Mandag 8. juli 2019

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener veteranflymiljøet på Kjeller er en nasjonal kulturskatt som må tas vare på:

Vil sikre norsk flyhistorie

VIL BEVARE: Forsvaret flytter virksomheten ved Kjeller flyplass på Romerike i 2023. Finn Terje Skyrud og Helge Storflor kjemper for å bevare veteranflymiljøet på Kjeller. Her med et fly av typen Tiger Moth som ble laget på Kjeller i 1935. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.

kultur

– Det flyhistoriske miljøet på Kjeller er en levende nasjonal kulturskatt som må tas vare på, sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

På lørdag trykket Klassekampen en sak om det flyhistoriske miljøet ved Kjeller flyplass på Romerike. Forsvaret har bestemt å legge ned sin virksomhet ved flyplassen i 2023, og de ønsker å selge den attraktive tomta til høystbydende.

Veteranflymiljøet som holder til på Kjeller, bruker rullebanen aktivt for å holde historiske fly i lufta. Blant annet dobbeltdekkere av typen Tiger Moth som en gang ble produsert på flyfabrikken som også lå her.

Kjeller flyplass:

• Flyplass i Skedsmo kommune, like nordvest for Lillestrøm. Anlagt i 1912 og landets første flyplass.

• Forsvaret legger ned den militære drifta ved Kjeller i 2023. Forsvarsbygg ønsker å selge arealene til høystbydende. Skedsmo kommune har utredet muligheten for å bygge boliger på tomta.

• Samtidig kjemper et veteranflymiljø for å ha en operativ rullebane i framtida. De får støtte fra Senterpartiet.

– Har nasjonal verdi

Miljøet frykter at flyplassen på Kjeller, som ligger rett ved Lillestrøm sentrum, vil bli solgt til private utbyggere. Og derfor arbeider de nå for å få etablert et såkalt luftfartøyvernsenter på Kjeller etter at Forsvaret har pakket ned utstyret og forlatt stedet.

I Forsvarets langtidsplan er det imidlertid anslått at et salg av Kjeller kan gi en gevinst på minst 600 millioner kroner. Og Skedsmo kommune har fått utarbeidet en studie som ser på muligheten for å bygge boliger for opptil 15.000 innbyggere på tomta.

Og allerede i 2017 kjøpte eiendomsutvikleren Aspelin Ramm noen av bygningene på Kjeller som har tilhørt Forsvaret.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller flyplass ikke bare er et lokalt spørsmål, men derimot et nasjonalt anliggende.

– Dette er en av verdens eldste flyplasser og en svært viktig del av nasjonal fly- og forsvarshistorie. Når tusenvis av mennesker besøker den årlige flydagen på Kjeller, er det for å oppleve et levende flyhistorisk miljø, sier han.

Fredning?

Kjeller flyplass ligger Skedsmo kommune, som ennå ikke konkludert med hva flyplassområdet skal brukes til i framtida.

Til høsten skal politikerne i kommunen si enten ja eller nei til et forslag om å etablere et luftfartøyvernsenter på Kjeller. Utfallet får stor betydning for utviklingen av tomta.

Samtidig har også Riksantikvaren fattet interesse for området hvor flyplassen ligger. De har varslet at de vil frede over 400 mål av de ettertraktede arealene.

Gjelsvik mener både Skedsmo kommunes arealplan og Riksantikvarens prosess må bli ferdigstilt før Forsvarsdepartementet bestemmer seg for hva som skal skje med området.

– At Skedsmo styrer reguleringsprosessen er viktig, men vi lever i et land hvor kommunene ikke fritt fram kan gjøre som de vil med noe som har nasjonal kulturhistorisk verdi. Jeg forventer derfor at Skedsmo kommune er sitt ansvar bevisst i denne saken.

– Hva tenker du forsvarsminister Frank Frank Bakke-Jensen (H) bør gjøre i denne saken?

– Han bør forsikre seg om at Forsvaret ikke rusher fram og selger eiendommene. Dette bør skje i riktig rekkefølge, og kulturmyndighetene må få gjøre jobben sin. Salget til Aspelin Ramm kom som en total overraskelse. Det er ikke slik Forsvaret skal opptre i en sak som denne, sier Gjelsvik.

Står ved en korsvei

Cato Guhnfeldt er forfatter og journalist, og han har skrevet om norsk luftfart siden 1980-tallet. Han mener håndteringen av Norges fly- og luftfartshistorie er en nasjonal skam.

– Vi står nå ved en viktig korsvei for Kjeller, og velger man å bygge boliger og kjøpesenter på området, vil vi gjøre en stor bommert for både vår egen og framtidige generasjoner, sier Gjelsvik.

Han mener Kjeller er norsk luftfarts svar på Eidsvollsbygningen og viser til at Roald Amundsen hadde sin første flytur her.

Guhnfeldt påpeker også at Norges første flyfabrikk ble grunnlagt på Kjeller og at flyplassen er en av de tre eldste i verden, som fortsatt er i drift.

– Dette er et kjernested for pionertida i norsk luftfart, sier Guhnfeldt, som i fjor høst også luftet sine tanker om temaet i en Aftenposten-kronikk.

Han trekker en parallell til andre historiske steder i Norge for å illustrere sitt poeng.

– Man ville aldri revet bygningen hvor Grunnloven ble forfattet for å bygge boliger. Man ville heller aldri bygget boliger på Stiklestad. Tillater man utbygging på Kjeller, sover dagens politikere i timen, sier Guhnfeldt.

Avventer kommunen

Johannes Utvåg (H) er politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og forteller at de nå avventer hva Skedsmo kommune vil gjøre med arealene på Kjeller i framtida.

«På hvilken måte den fly- og forsvarshistoriske betydningen til Kjeller flyplass skal ivaretas, vil måtte avklares nærmere i reguleringsprosessen som gjennomføres for området», skriver Utvåg på e-post.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det er Forsvarsdepartementets prioritet å ivareta Forsvarets operative behov.

«Midler fra avhending benyttes blant annet i denne sammenheng. Forsvaret vil ikke ha behov for rullebanen etter den kommende utfasingen av F-16 og Sea King-flyene. Nedleggelse av Kjeller ble besluttet i gjeldende langtidsplan», skriver Utvåg.

– Hvorfor har Forsvarsdepartmentet godkjent salg til Aspelin Ramm før Riksantikvaren er ferdig med sin vurdering – og før Skedsmo kommune har ferdigregulert området?

«Vi avventer reguleringsplanprosessen fra Skedsmo kommune før et eventuelt salg gjennomføres. En mindre del av eiendommen ble i 2017 solgt fra AIM (aksjeselskap som driver med vedlikehold av fly – var tidligere underlagt Forsvarsdepartementet, journ.anm.) til Aspelin Ramm. Denne delen av eiendommen ble overført fra Forsvarsdepartementet til AIM i 2011, som del av etableringen av AIM», skriver Utvåg.

kultur@klassekampen.no

Cato Guhnfeldt