Mandag 22. juli 2019 Politikk

• EU har vedtatt sin fjerde energimarkedspakke • Miljøstiftelsen Zero er positiv

Varsler ny Acer-debatt

MISTER MAKT: Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hevder at EUs fjerde energipakke, Rein energi-pakken, innebærer at Norge mister ytterligere suverenitet til EU. FOTO: FARTEIN RUDJORD

NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.

ACER

– EUs fjerde energipakke fjerner all tvil om at strømmen styres mer og mer av EU. Acer, som var en del av den tredje energipakka, vil få enda mer makt, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Stortinget vedtok i mars 2018 tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, samt innlemmelse i EUs energibyrå Acer. Vedtaket kom etter voldsom debatt der store deler av fagbevegelsen, AUF og et stort mindretall i Arbeiderpartiet kjempet for å avvise Acer. Rødt, SV, Sp og KrF stemte alle mot i Stortinget.

Rein energi-pakka:

• 22. mai vedtok EUs ministerråd EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt «Rein energi-pakka» (Clean energy for all Europeans Package).

• Pakka har fem uttalte mål: 1) mer energieffektivisering, 2) mer fornybar energi, 3) bedre styring av EUs energiunion, 4) flere forbrukerrettigheter og 5) et mer effektivt elektrisitetsmarked.

• EUs medlemsland må implementere pakka i nasjonalt lovverk innen ett til to år.

• På sikt vil også Stortinget måtte ta stilling til pakka, men det er uklart når det vil skje.

Vedtok ny pakke

Nå har EU tatt neste skritt i utviklingen av unionens energipolitikk: 22. mai vedtok EUs ministerråd EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt «Rein energi-pakka» (Clean energy for all Europeans Package).

EU har jobbet med Rein energi-pakka siden 2016. Ett av de uttalte målene til pakka er å kople europeisk klimapolitikk med energipolitikken. Slik skal man nå EUs mål om klimakutt på 40 prosent innen 2030, samt forpliktelsene i Parisavtalen fra 2015.

EUs medlemsland må implementere den nye energipakka i nasjonalt lovverk innen ett til to år. På sikt vil implementering av Rein energi-pakka også komme opp i Stortinget.

– Gir Acer mer makt

– Med den nye energipakka får Acer som energibyrå flere oppgaver og mer makt til å skjære gjennom ved uenighet. Helt konkret kan Acer treffe vedtak om kostnadsfordeling, nettariffer og opprette samsvarsoffiserer, hevder Kleveland i Nei til EU.

Et av de mest kontroversielle punktene i pakka, gir Acer rett til å pålegge nettoperatørene (i Norge er dette Statnett) å følge planer de rapporterer inn. Planene har som formål å sikre tilstrekkelig energiforsyning.

Noe av det som er nytt er at man i denne pakka kopler energi- og klimapolitikk. Er det ikke bra med et europeisk, forpliktende system på klima?

– Vi forplikter oss allerede til klimaavtaler. Det trenger vi ikke å gjøre gjennom EUs energibyrå, sier Kleveland som mener at utfordringene energipakkene og Acer skal være svar på, kan løses utenfor EU-systemet.

Advarer Ap

Hun advarer Ap om at de står på svaiende grunn dersom Norge slutter seg til Rein energi-pakka.

– Ap forsikret i forkant av Acer-vedtaket i Stortinget at Norge fortsatt skulle ha full kontroll over alt som har med energisikkerhet å gjøre. Den utviklingen vi ser nå, gir grunn til bekymring om hvorvidt de klarer å holde det løftet, fortsetter Kleveland.

Miljøstiftelsen Zero er i motsetning til Nei til EU svært positiv til den nye energipakka.

– EU skal ha skryt for at energimål kombineres med klimamål på en sånn måte at det vil drive fram kraftig endring både i EU og i resten av verden, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

Han forsvarer Acers rolle i pakka.

– Acer skal passe på at reglene følges. Det er selvfølgelig sånn at når man har felles regler, må de håndheves, sier Holm som mener at slikt er positivt for et lite land som Norge.

Ap avventer

Aps energi- og klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide opplyser at partiet ikke har tatt stilling til den nye pakka.

– Vi er akkurat i ferdigstillelsen i behandlingen av den tredje pakka, og en behandling av den fjerde pakka er langt unna. Derfor vil jeg ikke forskuttere den behandlingen. Hvis noen har reelle bekymringer, skal vi se nøye på dem, sier Eide.

Han sier partiet skal vurdere pakka ut fra prinsippene Stortinget ga tilslutning til under behandlingen av Acer-saken i fjor.

– Det innebærer blant annet offentlig eierskap av vannkraftressurser, at Statnett skal ha monopol på det norske strømnettet og at alle beslutninger om utenlandskabler skal fattes i Norge, sier han.

Samtidig roser han EUs klimaarbeid og gir et spark til Nei til EU.

– EU tar den absolutte ledertrøya internasjonalt i en radikal klimapolitikk og ligger foreløpig langt foran Norge på den fronten. Vi klarer ikke å nå Parismålene uten internasjonalt samarbeid, og det burde Nei til EU også interessere seg for, sier han.

politikk@klassekampen.no