. Det viktigaste kravet er likevel pensjon frå første krone.

Mange i reinhaldsbransjen er deltidstilsette, og dei tapar veldig på dette.

Han legg også vekt på at reinhaldsbransjen har vore gjennom særs tøffe krav til effektivisering.

Mekanikaren

På Håkonsvern jobbar også Kristoffer Hope, for verksemda Endur Maritim. Han er i desse dagar i arbeid på fregatten Helge Ingstad. Hope, som er industrimekanikar, er også organisert i Fellesforbundet. Han tener 440.000 kroner i året og krev reallønsvekst etter fleire magre lønnsoppgjer.

– Me hadde nulloppgjer både i 2015 og 2016. Kjøpekrafta har gått ned. For oss er det viktigaste ei skikkeleg lønnsauke som snur utviklinga. Ho har gått feil veg dei seinaste åra.

Heimehjelparen

Line Mosheim jobbar i heimesjukepleia i Bergen kommune. Ho er helsefagarbeidar.

– Eg har full opptening, og med helge- og kveldstillegg, har eg kring 450.000–460.000 kroner i lønn, seier ho.

Grunnlønna er på 409.200.

Mosheim har jobba 20 år i heimesjukepleia. Full opptening fekk ho etter 16 år.

– Kva forventning har du til lønnsoppgjeret?

– Eg har ikkje så store forventningar. Eg har ikkje den store trua på at det blir eit gedigent lønnsoppgjer, men litt meir hadde gjort seg, seier Mosheim, som er organisert i Fagforbundet.

Sjølv om lønna har tatt små steg oppover frå ho starta for 20 år sidan, merkar ho lite til det.

– Eg har kjensla av at eg tente meir og hadde det romslegare for 20 år sidan, seier ho.

– Husleiga har gått veldig opp, og straumen har gått opp. Det meste har jo blitt dyrare, seier ho.

Barnevernspedagogen

Ruskonsulent og barnevernspedagog Eva Aarskog er organisert i Fellesorganisasjonen. Ho har arbeidd som sosial­arbeidar sidan 1980-talet og tener 460.000 kroner i året. Aarskog er oppteken av at inntekta ligg på snittet av industriarbeidarløn.

– Vi har tre års utdanning etter vidaregåande og gjerne 300.000 i studielån. Samanliknar vi oss med ingeniørane, som har same lengda på utdanninga, så tener dei mykje meir enn oss.

Aarskog er skuffa over Fellesforbundsleiar Jørn Eggum, som ber tilsette i offentleg sektor om å halde igjen.

– Vi treng dei i privat sektor, men dei treng oss også i barnehagar, skular og i sjukehus.

Ho vil ha auka rammer for ein likelønnspott, og ho vil at kompetanse skal løne seg i offentleg sektor.

Læraren

Heller ikkje Bjarte Aaland, som er organisert i Utdanningsforbundet, aksepterer anna enn reallønsvekst. Han er adjunkt med opprykk og har dei siste 18 åra arbeidd som lærer ved Garnes ungdomsskule i Bergen. Han har ei årslønn på 559.000 kroner.

– Vi sakkar akterut, særleg når vi samanliknar oss med leiarane som har hatt langt større lønsvekst enn oss.

Aaland er likevel oppteken av å vera realistisk,

– Eg håper på ein lønsvekst på 3 prosent. Med tanke på kommuneøkonomien, at vi er mange og ofte lønsleiande, trur eg det er mest realistisk.

– Han ønskjer eit oppgjer der mest mogleg vert fordelt sentralt.

Ingeniøren

Selskapet Apply Sørco, ein leverandør av vedlikehald og modifikasjon til oljebransjen, blei som mange andre i same bransje råka av den bratte nedturen i olje- og gassnæringa. I dag går det langt betre i selskapet.

Roar Mathisen er ingeniør og sit i styret i Nito Hordaland. Han har jobba i Apply Sørco sidan 2010 og har meir enn 25 år bak seg som ingeniør.

– Me har masse å gjera no. Forventningane er store til at me også kan vera med på å eta litt av den kaka i år, seier han.Årslønn for ingeniørar som han, er i gjennomsnitt 625.000 kroner.

– Nokre har høgare og nokre lågare. Me er ikkje lønnsleiande, seier han, som har forståing for Jørn Eggums beskjed om å halda att.

– Det er viktig å visa måtehald slik at bedriftene ikkje brekk ryggen, seier han.

Nito er ikkje del av LO, og lønnspolitikken er basert på lokal lønnsdanning.

Gav kvarandre handa

Årets lønnsoppgjer er eit mellomoppgjer. Det betyr at det i all hovudsak er lønn det blir forhandla om. I går tok LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen og den nye NHO-sjefen Ole Erik Almlid kvar andre i handa, og dermed var lønnsoppgjeret i gang. Forhandlingane startar i morgon.

For LO er det auka kjøpekraft og reallønnsauke for alle medlemsgruppe som er hovudkravet. I tillegg krev dei eit ekstra lyft for lågtlønte og sikring av garantiordningane, ifølge NTB.

Partane har frist til torsdag med å bli einige, viss ikkje må dei møta til mekling.

For NHO er målet å styrka konkurransekrafta til verksemdene, men dei har gitt signal om at det er rom for reallønnsvekst i årets lønnsoppgjer, melder NTB.

Fleire år med magre lønnsoppgjer ligg bak når forhandlingsdelegasjonane no skal telja på kroner og øre.

Må vera kreativ

I kantina under bakken i Bergen er lunsjen ferdig. Kokken Sandra Spjeld er i gang med oppvasken.

– Korleis går økonomien opp med ei lønn på 380.400 kroner?

– Eg kom meg tidleg inn på bustadmarknaden, men eg har 12.000 i bustadutgifter. I tillegg er det barnehage.

Bompengane i Bergen merkast også godt, men stort sett tar ho buss.

– Eg må vera kreativ og sveipa tilbodsaviser og handla på tilbod, seier ho.

– Synst du det er trongare i dag enn for nokre år sidan?

– Ja, eg har auka utgifter. Eg har fått barn, seier ho.

– Kva er luksus for deg?

– Å kjøpa ein bil som er driftssikker, og kjøpa det som sonen min treng utan å speida etter tilbod. Og å reisa på ferie utan å snu på kvar krone.

annekarih@klassekampen.no

gunnarw@klassekampen.no