Torsdag 25. april 2019 Innenriks

• Fersk politirapport avdekker økende problemer på sentrale områder • Fagforeningen reagerer

Verre etter «nær-reform»

KREVENDE: Politiets årsrapport viser at etaten sliter på flere felt etter regjeringens nærpoliti­reform. Her holder en politimann vakt utenfor regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

TREIGERE: Politiet har økt responstid, flere personskader og lengre behandlings­tid etter nærpoliti­reformen.

politiet

Et av hovedmålene med regjeringens nærpolitireform var å skape et «tilstedeværende politi som befinner seg i lokal­samfunnet, er synlig og tilgjengelig, og som sikrer borgernes trygghet», ifølge regjeringen selv.

Tida det tar å svare og rykke ut, skulle ned. Publikum skulle møte et «kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor».

Politiets nye årsrapport for 2018 viser imidlertid en negativ utvikling på flere sentrale områder.

• Selv om kravet var kortere responstid og et likere tilbud på tvers av landet, har tida det tar å respondere, gått marginalt opp fra 2017 til 2018.

• I 2018 økte saksbehandlingstida med fem dager i alle oppklarte saker, og politiet overholdt ikke saksbehandlingsfristen i voldtektssaker, ungdomssaker og voldssaker med særskilt frist.

Det har blitt farligere å være politi: Antall personskader i etaten gikk opp, fra 442 i 2017 til 594 året etter.

• Også registrerte uønskede hendelser og avvik økte betydelig, fra 7101 i 2017 til 8218 i 2018. Noe av økningen kan skyldes systematisk arbeid med HMS, men i rapporten slår politiet selv fast at det likevel er «grunn til å anta at det også er en reell økning».

Nærpolitireformen:

• Nærpolitireformen trådte i kraft 1. januar 2016.

• Målet var å sikre tilstedeværelse av et effektivt lokalt nærpoliti og utvikle gode fagmiljøer som var rustet til å møte «dagens og morgen­dagens kriminalitets­utfordring».

• Antallet politidistrikt ble redusert fra 27 til 12 og 126 lensmannskontor ble lagt ned.

• Politiets årsrapport for 2018 oppsummerer utviklingen det siste året, sett fra politiets side.

Færre patruljer ute

Politiets fellesforbund er svært kritisk til utviklingen:

– Det er beklagelig. Politiet måles på folks trygghet. Et av hovedpoengene ved nærpolitireformen var å være tilgjengelig og der folk bor. Når responstida utvikler seg negativt, er det absolutt ikke bra. Dette er noe vi har advart mot i lengre tid, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Hun mener reformen har vært nødvendig, men at den har gått på bekostning av det «nære» politiet.

– Store penger har blitt brukt på helikopter og beredskapssenter. Noe av den kostnaden er det politi­distriktene som har stått for. Da blir det færre politifolk i distriktene, færre patruljer og automatisk lengre responstid, sier Skatvold.

Ber om tålmodighet

Politiet har fått betydelig flere ansatte de siste årene. Ifølge årsrapporten er bemanningen styrket med 25 prosent fra 2011 til 2018, til 16.945 årsverk. Fra 2017 til i fjor økte bemanningen med 412 årsverk, hvor 272 var polititjenestemenn. Økningen er like fullt ikke tilstrekkelig, ifølge Skatvold:

– Enten må man ta ned ambisjonene for reformen eller bevilge nok til å gjennomføre den, sier Skatvold.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad tror mange politifolk har kjent på «usikkerhet og frustrasjon» det siste året med ny organisering, nye kollegaer og endrede arbeids­oppgaver. Han har følgende kommentar til den negative utviklingen:

«Reformer er krevende. For eksempel er økt responstid og økt saksbehandlingstid delvis en følge av produksjonstap som oppsto i forbindelse med politireformen», skriver Skulstad i en e-post til Klassekampen.

Ber om tålmod

Han ber kritikerne av nær­politireformen smøre seg med tålmodighet:

«Publikum og samfunnet har store forventninger til politiet, og et ønske om å se raske resultater som viser at målene for reformen nås. Det samme har vi i politiet, men vi må være tålmodige og la endringene virke over tid før vi kan forvente store gevinster», skriver han.

Politidirektøren mener man sammen med de negative utviklingstrekkene ser stadig flere eksempler på at de nye arbeidsmetodene politiet innfører gir «økt kvalitet og bedre resultater for befolkningen».

fridag@klassekampen.no