Lørdag 13. april 2019 Kultur og medier

Medieforsker Sigurd Høst mener mediestøttemeldingen gir en misvisende framstilling av forskningen hans:

Mener Grande overdriver

FEILTOLKET: – Siden det er jeg som har stått for empirien på området, synes jeg det er synd om forestillingen om de hvite flekkene blir brukt som argument i debatten om pressestøtta, sier medie­professor Sigurd Høst. FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

En rapport av Sigurd Høst blir brukt til å begrunne regjeringens nye medie­politikk. Selv kjenner han seg ikke igjen i Trine Skei Grandes påstand om at store områder ligger i «medie­skygge».

Medier

Da kulturminister Trine Skei Grande (V) lanserte sin stortingsmelding om pressestøtta for to uker siden, viste hun til en tidligere rapport fra avisforsker Sigurd Høst om såkalte medieskygger i det norske avislandskapet.

«I dag har vi ganske mange steder som lever i halvskygge, og vi har kommuner som bare blir dekket av store regionale aviser», sa Grande fra scenen i Drammen, hvor Landslaget for Lokalaviser (LLA) arrangerte sitt årsmøte.

Også i mediestøttemeldingen blir eksistensen av «medieskygger» eller «hvite flekker» brukt som begrunnelse for regjeringens mål om å vri mer av pressestøtta til lokalaviser.

Ikke uventet ble regjeringens nye medie­politikk møtt med applaus fra de mange lokalavisredaktørene i salen. Men for medieprofessor Sigurd Høst, som også var til stede, var reaksjonen mer blandet.

– Jeg ble overrasket, og så var det jo hyggelig å høre sitt eget navn bli nevnt av kulturministeren. Men jeg syntes ikke den måten hun brukte resultatene på, stemte overens med beskrivelsene jeg har gitt, sier Høst.

Mediestøttemeldingen:

• For to uker siden presenterte kulturminister Trine Skei Grande (V) regjeringens mediestøttemelding.

• Regjeringen ønsker å omfordele produksjonsstøtten til nyhetsmedier, slik at lokalaviser får mer og riksspredte meningsbærende aviser får mindre.

• En av begrunnelsene for denne omfordelingen er at regjeringen vil «unngå kvite flekkar geografisk».

– Kommer ikke fra meg

I dagene som gikk etter at meldingen ble lagt fram, har Høst gått og grublet på hva som skjedde i Drammen. Han har også finlest mediestøttemeldingen og det som står der om «hvite flekker» som er relatert til hans egen forskning.

Resultatet er et seks siders notat som han har overlevert Klassekampen. Her forklarer Høst hvorfor han reagerer på at forskningen hans blir brukt til å begrunne en stor omlegging av pressestøtta.

– Jeg synes i og for seg at stortingsmeldingen har gjengitt det jeg har skrevet på en ok måte. Men alt dette som står om «medie­skygger», må de ha hentet fra et annet sted enn fra mine rapporter, sier Høst.

I mediestøttemeldingen er det særlig en rapport Høst utarbeidet for Mediemangfoldsutvalget i 2016 som blir trukket fram. Først viser Kulturdepartementet til Høsts konklusjon om at den redaksjonelle dekningen av norske kommuner «samla sett er rimelig god».

Men i neste omgang forklarer departementet at slike hvite flekker kan være en alvorlig trussel: «Ein eventuell auke av undervekte område kan få store konsekvenser. Den framtidige mediestøtta bør bidra til å unngå geografiske kvite flekkar i medielandskapet», heter det.

Stabilt antall lokalaviser

Sigurd Høst mener departementet og kulturminister Grande overdriver problemet med områder som mangler mediedekning. I rapporten han skrev for Mediemangfoldsutvalget, går det fram at det bare var 22 av 427 kommuner i landet som hadde svak dekning av en lokal- eller regionavis.

Med «halvskygge» har Høst satt grensa ved 30 prosent husstandsdekning, det vil si steder hvor færre enn 30 prosent av kommunens husholdninger abonnerer på en lokalavis.

Høst har nå oppdatert disse tallene, og kommet fram til at antallet kommuner som faller delvis utenfor mediehusenes dekning, er blitt redusert til 18 – i hovedsak som følge av digital vekst de siste årene.

Antallet lokal- og regionaviser har holdt seg bemerkelsesverdig stabilt i en årrekke, påpeker han videre.

Den kommunen som lider mest av manglende dekning av lokalaviser, er ifølge Høst hovedstaden selv.

– De små lokalavisene har hatt en vekst. Totalt har vi 187 utgiversteder i Norge og et tett nett av redaksjoner over hele landet. Om vi ikke har verdens beste avisdekning i Norge, så befinner vi oss i hvert fall øverst i tetsjiktet, sier Høst.

Han understreker at han støtter regjeringens ønske om å gi mer til lokalavisene, fordi dette gir uttelling i form av god og seriøs journalistikk. Men, som han skriver i notatet:

«Hvis halvskygger ikke er et problem, hvorfor bør vi da vri støtta slik at lokalavisene får en større del?»

Åmås reagerte også

Kulturminister Trine Skei Grande (V) hadde i går ikke anledning til å stille til intervju, men svarer via Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling at omfordelingen av pressestøtte til lokalaviser bygger på en politisk vurdering.

«Lokalmediene er viktige for lokaldemokratiet og har behov for innovasjon og omstilling […]. Ved å omfordele til lokalavisene vil det bidra til at flere lokalaviser kan beholde sine redaksjonelle medarbeidere, samtidig som økt støtte til de minste avisene gjør disse mediene bedre i stand til å satse mer på undersøkende journalistikk», skriver departementet.

I uttalelsen heter det også at «omfordeling til lokalaviser er også i tråd med anbefalingen fra Mediemangfoldsutvalget».

Knut Olav Åmås, som var leder for Mediemangfoldsutvalget, skriver til Klassekampen at han i likhet med Høst har reagert på mediestøttemeldingens begrunnelse.

«Jeg reagerte også på at akkurat ‘hvite flekker’ og ‘halvskygger’ ble brukt så aktivt i begrunnelsen for den gledelige og nødvendige løftingen av lokalavisene! NOU-en min gjorde ikke det (altså dro Høst så langt), nettopp fordi funnene jo er som de er.»

Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) mener argumentasjonen i mediestøttemeldingen fortsatt står seg godt.

– Det er helt riktig som Høst påpeker, at det er en god geografisk dekning av lokalaviser i Norge. Men det finnes flere måter man kan definere «hvite flekker» i journalistikken, sier Hetland.

– Mange lokalavisredaksjoner lever på en knivsegg og har svært begrensede ressurser til å gi en kritisk og brei dekning av lokalmiljøet. Jeg velger å tolke meldingen sånn at det er summen av alle disse tiltakene som er viktige.

jonasb@klassekampen.no

torbjornn@klassekampen.no