Torsdag 12. september 2019 Politikk

SV og Senterpartiet sikra to tredelar av røystene i Nordkapp:

No får dei kontroll

NY ORDFØRAR: SV vann valet i Nordkapp i lag med Senterpartiet. SVs Jan Olsen vil sikra kontroll over inntekter og fleire heilårs arbeidsplassar. FOTO: SIV DOLMEN

VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.

Nordkapp

Senterpartiet og SV vil gjere om planvedtaket i kommunestyret i juni som dei meiner gjev Rica monopol på drift av eit av dei viktigaste turistmåla i landet.

– Vi vann Nordkapp kommune og Nordkapplatået, seier Sps førstekandidat Tor Harald Mikkola.

– To tredelar av innbyggjarane har røysta på ei positiv endring som sikrar kommunal kontroll over Nordkapp, seier SVs førstekandidat Jan Olsen.

Senterpartiet fekk 29,7 prosent av røystene, medan SV fekk 37 prosent i Nordkapp.

Olsen seier han tek sikte på å verte ordførar og trur sjansane for å få det til er «ganske gode». Viktigast for dei to er likevel å sikre offentleg kontroll over Nordkapp.

Striden om Nordkapp:

• Rica har ein festeavtale med Finnmarkseiendommen som sikrar verksemda årlege inntekter på mellom 50 og 70 millionar kroner frå turistane som besøker Nordkapplatået.

• Avtalen er gått ut, og kommunen har hatt høve til å ta større kontroll over arealet.

• Trass i eit sterkt engasjement frå folk i kommunen vedtok kommunestyret før sommaren ein områdereguleringsplan som ikkje sikrar slik kontroll.

• Opposisjonen har kravd lovlegkontroll av vedtaket.

Ny plan for platået

I juni vedtok kommunestyret ein områdeplan som SV og Sp meiner gjev Rica monopol på å drive næringsverksemd retta mot dei mange turistane på Nordkapplatået. Arbeidarpartiet, som hadde reint fleirtal i kommunestyret, har drive fram planane. Ved valet fekk Ap 17 prosent, ned heile 34 prosentpoeng frå 2015.

Sigeren forpliktar, slår dei to ordførarkandidatane Mikkola og Olsen fast. Dei vil vedta byggje- og deleforbod på platået for å hindre uønskt utbygging. Dinest vil dei ta opp att planarbeidet og lage ein ny reguleringsplan for platået.

– Vi vil etablere eit kommunalt føretak som skal sikre at inngangsavgifta til friluftsområdet går til drift og vedlikehald. Det skjer ikkje i dag. Dette åleine vi skape mange nye heilårs arbeidsplassar, seier Mikkola.

– I dag har vi ikkje kontroll over bruken av avgifta, og ho bidreg til ein superprofitt for Rica-gruppa, seier Olsen.

Vil stogge villcamping

Dette vil dei få til mellom anna ved å regulere området til offentleg føremål.

Dei to partia vil også ta kontroll over parkeringa og hindre den omfattande villcampinga som skjer på platået.

– Det vil sikre at campingturistane som ventar på å kunne sjå midnattssola, gjer dette i hotell i Honningsvåg eller på campingplassar, seier Olsen.

Ordførar Kristina Hansen (Ap) åtvarar mot å lage ein ny plan, då det kan føre til årelange rettssaker (sjå undersak). Det tek Olsen med ro.

– Vi har tid til å vente med å ta eigarskap til dei evigvarande inntektene frå fjellet vårt. Investeringsplanane vi har vorte presenterte, er berre ord på eit ark, seier han.

Ordførar Hansen varslar også om at det sitjande kommunestyret skal handsame kravet om lovlegskapskontroll opposisjonen fremja mot planvedtaket i juni.

– Det er både opprørande og syner ein total mangel på respekt overfor veljarane, seier Olsen.

gunnarw@klassekampen.no

Åtvarar mot ny sak

Ordførar Kristina Hansen (Ap) står i brodden for fleirtalet i kommunestyret som vedtok områdeplanen for Nordkapplatået. Ho fryktar ein ny plan vil skade kommunen.

– Eg vil sterkt rå frå dette. Eg er redd ein slik freistnad på å gjere om vedtaket og leggje ein ny plan vil leie kommunen inn i rettssaker som tek tid og som stansar naudsynte investeringar. Dette vil vere til skade for kommunen og næringslivet.

Ho vil kalle inn det sitjande kommunestyret til eit ekstramøte for å handtere klagene på vedtaket frå opposisjonen.

– Det er det organet som har gjort vedtaket, som også skal behandle klagene.

Ho vil ikkje vente til eit nytt kommunestyre er konstituert.

– Eg ser det som rimeleg at det er dei representantane som er klaga inn som også handsamar saka.

– Med tanke på det knusande valresultatet, har det sitjande kommunestyret naudsynt autoritet?

– Det vert berre spekulasjonar, men vi har den formelle kompetansen til eit nytt kommunestyre er på plass. I kravet om lovlegkontroll ligg det mellom anna påstandar om inhabilitet både andsynes rådmann og ordførar. Eg er interessert i få påstandane endeleg klarlagt, seier Hansen.