Tirsdag 28. mai 2019 Økonomi

Europeisk fagbevegelse har tapt fire millioner medlemmer siden år 2000:

Bevegelsen råtner på rot

SER RØDT: En gresk politibetjent demonstrerer med politi, brannkonstabler og kystvakter mot planene om å innskrenke pensjonen deres, i Tessaloniki i fjor. I Hellas har andelen med en kollektivt framforhandlet lønn sunket med 43 prosentpoeng siden 2000. FOTO: SAKIS MITROLIDIS, AFP/NTB SCANPIX

SVAKE: Eurokrisa har rammet fag­foreningene i Europa hardt, og bevegelsen ligger med brukket rygg i flere land. Men ETUCs general­sekretær Luca Visentini har en plan.

arbeidsliv

Fagforeningsbossene som var samlet på kongressen til Den europeiske faglige samorganisasjonen (ETUC) i Wien sist uke, representerer færre fagorganiserte enn før.

Fra årtusenskiftet har nemlig antallet fagforeningsmedlemmer sunket med 4,1 millioner i 20 europeiske land, viser en fersk rapport fra ETUCs egen forskningsinstitusjon Etui.

I perioden har antallet sysselsatte generelt økt, og andelen fagorganiserte har derfor sunket enda mer enn antallet isolert skulle tilsi.

Organisasjonsgraden i Europa var på 21 prosent 2016, mot 28 prosent i 2000, målt i vektet gjennomsnitt i 32 europeiske land.

Elendigheten stopper ikke der. Ifølge rapporten står fagbevegelsen overfor en «tidsinnstilt demografisk bombe». Færre unge blir med i fagforeninger, og organisasjons­graden er høyest blant godt voksne. Med mindre rekrutteringen tar seg opp, tyder derfor framskrivninger på at organisasjonsgraden vil fortsette å falle når tyngdepunktet blant dagens fagorganiserte går ut av arbeidslivet.

ETUC-kongress:

• Den europeiske faglige samorganisasjonen (ETUC) avholdt sin 14. kongress sist uke i Wien. ETUC representerer fagorganiserte fra 89 fagforeninger i 39 europeiske land. Fra Norge er LO, Unio og YS medlemmer.

• ETUCs forskningsstiftelse Etui har nylig gitt ut rapporten «Bleak prospects: mapping trade union membership in Europe since 2000». Den slår fast at antallet og andelen fagorganiserte har sunket kraftig på 2000-tallet, og at den yrkesaktive medlemsmassen blir eldre.

Har planen klar

Luca Visentini er gjenvalgt som generalsekretær i ETUC og har en tretrinns plan for hva som skal til for å øke fagorganiseringen.

– Det første som må gjøres er å reversere krisa, sier Visentini.

– I Europa har mer enn 30 millioner jobber blitt ødelagt de siste ti årene, og mange av arbeidstakerene som har mistet jobben var medlemmer hos oss. Store deler av jobbene var i industri og tradisjonelle sektorer med god organisering. Dersom vi ikke bekjemper arbeidsledigheten og skaper nye og bedre jobber, vil det være umulig å gjenopprette organisasjonsgraden, sier han.

Ifølge Visentini er den andre tingen som må gjøres å øke omfanget av kollektive forhandlinger om lønn og arbeids­vilkår.

Når fagforeningene i liten grad får være med på å forhandle om lønn, synker også insentivene for å melde seg inn. Andelen som har en lønn som er kollektivt framforhandlet, har sunket i Europa i perioden. I Hellas har andelen sunket med hele 43 prosentpoeng fordi kreditorene stilte krav om mer lokal lønnsdannelse for å gi krise­lån.

I Øst-Europa har også andelen kollektiv framforhandlet lønn sunket kraftig de siste ti årene.

Det siste som må gjøres er å ta tak i utfordringen med innleie, delingsøkonomi og arbeidstakere som må opprette selvstendige foretak, mener Visentini.

– Det har vært en økning usikre og utradisjonelle ansettelsesforhold. I noen land har så mange som en tredel av de sysselsatte ikke et ordinært arbeidsforhold. Konkurranseregler gjør i dag at arbeidstakere som er selvstendig næringsdrivende ikke kan bli medlem av fagforeningen og forhandle om lønn kollektivt. Vi må få bort de juridiske obstruksjonene slik at alle arbeidstakere har rett til å fagorganisere seg og forhandle kollektivt, sier han.

Visentini tror ikke befolkningen har fått en mer negativ holdning til fagorganisering, men at det er strukturelle endringer som er forklaringen.

Kollaps i øst

Av 32 land har 24 opplevd et fall i antall fagorganiserte fra årtusenskiftet. Norge er blant de åtte som har hatt vekst.

Målt i organisasjonsgrad har imidlertid også Norge falt i perioden, og av de 32 landene har kun Italia og Island hatt vekst.

Verst går det i Øst-Europa: Tsjekkia, Latvia, Slovenia, Romania, Ungarn, Estland og Slovakia har hatt en nedgang på mellom 32 og 44 prosent.

På tross av store endringer innen fagorganisering i Europa, har det ikke vært noen endringer i rangeringen av landene. Landene med høy organisering, som Norge, har generelt klart seg bedre, mens det går dårligst i landene som i utgangspunktet hadde lav organisering.

stiann@klassekampen.no

Luca Visentini